Quetiapin Sandoz Sandoz tabletter 25 mg

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek, hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Quetiapin Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Quetiapin Sandoz
 3. Hvordan du bruker Quetiapin Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Quetiapin Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Quetiapin Sandoz er og hva det brukes mot

Quetiapin Sandoz inneholder virkestoffet kvetiapin. Quetiapin Sandoz tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika. Quetiapin Sandoz kan brukes til å behandle forskjellige sykdommer, som for eksempel:
 • Schizofreni: du kan se, høre eller føle ting som ikke er der, tro ting som ikke er sant eller føle uvanlig mistenksomhet, angst, forvirring, skyld, anspenthet eller depresjon.
 • Mani: du kan føle deg svært oppglødd, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv, eller du har dårlig vurderingsevne, inkludert at du har forstyrrende eller aggressiv oppførsel.
 • Bipolar depresjon: du kan føle deg trist eller deprimert, eller du kan oppleve skyldfølelse, manglende energi, mister matlysten eller ikke får sove.
Legen din kan fortsette å forskrive Quetiapin Sandoz selv om du føler deg bedre.

2. Hva du må vite før du bruker Quetiapin Sandoz

Bruk ikke Quetiapin Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor kvetiapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du bruker noen av de følgende legemidlene
  • enkelte medisiner mot hiv
  • azolpreparater (mot soppinfeksjoner)
  • erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner)
  • nefazodon (mot depresjon).
Ta ikke Quetiapin Sandoz hvis noe av dette gjelder deg. Dersom du er usikker, snakk med legen din eller en farmasøyt før du tar Quetiapin Sandoz.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Quetiapin Sandoz dersom:
 • du eller noen i familien din har eller har hatt hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeproblemer, svekket hjertemuskel eller betennelse i hjertet, eller hvis du tar medisiner som kan virke inn på måten hjertet slår på
 • du har lavt blodtrykk
 • du har hatt et slag, spesielt dersom du er eldre
 • du har leverproblemer
 • du noen gang har hatt krampeanfall
 • du har diabetes eller har økt risiko for å få diabetes. Hvis du har det, kan legen din sjekke blodsukkeret ditt når du behandles med Quetiapin Sandoz.
 • du vet at du tidligere har hatt lavt nivå av hvite blodlegemer (som eventuelt har vært forårsaket av andre medisiner)
 • du er en eldre person med demens (sviktende hjernefunksjon). I så fall bør du ikke ta Quetiapin Sandoz fordi den gruppen medisiner som Quetiapin Sandoz tilhører, kan øke risikoen for slag, eller i enkelte tilfeller faren for dødsfall, hos eldre mennesker med demens.
 • du er en eldre person med Parkinsons sykdom/parkinsonisme
 • du eller noen andre i din familie har hatt blodpropp, ettersom lignende medisiner har blitt assosiert med dannelse av blodpropper
 • du har eller har hatt en tilstand der du slutter å puste i korte perioder i løpet av den normale nattesøvnen (kalt søvnapné) og tar medisiner som roer ned den normale hjerneaktiviteten (beroligende medisiner)
 • du har eller har hatt en tilstand der du ikke klarer å tømme blæren din fullstendig (urinretensjon), har en forstørret prostata, en tilstopping i tarmene dine eller økt trykk inne i øyet. Disse tilstandene kan skyldes medisiner (kalt “antikolinergika”) som påvirker måten nervecellene virker på, slik at visse medisinske tilstander kan behandles.
 • du har misbrukt alkohol eller narkotika.
Gi straks legen din beskjed dersom du opplever noe av det følgende etter at du har tatt Quetiapin Sandoz:
 • en kombinasjon av feber, alvorlig muskelstivhet, svetting eller nedsatt bevissthet (en sykdom som heter “malignt nevroleptikasyndrom”). Det kan bli nødvendig med øyeblikkelig legebehandling.
 • ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet eller tungen
 • svimmelhet eller en sterk følelse av å være søvnig. Dette kan øke risikoen for skader ved uhell (fall), spesielt hos eldre pasienter.
 • krampeanfall
 • langvarig og smertefull ereksjon (priapisme)
 • dersom du har en rask og uregelmessig hjerterytme, selv ved hvile, hjertebank, pusteproblemer, brystsmerter eller tretthet som ikke kan forklares. Legen vil sjekke hjertet dit og umilddelbart henvise dig til en kardiolog hvis det er nødvendig.
Denne typen legemiddel kan forårsake slike tilstander.
Fortell legen din så snart som mulig dersom du har:
 • feber, influensalignende symptomer, sår hals eller en annen infeksjon, da dette kan skyldes et svært lavt antall hvite blodlegemer, som kan kreve at Quetiapin Sandoz må stoppes og/eller at behandling må iverksettes
 • forstoppelse sammen med vedvarende smerter i magen, eller forstoppelse hvor behandling ikke har fungert, siden dette kan føre til en mer alvorlig tilstopping av tarmen
 • selvmordstanker og forverring av din depresjon
  Dersom du er deprimert, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner behandlingen fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker. Slike tanker kan også øke hvis du plutselig slutter å ta medisinen. Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelaterte tanker og/eller selvmordsrelatert adferd hos unge voksne under 25 år som lider av depresjon.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig. Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem si fra til deg dersom de tror at din depresjon er blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Alvorlige hudbivirkninger (SCARs)
Svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudbivirkninger, som kan være livstruende eller dødelige, har vært rapportert ved behandling med dette legemidlet. Disse har vanligvis vist seg som:
 • Stevens-Johnson syndrom (SJS), et utbredt utslett med blemmedannelse og avskalling av huden, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer
 • toksisk epidermal nekrolyse (TEN), en mer alvorlig form som fører til utbredt avskalling av huden
 • legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som gir influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne kjertler og unormale blodprøveresultater (inkludert økte nivåer av hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer)
 • akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), små blemmer fylt med puss
 • erythema multiforme, hudutslett med kløende, røde uregelmessige flekker.
Dersom du utvikler disse symptomene, skal du slutta å ta Quetiapin Sandoz og kontakte lege eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Vektøkning
Det er sett vektøkning hos pasienter som tar Quetiapin Sandoz. Både du og legen din bør kontrollere vekten din regelmessig.
Effekt på screening av legemidler i urin
Dersom urinen din skal screenes for legemidler, så vil inntak av Quetiapin Sandoz kunne gi positive resultater for metadon eller visse legemidler for depresjon som kalles trisykliske antidepressiva (TCA) når visse tester benyttes selv om du ikke tar metadon eller TCA. Dersom dette skjer, kan det tas en mer spesifikk test.
Barn og ungdom
Quetiapin Sandoz skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Quetiapin Sandoz
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Quetiapin Sandoz dersom du bruker noen av følgende medisiner:
 • enkelte medisiner mot hiv
 • azolpreparater (mot soppinfeksjoner)
 • erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner)
 • nefazodon (mot depresjon).
Fortell legen din det dersom du tar noen av følgende medisiner:
 • epilepsimedisin (f.eks. fenytoin eller karbamazepin)
 • medisiner mot høyt blodtrykk
 • barbiturater (for søvnvansker)
 • tioridazin eller litium (andre legemidler mot psykose)
 • medisiner som virker inn på hvordan hjertet slår, for eksempel legemidler som kan forårsake en ubalanse i elektrolytter (lavt nivå av kalium eller magnesium) slik som diuretika (vanndrivende piller) eller visse antibiotika (legemidler mot infeksjoner)
 • legemidler som kan føre til forstoppelse
 • medisiner (kalt “antikolinergika”) som påvirker måten nervecellene virker på, slik at visse medisinske tilstander kan behandles.
Snakk med legen din før du slutter å ta noen av dine legemidler.
Inntak av Quetiapin Sandoz sammen med mat, drikke og alkohol
 • Mat: se avsnitt 3 under “Administrasjonsmåte”
 • Vær forsiktig med alkohol siden kombinasjonen av Quetiapin Sandoz og alkohol kan gjøre deg søvnig
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Quetiapin Sandoz. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke bruke Quetiapin Sandoz under graviditet hvis ikke dette har blitt diskutert med legen din. De følgende symptomene, som kan være abstinenssymptomer, kan forekomme hos nyfødte barn når mødrene har brukt Quetiapin Sandoz i det siste trimester (de siste tre månedene av graviditeten): skjelvinger, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pustevansker og problemer med å ta til seg mat. Dersom barnet ditt utvikler noen av disse symptomene, kan det være nødvendig å kontakte legen din.
Quetiapin Sandoz bør ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Quetiapin Sandoz kan gjøre at du føler deg søvnig og svimmel. Kjør ikke bil eller betjen maskiner før du vet hvordan du reagerer på behandlingen.
Quetiapin Sandoz inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
Quetiapin Sandoz inneholder laktose:
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Quetiapin Sandoz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legemidler som inneholder høyere doser av kvetiapin, er tilgjengelige for doser som ikke er praktiske eller gjennomførbare med dette legemidlet.
Den anbefalte dosen er:Voksne
Legen din vil bestemme startdosen. Vedlikeholdsdosen (daglig dose) vil avhenge av sykdommen du har og ditt behov, men vil vanligvis være mellom 150 mg og 800 mg. Tablettene dine kan tas én gang daglig ved sengetid, eller to ganger daglig avhengig av sykdommen din.
Eldre personer
Hvis du er eldre, kan det hende at legen vil endre dosen.
Leverproblemer
Hvis du har leverproblemer, kan det hende at legen vil endre dosen.
Bruk hos barn og ungdom
Quetiapin Sandoz bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Administrasjonsmåte
Til oral bruk.
 • Svelg tablettene med et glass vann
 • Du kan ta tablettene med eller uten mat
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Quetiapin Sandoz. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
Varighet av behandlingen
Dette vil bli bestemt av legen din. Avslutt ikke behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har bedt deg om det.
Dersom du tar for mye av Quetiapin Sandoz
Dersom du tar mer Quetiapin Sandoz enn legen har forskrevet, kan det være at du vil føle deg søvnig og/eller svimmel, og oppleve unormale hjerteslag. Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Ta med deg Quetiapin Sandoz tablettene.
Dersom du har glemt å ta Quetiapin Sandoz
Hvis du glemmer en dose, så ta dosen så snart du kan. Dersom det nærmer seg tidspunktet for neste dose, vent til da. Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Quetiapin Sandoz
Dersom du brått avbryter behandling med Quetiapin Sandoz kan du oppleve problemer med å sove (søvnløshet), du kan føle deg uvel (kvalm), eller du kan oppleve hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Det kan hende at legen din foreslår at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avbryt behandlingen med Quetiapin Sandoz umiddelbart og kontakt legen din så snart som mulig eller dra til nærmeste legevakt hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene:Mindre vanlige bivirkninger, kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • anfall eller kramper
 • ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet eller tungen.
Sjeldne bivirkninger, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:
 • en kombinasjon av høy temperatur (feber), svetting, stive muskler, sterk søvnighet eller besvimelse (en lidelse som kalles “malignt nevroleptikasyndrom”)
 • langvarig og smertefull ereksjon (priapisme)
 • blodpropp i venene, spesielt i beina (symptomer omfatter hevelser, smerte og rødhet i benet), som kan forflytte seg gjennom blodkarene til lungene og forårsake brystsmerter og pustevansker
 • kombinasjon av feber, influensalignende symptomer, sår hals eller annen infeksjon, med et svært lavt antall hvite blodlegemer (en tilstand som kalles agranulocytose).
Svært sjeldne bivirkninger, kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer:
 • en alvorlig blæredannende tilstand i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene (Stevens-Johnsons syndrom)
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) som kan medføre pustevansker eller sjokk
 • rask opphovning av huden, vanligvis rundt øyne, lepper og tunge (angioødem).
Ikke kjent, hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data:
 • alvorlig, plutselig allergisk reaksjon med symptomer som feber og hudblemmer og avskallende hud (toksisk epidermal nekrolyse)
 • hudutslett med uregelmessige røde flekker (erythema multiforme)
 • røde hudområder med små blemmer fylt med hvit/gul væske som oppstår raskt (akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP)). Se avsnitt 2.
 • legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som gir influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne kjertler og unormale blodprøveresultater (inkludert økte nivåer av hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer). Se avsnitt 2. Dersom du utvikler disse symptomene, skal du slutte å ta Quetiapin Sandoz og kontakte lege eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Klassen av legemidler som Quetiapin Sandoz tilhører kan føre til hjerterytme-problemer, som kan være alvorlige og som i alvorlige tilfeller kan være dødelig.
Du kan oppleve en eller flere av de andre rapporterte bivirkninger som er angitt nedenfor etter hvor ofte de forekommer:
Svært vanlige bivirkninger, kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:
 • svimmelhet (kan føre til at du faller), hodepine, munntørrhet
 • søvnighet (dette kan forsvinne etter hvert som du fortsetter å ta Quetiapin Sandoz) (som kan føre til at du faller)
 • symptomer ved avbrutt behandling (symptomer som kan oppstå når du slutter å ta Quetiapin Sandoz) omfatter problemer med å sove (søvnløshet), kvalme, hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Gradvis nedtrapping i en periode på minst 1 til 2 uker er tilrådelig.
 • vektøkning
 • unormale muskelbevegelser. Dette omfatter vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, risting, rastløshetsfølelse eller muskelstivhet uten smerte.
 • endringer i mengden av enkelte fettstoffer (tryglyserider og totalkolesterol).
Vanlige bivirkninger, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • rask hjerterytme
 • en følelse av at hjertet banker veldig hardt, fort eller hopper over slag
 • forstoppelse, urolig mage (fordøyelsesproblemer)
 • svakhetsfølelse
 • hevelser i armer eller bein
 • lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette kan medføre svimmelhet eller du kan besvime (kan føre til at du faller).
 • økt nivå av sukker i blodet
 • sløret syn
 • unormale drømmer og mareritt
 • sterkere sultfølelse
 • irritasjon
 • tale- og språkforstyrrelser
 • selvmordstanker og forverret depresjon
 • kortpustethet
 • oppkast (hovedsakelig hos eldre)
 • feber
 • endringer i mengden tyroideahormoner i blodet
 • reduksjon i antall av enkelte typer blodceller
 • økning i mengde leverenzymer målt i blodet
 • økning i mengden av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktinøkning kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner
  • uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Mindre vanlige bivirkninger, kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • allergiske reaksjoner som kan inkludere kuler og hevelser i huden, samt hevelser rundt munnen
 • ubehagelig følelse i beina (også kalt restless-legs syndrom)
 • svelgevansker
 • seksualproblemer
 • diabetes
 • endring i hjertets elektriske aktivitet sett på EKG (forlenget QT-intervall)
 • en hjerterytme som er langsommere enn normalt, som kan oppstå ved behandlingsstart og som kan forbindes med lavt blodtrykk og besvimelse
 • vanskeligheter med å urinere
 • besvimelse (som kan føre til at du faller)
 • tett nese
 • reduksjon i antall røde blodceller
 • reduksjon i mengde natrium i blodet
 • forverring av pre-eksisterende diabetes
 • forvirring.
Sjeldne bivirkninger, kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer:
 • gulfarging av hud og øyne (gulsott)
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon (galaktore)
 • menstruasjonsforstyrrelse
 • du går i søvne, snakker i søvne, spiser i søvne eller gjør andre ting mens du sover
 • redusert kroppstemperatur (hypotermi)
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • en tilstand (kalt “metabolsk syndrom”) der du kan ha en kombinasjon av 3 eller flere av følgende: økt mengde fett rundt magen, reduksjon i “godt kolesterol” (HDL-C), en økning i en type fett i blodet, kalt triglyserider, høyt blodtrykk og en økning i blodsukkeret
 • blokkering av tarmen.
 • økt blodkreatinfosfokinase (en substans fra musklene).
Svært sjeldne bivirkninger, kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 personer:
 • kraftig utslett, blemmer eller røde flekker på huden
 • utilstrekkelig utskillelse av et hormon som kontrollerer urinvolum
 • nedbrytning av muskelfibre og smerte i musklene (rabdomyolyse).
Ikke kjent, hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data:
 • abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte barn når mødre har brukt Quetiapin Sandoz i løpet av graviditeten
 • slag
 • sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati)
 • betennelse i hjertemuskelen (myokarditt)
 • betennelse i blodkar (vaskulitt), ofte med hudutslett med små røde eller lilla ujevnheter.
Enkelte bivirkninger oppdages bare dersom man tar en blodprøve. Dette inkluderer endring i mengden av enkelte typer fett (triglyserider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, endringer i mengden tyreoideahormoner i blodet, økning i leverenzymer, reduksjon i antallet av enkelte typer blodceller, redusert antall røde blodlegemer, økt blodkreatinin-fosfokinase (et stoff i musklene), redusert mengde natrium i blodet og økt mengde av et hormon som kalles prolaktin, i blodet. Økning i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til:
 • opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner
 • uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Legen din kan fra tid til annen be om å få ta blodprøver av deg.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
De samme bivirkningene som kan oppstå hos voksne kan også oppstå hos barn og ungdom.
Følgende bivirkninger har vært sett oftere hos barn og ungdom eller har ikke vært sett hos voksne:
Svært vanlige bivirkninger, kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:
 • økt mengde av et hormon som heter prolaktin i blodet
  Økningene i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • at gutter og jenter får hevelse i brystene og uventet produserer brystmelk
  • at jenter ikke har månedlig menstruasjon eller får uregelmessig menstruasjon.
 • økt appetitt
 • oppkast
 • unormale muskelbevegelser. Dette inkluderer vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, skjelving, rastløshet eller muskelstivhet uten smerter.
 • økt blodtrykk.
Vanlige bivirkninger, kan forekomme opptil 1 av 10 personer:
 • svakhetsfølelse
 • besvimelse (kan føre til at du faller)
 • tett nese
 • følelse av irritasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Quetiapin Sandoz

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen eller på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Holdbarhet etter åpning av flaske: Brukes innen 6 måneder etter anbrudd.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Quetiapin Sandoz
 • Virkestoffet er kvetiapin (som fumarat). Hver filmdrasjert tablett inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).
 • Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne: kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, povidon (K 29/32), vannholdig kolloidal silika, natriumstivelseglykolat (type A). Tablettdrasjering: hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172).
Hvordan Quetiapin Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Quetiapin Sandoz 25 mg filmdrasjerte tabletter er lakserøde og runde (ca. 6,0 mm i diameter).
Quetiapin Sandoz filmdrasjerte tabletter er pakket i PVC/PVDC/aluminium eller PVC/PE/PVDC/aluminium blisterpakninger og leveres i esker eller i plastflasker med skrukorker inneholdende tørkemiddel.
Pakningsstørrelser:
Blister: 6, 10, 14, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 100×1 (perforert endoseblisterpakning) eller 120 filmdrasjerte tabletter.
Plastflasker: 50, 60, 100, 250 eller 500 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220, Lendava, Slovenia
eller
LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
S.C. Sandoz SRL, 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Jud. Mures, Romania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.07.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no