Scheriproct Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-3 ukers behandling.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Scheriproct er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Scheriproct
 3. Hvordan du bruker Scheriproct
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Scheriproct
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Scheriproct er og hva det brukes mot

Voksne over 18 år: behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen.
Scheriproct virker smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har rask smertestillende effekt.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2-3 ukers behandling.

2. Hva du må vite før du bruker Scheriproct

Bruk ikke Scheriproct:
 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
 • ved virussykdommer, f.eks. vannkopper, herpes simplex.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Scheriproct.
 • Bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
 • Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.
 • Vær oppmerksom på at dersom hemoroider stadig kommer tilbake, kan forstoppelse være årsaken til dette.
 • Følg nøye anbefalt dosering, da for høye doser kan gi flere bivirkninger.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct.
 • For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.
 • Dersom lateksprodukter, f.eks. kondomer, brukes samtidig i det samme området som behandles med Scheriproct, kan innholdsstoffene i salven eller stikkpillene ødelegge lateksproduktene. Dette kan føre til at lateksproduktene ikke lenger virker som prevensjon eller gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger mer informasjon.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Barn under 18 år skal ikke bruke Scheriproct, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Andre legemidler og Scheriproct
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Scheriproct og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Scheriproct stikkpiller og rektalsalve antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Scheriproct rektalsalve inneholder ricinusolje (lakserolje), hydrogenert ricinusolje og makrogol 400-monoricinoleate
Dette legemidlet inneholder ricinusolje, hydrogenert ricinusolje og makrogol 400-monoricinoleate som kan forårsake hudreaksjoner.
Scheriproct rektalsalve inneholder parfyme (parfymeolje (Chypre)):
Dette legemidlet inneholder parfyme (parfymeolje, Chypre) med allergener som kan forårsake allergiske reaksjoner. For komplett oversikt over allergener se pkt. 6.

3. Hvordan du bruker Scheriproct

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Dersom du får økt irritasjon eller blødning der du har påført Scheriproct, skal du avbryte behandlingen og rådføre deg med lege (se avsnitt 2 ”Hva du må vite før du bruker Scheriproct”).
Ved behov rengjøres området rundt endetarmsåpningen forsiktig før du bruker Scheriproct. Følg deretter anvisningene nedenfor.
Den anbefalte dosen er:
Rektalsalve
Voksne over 18 år: Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen for å oppnå en raskt innsettende lindring. Skal helst påføres etter avføring. En ertestor mengde rektalsalve påføres i og omkring endetarmsåpningen. Framfallende knuter påføres et tykt lag rektalsalve og trykkes forsiktig inn med fingeren. For å bruke rektalsalven inne i endetarmen skrus den vedlagte applikatoren på tuben og føres inn i endetarmsåpningen. Ikke bruk applikatoren dersom den er skadet. Skru applikatoren godt fast på tuben. Rengjør applikatoren utenpå med tørkepapir etter hvert bruk, fjern deretter restprodukt i applikatoren med en bomullspinne og rengjør igjen med tørkepapir. Skyll applikatoren med varmt vann i ca. 1 minutt, og tørk applikatoren utenpå med tørkepapir. Ved betente eller særlig smertefulle tilstander kan det være bedre å påføre rektalsalven med fingeren, også på innsiden av endetarmen.
Unngå å få salven i øynene. Vask hendene grundig etter bruk.
Stikkpiller
Voksne over 18 år: Vanligvis innføres én stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres 2-3 stikkpiller den første dagen. Skal helst innføres etter avføring. Stikkpillen føres inn med den butte enden først. Dersom stikkpillene er blitt myke pga. varme, kan de legges i kaldt vann før de tas ut av pakningen. Unngå å få preparatet i øynene. Vask hendene grundig etter bruk.
Forbedring av symptomene oppnås vanligvis raskt, men behandlingen må av den grunn ikke avsluttes. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst én uke etter at symptomene har forsvunnet, men det kan da gå lengre tid mellom hver dose (f.eks. påføring av salve én gang daglig, eller én stikkpille annenhver dag). Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct. Behandlingsperioden skal ikke overstige 4 uker. Dette reduserer risikoen for lokale hudproblemer (se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Scheriproct"). Hvis du mener at virkningen av Scheriproct er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Scheriproct:
Basert på resultater fra toksisitetsstudier med prednisolon og cinkokain er det ingen risiko for akutt forgiftning, selv i tilfeller av overdosering.
Skulle man ved et uhell få Scheriproct i munnen kan systemeffekter av cinkokain forventes. Det kan gi alvorlig kardiovaskulær depresjon og CNS-effekter i form av kramper og respirasjonshemming.
De forventede symptomene avhenger av dosen. Kontakt legen din umiddelbart for å forhindre skadelige konsekvenser ved svelging av Scheriproct.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Allergiske reaksjoner.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Tåkesyn
Ved langtidsbruk (mer enn 4 uker) kan huden bli tynnere.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Scheriproct

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Rektalsalve: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Stikkpiller: Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Stikkpillene kan oppbevares i høyst to måneder ved 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Scheriproct
Rektalsalve:
 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1,5 mg/gram) og cinkokainhydroklorid 5 mg/gram.
 • Andre innholdsstoffer er 2-oktyldodekanol, renset ricinusolje, hydrogenert ricinusolje, makrogol 400-monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).
Parfymeolje (Chypre) inneholder følgende allergener: 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-3- buten-2-on; Benzylalkohol; Benzylbenzoat; Benzylcinnamat; Benzylsalisylat; Kanelaldehyd; Kanelalkohol; Sitral, Sitronellol; Kumarin; Eugenol; Farnesol; Geraniol; Hydroksysitronellal; Isoeugenol; Linalool; Limonen (d-og l-Limonen); Bleiktjafsekstrakt (se pkt. 2).
Stikkpiller:
 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1 mg) og cinkokainhydroklorid 1 mg.
 • Andre innholdsstoffer er hardfett.
Hvordan Scheriproct ser ut og innholdet i pakningen
Rektalsalve:
Gjennomsiktig, fargeløs til svakt gul rektalsalve.
Pakningsstørrelse: 10 gram og 30 gram i aluminiumstube, applikator følger med.
Stikkpiller:
Hvite til gule stikkpiller.
Pakningsstørrelse: Eske med 12 stikkpiller i blister
Kombinasjonspakning:
10 stikkpiller og 10 gram salve.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB,
Box 16184
103 24 Stockholm,
Sverige
Tilvirker
Rektalsalve:
LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.
Via E. Schering 21
I-20054 Segrate
Milano
Italia
Stikkpiller:
Istituto de Angeli S.r.l.
Località Prulli, 103/C
50066 Reggello
Firenze
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.10.2021