Inuxair Chiesi Farmaceutici inhalasjonsaerosol 100 μg/6 μg

For bruk til voksne.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Inuxair er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Inuxair
 3. Hvordan du bruker Inuxair
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Inuxair
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Inuxair er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Inuxair er en inhalasjonsaerosol som inneholder to virkestoffer som inhaleres gjennom munnen og avgis direkte i lungene.
De to virkestoffene er beklometasondipropionat og formoterolfumaratdihydrat.
Beklometasondipropionat tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider som har en betennelsesdempende virkning og demper hevelsen og irritasjonen i lungene dine.
Formoterolfumaratdihydrat tilhører en gruppe legemidler som kalles langtidsvirkende bronkodilatorer, som virker avslappende på musklene i luftveiene og gjør det lettere for deg å puste.
Sammen gjør disse to virkestoffene det lettere å puste ved at de lindrer symptomer som kort pust, hvesing og hoste hos pasienter med astma eller KOLS. De bidrar også til å forebygge symptomene på astma.
Astma
Inuxair er indisert for regelmessig behandling av astma hos voksne pasienter:
 • der sykdommen ikke blir godt nok kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og korttidsvirkende bronkodilatorer som brukes ved behov
  eller
 • som har god effekt av behandling med både kortikosteroider og langtidsvirkende bronkodilatorer.
KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)
Inuxair kan også brukes til å behandle symptomer på alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos voksne pasienter. KOLS er en langvarig sykdom i luftveiene i lungene som hovedsakelig skyldes sigarettrøyking.

2. Hva du må vite før du bruker Inuxair

Bruk ikke Inuxair:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) eller tror du er allergisk overfor et av virkestoffene i Inuxair eller hvis du er allergisk overfor andre legemidler eller inhalatorer som brukes til å behandle astma, eller overfor et av de andre innholdsstoffene i Inuxair (listet opp i avsnitt 6: Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon). Rådfør deg med legen i slike tilfeller.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Inuxair:
 • Hvis du har hjerteproblemer, som angina (smerter i hjertet, smerter i brystet), nylig har hatt hjerteinfarkt, hjertesvikt, innsnevring av blodårene rundt hjertet (koronar hjertesykdom), sykdom i hjerteklaffer eller andre kjente unormale tilstander i hjertet, eller hvis du har en tilstand som kalles hypertrof obstruktiv kardiomyopati (en tilstand der hjertemuskelen er unormal).
 • Dersom du har en innsnevring i arteriene (kalles også arteriosklerose), dersom du har høyt blodtrykk eller dersom du vet at du har en aneurisme (en unormal utposning i veggen i en blodåre).
 • Dersom du har forstyrrelser i hjerterytmen, som raske eller uregelmessige hjerteslag, rask puls eller hjertebank, eller hvis du er blitt fortalt at det er unormale funn ved undersøkelse av hjertet ditt.
 • Dersom du har en overaktiv skjoldbruskkjertel.
 • Dersom du har lavt innhold av kalium i blodet.
 • Dersom du har en sykdom i lever eller nyrer.
 • Dersom du har diabetes (dersom du inhalerer store doser med formoterol kan blodsukkeret øke, og det kan derfor hende du må ta noen ekstra blodprøver for å kontrollere blodsukkeret når du begynner å bruke inhalatoren og av og til under behandlingen).
 • Dersom du har en svulst i binyrene (kalles feokromocytom).
 • Dersom det er planlagt at du skal få anestesi (narkose). Avhengig av typen anestesimiddel, kan det være nødvendig å stoppe behandling med Inuxair i minst 12 timer før anestesi.
 • Dersom du får eller noen gang har fått behandling mot tuberkulose eller dersom det er kjent at du har en virus- eller soppinfeksjon i lungene.
 • Dersom du må unngå alkohol, uansett årsak.
Informer legen før du bruker Inuxair hvis noe av det som er nevnt ovenfor gjelder deg.
Rådfør deg med legen, sykepleieren eller apoteket før du begynner å bruke inhalatoren dersom du har eller har hatt noen sykdomsproblemer eller allergier eller dersom du ikke er sikker på om du kan bruke Inuxair.
Behandling med en beta-2-agonist som formoterol som finnes i Inuxair kan forårsake en kraftig nedgang i innholdet av kalium i blodet (hypokalemi).
Du bør være spesielt forsiktig dersom du har alvorlig astma. Grunnen til dette er at nedgangen i kaliuminnholdet kan forverres dersom du får mangel på oksygen i blodet eller av annen behandling du kanskje tar sammen med Inuxair, som f.eks. legemidler mot hjertesykdom eller høyt blodtrykk (såkalte diuretika eller vanndrivende midler) eller andre legemidler som brukes til å behandle astma. Dette er årsaken til at legen av og til vil måle kaliuminnholdet i blodet.
Dersom du bruker høye doser kortikosteroider til inhalasjon over lang tid, kan du ha større behov for kortikosteroider i situasjoner med stress. Slike situasjoner kan f.eks. være å bli brakt til sykehus etter en ulykke, få en alvorlig skade eller før en operasjon. I slike tilfeller vil legen som behandler deg avgjøre om det er nødvendig å øke dosen av kortikosteroider og eventuelt forskrive steroidtabletter eller en injeksjon av steroider.
Dersom du skulle ha behov for å dra på sykehus, husk å ta med alle legemidlene og inhalatorene dine, inkludert Inuxair og alle legemidler eller tabletter som er kjøpt uten resept, hvis mulig i originalpakningen.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Inuxair bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år før ytterligere data er tilgjengelig.
Andre legemidler og Inuxair
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt andre legemidler, inkludert medisiner du har fått uten resept.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Inuxair og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Du må ikke bruke betablokkere sammen med dette legemidlet. Dersom du har behov for å bruke betablokkere (inkludert øyedråper) kan virkningen av formoterol bli nedsatt eller kanskje ikke virke i det hele tatt. På den andre siden kan bruk av andre betaadrenerge legemidler (legemidler som virker på samme måte som formoterol) øke virkningen av formoterol.
Bruk av Inuxair sammen med:
 • legemidler som brukes til å behandle unormal hjerterytme (kinidin, disopyramid, prokainamid), legemidler som brukes til å behandle allergiske reaksjoner (antihistaminer), legemidler som brukes til å behandle symptomer på depresjon eller psykiske lidelser som monoaminoksidasehemmere (f.eks. fenelzin og isokarboksazid), trisykliske antidepressive legemidler (f.eks. amitryptilin og imipramin) og fentiaziner kan forårsake endringer i elektrokardiogrammet (EKG, hjerteundersøkelse). Disse kan også øke risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen (ventrikulære rytmeforstyrrelser).
 • legemidler til behandling av Parkinsons sykdom (levodopa), til behandling av en for lite aktiv skjoldbruskkjertel (levotyroksin), legemidler som inneholder oksytocin (som forårsaker sammentrekning av livmoren) og alkohol kan nedsette hjertets toleranse overfor beta-2-agonister, slik som formoterol.
 • monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), inkludert legemidler med lignende virkning, som furazolidon og prokarbazin, som brukes ved behandling av psykiske lidelser, kan forårsake økt blodtrykk.
 • legemidler som brukes til å behandle hjertesykdom (digoksin) kan forårsake en nedgang i innholdet av kalium i blodet. Dette kan øke risikoen for unormal hjerterytme.
 • andre legemidler som brukes til å behandle astma (teofyllin, aminofyllin eller steroider) og diuretika (vanndrivende midler) kan forårsake nedgang i kaliuminnholdet.
 • noen anestesimidler kan øke risikoen for unormal hjerterytme.
Graviditet, amming og fertilitet
Det finnes ingen opplysninger om bruk av Inuxair under graviditet.
Bruk ikke Inuxair hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid eller dersom du ammer, hvis ikke legen har bestemt noe annet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at Inuxair påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Inuxair inneholder alkohol
Inuxair inneholder 7 mg alkohol (etanol) per dose. Dette tilsvarer 0,20 mg/kg per dose med to inhalasjoner. Mengden per to inhalasjoner av dette legemidlet tilsvarer mindre enn 1 ml vin eller øl. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter.

3. Hvordan du bruker InuxairInuxair skal brukes til inhalasjon.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Astma
Legen vil undersøke deg regelmessig for å være sikker på at du tar dosen av Inuxair som er best for deg. Legen vil justere behandlingen slik at du får den laveste dosen som virker best på symptomene dine.
Inuxair kan forskrives av legen din på to forskjellige måter:
a. bruk Inuxair hver dag til å behandle astmaen din sammen med en separat lindrende inhalator til å behandle plutselig forverring av astmasymptomer, slik som kortpustethet, hvesing og hoste
b. bruk Inuxair hver dag til å behandle astmaen din og bruk også Inuxair til å behandle plutselig forverring av astmasymptomene dine, slik som kortpustethet, hvesing og hoste
A) Bruk Inuxair sammen med en separat lindrende inhalator:Voksne og eldre:
Den anbefalte dosen av dette legemidlet er én eller to inhalasjoner to ganger daglig.
Maksimal dose er fire inhalasjoner daglig.
Husk: Du skal alltid ha med deg din hurtigvirkende, lindrende inhalator for å behandle forverrede astmasymptomer eller et plutselig astmaanfall.
B) Bruk Inuxair som din eneste astmainhalator:Voksne og eldre:
Den anbefalte dosen er én inhalasjon om morgenen og én inhalasjon om kvelden.
Du skal også bruke Inuxair som lindrende inhalator til å behandle plutselige astmasymptomer.
Dersom du får astmasymptomer, ta en inhalasjon og vent noen minutter.
Dersom du ikke føler deg bedre, ta en ny inhalasjon.
Ta ikke mer enn 6 lindrende inhalasjoner hver dag.
Maksimal daglig dose av Inuxair er 8 inhalasjoner.
Dersom du føler at du trenger flere inhalasjoner hver dag for å kontrollere dine astmasymptomer, kontakt legen din for råd. Legen kan behøve å forandre behandlingen din.
Bruk av barn og ungdom under 18 år:
Barn og ungdom under 18 år må IKKE bruke dette legemidlet.
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)Voksne og eldre:
Den anbefalte dosen er to inhalasjoner om morgenen og to inhalasjoner om kvelden.
Pasienter i risikogrupper:
Eldre personer trenger ikke å få justert dosen. Det finnes ingen opplysninger om bruk av Inuxair hos personer med lever- eller nyreproblemer.
Inuxair er effektiv ved behandling av astma ved doser av beklometasondipropionat som kan være lavere enn noen av de andre inhalatorene som inneholder beklometasondipropionat. Dersom du tidligere har brukt en annen type inhalator med beklometasondipropionat, vil legen bestemme den nøyaktige dosen av Inuxair du skal bruke mot astmaen.Øk ikke dosen
Dersom du mener at legemidlet ikke har god nok virkning skal du alltid rådføre deg med legen før du øker dosen.
Dersom du tar for mye av Inuxair
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 • Dersom du bruker mer formoterol enn du skal, kan følgende virkninger oppstå: Kvalme, oppkast, raske hjerteslag, hjertebank, forstyrrelser i hjerterytmen, bestemte forandringer i EKG (hjerteundersøkelse), hodepine, skjelving, søvnighet, for mye syre i blodet, lavt innhold av kalium i blodet, høyt blodsukker. Legen vil kunne ønske å ta blodprøver for å kontrollere innholdet av kalium og blodsukker.
 • Bruk av for mye beklometasondipropionat kan føre til kortvarige problemer med binyrene. Dette vil bli bedre innen noen få dager, men legen kan imidlertid ha behov for å sjekke innholdet av kortisol i blodet.
Fortell det til legen hvis du har noen av disse symptomene.
Dersom du har glemt å ta Inuxair
Ta dosen så snart du husker det. Dersom det er like før du skal ta neste dose skal du ikke ta den glemte dosen, men ta neste dose til riktig tid. Du må ikke ta en dobbel dose.
Dersom du avbryter behandling med Inuxair
Du må ikke redusere dosen eller slutte å ta legemidlet.
Dersom du føler deg bedre, må du ikke slutte å ta Inuxair eller redusere dosen. Rådfør deg med legen dersom du ønsker å gjøre dette. Det er svært viktig at du bruker Inuxair regelmessig selv om du ikke har symptomer.
Dersom pusten din blir verre:
Dersom kortpustetheten og hvesingen (pusting med en hørbar hvislende lyd) blir verre like etter at du har inhalert legemidlet skal du øyeblikkelig slutte å bruke Inuxair-inhalatoren og heller bruke din hurtigvirkende inhalator med én gang. Kontakt legen umiddelbart. Legen vil undersøke symptomene og sette deg på en annen behandling hvis det er nødvendig.
Se også avsnitt 4 -Mulige bivirkninger.
Dersom astmaen blir verre:
Kontakt legen umiddelbart dersom symptomene dine blir verre eller er vanskelig å få kontroll på (f.eks. hvis du bruker en separat hurtigvirkende, lindrende inhalator eller Inuxair som hurtigvirkende, lindrende inhalator oftere) eller hvis den hurtigvirkende, lindrende inhalatoren eller Inuxair ikke gir bedring av symptomene. Astmaen kan ha blitt verre og legen vil kunne ha behov for å endre dosen av Inuxair eller forskrive en annen behandling.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Administrasjonsmåte:
Dette legemidlet ligger inni en trykkbeholder i en plastholder med et munnstykke. Det er et telleverk på baksiden av inhalatoren, som forteller deg hvor mange doser det er igjen. Hver gang du trykker på beholderen, frigjøres en inhalasjon med legemiddel, og telleverket teller ned med en. Pass på at ikke inhalatoren faller, da dette kan medføre at telleverket teller ned.
Test av inhalatoren din
Før du bruker inhalatoren for første gang, eller dersom du ikke har brukt inhalatoren på 14 dager eller mer, bør du teste inhalatoren din for å være sikker på at den virker som den skal.
 1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket.
 2. Hold inhalatoren loddrett med munnstykket nederst.
 3. Rett munnstykket bort fra deg og press beholderen hardt ned for å frigjøre en inhalasjon.
 4. Kontroller telleverket. Dersom du tester inhalatoren for første gang, skal telleverket vise 120.
Hvordan du skal bruke inhalatoren din
Når det er mulig, bør du stå eller sitte oppreist når du inhalerer.
 1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket, og sjekk at munnstykket er rent og fritt for støv og skitt eller andre fremmedlegemer.
 2. Pust ut så langsomt og dypt som mulig.
 3. Hold inhalatoren loddrett med metallbeholderen pekende oppover, og legg leppene rundt munnstykket. Ikke bit i munnstykket.
 4. Pust langsomt og dypt inn gjennom munnen. Like etter at du har begynt å puste inn, presser du beholderen hardt ned for å frigjøre én inhalasjon. Dersom du er svak i hendene kan det være lettere å holde inhalatoren med begge hender. Hold på den øverste delen av inhalatoren med begge pekefingre og på den nederste delen med begge tommelfingre.
 5. Hold pusten så lenge som mulig, og fjern til slutt inhalatoren fra munnen og pust langsomt ut. Ikke pust inn i inhalatoren.
Dersom du trenger en inhalasjon til, må du holde inhalatoren i loddrett posisjon i ca. et halvt minutt og deretter gjenta trinn 2-5.
Viktig: Trinn 2-5 må ikke gjennomføres for raskt.
Sett på beskyttelseshetten etter bruk og sjekk telleverket.
Du bør skaffe en ny inhalator når telleverket viser tallet 20. Stopp å bruke inhalatoren når telleverket viser 0, da eventuell gjenværende inhalasjon i inhalatoren ikke nødvendigvis vil være nok til å gi deg en full dose.
Dersom du ser at det kommer ut ”damp” fra toppen av inhalatoren eller fra munnvikene, betyr dette at Inuxair ikke kommer ned i lungene dine som den skal. Ta en ny inhalasjon ved å følge instruksjonene på nytt fra trinn 2.
For å minske risikoen for å få soppinfeksjon i munnhulen og svelget bør du skylle munnen eller gurgle med vann eller pusse tennene etter hver gang du har brukt inhalatoren.
Hvis du mener at virkningen av Inuxair er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket.
Dersom du synes det er vanskelig å bruke inhalatoren når du begynner å puste inn, kan du bruke AeroChamber Plus inhalasjonskammer. Spør legen, apoteket eller sykepleieren om dette hjelpemidlet.
Det er viktig at du leser pakningsvedlegget som ligger sammen med AeroChamber Plus inhalasjonskammer, og at du følger instruksjonene nøye for hvordan du skal bruke AeroChamber Plus inhalasjonskammer og hvordan du skal rengjøre det.
Rengjøring
Du skal rengjøre inhalatoren din en gang i uken. Ved rengjøring skal du ikke fjerne trykkbeholderen fra holderen, og du skal ikke bruke vann eller andre væsker til å rengjøre inhalatoren din.
Slik rengjøres inhalatoren din:
 1. Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket ved å trekke det ut fra inhalatoren.
 2. Tørk utsiden og innsiden av munnstykket og holderen med en tørr, ren klut eller tørkepapir.
 3. Sett beskyttelseshetten på munnstykket.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Inuxair forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Som for annen inhalasjonsbehandling er det en risiko for at kortpustetheten og hvesingen blir verre like etter bruk av Inuxair, og dette kalles paradoksal bronkospasme. Hvis dette oppstår skal du øyeblikkelig SLUTTE å bruke Inuxair og bruke din hurtigvirkende inhalator med én gang for å behandle symptomene på kortpustethet og hvesing. Kontakt lege umiddelbart.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever overfølsomhetsreaksjoner som hudallergi, hudkløe, hudutslett, hudrødme, hevelse i huden eller slimhinner spesielt i øynene, ansiktet, leppene eller halsen.
Andre mulige bivirkninger er angitt nedenfor etter hvor hyppig de forekommer.
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 personer):
Soppinfeksjoner (i munnen og svelget), hodepine, heshet, sår hals.
Pneumoni (lungebetennelse) hos kolspasienter
Snakk med legen din dersom du har noen av følgende symptomer mens du bruker Inuxair. Dette kan være symptomer på en lungeinfeksjon:
 • feber eller kuldegysninger
 • økt slimproduksjon, endret farge på slim
 • økt hoste eller økte pusteproblemer
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 personer):
Hjertebank, uvanlig raske hjerteslag og forstyrrelser i hjerterytmen, endringer i EKG (hjerteundersøkelse).
Influensasymptomer, soppinfeksjon i skjeden, bihulebetennelse, tett/rennende nese, ørebetennelse, irritasjon i svelget, hoste og hoste med slimdannelse, astmaanfall.
Kvalme, unormal eller nedsatt smakssans, svie på leppene, tørr munn, problemer med å svelge, fordøyelsesproblemer, urolig mage, diaré.
Muskelsmerter og muskelkramper, rødming i ansiktet, økt blodtilstrømning til noen vev i kroppen, kraftig svetting, skjelving, rastløshet, svimmelhet, elveblest.
Endringer i noen av bestanddelene i blodet: nedgang i antall hvite blodceller, økt antall blodplater, nedsatt innhold av kalium i blodet, økt blodsukker, økt innhold av insulin, frie fettsyrer og ketonlegemer i blodet.
Følgende bivirkninger er også rapportert som "mindre vanlige" hos pasienter med KOLS:
 • Redusert mengde kortisol i blodet; dette skyldes effekten av kortikosteroider på binyrene
 • Uregelmessig puls
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer):
Følelse av stramming i brystet, hjertet hopper over et slag (forårsaket av for tidlig sammentrekning av hjertekamrene), økt eller nedsatt blodtrykk, betennelse i nyrene, hevelser i hud og slimhinner som varer i flere dager.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
Kortpustethet, forverret astma, nedgang i antall blodplater, hevelser i hender og føtter.
Ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
Tåkesyn
Bruk av høye doser langtidsvirkende kortikosteroider til inhalasjon over lang tid kan i svært sjeldne tilfeller gi virkninger som gjelder hele kroppen: Disse omfatter problemer med hvordan binyrene virker (hemming av binyrene), nedsatt mineraltetthet i bein (nedsatt beintetthet), bremsing av veksten hos barn og ungdom, økt trykk i øynene (glaukom), grå stær. Søvnproblemer, depresjon eller bekymring, rastløshet, nervøsitet, overspenthet eller irritabilitet: disse tilfellene er mer sannsynlig at forekommer hos barn, men frekvensen er ukjent.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Inuxair

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Enkeltpakning som inneholder én trykkbeholder med 120 doser
Inhalatoren bør brukes innen 3 måneder etter dagen du fikk den utlevert på apoteket og aldri etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Dobbeltpakning som inneholder to trykkbeholdere med 120 doser
Før bruk: Inhalatoren oppbevares i kjøleskap (ved 2-8ºC)
Etter første bruk: Oppbevares ved høyst 25ºC i maksimalt tre måneder. Inhalatoren skal ikke brukes etter denne perioden og må aldri brukes etter utløpsdatoen som er oppgitt på esken og etiketten. Skal ikke fryses.
Dersom inhalatoren har vært utsatt for svært kalde omgivelser, skal du varme den i hendene i noen minutter før bruk. Bruk aldri andre varmekilder.
Advarsel: Beholderen inneholder væske under trykk. Må ikke utsettes for temperaturer over 50ºC. Ikke stikk hull på beholderen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Inuxair
 • Virkestoffer er beklometasondipropionat og formoterolfumaratdihydrat.
  Hver oppmålte dose fra inhalatoren inneholder 100 mikrogram beklometasondipropionat og 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Dette tilsvarer en avgitt dose (dosen som kommer ut av munnstykket) som inneholder 84,6 mikrogram beklometasondipropionat og 5,0 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Andre innholdsstoffer er vannfri etanol, saltsyre, drivgass: norfluran (HFA-134a).
Hvordan Inuxair ser ut og innholdet i pakningen
Inuxair er en inhalasjonsaerosol som er fylt i en aluminiumsbelagt beholder med en doseringsventil. Beholderen er tilpasset en inhalator av polypropylenplast med en beskyttelseshette av plast.
Hver pakning inneholder én eller to beholdere som gir 120 inhalasjoner.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
I-43122 Parma
Italia
Lokal representant:
Chiesi Pharma ABKlara Norra kyrkogata 34
111 22 Stockholm
Sverige
Alternativ tilvirker:
Chiesi S.A.S.
17, avenue de l’Europe
92270 Bois Colombes - Frankrike
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Wien - Østerrike
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og i Storbritannia (Nord-Irland) med følgende navn:
Belgia: Inuvair
Bulgaria: Foster
Danmark: Innovair
Estland: Foster
Finland: Innovair
Frankrike: Formodual
Hellas: Inuvair
Italia: Inuver
Kypros: Foster
Latvia: Foster
Litauen: Foster
Luxemburg: Inuvair
Nederland: Formodual
Norge: Inuxair
Polen: Formodual
Romania: Foster
Slovenia: Formodual
Spania: Formodual
Storbritannia: Formodual
Sverige: Innovair
Tyskland: Kantos Master
Ungarn: Formodual
Østerrike: Formodual
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no