Medrol Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Medrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Medrol
 3. Hvordan du bruker Medrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Medrol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Medrol er og hva det brukes mot

Medrol tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider som hemmer kroppens naturlige reaksjoner på allergier og betennelser. Medrol kan brukes når det er nødvendig å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar, f.eks. ved revmatiske sykdommer, alvorlige allergier, bindevevssykdommer, enkelte alvorlige hud-, øye-, mage-/tarm-, lunge- og blodsykdommer, samt enkelte kreftformer og ødem.

2. Hva du må vite før du bruker Medrol

Bruk ikke Medrol
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor metylprednisolon, eller et av de andre innholdsstoffene i Medrol.
 • hvis du har alvorlige, systemiske soppinfeksjoner (som påvirker hele kroppen).
 • hvis du nylig har blitt vaksinert med levende virus.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før behandling med Medrol begynner bør du informere legen dersom du har en av følgende tilstander:
 • diabetes mellitus, da det kan bli nødvendig å justere insulindosen.
 • virusinfeksjon i øyet (Herpes simplex).
 • aktivt eller ulmende magesår. Du bør unngå å bruke NSAIDs (for eksempel naproksen, diklofenak eller ibuprofen) sammen med Medrol, da det kan gi økt risiko for sår i mage/tarm.
 • kronisk tykktarmssykdom med tendens til blødning eller betennelse (uspesifikk ulcerøs kolitt).
 • betennelse i tarmutposning (divertikulitt).
 • dersom du nylig har gjennomgått en tarmoperasjon (anastomose).
 • tuberkulose, eller dersom du har hatt dette tidligere, da Medrol kan føre til at sykdommen blusser opp igjen. Legen vil følge deg opp nøye, og ev. gi deg forebyggende behandling.
 • nedsatt nyrefunksjon.
 • sklerodermi (også kalt systemisk sklerose) fordi det synes å være en større risiko for å få en alvorlig komplikasjon i form av akutt nyresvikt (Scleroderma Renal Crisis).
 • skrumplever (levercirrhose).
 • høyt blodtrykk eller kolesterol, eller hjertesvikt
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp, eller har en sykdom som gjør at du er mer utsatt for dette.
 • Cushings syndrom (økt hormonproduksjon fra binyrebarken som gir bl.a. rundere ansikt).
 • benskjørhet (osteoporose).
 • myasthenia gravis (en type muskelsykdom). Kontakt lege hvis du får pusteproblemer eller problem med muskulatur i øyne, armer eller ben.
 • krampeanfall.
 • lavt stoffskifte.
 • psykiske lidelser, f.eks. store humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Medrol kan forverre dette.
 • tumorlysesyndrom kan oppstå når kortikosteroider brukes under kreftbehandling. Fortell legen din dersom du har kreft og har symptomer på tumorlysesyndrom som muskelkramper, muskelsvakhet, forvirring, uregelmessig hjerterytme, synstap eller synsforstyrrelser og kortpustethet.
Vær oppmerksom på følgende:
 • Du kan være mer utsatt for infeksjoner fordi Medrol nedsetter infeksjonsforsvaret ditt. Det kan være vanskeligere å oppdage infeksjoner, siden tegn og symptomer som f.eks. feber eller smerter kan utebli. Infeksjonen kan forverres. Kontakt lege hvis du får en infeksjon. Legen vil eventuelt gi deg antibiotikabehandling.
 • Det kan være vanskeligere å oppdage tegn eller symptomer på sykdom i mage-/tarmregionen, for eksempel magesår eller komplikasjoner forbundet med dette.
 • Høye doser av Medrol kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom du får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
 • Kontakt lege ved problemer med synet. Ved langvarig behandling kan det oppstå katarakt (fordunkling av øyehinnen, også kalt grå stær, opptrer spesielt hos barn), utstående øyne (eksoftalmus) og glaukom (grønn stær pga. for høyt trykk i øyet) med risiko for skader på synet. Du kan få betennelse i øyets åre- og netthinne. Det er også en større risiko for sopp- og virusinfeksjoner i øyet.
 • Kontakt legen hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Dersom du får blårøde flekker i huden kan det være tegn på en type hudkreft (Kaposis sarkom). Kontakt lege så snart som mulig. Ved avslutning av behandling kan det hende at dette vil kunne helbredes.
 • Du bør ikke vaksineres mens du behandles med Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller du kan få bivirkninger.
 • Dersom du ikke er vaksinert mot vannkopper og meslinger, må du unngå å bli smittet. Dette er spesielt viktig hvis du får store doser av Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom du likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos nyfødte og småbarn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan de skal ta Medrol.
 • Kontakt lege dersom du får psykiske problemer, f.eks. blir unormalt oppstemt, får søvnproblemer, humørsvingninger, forandrer personlighet, blir alvorlig deprimert eller psykotisk, eller får tanker om selvmord. Dette kan oppstå enten under behandling, eller umiddelbart etter dosereduksjon eller avslutning av behandling med Medrol.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Medrol, og skal opereres, blir utsatt for en ulykke eller får alvorlige infeksjoner, bør legen informeres. Det kan hende at du i en kortere periode trenger en høyere dose.
 • Du kan få nedsatt reaksjon på hudtester (allergitest). Si derfor fra at du bruker Medrol hvis du skal ta en slik test.
 • Det kan være at legen vil anbefale et saltfattig kosthold, eller tilskudd av kalium for å forhindre at blodtrykket ditt øker, eller at du får væskeopphopninger i kroppen.
  Si alltid fra at du bruker Medrol hvis du tar blod- og urinprøver, eller allergitester. Medrol kan gi små endringer i lever- og gallefunksjon, og økt utskillelse av kalium og kalsium i urin. Det kan også forekomme at reaksjon på hudtester blir svakere.
 • Dersom du har en godartet svulst i binyremargen (feokromocytom) eller har symptomer på kraftig økt blodtrykk.
Forsiktighet ved bruk til barn:
 • Unngå vaksinering under behandling med Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller det kan oppstå bivirkninger.
 • Hvis barnet ikke er vaksinert mot vannkopper eller meslinger er det viktig å unngå smitte. Dette er spesielt viktig ved store doser av Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom barnet likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos barn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan Medrol gis.
 • Høye doser kortikosteroider kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom barnet får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
Andre legemidler og Medrol
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Snakk med legen før du begynner med Medrol dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • acetylsalisylsyre (i høye doser) og NSAIDs (smertestillende legemidler).
 • ciklosporin eller takrolimus (demper immunforsvaret etter transplantasjoner).
 • fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (til behandling av epilepsi og kramper).
 • rifampicin og isoniazid (til behandling av tuberkulose).
 • muskelavslappende midler.
 • midler mot muskelsykdommen myastenia gravis (neostigmin, pyridostigmin).
 • aprepitant eller fosaprepitant (kvalmestillende midler).
 • itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner).
 • diltiazem (mot høyt blodtrykk).
 • etinyløstradiol og noretindron (p-piller).
 • antivirale legemidler (slik som ritonavir, indinavir) og legemidler som forsterker effekten av disse (slik som kobicistat) til behandling av hiv-infeksjoner.
 • erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
 • blodfortynnende midler (legen vil følge nøye med på blodverdiene dine).
 • cyklofosfamid (til behandling av kreft, psoriasis og revmatiske sykdommer).
 • legemidler mot diabetes.
 • kaliumsparende midler (diuretika, amfotericin B).
Medrol kan påvirke effekten av disse legemidlene, og disse legemidlene kan påvirke effekten av Medrol. Det er derfor mulig at doseringen må endres.
Naturlegemidlet Johannesurt (Prikkperikum) kan gi redusert effekt av Medrol.
Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du tar Medrol, da dette kan gi økt effekt av Medrol.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Langvarig bruk av kortikosteroider hos gravide kan føre til redusert fødselsvekt, og i sjeldne tilfeller kan barnet få dårligere binyrebarkfunksjon, eller grå stær. Medrol skal bare brukes under graviditet dersom legen mener det er nødvendig. Dersom barnet er utsatt for høye doser av kortikosteroider under svangerskapet, vil legen følge det nøye opp etter fødselen.
Amming
Metylprednisolon går over i morsmelk. Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Du bør ikke amme hvis du bruker Medrol.
Fertilitet:
Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan gi forbigående menstruasjonsforstyrrelser og ev. uteblitt menstruasjon. Menn: Langvarig behandling med kortikosteroider kan gi forbigående nedsatt sædproduksjon hos menn.
Kjøring og bruk av maskiner
Medrol antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men det kan gi bivirkninger som svimmelhet, synsforstyrrelser og tretthet. Hvis du opplever dette bør du være avstå fra bilkjøring og bruk av maskiner til dette avtar.
Medrol inneholder laktose og sukrose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.

3. Hvordan du bruker Medrol

Bruk alltid dette legemidlet slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker. Den vanlige dosen er fra 4 til 40 mg daglig i begynnelsen av behandlingen, og deretter fra 4 til 16 mg daglig. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Dosen bør økes ved feber, kontakt legen i slike tilfeller. Det er viktig med en gradvis nedtrapping av dosen før du avslutter behandlingen helt. Ikke avslutt behandlingen før du har rådført deg med legen.
Dersom du tar for mye av Medrol
Det er liten risiko for forgiftning etter overdosering med Medrol. Langvarig behandling (gjentatte doser over lang tid) kan resultere i for mye binyrebarkhormoner som gir symptomer som f.eks. rundere ansikt og opphopning av kroppsfett på magen og i nakken (Cushingoid tilstand).
Dersom du avbryter behandling med Medrol
Ved langvarig bruk kan syntetiske kortikosteroider som Medrol undertrykke binyrebarkens egen produksjon av disse hormonene. Brå avslutning av langvarig behandling kan føre til akutt binyrebarksvikt, som kan være livsfarlig. Det er derfor viktig at du ikke avslutter behandlingen for brått, men at dosen trappes ned over tid, slik at binyrebarkens egen produksjon får tid til å ta seg opp. Legen vil fortelle deg hvordan du skal trappe ned behandlingen med Medrol.
Dersom du har glemt å ta Medrol:
Hvis du har glemt en dose, skal du ta den med en gang du kommer på det. Hvis det snart er tid for neste dose skal du ikke ta den glemte dosen. Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene er avhengige av dosen og behandlingstiden, og vil ofte forsvinne ved avslutning av behandlingen.
Ved kortisonbehandling kan det oppstå en rekke bivirkninger, bl.a. som følge av at kroppens egen kortisonproduksjon undertrykkes. De fleste av disse bivirkningene forekommer vanligvis kun ved langtidsbehandling:
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Infeksjoner.
 • Cushings syndrom (symptomer er f.eks. rundere ansikt eller opphopning av kroppsfett på overkroppen), hemming av kroppens egen produksjon av hormoner, binyrebarksvinn.
 • Psykiske forstyrrelser som depresjon og uvanlig oppstemthet (eufori).
 • Magesår.
 • Redusert væske- og saltutskillelse i urin som fører til opphopning av vann i kroppen (ødem).
 • Lavt kaliumnivå i blodet, høyt blodtrykk.
 • Grå stær (katarakt).
 • Svinn av hud (huden blir tynnere), kviser, forsinket sårtilheling
 • Muskelsvakhet, veksthemming.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Tåkesyn
Det har i tillegg blitt rapportert om følgende bivirkninger:
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Infeksjonsforsvaret hemmes og infeksjoner, f.eks. tuberkulose, kan aktiveres.
 • Økning i hvite blodceller (tegn på infeksjon).
 • Overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner).
 • Økt psykisk sårbarhet eller legemiddelavhengighet, selvmordstanker, psykotiske lidelser (som mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og schizofreni), psykotisk oppførsel, psykiske forstyrrelser, personlighetsforandringer, forvirring, angst,
 • humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet.
 • Tarmperforasjon, mageblødning, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) eller i spiserøret (øsofagitt), betennelse i bukhinnen, oppblåst mage, magesmerter, diaré, fordøyelsesproblemer (dyspepsi), kvalme.
 • Metabolsk acidose (surt pH-nivå, måles ved blodgassprøver), redusert toleranse for karbohydrater (kroppens evne til å omsette karbohydrater etter et måltid), alkalose (endret syre-base-balanse i blod pga. lavt kaliumnivå), forverring av diabetes, latent diabetes kan utløses, redusert toleranse for glukose (sukker), ansamling av fettvev på visse deler av kroppen, behov for økte doser hvis du får behandling for diabetes, økt appetitt som kan føre til vektøkning. Høyt blodsukker og sukker i urinen.
 • Godartet høyt trykk i hjernen, anfall, kognitive forstyrrelser (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord), svimmelhet, hodepine.
 • Kompresjonsfraktur i ryggvirvler, seneavrivning.
 • Muskelsmerter, muskellidelser, muskelsvinn, benskjørhet (osteoporose), nedbrytning av benvev (osteonekrose), knokkelbrudd, leddlidelse (nevropatisk artropati), leddsmerter (artralgi).
 • Hjertesvikt hos disponerte pasienter, lavt blodtrykk, økt blodlevring, varmefølelse og rødhet i huden (rødme).
 • Hevelser (ødem) i hender og føtter på grunn av vannansamling i kroppen.
 • Grønn stær pga. økt trykk i øyet, utstående øyeepler, sykdom i netthinnen og årehinnen i øyeeplet, blodpropp (som eventuelt kan løsne og vandre i blodårene til lungene; såkalt lungeemboli), hikke, utmattelse, utilpasshet.
 • Hevelser i hud eller slimhinner (angioødem), unormal hårvekst, små blodutredelser, rødhet i huden, økt svette, strekkmerker, utslett, kløe, elveblest.
 • Nedsatt reaksjon på hudtester (allergitester).
 • Nedsatt funksjon av hypofysen (produserer veksthormon), menstruasjonsforstyrrelser.
 • Økte leverenzymer, økt utskillelse av kalsium i urinen, økt urinstoff i blod.
Noen av bivirkningene som er nevnt over, ses oftere hvis man brått slutter å ta Medrol. Slike symptomer kan være mangel på appetitt og vekttap, kvalme, oppkast, døsighet, hodepine, feber, leddsmerter, avflassing av hud, muskelsmerter, og høyt eller lavt blodtrykk. Dette skyldes antakeligvis en for brå endring i kroppens kortisonnivå, dvs. for rask nedtrapping eller brått behandlingsavbrudd.
Avbryt ikke behandlingen uten først å kontakte legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Medrol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på glasset og på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Medrol
 • virkestoff er metylprednisolon 4 mg og 16 mg
 • andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:
  4 mg tablett: laktosemonohydrat, sukrose, kalsiumstearat, maisstivelse.
  16 mg tablett: laktosemonohydrat, sukrose, flytende parafin, kalsiumstearat og maisstivelse.
Hvordan Medrol ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter 4 mg: Ovale, elliptiske hvite tabletter preget med ”MEDROL 4” på den ene siden og et delekors på den andre siden. Delekorset er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Tabletter 16 mg: Elliptiske, konvekse, hvite tabletter preget med ”MEDROL 16” på den ene siden og et delekors på den andre siden. Delekorset er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Medrol tabletter leveres i firkantede plastbokser av HDPE (high density polyethylene), med barnesikret skrukork.
Medrol tabletter er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
4 mg: 100 tabletter.
16 mg: 50 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Italia S.r.l.
Ascoli Piceno
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.03.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse: