Nycoplus Ferro-Retard Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nycoplus Ferro-Retard brukes som anbefalt for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nycoplus Ferro-Retard er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Ferro-Retard
 3. Hvordan du bruker Nycoplus Ferro-Retard
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Ferro-Retard
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nycoplus Ferro-Retard er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Nycoplus Ferro-Retard er:
Nycoplus Ferro-Retard er et jernpreparat som brukes for å behandle og forebygge jernmangel.
Depottabletten løser ut jernet litt etter litt, slik at det tilføres blodet jevnt over lengre tid. Kroppen kan dermed nyttiggjøre seg jernet bedre, samtidig som risiko for bivirkninger som uvelhet og magesmerter blir mindre enn for vanlige jerntabletter.
Hva Nycoplus Ferro-Retard brukes til:
Brukes av voksne og barn over 12 år ved jernmangel og jernmangelanemi. Virker forebyggende mot jernmangel hos blodgivere og enkelte magesåropererte.

2. Hva du må vite før du bruker Nycoplus Ferro-Retard

Bruk ikke Nycoplus Ferro-Retard dersom:
 • du er allergisk overfor jernsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • du lider av en sykdom som medfører opphopning av jern i kroppen (hemokromatose eller hemosiderose).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nycoplus Ferro-Retard dersom:
 • du får gjentatte blodoverføringer eller jern rett i blodbanen (i form av injeksjon eller infusjon),
 • du lider av anemi (blodmangel) som ikke skyldes jernmangel,
 • du lider av en hudsykdom kjennetegnet av hudblemmer på områder som utsettes for lys (porfyria cutanea tarda),
 • du har innsnevringer av spiserøret og/eller hindringer i mage-tarm-kanalen,
 • du har en form for betennelsestilstand eller sår i mage-tarmkanalen (f.eks. enteritt, kolitt, divertikulitt, ulcerøs kolitt eller magesår), da disse tilstandene kan forverres ved bruk av jerntilskudd som tas via munnen.
På grunn av risikoen for sårdannelse i munnen og misfarging av tenner, skal tablettene ikke suges, tygges eller løses opp i munnen, men svelges hele med vann. Dersom du ikke greier å følge disse instruksjonene eller har problemer med å svelge, ta kontakt med legen din.
Informer legen din før du bruker Nycoplus Ferro-Retard dersom du har vanskeligheter med å svelge. Kontakt lege så snart som mulig hvis du setter tabletten i halsen, fordi det kan oppstå sår og forsnevring i bronkiene (forgreningene i lungene) hvis tabletten havner i luftveiene. Symptomer på dette er vedvarende hosting, opphosting av blod og/eller tungpustethet, som kan dukke opp selv dager eller måneder etter at tabletten ble satt i halsen. Du må derfor raskt undersøkes for å sjekke at tabletten ikke har skadet luftveiene dine.
Andre legemidler og Nycoplus Ferro-Retard
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Jern kan påvirke effekten av visse legemidler, og enkelte legemidler kan hemme opptaket av jern i kroppen. Dette kan i noen tilfeller unngås ved at legemidlene tas med 2-3 timers mellomrom. Dette gjelder følgende legemidler:
 • syrenøytraliserende midler (antacida),
 • tyroksin, et legemiddel mot lavt stoffskifte,
 • visse typer antibiotika (tetrasykliner og kinoloner),
 • penicillamin, et legemiddel som brukes til å behandle forgiftning med tungmetaller,
 • metyldopa, et legemiddel mot høyt blodtrykk,
 • levodopa, et legemiddel som brukes for å behandle Parkinsons sykdom eller syndrom.
Rådfør deg med lege før du bruker Nycoplus Ferro-Retard dersom du bruker ett av følgende legemidler:
 • acetohydroksamsyre, brukes til å behandle urinveisinfeksjoner,
 • dimerkaprol. Behandling av jernmangel bør utsettes til det har gått minst 24 timer etter at behandlingen med dimerkaprol er avsluttet,
 • bisfosfonater, legemidler som brukes til behandling av bl.a. osteoporose.
Inntak av Nycoplus Ferro-Retard sammen med mat og drikke
Bivirkninger fra mage og tarm kan reduseres ved å ta dette legemidlet sammen med mat.
Noen typer mat og drikke kan gi redusert opptak av jern (f.eks. melk og melkeprodukter, kaffe, te, egg, og produkter som inneholder fullkorn).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Nycoplus Ferro-Retard kan brukes under graviditet og ved amming. Bruk under graviditet og ved amming bør skje i samråd med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Nycoplus Ferro-Retard har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og betjene maskiner.
Nycoplus Ferro-Retard inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Nycoplus Ferro-Retard

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld, eller etter legens anvisning. Svelg depottabletten hel med vann. Ikke del, sug, tygg eller la depottabletten løse seg opp i munnen. Tabletten må ikke inntas i liggende stilling. Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd.
Dersom du tar for mye av Nycoplus Ferro-Retard
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Vanlige symptomer ved overdosering er magesmerter, kvalme, brekninger og diaré. Disse kan følges av et symptomfritt opphold på flere timer. Deretter kan tilstanden bli alvorlig med feber, kramper, sjokk, hjerte-, lever- og nyreskader.
Behandling: Gi melk, egg og 1-2 teskjeer natron (natriumhydrogenkarbonat) utrørt i vann. Videre behandling på sykehus.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Ubehag i mage-tarm, magesmerter, kvalme, oppkast, forstoppelse, diaré.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer):
Sår i spiserøret (øsofagusulcerasjon), innsnevring i spiserøret (øsofagusstriktur).
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
Luft i magen, halsbrann. Jerntabletter kan farge avføringen mørk. Sårdannelse i munnen (ved feil bruk når tabletten tygges, suges eller løses opp i munnen). Alle pasienter, men særlig eldre pasienter og pasienter som har problemer med å svelge kan også ha risiko for sårdannelse i svelget, spiserøret (røret som knytter munnen til magen) eller bronkus (store luftveier til lungene). Hvis tabletten kommer inn i luftveiene er det risiko for sårdannelse i bronkiene (forgreningene i lungene) og forsnevring av disse.
Bivirkninger kan reduseres ved å ta dosen sammen med mat eller ved å begynne med små doser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nycoplus Ferro-Retard

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Nycoplus Ferro-Retard etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nycoplus Ferro-Retard
 • Virkestoff er jern(II)sulfat 300 mg tilsvarende 100 mg Fe++.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, fumarsyre, glycerolester, magnesiumstearat (E 572), jernoksid (E 172), hypromellose (E 464), metylcellulose (E 461), makrogol 6000, titandioksid (E 171), fast parafin.
Hvordan Nycoplus Ferro-Retard ser ut og innholdet i pakningen:
Brune, filmdrasjerte depottabletter.
Nycoplus Ferro-Retard er tilgjengelig i bokser à100 depottabletter og i multipakninger med 5 esker à 200 depottabletter i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense SDanmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 31.07.2021