Centyl mite med kaliumklorid Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Centyl mite med kaliumklorid er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Centyl mite med kaliumklorid
 3. Hvordan du bruker Centyl mite med kaliumklorid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Centyl mite med kaliumklorid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Centyl mite med kaliumklorid er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Centyl mite med kaliumklorid er både et vanndrivende middel (diuretikum) og et blodtrykkssenkende (antihypertensivt) middel. Inneholder kaliumklorid for å minske risikoen for kaliummangel.
Preparatet brukes ved behandling av væskeopphopning i kroppen (ødemer), forhøyet blodtrykk og hos pasienter med diabetes insipidus (unormal produksjon av store mengder tynn urin).
Forebyggende behandling av pasienter med tilbakevendende blære- og nyrestein.

2. Hva du må vite før du bruker Centyl mite med kaliumklorid

Bruk ikke Centyl mite med kaliumklorid:
 • dersom du er allergisk overfor bendroflumetiazid, kaliumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon med mindre hyppige elektrolyttkontroller gjennomføres
 • ved urinsyregikt
 • ved svære elektrolyttforstyrrelser
 • ved forandringer i binyrebarken
 • ved for høyt blodtrykk under graviditet
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Centyl mite med kaliumklorid.
Behandling med Centyl mite med kaliumklorid kan forårsake forstyrrelser i væske- og saltbalansen. Det er derfor svært viktig at pasienter som bruker Centyl mite med kaliumklorid går til jevnlige legekontroller, spesielt eldre. Kalium- og natriumnivået i blodet bør kontrolleres.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot pasienter med nyresvikt med for mye kalium, eldre pasienter med for lite natrium og eldre pasienter med hjerte- og leversvikt og for lite kalium. Ved forsnevringer i urinveiene kan symptomene forverres ved bruk av diuretika. Pasienter som får behandling bør ikke stå på streng saltfattig kost. Behandling kan forårsake økt blodsukker, latent sukkersyke kan bli konstatert ved bruk av Centyl mite med kaliumklorid.
Preparatet gir positivt svar på dopingtest.
Hvis du opplever nedsatt syn eller øyesmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller økt trykk i øyet, og kan oppstå i løpet av timer til uker etter at du har tatt Centyl mite med kaliumklorid. Symptomer som dette kan føre til permanent synstap, dersom det ikke blir behandlet. Risikoen for å utvikle disse symptomene er høyere dersom du tidligere har hatt allergisk reaksjon på behandling med penicillin- eller sulfonamider.
Andre legemidler og Centyl mite med kaliumklorid
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av behandling med Centyl mite med kaliumklorid. Det er derfor viktig at du forteller din lege hvilke andre legemidler du bruker. Centyl mite med kaliumklorid kan gi økt følsomhet for digitalisglykosider ved lavt kaliumnivå i blodet. Hvis du bruker litium må verdiene i blodet kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk av Centyl mite med kaliumklorid Vær spesielt oppmerksom ved samtidig bruk av andre blodtrykksmedisiner, da virkningen av begge preparater kan økes. Virkningen av visse diuretika (loop-diuretika) kan økes ved samtidig bruk av Centyl mite med kaliumklorid. Personer med sukkersyke (diabetes mellitus) kan få et økt behov for insulin ved bruk av Centyl mite med kaliumklorid. Samtidig bruk av legemidler som reduserer natriumnivået kan øke risikoen for lave nivåer av natrium i blodet. Samtidig bruk av midler som demper betennelsestilstander i kroppen (NSAID) kan motvirke den blodtrykksenkende effekten av Centyl mite med kaliumklorid.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Skal ikke brukes ved amming
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Centyl mite med kaliumklorid påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Centyl mite med kaliumklorid kan gi svimmelhet og hodepine, særlig i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.

3. Hvordan du bruker Centyl mite med kaliumklorid

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Den vanlige dosen er:
Væskeansamlinger (ødemer): 2-4 tabletter daglig. Dosen kan gis kontinuerlig eller i perioder, f.eks. i 3-5 av ukens dager. Forhøyet blodtrykk: 1-2 tabletter 1-2 ganger daglig. Bruk lavest mulig vedlikeholdsdose Kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antihypertensiva. Dosen av disse må da reduseres.
Forebyggende behandling av tilbakevendende blære- og nyrestein: 2 tabletter 2 ganger daglig.
Legens dosering må ikke overskrides.
Bruksanvisning
Preparatet bør fortrinnsvis tas om morgenen med et glass vann.
Tablettene skal svelges hele.
Tabletten inneholder en hvit kjerne som kommer ut sammen med avføringen.
Dersom du tar for mye av Centyl mite med kaliumklorid
Overdosering kan føre til forstyrrelser mellom saltene i kroppen. Se for øvrig også under avsnittet bivirkninger.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Centyl mite med kaliumklorid
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Centyl mite med kaliumklorid
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Svimmelhet. Hodepine. Forstyrrelse av væske- og saltbalansen (elektrolyttforstyrrelser). Økt sukkerinnhold i blodet. For mye urinsyre i blodet.
Mindre vanlige: Hudutslett. For lavt blodtrykk. Økt utskillelse av magnesium i urinen.
Sjeldne: Allergiske reaksjoner. Forandringer i blodet.
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): For høyt innhold av kalsium i blodet. Nedsatt syn eller øyesmerter på grunn av høyt trykk (mulige tegn på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller akutt trangvinkelglaukom.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Centyl mite med kaliumklorid

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Centyl mite med kaliumklorid
Virkestoffer er: Bendroflumetiazid 1,25 mg, kaliumklorid 573 mg
Andre innholdsstoffer
(hjelpestoffer) er: Etylcellulose, stearylalkohol, magnesiumstearat, glyserol 85 %, kinolingult (E 104), hypromellose 15 cps, hypromellose 3 cps, sitronsyremonohydrat, sakkarinnatrium, polysorbat 20, talkum, titandioksid (E 171)
Hvordan Centyl mite med kaliumklorid ser ut og innholdet i pakningen
Gul filmdrasjert tablett. Pakningsstørrelse 100 tabletter. Pakket i plastboks med silikagel integrert i korken
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Paramedical A/S
Vassingerødvej 3-7
DK-3540 Lynge
Danmark
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 10-12
37081 Göttingen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.11.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no