Aspirin Bayer AB drasjerte tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager (ved feber) eller 5 dager (ved smerter).
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Aspirin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Aspirin
 3. Hvordan du bruker Aspirin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Aspirin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Aspirin er og hva det brukes motHva Aspirin er

Aspirin inneholder acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre er et smertestillende (analgetisk) og febernedsettende (antipyretisk) legemiddel. Tabletten virker vanligvis innen cirka 15-20 minutter. En fullstendig smertelindring oppnås etter cirka 50 minutter og varer i 4-6 timer.
Hva Aspirin brukes mot
Barn over 12 år (som veier 40 kg eller mer): korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter.
 • feber ved forkjølelse og influensa.
Ved høy feber må lege kontaktes.
Snakk med lege dersom pasienten veier mindre enn 40 kg.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager (ved feber) eller 5 dager (ved smerter).

Hva du må vite før du bruker Aspirin

Bruk ikke Aspirin
 • dersom du er allergisk overfor acetylsalisylsyre, andre salisylater eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt astma eller allergisk reaksjon (f.eks. elveblest, hevelser i ansikt og hals (angioødem), alvorlig betennelse i slimhinnene i nesen (rhinitt), sjokk på grunn av bruk av acetylsalisylsyre eller lignende legemidler (såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs)).
 • dersom du har magesår eller sår i tarmen (inkludert tolvfingertarmen).
 • dersom du har blødersykdom eller økt blødningstendens.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du får behandling med metotreksat med 15 mg/uke eller mer.
 • dersom du får behandling med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter).
 • de siste tre månedene av graviditeten (etter 24. svangerskapsuke).
Snakk med lege eller apotek dersom du er i tvil om du kan bruke dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Aspirin:
 • dersom du samtidig får behandling med andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre, dette for å unngå risiko for overdosering.
 • dersom du får hodepine mens du tar høye doser Aspirin over en lengre periode, skal du ikke øke dosen, men snakke med lege eller apotek. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Aspirin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Aspirin bør lege kontaktes.
 • dersom du bruker smertestillende legemidler regelmessig, spesielt en kombinasjon av flere smertestillende legemidler, da dette kan føre til nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har mangel på enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase (en arvelig sykdom som påvirker de røde blodcellene), da høye doser acetylsalisylsyre kan føre til ødeleggelse av disse cellene (hemolyse).
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen, blødninger i mage eller tarm eller betennelse/irritasjon i mageslimhinnen (gastritt).
 • dersom du får blødninger i mage eller tarm i løpet av behandlingen (blodig oppkast, blod i avføring eller avføringen får sort farge), må du umiddelbart avbryte behandlingen og kontakte lege eller legevakt.
 • dersom du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
 • dersom du har sirkulasjonsproblemer.
 • dersom du har astma, kronisk lungesykdom, høysnue eller nesepolypper. Personer med disse sykdommene kan oftere enn andre reagere med allergiske reaksjoner overfor NSAIDs eller acetylsalisylsyre. I slike tilfeller er bruk av dette legemidlet ikke anbefalt.
 • dersom du har kraftige menstruasjonsblødninger.
 • dersom du bruker legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter).
  Acetylsalisylsyre øker risikoen for blødninger selv ved lave doser og selv om det tas flere dager tidligere. Snakk med lege, kirurg, anestesisykepleier eller tannlege ved et mulig inngrep, selv om det er et lite inngrep.
 • Acetylsalisylsyre endrer mengden urinsyre i blodet. Dette må tas i betraktning dersom du bruker et legemiddel til behandling av gikt.
Barn
Aspirin skal ikke gis til barn som gjennomgår en virusinfeksjon slik som influensa eller vannkopper uten at lege er konsultert på grunn av risikoen for å utvikle Reyes syndrom; en sjelden, men alvorlig sykdom som er forbundet med hjerne- og leverskade. Feber er et vanlig symptom på virussykdom. Er du under 18 år og har feber skal du derfor ikke bruke Aspirin.
Dersom et barn som har fått Aspirin utvikler symptomer som svimmelhet, besvimelse, endret adferd eller oppkast skal lege umiddelbart kontaktes.
Andre legemidler og Aspirin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Aspirin:
 • dersom du får behandling med metotreksat med doser på 15 mg/uke eller mer, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.
 • dersom du behandles med legemidler som hindrer blodet i å levre seg (antikoagulanter) og du tidligere har hatt magesår eller sår i tarmen, skal du ikke ta acetylsalisylsyre mot smerter eller feber.
Snakk med lege eller apotek før du begynner å bruke acetylsalisylsyre sammen med noen av følgende legemidler:
 • blodfortynnende legemidler (antikoagulanter som warfarin)
 • hepariner (legemiddel mot blodpropp), spesielt dersom du er eldre (over 65 år eller eldre)
 • trombolytiske legemidler (legemidler mot blodpropp og hjerteinfarkt).
 • klopidogrel (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • tiklopidin (legemiddel mot hjerte- og hjerneinfarkt).
 • andre legemidler mot smerter og feber som kalles «NSAIDs», som for eksempel ibuprofen, diklofenak eller naproksen.
 • legemidler som øker utskillelsen av urinsyre i urinen og som brukes til behandling av gikt (f.eks. probenecid).
 • glukokortikoider som brukes mot betennelse eller allergi
 • pemetreksed (legemiddel mot kreft) til pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon.
 • anagrelid (legemiddel mot kreft).
 • vanndrivende legemidler (diuretika).
 • blodtrykksenkende legemidler i gruppen «angiotensinkonverterende enzymhemmere» eller
  «angiotensin II-reseptorantagonister».
 • metotreksat (legemiddel som brukes ved blodkreft eller revmatoid artritt) med 15 mg/uke eller mindre.
 • legemidler som virker lokalt i mage eller tarm, syrenøytraliserende midler og aktivt kull.
 • deferasiroks (brukes ved jernoverskudd).
 • legemidler mot depresjon, som selektive serotoninreopptakshemmere (f.eks. citalopram, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) eller litium
 • valproinsyre som brukes ved epilepsi
 • ciklosporin eller takrolimus (immunhemmende midler, brukes mot avstøting av organ etter transplantasjon)
 • digoksin (hjertemedisin ved hjertesvikt)
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes)
 • acetazolamid (brukes ved grønn stær)
 • nikotinsyre (vitamin B3/niacin)
For å unngå effekter av interaksjoner mellom ulike legemidler bør du informere lege eller apotek om hvilke andre legemidler du bruker.
Inntak av Aspirin sammen med alkohol
Du skal ikke ta Aspirin sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Aspirin skal unngås av kvinner som planlegger å bli gravide eller er gravide. Behandling på ethvert tidspunkt av svangerskapet skal kun skje etter legens anbefaling. Aspirin skal ikke brukes de siste tre månedene av graviditeten.
Aspirin går over i morsmelk men påvirker sannsynligvis ikke barn som ammes. Snakk likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Aspirin når du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Acetylsalisylsyre påvirker ikke din evne til å kjøre eller bruke maskiner.
Aspirin inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder 3 mmol (72 mg) natrium (finnes i bordsalt) i hver tablett. Dette tilsvarer 5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.

Hvordan du bruker Aspirin

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen eller apoteket har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Svelg tablett(ene) med en rikelig mengde vann.
Til voksne og barn over 16 år (over 50 kg):
 • Den anbefalte dosen er 1-2 tabletter. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.
Til eldre (65 år og eldre):
 • Den anbefalte dosen er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 4 tabletter i døgnet.
Til barn 12-15 år (som veier 40-50 kg):
 • Dosen avhenger av barnets vekt. Oppgitt alder er kun til informasjon.
 • Den anbefalte dosen er 1 tablett. Ved behov kan en ny dose tas etter minimum 4 timer.
 • Ikke ta mer enn 6 tabletter i døgnet.
Til spesielle pasientgrupper
 • Pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller sirkulasjonsproblemer (f.eks. hjertesvikt eller alvorlige blødninger): Snakk med legen.
 • Barn under 12 år (som veier mindre enn 40 kg): Skal ikke bruke dette legemidlet uten at legen har forskrevet det.
Du skal ikke bruke dette legemidlet sammenhengende i mer enn 3 dager (ved feber) og i mer enn 5 dager (ved smerter) med mindre noe annet er forskrevet av lege.
Dersom du tar for mye av Aspirin
Dersom du i løpet av behandlingen skulle få symptomer på en overdose, som for eksempel ringelyd i ørene, følelse av nedsatt hørsel, hodepine og svimmelhet, må du umiddelbart avbryte behandlingen og ta kontakt med din lege dersom du mistenker at du har tatt for mye av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Aspirin
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er kjent at flere enn 10 av 100 pasienter som tar acetylsalisylsyre får bivirkninger. Mage-tarmproblemer er vanligst. Bivirkningene har vanligvis sammenheng med størrelsen på dosen og lengden på behandlingstiden.
Følgende bivirkninger er sett i forbindelse med Aspirinbehandling.
Svært vanlige (flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Det tar lengre tid for blodet å størkne/levre seg.
 • Magesmerter, halsbrann, sure oppstøt.
Vanlige (færre enn 1 av 10 pasienter, men flere enn 1 av 100 pasienter):
 • Økt risiko for blødning.
 • Pustevansker hos astmatikere.
 • Kvalme, irritasjon, smerter eller ubehag i øvre del av mage-tarmkanalen.
 • Hodepine, søvnløshet.
 • Oppkast, diaré, elveblest.
Mindre vanlige (færre enn 1 av 100 pasienter, men flere enn 1 av 1000 pasienter):
 • Anafylaktiske reaksjoner (plutselige overfølsomhetsreaksjoner innen noen minutter til timer, f.eks. hudutslett, pustevansker eller besvimelse).
 • Sår og blødning i øvre del av mage-tarmkanalen.
 • Svart/blodig avføring, blodig oppkast pga. blødninger nevnt over.
 • Døsighet, svimmelhet.
 • Ørhet, øresus (tinnitus).
 • Hudutslett, svetting.
 • Snue eller tett nese, tretthet.
Sjeldne (færre enn 1 av 1000 pasienter, men flere enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Hjerneblødning (lammelser, talevansker, endret bevissthetsnivå).
 • Angioødem*.
 • Betennelse i blodårer pga. allergisk reaksjon.
 • Personer som har arvelig mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase har økt risiko for ødeleggelse av røde blodceller (hemolyse) eller økt nedbrytning av røde blodceller (hemolytisk anemi).
 • Blodmangel etter langvarig behandling.
 • Alvorlig blødning fra øvre del av mage-tarmkanalen, sår i mage-tarmkanalen.
 • Forstyrrelser i nyrefunksjonen.
 • Økt følsomhet overfor insulin, noe som øker risikoen for lavt blodsukker.
 • Midlertidig nedsatt hørsel.
 • Luftveissykdom utløst av Aspirin og åndenød.
Svært sjeldne (færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Mangel på blodplater (kan medføre blødning fra hud og slimhinner eller blåmerker) og mangel på hvite blodceller ** (kan medføre generell tretthet, tendens til infeksjoner, spesielt halsinfeksjon og feber).
 • Forbigående leverinfeksjon som kan oppstå i forbindelse med influensa A og B og vannkopper.
 • Alvorlig utbredt hudskade (huden løsner).
 • Hudutslett med blemmedannelse og infeksjon, spesielt på hender og føtter samt rundt munnen, i tillegg til feber.
 • Reyes syndrom (en alvorlig barnesykdom med ukjent årsak, kjennetegnet ved skade i lever og hjerne, eventuelt kramper).
 • Betennelse i tykktarmen.
 • Betennelse i munn, svelg og magesekk.
 • Innsnevringer i tarmen.
 • Sår i nedre del av mage-tarmkanalen.
 • Forverring av eksisterende betennelsessykdom i tarmen.
Hyppighet ikke kjent (kan ikke beregnes ut ifra tilgjengelige data):
Akutt nyresvikt (der symptomer kan være kvalme, oppkast og mageblødninger).
Skader på tynntarmen (intestinal diafragmasykdom, økt risiko ved langvarig behandling)
* Slutt å ta Aspirin og kontakt umiddelbart lege dersom du får noen av følgende symptomer:
 • Hevelser i ansikt, tunge eller svelg
 • Svelgeproblemer
 • Elveblest og pustevansker.
**Aspirin kan i sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodcellene slik at immunforsvaret blir nedsatt. Dersom du får en infeksjon med symptomer som feber med kraftig nedsatt allmenntilstand eller feber med lokale infeksjonssymptomer som f.eks. smerter i halsen/svelget/munnen eller vannlatingsbesvær, skal du umiddelbart oppsøke lege slik at blodprøver kan utelukke mangel på hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig at du da informerer om hvilke legemidler du tar.
Leverskade kan forekomme ved høye doser hos pasienter med revmatisme (skaden går tilbake når man slutter med Aspirin).
Aspirin kan også gi bivirkninger som du normalt ikke legger merke til. Dette kan være endringer i en del laboratorieprøver, f.eks. på grunn av påvirkning på leveren eller nyrene, og endringer i blodet.
Personer med kjent allergi eller astma har økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
Mindre blodtap kan i enkelte tilfeller føre til blodmangel.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
Acetylsalisylsyre øker risikoen for Reyes syndrom hos barn og ungdom i forbindelse med virussykdommer, først og fremst vannkopper og influensa. Aspirin skal derfor ikke gis til barn som gjennomgår en virusinfeksjon uten at lege er konsultert. Feber er et vanlig symptom på virussykdom. Er du under 18 år og har feber skal du derfor ikke bruke Aspirin.
Dersom et barn som har fått Aspirin utvikler symptomer som svimmelhet, besvimelse, endret adferd eller oppkast, må lege umiddelbart kontaktes, dette kan være symptomer på Reyes syndrom.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Aspirin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Aspirin
 • Virkestoff er acetylsalisylsyre.
  Hver drasjerte tablett inneholder 500 mg acetylsalisylsyre.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Kolloidal silikondioksid, vannfri natriumkarbonat. Drasjering: Karnaubavoks, hypromellose, sinkstearat.
Hvordan Aspirin ser ut og innholdet i pakningen
Aspirin er hvite til off-white, runde og bikonvekse drasjerte tabletter med diameter 12 mm. Tablettene er merket med ʺBA 500ʺ på den ene siden og Bayer-korset på den andre siden.
Pakningen åpnes ved å rive i et av hjørnene.
Blisterpakninger med 8 eller 20 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Bayer AB
Box 606
169 26 Solna
Sverige
Tilvirker:
Bayer Bitterfeld GmbH
Salegaster Chausee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.04.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.