Antabus Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Antabus er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Antabus
 3. Hvordan du bruker Antabus
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Antabus
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Antabus er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Antabus er et legemiddel til behandling av alkoholmisbruk. Antabus forstyrrer kroppens omsetning av alkohol ved å blokkere forbrenningen slik at det oppstår ubehag hvis du inntar alkohol.
Antabus brukes som støtte i kombinasjon med rådgivning i behandlingen av alkoholmisbruk. Det vil si når alkoholforbruket enten er for stort og/eller man er kronisk avhengig av alkohol.

2. Hva du må vite før du bruker Antabus

Bruk ikke Antabus dersom:
 • du er overfølsom (allergisk) overfor disulfiram eller noen av de andre innholdsstoffene i Antabus brusetabletter
 • du lider av en alvorlig psykisk sykdom (schizofreni, depresjon)
 • du lider av epilepsi
 • du lider av alvorlig hjerte-karsykdom
 • du har astma
 • du er gravid
 • du har inntatt alkohol
 • du har høyt blodtrykk
 • du har en alvorlig hjerneskade
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Antabus hvis du lider av
 • hjerte-karsykdom
 • kronisk lungesykdom
 • sukkersyke
 • for høyt kolesterol
 • for høyt blodtrykk
 • for høyt eller for lavt stoffskifte,
 • nedsatt leverfunksjon
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Antabus.
Du må ikke innta alkohol i løpet av behandlingstiden samt i 14 dager etter avsluttet behandling.
Hvis du inntar alkohol i behandlingstiden, får du en rekke ubehagelige symptomer, fordi Antabus hemmer alkoholens omsetning i kroppen: Bl.a. hodepine, ansiktsrødme, hjertebank, rask pust, kvalme, oppkast, blekhet og svimmelhet. I alvorlige tilfeller kan du kollapse og miste bevisstheten.
Antabus/alkohol-reaksjonen er meget ubehagelig og kan ha et uforutsigbart forløp hos den enkelte person.
Du må ikke ta Antabus innen 24 timer etter siste inntak av alkohol.
Andre legemidler og Antabus
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse matvarer og legemidler kan inneholde så mye alkohol at det er nok til å utløse en Antabus/alkohol-reaksjon. Selv drikkevarer som er merket "alkoholfri" og "ikke-alkoholisk" kan utløse reaksjonen, hvis de inntas i tilstrekkelig store mengder.
Antabus øker virkningen av visse legemidler, bl.a. warfarin (blodfortynnende), fenytoin (epilepsi), diazepam (beroligende) og rifampicin (antibiotikum).
Antabus må ikke brukes sammen med metronidazol (antibiotikum), isoniazid (tuberkulose) og visse midler mot depresjon.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes og Antabus skal derfor ikke brukes under graviditet. Hvis du tror du er gravid, kontakt lege med en gang.
Går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Antabus under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Antabus kan nedsette reaksjonsevnen på grunn av døsighet. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.

3. Hvordan du bruker Antabus

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Behandling med Antabus er tilpasset individuelt.
En vanlig startdose er 200-400 mg 2-3 ganger i uken.
En vanlig vedlikeholdsdosering er 100-200 mg daglig eller 600-800 mg to ganger i uke.
Brusetabletten oppløses i et 1/2 glass vann. La blandingen bruse ferdig og rør om før den drikkes. Kan også svelges som vanlige tabletter.
Hvis du mener at virkningen av Antabus brusetabletter er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Antabus
Kontakt straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være oppkast, hodepine, tretthet, vanskeligheter med å styre bevegelsene, irritabilitet, urolig adferd samt hallusinasjoner. Overdosering kan i enkelte tilfeller medføre bevisstløshet og kramper.
Dersom du har glemt å ta Antabus
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Antabus
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Hyppige: tretthet, hodepine, døsighet, dårlig ånde, smaksforstyrrelse, diaré, kvalme, oppkast og smerte i mageregionen, mani og depresjon.
Mindre hyppige: utslett på huden med kløe, eksem og aknelignende utslett, redusert libido, nedsatt seksuell funksjon.
Sjeldne: legemiddelindusert akutt leverbetennelse, gulsott, leversvikt, følelses- og styrkenedsettelse i armer og ben, psykotiske forstyrrelser, paranoia, nerveskade (perifer), betennelse i synsnerven.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Antabus

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Antabus brusetabletter etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Antabus
 • Virkestoff er disulfiram 200 mg.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), povidon (E1201), vannfri kolloidal silika (E551), magnesiumstearat (E470), talkum (E553), vinsyre (E334), natriumhydrogenkarbonat (E500) , polysorbat 20 og renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.,
Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Island
Tilvirkere:
Recipharm Uppsala AB,
Björkgatan 30,
751 82 Uppsala,
Sverige
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A 1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019