Voltaren Novartis stikkpiller

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Voltaren er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Voltaren
 3. Hvordan du bruker Voltaren
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Voltaren
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Voltaren er og hva det brukes mot

Voltaren er et såkalt ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel (NSAID) med betennelsesdempende, smertestillende og febernedsettende egenskaper. Preparatet lindrer raskt både spontan smerte og smerte ved bevegelse. Voltaren reduserer også hevelse i forbindelse med betennelsestilstander (inflammasjoner) og sårødemer.
Voltaren brukes til behandling av leddgikt hos voksne og barn, Bekhterevs sykdom og slitasjegikt. Voltaren brukes også til behandling av akutte betennelsestilstander i muskel-skjelettsystemet.
Kontroller mens du bruker Voltaren
Dersom du har etablert hjerte- og karsykdom eller signifikante risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, vil legen din jevnlig vurdere om du skal fortsette behandlingen med Voltaren, særlig hvis behandlingen varer i mer enn 4 uker.
Hvis du har nedsatt funksjon av nyre, lever eller blod, må du ta blodprøver under behandlingen. Disse vil kontrollere enten leverfunksjonen din (nivået av transaminaser) eller nyrefunksjonen din (nivået av kreatinin) eller blodcellene dine (nivået av hvite og røde blodceller og blodplater). Legen din tar hensyn til disse blodprøvene i en vurdering av om du må slutte å bruke Voltaren eller endre dosen.

2. Hva du må vite før du bruker Voltaren

Bruk ikke Voltaren
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor diklofenaknatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har fått blødninger eller sår i mage eller tarm ved bruk av betennelsesdempende legemidler, eller har tilbakevendende sår eller blødning i mage (med to eller flere atskilte episoder med påvist sår eller blødning).
 • dersom du har sår eller blødninger i mage eller tarm.
 • dersom du tidligere har fått astmaanfall, elveblest, akutt tett nese eller hevelser i ansikt, lepper, tunge, hals og/eller armer og ben (tegn på angioødem) eller brystsmerter ved bruk av preparater som inneholder acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler (NSAID).
 • dersom du har etablert hjertesykdom og / eller cerebrovaskulær sykdom f.eks hvis du har hatt et hjerteinfarkt, hjerneslag, drypp (TIA) eller blokkeringer i blodårene til hjertet eller hjernen, eller en bypass-operasjon eller inngrep for å fjerne blokkeringer
 • dersom du har eller har hatt problemer med blodsirkulasjonen (perifer arteriell sykdom).
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt, leversvikt eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
 • Bruk ikke stikkpiller hvis du har betennelse i endetarmen (proktitt).
Hvis du tror du er allergisk, snakk med lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Hvis du har eller har hatt følgende symptomer eller sykdommer, bør du opplyse legen om dette før behandlingen begynner: Sår i mage eller tarm eller andre magesykdommer (for eksempel ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), tett nese (i forbindelse med polypper i nesen, sesongallergi), kroniske luftveisproblemer, nedsatt leverfunksjon eller leversykdom, hjertesvikt, astma, blodsykdom eller nedsatt nyrefunksjon.
 • Hvis du opplever noen av følgende symptomer ved bruk av Voltaren, bør du ta kontakt med lege: Uvanlige symptomer i mage eller tarm (for eksempel sår eller blødninger), reaksjoner i huden (for eksempel utslett, kløe), slimhinnereaksjoner eller andre typer allergiske reaksjoner.
 • Hvis legemidlet skal brukes over en lengre periode. I slike tilfeller vil legen utføre blodanalyser.
 • Ved langtidsbruk (>3 mnd) av Voltaren med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Voltaren bør lege kontaktes.
 • Hvis du prøver å bli gravid.
 • Legemidler som Voltaren kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt i høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar Voltaren i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose.
Snakk med lege før du bruker Voltaren:
 • dersom du røyker
 • dersom du har diabetes
 • dersom du har angina, blodpropp, høyt blodtrykk, forhøyet kolesterolnivå eller forhøyet triglyseridnivå
 • Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for å få slike problemer bør du søke råd hos lege eller farmasøyt før oppstart av behandlingen. Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose som gir symptomlindring, i kortest mulig tid.
 • Hvis du på noe tidspunkt under behandlingen med Voltaren opplever noen tegn eller symptomer på hjerte- eller karbivirkninger slik som brystsmerter, kortpustethet, svakhet eller slørete tale må du kontakte lege umiddelbart.
Informer legen dersom du nylig har blitt operert eller en operasjon i magen eller tarmkanal er planlagt før du bruker Voltaren. Voltaren kan forverre sårheling i tarmen etter operasjonen.
Eldre pasienter, spesielt de som er skjøre eller har lav kroppsvekt, bør være oppmerksomme på at de kan være mer følsomme overfor virkningen av Voltaren enn andre voksne. De må følge legens instruksjoner nøye.
Andre legemidler og Voltaren
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Voltaren kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler som tas samtidig.
Det er spesielt viktig å si fra til legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Litium eller visse legemidler brukt i behandlingen av depresjoner (SSRIer, selektive serotonin reopptakshemmere).
 • Digoksin (legemiddel mot hjerteproblemer).
 • Visse legemidler brukt i behandling av høyt blodtrykk og hjertefeil (ACE-hemmere og betablokkere).
 • Vanndrivende legemidler (diuretika).
 • Probenecid.
 • Metotreksat (legemiddel som brukes mot artritt og noen former for kreft).
 • Legemidler som brukes i behandlingen av diabetes, unntatt insulin.
 • Blodfortynnende legemidler.
 • Andre smertestillende og betennelsesdempende midler (for eksempel ibuprofen eller acetylsalisylsyre).
 • Kortikosteroider (legemidler brukt for å dempe betente områder i kroppen).
 • Ciklosporin, takrolimus (legemidler som brukes av pasienter som har fått transplantert et organ).
 • Trimetoprim (et legemiddel som brukes for å forhindre eller behandle urinveisinfeksjoner).
 • Kinoloner (legemidler som brukes mot infeksjoner).
 • Kolestipol eller kolestyramin (legemidler som øker utskillelsen av gallesyre).
 • Vorikonazol (legemiddel som brukes ved soppinfeksjoner).
 • Fenytoin (legemiddel som brukes i behandling av epilepsi).
 • Rifampicin (et antibiotikum som brukes ved bakterieinfeksjoner).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil snakke med deg om den potensielle risikoen ved å ta Voltaren under graviditet eller amming.
Voltaren kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs, må du, dersom du er gravid, informere legen din før du bruker Voltaren. Bruk ikke Voltaren dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Legemidlet går over i morsmelk i små mengder. Snakk derfor med lege før du bruker Voltaren under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Hvis du opplever synsforstyrrelser, svimmelhet, søvnighet eller andre forandringer, bør du ikke kjøre bil eller betjene maskiner.

3. Hvordan du bruker Voltaren

Bruk alltid Voltaren nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du bruker Voltaren stikkpiller i mer enn noen få uker bør du regelmessig kontakte legen for å kontrollere at du ikke har bivirkninger du ikke merker.
Stikkpillene føres langt inn i endetarmen, fortrinnsvis etter toalettbesøk.
Den vanlige dosen er:
Leddgikt hos voksne og barn, Bekhterevs sykdom og slitasjegikt:
Voksne og barn over 50 kg: 75-150 mg daglig fordelt på 2-3 doser avhengig av sykdomsaktiviteten. Ved uttalt morgenstivhet og/eller nattsmerter kan 1 stikkpille à 100 mg gis til natten.
Akutte betennelsestilstander i muskel-skjelettsystemet:
Voksne: 1 stikkpille à 50 mg 2-3 ganger daglig.
Dersom du tar for mye av Voltaren
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Voltaren
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt stikkpille.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Voltaren forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De vanligste bivirkningene er knyttet til mage-tarmsystemet. Det kan forekomme dannelse av sår eller hull i magesekk og tolvfingertarm og blødning fra mage eller tolvfingertarm, som kan være livstruende, særlig hos eldre.
Avslutt bruken av Voltaren stikkpiller og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever:
 • Lette kramper og ømhet i magen, som opptrer kort tid etter påbegynt behandling med Voltaren stikkpiller og etterfølges av rektal blødning eller blodig diaré, vanligvis innen 24 timer etter at magesmertene begynte (ukjent frekvens, kan ikke anslås ut fra de tilgjengelige dataene).
Snakk med legeumiddelbart dersom du opplever følgende:
 • Brystsmerter, som kan være tegn på en potensielt alvorlig allergisk reaksjon, kalt Kounis syndrom.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av 10 og 1 av 100 pasienter) er:
Magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, luft i magen, utslett, hodepine, svimmelhet, vertigo appetittløshet fordøyelsesvansker og unormale leververdier (økte nivåer av transaminaer). Irritasjon på applikasjonsstedet kan forekomme ved bruk av stikkpiller.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av 100 og 1 av 1000 pasienter) er:
Hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjertebank, brystsmerter.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 pasienter) er:
Magekatarr, sår eller blødninger fra mage og tarm, blodig oppkast, blodig diaré, mørk avføring, kløende utslett (tegn på elveblest), hepatitt, gulsott, leversykdommer, søvnighet (tegn på søvnløshet), astma (inkludert tungpustethet), væskeansamlinger i kroppen (ødem), overfølsomhetsreaksjoner, anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner (inkludert blodtrykksfall og sjokk). Betennelse i endetarmen (proktitt) kan forekomme ved bruk av stikkpiller.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter) er: Blodbildeforandringer, hevelse i hud og slimhinner (inkludert hevelse i ansiktet), desorientering, depresjon, søvnløshet, mareritt, irritabilitet, psykotiske forstyrrelser, prikking eller følelsesløshet i hender eller føtter, svekket hukommelse, kramper, angst, skjelvinger, hjernehinnebetennelse, skade på hjernens blodårer, sykdommer (for eksempel betennelse) i munn, spiserør, mage eller tarm, forstoppelse, munnsår, oppsvulmet, rød eller sår tunge, bukspyttkjertelbetennelse, kramper i øvre del av magen, spesielt etter måltid, alvorlige hudreaksjoner, kløe, kløende, rødt og brennende utslett (tegn på eksem), rødme i huden (tegn på erytem), håravfall, synssvekkelse, tåkesyn, dobbeltsyn, nedsatt hørsel, øresus, smaksforstyrrelser, høyt blodtrykk, årebetennelse, lungebetennelse, akutt leverbetennelse, leversvikt, blod i urinen, akutt nyreskade (nyresvikt) og forstyrret nyrefunksjon. Samtidig forekomst av brystsmerter og allergiske reaksjoner (tegn på Kounis syndrom). Forverring av hemorroider kan forekomme ved bruk av stikkpiller.
Legemidler som Voltaren kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Hvis det oppstår synsforstyrrelser mens du behandles med Voltaren, kontakt lege fordi det kan være nødvendig med en undersøkelse av øynene for å utelukke andre årsaker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Voltaren

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteren etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Voltaren:
 • Virkestoff er diklofenaknatrium
 • Andre innholdsstoffer er: Hardfett.
Hvordan Voltaren ser ut og innholdet i pakningen:
Gulhvite stikkpiller med glatt overflate.
25 mg: En pakning inneholder 10 stikkpiller.
50 mg: En pakning inneholder 10 eller 50 stikkpiller.
100 mg: En pakning inneholder 5 eller 50 stikkpiller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Novartis Farmacéutica S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
Spania
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 03.02.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no