Bronwel Comp Kwizda Pharma pastiller

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg.
  • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
  • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
  • Kontakt apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
  • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
  1. Hva Bronwel Comp er og hva det brukes mot
  2. Hva du må vite før du bruker Bronwel Comp
  3. Hvordan du bruker Bronwel Comp
  4. Mulige bivirkninger
  5. Hvordan du oppbevarer Bronwel Comp
  6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Bronwel Comp er og hva det brukes mot

Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse, lindre tørrhoste og for å lindre irritert hals.
Indikasjonene for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaring fra lang brukstradisjon.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

2. Hva du må vite før du bruker Bronwel Comp

Bruk ikke Bronwel Comp:
Dersom du er allergisk overfor altearot, timian, andre planter i Lamiaceae-familien eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din eller apotek før du bruker Bronwel Comp.
Rådfør deg med lege ved pustevansker, feber eller hoste med pussaktig slim.
Rådfør deg med lege eller apotek hvis symptomene forverres eller vedvarer.
Barn
Bruk til barn under 6 år er ikke anbefalt på grunn av at det ikke finnes tilstrekkelige data.
Andre legemidler og Bronwel Comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
I teorien kan altearots fysikalske egenskaper forsinke opptaket av andre legemidler ved samtidig inntak. Som en forsiktighetsregel skal Bronwel Comp ikke tas 1/2 time til en time før eller etter du har tatt andre legemidler.
Interaksjoner med andre legemidler er ikke kjent.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer eller tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk under graviditet og amming er ikke anbefalt siden det ikke finnes tilstrekkelige data.
Studier av effekter på fertilitet er ikke utført.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Bronwel Comp inneholder maltitol og sorbitol
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Bronwel Comp

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne, eldre og ungdom over 12 år:
1-2 pastiller hver 3.-4. time (4-6 ganger daglig).
Maksimal døgndose er 12 pastiller.
Bruk til barn
Barn 6-12 år:
1 pastill hver 3.-4. time (4-6 ganger daglig).
Maksimal døgndose er 6 pastiller.
Barn under 6 år:
Bruk til barn under 6 år er ikke anbefalt på grunn av at det ikke foreligger tilstrekkelige data. Rådfør deg med lege.
Bruksmåte:
Til bruk i munnhulen (la pastillen oppløses sakte i munnen ved å suge på den).
Behandlingstid:
Egenbehandling med Bronwel Comp bør begrenses til fem dager. Rådfør deg med lege dersom ingen vesentlig bedring skjer, siden du kan ha en tilstand som krever annen behandling.
Dersom du tar for mye av Bronwel Comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for stor dose av dette legemidlet kan eventuelle bivirkninger bli sterkere.
Kontakt lege om du opplever bivirkninger etter å ha tatt for stor dose, for å avgjøre om eventuelle tiltak er nødvendige.
Dersom du har glemt å ta Bronwel Comp
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Bronwel Comp
Ingen spesielle forholdsregler er nødvendig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Bronwel Comp forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger i mage/tarm har blitt observert i forbindelse med legemidler som inneholder timian. Hyppigheten er ikke kjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Bronwel Comp

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato og på blisterpakningen etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Bronwel Comp
En pastill inneholder:
Virkestoffer er:
51,1 mg tørt ekstrakt av timian (Thymi herba, legemiddelekstraksjonsutbytte = 7-13:1, ekstraksjonsmiddel: vann) og 4,5 mg tørt ekstrakt av altearot (Althaeae radix, legemiddelekstraksjonsutbytte = 7-9:1, ekstraksjonsmiddel: vann).
Hjelpestoffer er:
Akasiegummi (Gummi arabicum, E 414), flytende sorbitol (E 420), flytende maltitol, maltodekstrin, vannfri sitronsyre (E 330), sakkarinnatrium, aroniasmak, skogsbærsmak, flytende parafin, renset vann.
Hvordan Bronwel Comp ser ut og innholdet i pakningen
Bronwel Comp er runde, brune pastiller.
Bronwel Comp er tilgjengelig i blisterpakninger som inneholder 10, 20, 30 eller 40 pastiller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Wien
Østerrike
Lokal representant
Phytosun
Box 622
SE-194 26 Upplands Väsby
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2021