Imodium McNeil - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Imodium brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imodium er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imodium
 3. Hvordan du bruker Imodium
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imodium
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Imodium er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Imodium er et reseptfritt legemiddel mot diaré som gjør avføringen fastere og reduserer antall nødvendige toalettbesøk.
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av akutt diaré.

2. Hva du må vite før du bruker Imodium

Bruk ikke Imodium dersom:
 • du er allergisk overfor loperamidhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • det er til barn under 2 år
 • du har en betennelse i tykktarmen (f.eks. ulcerøs kolitt eller pseudomembranøs kolitt etter behandling med bredspektrede antibiotika)
 • du har høy feber/blod i avføringen
 • du har en sykdom/tilstand/lidelse hvor nedsatt tarmbevegelse bør unngås
 • du har forstoppelse
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Imodium.
Vis forsiktighet ved bruk av Imodium dersom:
 • du har diaré som ikke gir seg i løpet av 2 døgn bør lege kontaktes
 • du har tegn til forstoppelse må behandlingen avbrytes
 • du har aids og tegn til hoven eller svullen buk må behandlingen avbrytes umiddelbart og lege kontaktes
 • du har nedsatt leverfunksjon. Informer legen din da det kan være nødvendig med oppfølging under behandlingen
Behandling med Imodium kan stoppe diaré, men fjerner ikke årsaken til diaréen. Ved langtidsbehandling skal derfor utløsende sykdom undersøkes og behandles. Det kan være nødvendig med tett medisinsk oppfølging mens du tar Imodium.
Ved diaré tapes væske fra kroppen. Du bør erstatte væsketapet ved å drikke mye. Dette er spesielt viktig for barn.
Ikke bruk dette legemidlet til noe annet enn det er beregnet for (se avsnitt 1) og ta aldri mer enn den anbefalte dosen (se avsnitt 3). Det er rapportert alvorlige hjerteproblemer (med symptomer som inkluderer raske eller uregelmessige hjerteslag) hos pasienter som har tatt for mye loperamid, virkestoffet i Imodium.
Barn og ungdom
Imodium bør ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Imodium
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Kontakt lege hvis du bruker eller nylig har brukt noen av legemidlene nevnt under:
 • legemidler som nedsetter bevegelsen i mage/tarm-kanalen (f.eks. antikolinergika). Denne kombinasjonen kan gi for sterk effekt av Imodium
 • ritonavir som brukes for å behandle hiv
 • kinidin som brukes for å behandle unormal hjerterytme
 • desmopressin (tatt via munnen) som brukes for å behandle økt vannlating
 • itrakonazol eller ketokonazol som brukes for å behandle soppinfeksjoner
 • gemfibrozil som brukes for å redusere kolesterol i blodet
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Imodium under graviditet. Loperamidhydroklorid går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege eller apotek før du tar Imodium dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tretthet, svimmelhet eller døsighet kan oppstå som følge av diaré og behandling med Imodium. Du bør derfor være forsiktig ved kjøring av bil eller bruk av maskiner.
Imodium tabletter inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Imodium tabletter.

3. Hvordan du bruker Imodium

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik legen din har fortalt deg ved egenbehandling av akutt diaré. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Tablettene bør svelges hele med væske.
Den anbefalte dosen ved egenbehandling av akutt diaré hos voksne og barn over 12 år er:
 • behandlingen starter med 2 tabletter. Vent 2-3 timer før neste dose
 • deretter individuell dosering med 1 tablett etter hver løs avføring
Maksimal dose pr. døgn bør ikke overstige 8 tabletter. Skal ikke brukes ved samtidig høy feber (over 39ºC) eller blod i avføringen - da må lege kontaktes.
Imodium virker i løpet av en time etter inntak av 2 tabletter (4 mg).
Hvis du fortsatt har diaré etter 48 timer, må du slutte å ta Imodium og kontakte lege.
Dersom du tar for mye av Imodium
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Imodium, må du kontakte lege eller legevakt/sykehus umiddelbart for å få råd om hva du skal gjøre. Symptomer kan være: økt hjertefrekvens, uregelmessige hjerteslag, endringer i hjerteslagene dine (disse symptomene kan ha potensielle alvorlige, livstruende konsekvenser), muskelstivhet, ukoordinerte bevegelser, døsighet, vanskeligheter med å urinere eller svak pust.
Barn reagerer sterkere på store mengder av Imodium enn voksne. Hvis et barn tar for mye, eller har noen av symptomene nevnt ovenfor, må du ringe legevakt umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Imodium
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp å bruke Imodium og kontakt lege umiddelbart dersom du merker noen av følgende:
Sjeldne symptomer:
 • plutselig hevelse i ansikt, lepper eller svelg, kortpustethet, vablete utslett (også kjent som elveblest eller urtikaria), alvorlig irritasjon, rødhet eller blemmer i huden. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
 • ekstrem tretthet, koordinasjonsproblemer og bevissthetstap som kan være tegn på for høy dose.
 • alvorlige magesmerter og/eller hoven buk som kan skyldes blokkert eller forstørret tarm.
Har blitt rapportert (forekommer hos et ukjent antall brukere):
 • smerter i øvre del av magen, magesmerter som stråler til ryggen, ømhet ved berøring av magen, feber, høy puls, kvalme, oppkast, som kan være symptomer på betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt).
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Forstoppelse
 • Kvalme
 • Tarmgass
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Søvnighet
 • Smerter eller ubehag i magen
 • Munntørrhet
 • Oppkast
 • Sure oppstøt
 • Utslett
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Nedsatt kraft i musklene
 • Små pupiller
 • Smerter i tungen
 • Oppblåsthet
 • Kløe
 • Problemer med å tømme urinblæren
 • Tretthet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Imodium

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Disse legemidlene krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Imodium
 • Virkestoff er loperamidhydroklorid. 1 tablett inneholder 2 mg loperamidhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Laktosemonohydrat, maisstivelse, talkum, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose, titandioksid (E171), propylenglykol, makrogol 6000, polysorbat 80, karnaubavoks, hvit bivoks og polysorbat 60.
Hvordan Imodium ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, filmdrasjerte, runde, bikonvekse tabletter med inskripsjon L2 på den ene siden. Tablettene er pakket på blisterbrett (PVC/aluminiumblistre). Pakningsstørrelser: 16 stk, 40 stk og 100 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker
JNTL Consumer Health (France) SAS
Domaine de Maigremont
27100 Val De Reuil
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
JNTL Consumer Health (Norway) AS
C/O Spaces
Kristian Augusts gt. 13
0164 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no