Elocon Organon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Elocon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Elocon
 3. Hvordan du bruker Elocon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Elocon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Elocon er og hva det brukes mot

Elocon tilhører en gruppe legemidler som hører inn under gruppen sterke kortikosteroider. Elocon har betennelseshemmende og kløestillende effekt på psoriasis og eksem.
Bruksområder er psoriasis, eksem og andre hudlidelser som kan behandles med kortikosteroider.

2. Hva du må vite før du bruker Elocon

Bruk ikke Elocon
 • dersom du er allergisk overfor mometason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre kortikosteroider.
 • dersom du har:
  • rosacea (hudlidelse i ansiktshuden med bl.a. utvidede blodkar),
  • kviser, fortynning av huden,
  • kløe rundt endetarmen, genital kløe,
  • bleieutslett,
  • hudinfeksjoner som skyldes bakterier (f.eks. brennkopper, pyoderma),
  • sopp-, parasitt- eller virusinfeksjon (f.eks. Herpes simplex, helvetesild, vannkopper, vorter, kjønnsvorter, molluscum contagiosum, candida eller dermatofytt),
  • sår, hudbetennelse i området rundt munnen,
  • postvaksinelle reaksjoner, tuberkulose eller syfilis.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Elocon.
Vis forsiktighet
 • ved behandling av barn,
 • ved bruk på slimhinnen rundt kjønnsorganer og endetarmsåpning,
 • ved bruk i nærheten av øyet og i hudfolder,
 • hvis du har psoriasis.
Elocon skal ikke brukes i lengre tid enn det som er avtalt med legen din.
Ta kontakt med legen din dersom huden din blir irritert og sensitiv under behandlingen med Elocon. Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Andre legemidler og Elocon
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og ammingGraviditet
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Snakk derfor alltid med lege før bruk under graviditet.
Amming
Det er ukjent om Elocon går over i morsmelk. Snakk derfor med lege før regelmessig bruk under amming.
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Elocon liniment inneholder propylenglykol (E1520)
Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.

3. Hvordan du bruker Elocon

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dosering for krem og salve: Et tynt lag påsmøres 1 gang daglig.
Vanlig dosering for liniment: Påføres dråpevis på det angrepne området og masseres lett inn i huden 1 gang daglig.
Dersom du avbryter behandling med Elocon
Behandlingen bør trappes ned gradvis på grunn av faren for bivirkninger som for eksempel utslett med intens rødme, svie og brennende følelse, som ofte oppstår ved brå avbrytning av behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Svært sjeldne bivirkninger er:
 • brennende følelse,
 • infeksjon/betennelse i hårsekken,
 • kløe.
Andre bivirkninger som er rapportert med ukjent frekvens:
 • kviselignende utslett,
 • infeksjon,
 • papler, kviser og svie,
 • kriblende/prikkende følelse i huden,
 • tynnere hud (hudatrofi),
 • allergisk kontakteksem,
 • økt behåring,
 • pigment- og andre hudforandringer,
 • strekkmerker,
 • smerter/reaksjoner på applikasjonsstedet,
 • tørr hud,
 • hudirritasjon,
 • utslett,
 • varmeutslett,
 • utslett rundt munnen,
 • hudforandring med utvidede små blodårer (telangiektasi),
 • kan skjule eller spre infeksjon,
 • tåkesyn.
Legemidlet kan tas opp gjennom huden og virkning på kroppen ellers kan oppstå etter behandling over store hudområder, ved langtidsbehandling og ved behandling under forbinding (først og fremst hos barn). Langtidsbehandling med kortikosteroider kan påvirke vekst og utvikling hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Elocon

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Elocon krem
 • Virkestoff er mometasonfuroat.
 • Andre innholdsstoffer er hexylenglykol, fosforsyre, hydrogenert fosfatidylkolin (soyalecitin), titandioksid (E171), aluminiumstivelseoktenylsuksinat, hvit voks, hvit vaselin og renset vann.
Sammensetning av Elocon salve.
 • Virkestoff er mometasonfuroat.
 • Andre innholdsstoffer er hexylenglykol, propylenglykolstearat (E477), hvit voks, hvit vaselin, fosforsyre og renset vann. Dette legemidlet inneholder 20,0 mg propylenglykolstearat (E477) i hvert gram med salve. Dette tilsvarer 600,0 mg propylenglykolstearat per enhet (30 g tube) eller 2,0 g propylenglykolstearat per enhet (100 g tube).
Sammensetning av Elocon liniment.
 • Virkestoff er mometasonfuroat.
 • Andre innholdsstoffer er isopropanol, propylenglykol (E1520), hydroksypropylcellulose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre og renset vann. Dette legemidlet inneholder 300,0 mg propylenglykol (E1520) i hver milliliter med liniment. Dette tilsvarer 30,0 g propylenglykol per enhet (100 ml plastflaske).
Hvordan Elocon ser ut og innholdet i pakningen
Elocon krem: Tube à 30 gram og 100 gram. Elocon salve: Tube à 30 gram og 100 gram. Elocon liniment: Plastflaske à 100 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
N.V. Organon
Kloosterstraat  6
5349 AB Oss
Nederland
Tilvirker for krem, salve og liniment:
Schering-Plough Labo N.V,
Industriepark 30,
2220 Heist-op-den-Berg, Belgia
Representant i Norge
Organon Norway AS
Tlf: +47 24 14 56 60
info.norway@organon.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.08.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.