Volibris GlaxoSmithKline

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Volibris er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Volibris
 3. Hvordan du bruker Volibris
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Volibris
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Volibris er og hva det brukes mot

Volibris inneholder virkestoffet ambrisentan. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles antihypertensiva (brukes til å behandle høyt blodtrykk).
Volibris brukes til å behandle pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) hos voksne, ungdom og barn fra 8 år og oppover. PAH er høyt blodtrykk i blodårene som frakter blod fra hjertet til lungene (lungearteriene). Hos mennesker med PAH blir disse blodårene trangere, og hjertet må jobbe hardere for å pumpe blod gjennom dem. Dette fører til at man føler seg trett, svimmel og andpusten.
Volibris utvider blodårene i lungene og gjør det lettere for hjertet å pumpe blod gjennom dem. Dette senker blodtrykket og lindrer symptomene.
Volibris kan også brukes sammen med andre legemidler til behandling av PAH.

2. Hva du må vite før du bruker Volibris

Bruk ikke Volibris:
 • dersom du er allergisk overfor ambrisentan, soya eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er gravid, planlegger å bli gravid, eller kan bli gravid fordi du ikke bruker pålitelig prevensjon. Vennligst les informasjonen under "Graviditet og amming".
 • dersom du ammer. Les informasjonen under ”Amming”.
 • dersom du har en leversykdom. Snakk med legen, som vil avgjøre om dette legemidlet passer for deg.
 • dersom du har arrdannelse i lungene av ukjent årsak (idiopatisk pulmonal fibrose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker dette legemidlet:
 • dersom du har leverproblemer
 • dersom du har anemi (redusert antall røde blodceller)
 • dersom du har hevelser i hender, ankler eller føtter forårsaket av væskeansamling (perifert ødem)
 • dersom du har lungesykdom der venene i lungene er blokkert (pulmonal venookklusiv sykdom)
Legen din vil avgjøre om Volibris passer for deg.
Du vil behøve jevnlige blodprøver
Før du begynner å bruke Volibris, og med jevne mellomrom mens du bruker Volibris, vil legen ta blodprøver for å undersøke:
 • om du har anemi
 • om leveren din fungerer som den skal.
Det er viktig at disse blodprøvene blir tatt regelmessig så lenge du bruker Volibris.
Tegn på at leveren din kanskje ikke fungerer helt som den skal kan være:
 • appetittmangel
 • kvalme
 • oppkast
 • feber
 • magesmerter
 • huden eller det hvite i øyet blir gult (gulsott)
 • urinen blir mørkere på farge
 • kløe i huden.
Hvis du merker noen av disse tegnene:
 • Kontakt lege øyeblikkelig.
Barn
Ikke gi dette legemidlet til barn under 8 år fordi sikkerhet og effekt ikke er kjent for denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Volibris
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du begynner å bruke ciklosporin A (et legemiddel som brukes etter transplantasjon eller i behandling av psoriasis) kan legen din trenge å endre dosen din av Volibris.
Dersom du tar rifampicin (et antibiotikum brukt til å behandle alvorlige infeksjoner) vil legen din følge deg nøye opp når du begynner å bruke Volibris.
Dersom du tar andre legemidler for å behandle PAH (f.eks. iloprost, epoprostenol, sildenafil) kan legen din ha behov for å følge deg nøye opp.
 • Snakk med lege eller apotek dersom du bruker noen av disse legemidlene.
Graviditet
Volibris kan skade et barn som er unnfanget før, under eller rett etter behandling.
 • Bruk en pålitelig prevensjonsmetode dersom du kan bli gravid mens du bruker Volibris. Snakk med legen om dette.
 • Bruk ikke Volibris dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Dersom du blir gravid eller tror du kan være gravid mens du bruker Volibris skal du umiddelbart informere legen.
Dersom du kan bli gravid vil legen be deg ta en graviditetstest før du begynner å bruke Volibris og jevnlig mens du bruker dette legemidlet.
Amming
Det er uvisst om det aktive virkestoffet i Volibris kan gå over i morsmelk.
 • Du skal ikke amme mens du bruker Volibris. Snakk med lege om dette.
Fertilitet:
Dersom du som bruker Volibris er en mann er det mulig at Volibris kan senke sædkvaliteten din. Snakk med legen din dersom du har noen spørsmål eller bekymringer angående dette.
Kjøring og bruk av maskiner
Volibris kan gi bivirkninger, slik som lavt blodtrykk, svimmelhet, tretthet (se avsnitt 4), som kan påvirke evnen din til å kjøre eller bruke maskiner. Symptomer som følge av tilstanden din kan også gjøre deg mindre egnet til å kjøre eller bruke maskiner.
 • Ikke kjør eller bruk maskiner dersom du føler deg uvel.
Volibris inneholder laktose
Volibris tabletter inneholder små mengder av et sukkerstoff som heter laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkerstoffer:
 • Snakk med lege før du bruker dette legemidlet.
Volibris inneholder lecitin som er utvunnet fra soya:
Ikke bruk dette legemidlet dersom du er allergisk mot soya (se avsnitt 2 ”Bruk ikke Volibris”).
Volibris 5 mg og 10 mg tabletter inneholder et fargestoff som heter allurarød AC aluminiumlake (E 129):
Det kan gi allergiske reaksjoner (se avsnitt 4).
Volibris inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Volibris
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor stor dose VolibrisVoksne
Vanlig dose av Volibris er én 5 mg tablett, én gang daglig. Legen kan øke dosen til 10 mg, én gang daglig.
Dersom du tar ciklosporin A skal du ikke ta mer enn én 5 mg tablett Volibris én gang daglig.
Barn og ungdom i alderen 8 år til under 18 år

Vanlig startdose av Volibris

Kroppsvekt på 35 kg eller mer

Én 5 mg tablett, én gang daglig

Kroppsvekt på minst 20 kg, og mindre enn 35 kg

Én 2,5 mg tablett, én gang daglig

Legen din kan bestemme å øke dosen din. Det er viktig at barn møter opp til regelmessige legebesøk da dosen deres kan trenge å bli justert med alderen eller vektøkning.
Dersom Volibris tas i kombinasjon med ciklosporin A, skal dosen for barn og ungdom som veier mindre enn 50 kg være begrenset til 2,5 mg én gang daglig, eller 5 mg dersom de veier 50 kg eller mer.
Hvordan du bruker Volibris
Det er best å ta tabletten til samme tid hver dag. Svelg tabletten hel med et glass vann. Ikke del, knus eller tygg tabletten. Volibris kan tas med eller uten mat.
Hvordan ta ut en tablett fra en blisterpakning (kun 5 mg og 10 mg tabletter)
Disse tablettene er pakket i en spesiell pakning for å hindre at barn kan få tak i dem.
1. Ta ut en tablett: riv langs perforeringen for å løsne en enhet fra brettet.
2. Riv av det ytre laget: start ved det fargede hjørnet, løft og riv av laget over lommen.
3. Ta ut en tablett: trykk forsiktig den ene enden av tabletten gjennom folien.
Volibris 2,5 mg tabletter leveres i en flaske, ikke en blisterpakning.
Dersom du tar for mye av Volibris
Dersom du tar for mange tabletter er du mer utsatt for å få bivirkninger, slik som hodepine, rødming, svimmelhet, kvalme eller lavt blodtrykk som kan gi ørhet:
 • Snakk med lege eller apotek dersom du har tatt flere tabletter enn forskrevet.
Dersom du har glemt å ta Volibris
Dersom du har glemt å ta en dose Volibris må du ta tabletten så fort du husker det og deretter fortsette som før.
 • Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Volibris
Volibris er en behandling som du vil behøve å fortsette med for å kontrollere din PAH.
 • Ikke slutt å ta Volibris med mindre du har avtalt dette med legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Snakk med lege dersom du får noen av disse:
Allergiske reaksjoner
Dette er en vanlig bivirkning som kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer. Du kan oppdage:
 • utslett eller kløe og hevelse (vanligvis i ansikt, lepper, tunge eller svelg), som kan forårsake puste- eller svelgeproblemer.
Hevelser (ødem), spesielt i ankler og føtter
Dette er en svært vanlig bivirkning som kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer.
Hjertesvikt
Dette forårsakes av at hjertet ikke pumper ut nok blod. Dette er en vanlig bivirkning som kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer. Symptomer inkluderer:
 • kortpustethet
 • ekstrem tretthet
 • hevelser i ankler og ben.
Redusert antall røde blodceller (anemi)
Dette er en svært vanlig bivirkning som kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer. I noen tilfeller er det nødvendig med blodoverføring. Symptomer inkluderer:
 • tretthet og svakhet
 • kortpustethet
 • generell følelse av uvelhet.
Lavt blodtrykk (hypotensjon)
Dette er en vanlig bivirkning som kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer. Symptomer inkluderer:
 • ørhet/svimmelhet.
Snakk med lege umiddelbart dersom du (eller barnet ditt) får disse bivirkningene eller hvis de oppstår plutselig etter at du har tatt Volibris.
Det er viktig å få tatt jevnlige blodprøver for å kontrollere for anemi og at leveren din fungerer slik den skal. Sjekk at du også har lest informasjonen i avsnitt 2 under "Du vil behøve jevnlige blodprøver" og "Tegn på at leveren din kanskje ikke fungerer helt som den skal".
Andre bivirkninger:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • svimmelhet
 • hjertebank (raske eller uregelmessige hjerteslag)
 • forverring av kortpustethet kort tid etter oppstart med Volibris
 • rennende eller tett nese, tetthet eller smerte i bihulene
 • kvalme
 • diaré
 • tretthet.
I kombinasjon med tadalafil (et annet legemiddel mot PAH)
I tillegg til dem som er nevnt ovenfor:
 • rødming
 • oppkast
 • smerter eller ubehag i brystet
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • uskarpt syn eller andre synsforandringer
 • besvimelse
 • unormale blodprøveresultater for leverfunksjonen
 • rennende nese
 • forstoppelse
 • magesmerter
 • smerter eller ubehag i brystet
 • rødming
 • oppkast
 • svakhetsfølelse
 • neseblødning
 • utslett
I kombinasjon med tadalafil
I tillegg til dem som er nevnt ovenfor, (bortsett fra unormale blodprøveresultater for leverfunksjonen):
 • øresus (tinnitus)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • leverskade
 • betennelse i leveren forårsaket av kroppens eget immunforsvar (autoimmun hepatitt).
I kombinasjon med tadalafil
 • plutselig hørselstap.
Bivirkninger hos barn og ungdom
Disse er forventet å være de samme som de nevnt over for voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Volibris

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP.
Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Volibris
Virkestoffet er ambrisentan.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg ambrisentan.
2,5 mg tabletter:
Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talkum, titandioksid (E 171), makrogol og lecitin (soya) (E 322).
5 mg og 10 mg tabletter:
Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talkum, titandioksid (E 171), makrogol, lecitin (soya) (E 322) og allurarød AC aluminiumlake (E 129).
Hvordan Volibris ser ut og innholdet i pakningen
Volibris 2,5 mg filmdrasjert tablett er en hvit, 7 mm rund, konveks tablett gravert med "GS" på den ene siden og "K11" på den andre siden.
Volibris 5 mg filmdrasjert tablett er en lyserosa, 6,6 mm firkantet, konveks tablett gravert med "GS" på den ene siden og "K2C" på den andre siden.
Volibris 10 mg filmdrasjert tablett er en mørkerosa, 9,8 mm × 4,9 mm oval, konveks tablett gravert med "GS" på den ene siden og "KE3" på den andre siden.
Volibris markedsføres som 2,5 mg filmdrasjerte tabletter i flasker. Hver flaske inneholder 30 tabletter.
Volibris markedsføres som 5 mg og 10 mg filmdrasjerte tabletter i endose blisterpakninger på 10×1 eller 30×1 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline (Irland) Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland
Tilvirker
GlaxoSmithKline Trading Services Limited
12 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Irland
Ta kontakt med den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.09.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no. Der kan du også finne lenker til andre nettsteder med informasjon om sjeldne sykdommer og behandlingsregimer.