Salofalk Dr. Falk stikkpiller

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Salofalk stikkpiller er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Salofalk stikkpiller
 3. Hvordan du bruker Salofalk stikkpiller
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Salofalk 1 g stikkpiller
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Salofalk stikkpiller er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Salofalk stikkpiller inneholder virkestoffet mesalazin, et betennelsesdempende legemiddel som brukes til behandling av betennelse i tarmen.
Salofalk stikkpiller brukes til
 • behandling av milde til moderate akutte episoder av betennelse i endetarmen, det medisinske uttrykket er ulcerøs kolitt eller ulcerøs proktitt.

2. Hva du må vite før du bruker Salofalk stikkpiller

Bruk ikke Salofalk stikkpiller
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor virkestoffet, salisylsyre, salisylater slik som acetylsalisylsyre eller overfor et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har en alvorlig lever- eller nyresykdom.
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege før du bruker Salofalk stikkpiller
 • dersom du har eller har hatt problemer med lungene, spesielt hvis du lider av såkalt bronkial astma.
 • dersom du har reagert allergisk ved bruk av sulfasalazin, ett stoff som ligner på mesalazin.
 • dersom du har problemer med leveren
 • dersom du har problemer med nyrene
Ytterligere forsiktighetsregler:
Under behandlingen kan legen din ønske å gi deg en tett medisinsk oppfølging, og dette kan omfatte regelmessige prøver av blod og urin.
Det kan dannes nyrestein ved bruk av mesalazin. Symptomer kan være smerter i sidene av magen og blod i urinen. Pass på å drikke tilstrekkelig mengde væske under behandling med mesalazin.
Andre legemidler og Salofalk stikkpiller
Informer legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene da effekten av disse legemidlene kan endres (interaksjoner)
 • Visse blodfortynnende legemidler (legemidler til behandling av blodpropp eller til bruk som blodfortynnende, for eksempel warfarin)
 • Azatioprin, 6-merkaptopurin eller thioguanin (legemidler som brukes til behandling av sykdommer i immunsystemet).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Det kan hende at du likevel kan bruke Salofalk stikkpiller, og legen din vil bestemme hva som passer for deg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør kun bruke Salofalk stikkpiller under graviditet dersom du har fått beskjed om dette av legen din.
Du bør også kun bruke Salofalk stikkpiller ved amming dersom du har fått beskjed om dette av legen din, da dette legemidlet kan gå over i brystmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Salofalk stikkpiller har ingen eller ubetydelig påvirkning på din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Salofalk stikkpiller
Det er lite sannsynlig at de andre innholdsstoffene i Salofalk stikkpiller vil gi bivirkninger (se pkt. 6: Innholdet i pakningen og ytterlige informasjon).

3. Hvordan du bruker Salofalk stikkpiller

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Administrasjonsmåte:
Dette legemidlet skal kun brukes rektalt, det vil si at det skal føres inn i endetarmsåpningen. Dette legemidlet må ikke tas gjennom munnen.
Dosering:
Voksne og eldre
Den anbefalte dosen er én Salofalk 1 g stikkpille én gang daglig ved sengetid.
Bruk hos barn
Det er liten erfaring og bare begrenset dokumentasjon for effekt hos barn.
Varighet av behandlingen
Legen din vil avgjøre hvor lenge du trenger å fortsette med behandlingen med dette legemidlet. Dette vil være avhengig av tilstanden din.
For å oppnå maksimal effekt av dette legemidlet bør du bruke Salofalk stikkpiller regelmessig og konsekvent slik du har fått beskjed om.
Dersom du mener at Salofalk 1 g stikkpiller er for sterke eller for svake, bør du snakke med legen din.
Dersom du tar for mye av Salofalk stikkpiller
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt legen hvis du er i tvil, så kan hun/han bestemme hva som må gjøres.
Hvis du bruker for mye Salofalk stikkpiller ved ett tilfelle, ta bare neste dose som forskrevet. Ikke bruk mindre mengde.
Dersom du har glemt å ta Salofalk stikkpiller
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt Salofalk stikkpille, men fortsette behandlingen med forskrevet dose.
Dersom du avbryter behandling med Salofalk stikkpiller
Du må ikke stoppe å bruke dette legemidlet før du har snakket med legen din om dette. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alle legemidler kan forårsake allergiske reaksjoner, men alvorlige allergiske reaksjoner er svært sjeldne. Hvis du får noen av følgende symptomer etter at du har brukt dette legemidlet, skal du kontakte lege umiddelbart
 • Allergisk hudutslett
 • Feber
 • Pusteproblemer
Hvis du opplever at allmenntilstanden din blir merkbart redusert, spesielt dersom du får feber og/eller sår hals og munn, skal du stoppe å ta disse stikkpillene og straks kontakte legen din.
Disse symptomene kan i sjeldne tilfeller være forårsaket av en reduksjon av antall hvite blodlegemer i blodet ditt (en tilstand som heter agranulocytose). Dette kan øke sannsynligheten for at du kan få en alvorlig infeksjon. En blodprøve kan bekrefte om symptomene dine er forårsaket av Salofalk stikkpiller.
Følgende bivirkninger er også rapportert av pasienter som bruker mesalazin
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • Magesmerter, diaré, luft i magen (flatulens), kvalme og oppkast, forstoppelse
 • Hodepine, svimmelhet.
 • Smerter i brystet, kortpustethet eller hovne armer eller bein pga. en effekt på hjertet.
 • Økt følsomhet i huden for sol og ultrafiolett lys (lysoverfølsomhet).
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • Endringer i nyrefunksjonen, noen ganger med hovne armer og bein eller smerter i siden
 • Alvorlige magesmerter pga. akutt betennelse i bukspyttkjertelen
 • Feber, sår hals eller uvelhet pga. endringer i blodcelletallet
 • Kortpustethet, hoste, hvesing, lungeskygge på røntgen pga. allergiske og/ eller inflammatoriske lungetilstander
 • Alvorlig diaré og magesmerter pga. allergisk reaksjon overfor dette legemidlet i tarmen
 • Utslett eller betennelse i huden
 • Muskel- og leddsmerter
 • Gulsott eller magesmerter pga. sykdommer i lever og galle
 • Hårtap og utvikling av skallethet
 • Nummenhet og prikking/stikking i hender og føtter (perifer nevropati)
 • Reduksjon i sædproduksjonen (som tar seg opp igjen etter avsluttet behandling)
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Nyrestein og smerter forbundet med nyrestein (se også avsnitt 2)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Salofalk 1 g stikkpiller

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på remsen med stikkpillene og på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Salofalk 1 g stikkpiller
 • Virkestoff er mesalazin, og én Salofalk 1 g stikkpille inneholder 1g mesalazin.
 • Andre innholdsstoffer er hardfett.
Hvordan Salofalk 1 g stikkpiller ser ut og innholdet i pakningen
Salofalk 1 g stikkpiller er lys beige, torpedoformede stikkpiller.
Salofalk 1 g stikkpiller leveres i pakninger på 10, 12, 15, 20, 30, 60 og 90 stikkpiller.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Dr. Falk Pharma GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Vifor Pharma Nordiska AB
Gustav III:s Boulevard 46 169 73 Solna
Sverige
Tlf.: +46 8 5580 6600
e-post: info.nordic@viforpharma.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Bulgaria, Danmark, Tsjekkia, Kypros, Finland, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Irland, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Sverige og Spania: Salofalk.
Belgia og Luxemburg: Colitofalk.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.08.2020