Furix Orifarm Healthcare tabletter 20 mg og 40 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Furix er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Furix
 3. Hvordan du bruker Furix
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Furix
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Furix er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Furix er et urindrivende og blodtrykksenkende middel. Furix virker på nyrene og øker utskillelsen av salter og vann. Dette merkes av de fleste ved at urinmengden øker og at det blir nødvendig å late vannet oftere. Den urindrivende effekten kommer etter 1/2-1 time og varer 4-6 timer. Den blodtrykksenkende effekten varer lenger.
Furix brukes ved alle former for ødemer (væskeansamlinger i kroppen), og ved høyt blodtrykk der andre typer urindrivende midler ikke er egnet.

2. Hva du må vite før du bruker Furix

Bruk ikke Furix
 • dersom du er allergisk overfor furosemid eller lignende legemidler, såkalte sulfonamider (sulfapreparater) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har kjent overfølsomhet for sulfonamider (sulfapreparater).
 • hvis du har alvorlig leversykdom
 • ved stopp i urinproduksjonen
 • hvis du har underskudd på væske (er dehydrert) eller har redusert blodvolum (hypovolemi)
 • hvis du har lavt innhold av kalium og natrium i blodet hvis du ammer (virkestoffet passerer over i morsmelk)
 • ved høyt blodtrykk under graviditet.
Furix skal ikke brukes ved bevisstløshet eller nær bevisstløs tilstand i forbindelse med hjerneskade som følge av leversvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Furix.
Vis forsiktighet ved bruk av Furix:
 • dersom du har risiko for utvikling av elektrolyttforstyrrelser (forstyrrelser i kroppens væske- og saltomsetning) eller redusert blodvolum i kroppen (hypovolemi)
 • hvis du har et saltfattig kosthold (bør unngås)
 • hvis du er en eldre person, dersom du bruker andre legemidler som kan føre til at blodtrykket faller og dersom du har andre medisinske tilstander som kan føre til blodtrykksfall
 • hvis du har leversykdom og samtidig nedsatt nyrefunksjon (hepatorenalt syndrom).
 • dersom du har lavt proteininnhold i blodet (hypoproteinemi)
 • hvis du har økt risiko for urinsyregikt (podagra), da bør urinsyremengden i blodet måles
 • hvis du har diabetes, da dette legemidlet kan forverre tilstanden
 • hvis du har systemisk lupus erythematous (SLE), da denne sykdommen kan forverres eller aktiveres ved bruk av Furix.
Kaliumnivået i blodet må kontrolleres før behandlingen starter og regelmessig under behandlingen. Dette er spesielt viktig hvis du er eldre, bruker hjertemedisinen digitalis, har dårlig hjerte, nedsatt leverfunksjon og ved ensidig kosthold.
Hvis du får brekninger, diare eller svetter kraftig kan det øke risikoen for at væske- og saltomsetningen i kroppen din påvirkes. Det kan være behov for ekstra blodprøvekontroll. Kontakt legen din dersom du er usikker.
Urinmengden bør kontrolleres. Dette er spesielt viktig hos pasienter som har problemer med å late vannet (nedsatt urinutskillelse).
Andre legemidler og Furix
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Mangel på enkelte salter i blodet (f.eks. kalium og magnesium) kan øke risikoen for bivirkninger av visse andre legemidler (f.eks. digitalis og legemidler som forlenger QT-intervallet).
ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister (mot høyt blodtrykk eller hjertesvikt) Pasienter som bruker diuretika kan få farlig lavt blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon ved oppstart med såkalte ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister, eller ved doseøkning. Legen din kan derfor midlertidig avbryte furosemidbehandlingen, eventuelt kan dosen reduseres tre dager før behandlingen med ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorantagonister påbegynnes, eller dosen økes.
Ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs, betennelsesdempende/smertestillende) Samtidig bruk av enkelte midler mot muskel- og leddsmerter av typen naproksen og acetylsalisylsyre kan redusere den vanndrivende effekten. Dersom furosemid tas sammen med acetylsalisylsyre kan det gi økt risiko for bivirkninger av acetylsalisylsyre.
Aminoglykosider og cefalosporiner (antibiotika)
Furix kan øke sjansen for å få bivirkninger av visse antibiotika når disse brukes samtidig.
Kloralhydrat (beroligende middel)
Samtidig bruk av Furix og kloralhydrat anbefales ikke.
Litium (brukes ved bipolar sykdom)
Mengden litium må kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk av Furix, pga. økt risiko for negative effekter av litium på hjerte og nervesystem.
Fenytoin (mot epilepsi)
Virkningen av Furix kan reduseres av fenytoin.
Karbamazepin (mot epilepsi)
Samtidig bruk av furosemid og karbamazepin kan gi for lite av saltet natrium i kroppen.
Probenecid (mot urinsyregikt), metotreksat (cellegift) og zidovudin (middel mot HIV)
Man kan få økt risiko redusert effekt av furosemid og for for bivirkninger ved samtidig inntak av probenecid, metotreksat og zidovudin.
Røntgenkontrastmidler
Furix øker risikoen for nedsatt nyrefunksjon hos personer som er spesielt utsatt for nyrepåvirkning ved bruk av røntgenkontrastmidler.
Ciklosporin (brukes til å hemme immunforsvaret etter organ- eller stamcelletransplantasjon) Samtidig bruk av Furix og ciklosporin kan gi økt forekomst av giktartritt hos noen pasienter. Kortikosteroider (mot betennelser), karbenoksolon (syrenøytraliserende legemiddel), lakris og avføringsmidler
Kortikosteroider, karbenoksolon og lakris i større mengder, og langvarig bruk av avføringsmidler, kan øke risikoen for å utvikle for lavt saltinnhold i blodet (hypokalemi).
Blodtrykkssenkende midler
Hvis Furix gis samtidig med andre legemidler til behandling av høyt blodtrykk, vanndrivende legemidler (diuretika) eller andre legemidler som kan senke blodtrykket, kan dette føre til et kraftigere blodtrykksfall.
Midler mot diabetes og blodtrykksøkende legemidler (sympatomimetika)
Effekten av legemidler mot diabetes (antidiabetiske legemidler) og blodtrykksøkende legemidler (brukes bl.a. til å behandle astma) kan reduseres ved samtidig behandling med Furix.
Muskelavslappende legemidler (kurare og teofyllin)
Effekten av muskelavslappende legemidler som kurare eller teofyllin (brukes ved akutt astmaanfall og akutt lungeødem) kan øke ved samtidig bruk av Furix.
Risperidon (antipsykotisk legemiddel)
Forsiktighet skal utvises hvis risperidon og Furix brukes samtidig, da det er vist økt dødelighet hos eldre pasienter med demens.
Cisplatin (brukes ved kreft)
Samtidig bruk med cisplatin kan gi forsterket, skadelig virkning på nyrene og hørselen.
Sukralfat (brukes ved magesår)
Sukralfat og Furix må ikke tas med mindre enn to timers mellomrom, fordi sukralfat reduserer opptaket av Furix fra tarmen.
Kloralhydrat (sovemiddel)
Samtidig bruk av kloralhydrat og Furix anbefales ikke.
Levotyroksin
Samtidig behandling med furosemid og levotyroksin kan føre til reduserte nivåer av skjoldbruskkjertelhormoner. Legen vil kontrollere hormonnivået i blodet ditt.
Graviditet og amming
Snakk med med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fosteret kan påvirkes og Furix skal ikke brukes under svangerskapet med mindre legen har bestemt det.
Furix passerer over i morsmelken, og barn som ammes kan påvirkes. Furix skal derfor ikke brukes ved amming annet enn når legen har bestemt det. Ammende mødre bør også være oppmerksomme på at melkemengden kan avta.
Kjøring og bruk av maskiner
Furix antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Furix kan gi svimmelhet og tretthet, særlig i begynnelsen av behandlingen, noe som kan nedsette reaksjonsevnen.
Furix inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Furix

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Anbefalt dose ved vannansamlinger (ødem) er 20-40 mg daglig.
Høyere doser kan være nødvendig.
Anbefalt dose ved høyt blodtrykk er 20-80 mg daglig
Anbefalt dose ved premenstruell tensjon er 20-80 mg i 5-7 dager før menstruasjon samt 1. menstruasjonsdag.
Tabletten kan deles i like doser.
Bruk hos barn
Anbefalt dose for barn er 1-3 mg pr. kg kroppsvekt pr. døgn.
Dosering i forbindelse med et måltid kan forsinke virkningen.
Tablettenes urindrivende effekt inntrer hurtig og du bør derfor unngå å ta tablettene rett før sengetid.
Dersom du tar for mye av Furix
Symptomer på overdosering kan være bl.a. kraftig vannlating, tørste, hodepine, forvirring, svimmelhet og muskelkramper, og skyldes forstyrrelser i kroppens salt- og vannomsetning (f.eks. natriumkloridmangel).

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
Forstyrrelser i kroppens saltbalanse med symptomer som tørste, hodepine, forvirring, muskelkramper, nedsatt muskelkraft, hjerterytmeforstyrrelser. Væskemangel/uttørring (dehydrering) og hypovolumi (redusert blodvolum), økt nivå av fettstoffer (triglyserider) og kreatinin i blodet.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 100 personer):
Endring i antall røde blodceller (hemokonsentrasjon), nedsatt blodvolum (hypovolemi), økt kolesterol, forstyrrelser i kroppens saltbalanse på grunn av økt utskillelse av kalium, klor og natrium i urinen.
Forstyrrelser i saltbalansen kan gi følgende symptomer: Muskelsvakhet, appetittløshet, kvalme, diaré og tretthet. Økt urinsyrenivå i blodet med økt risiko for urinsyregiktanfall (anfall av podagra). Hos pasienter med leversvikt: en form for hjernesykdom (hepatisk encefalopati)
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 1000 personer):
Forbigående nedsatt hørsel kan forekomme ved meget høye konsentrasjon i blodet, døvhet (i enkelte tilfeller irreversibel), kvalme. Redusert mengde blodplater (trombocytopeni).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 000 personer):
Endringer i antall hvite blodceller (leukopeni, eosinofili), unormalt lav konsentrasjon av blodplater (trombocytopeni), allergiske reaksjoner med hudutslett, kløe og betennelse i blodkar (lege bør kontaktes ved hudutslett), alvorlige anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner, forhøyet blodsukker, unormale følelsesfornemmelser i huden (parestesi), øresus, betennelse i blodårer (vaskulitt), diaré, brekninger, kløe, blemmesykdom i huden (bulløs pemfigoid), elveblest, hudsykdom med runde, røde flekker (erythema multiforme), alvorlig betennelsespreget hudsykdom med utbredt avskalling (eksfoliativ dermatitt), bloduttredelser i hud- eller slimhinner (purpura), lysfølsomhet (fotosensibilisering), nyrebetennelse (interstitiell nefritt) og feber.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
Blodmangel (hemolytisk anemi), en alvorlig tilstand med mangel på både røde og hvite blodceller og blodplater (aplastisk anemi), agranulocytose, bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt), tilstopping eller blokkering av gallegangene i leveren, økning av leverenzymer.
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Forverring eller aktivering av systemisk lupus erythematosus (SLE), reduksjon av syrenivået i blodet (metabolsk alkalose), Pseudo-Bartter syndrom (en sjelden nyresykdom) ved feilbruk og/eller langvarig bruk av Furix, forstyrrelser i kroppens saltbalanse på grunn av økt utskillelse av kalsium og magnesium i urinen, svimmelhet, besvimelse eller tap av bevissthet, hodepine, tendens til blodproppdannelse (trombose), alvorlige hudsykdommer (f.eks. Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, DRESS), akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (akutt febril legemiddelerupsjon), andre typer utslett og blemmedannelse i huden, lichenoide reaksjoner (karakterisert med små, kløende, rødlilla, flerkantede skader på hud, kjønnsorganer eller i munnen), akutte problemer med å tømme urinblæren (urinretensjon) hos pasienter med delvis blokkering av urinstrømmen, kalknedslag i nyrene (nefrokalsinose)/nyresteinsykdom (nefrolitiasis) hos premature spedbarn, nyresvikt, økt risiko for at en tilstand som kalles vedvarende patent ductus arteriosus dersom Furix blir gitt til for tidlig fødte barn i løpet av første leveuke, blodprøver som viser økt mengde urinstoff (urea) i blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Furix

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP (forkortelse for utløpsdato). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Furix
 • Virkestoff er furosemid 20 mg eller 40 mg.
 • Andre hjelpestoffer er vannfri kolloidal silika, laktose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, polyvidon og risstivelse.
Hvordan Furix ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde tabletter med delestrek og preget 20/20 (20 mg) eller 40/40 (40 mg) på den ene siden.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense SDanmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no