Taflotan Santen endosebeholdere

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Taflotan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Taflotan
 3. Hvordan du bruker Taflotan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Taflotan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Taflotan er og hva det brukes motHva slags type medisin er det og hvordan virker den?

Taflotan øyedråper inneholder tafluprost som tilhører en gruppe medisiner som kalles prostaglandinanaloger. Taflotan senker trykket i øyet. Det brukes ved for høyt trykk i øyet.
Hva brukes medisinen til?
Taflotan brukes til å behandle en type grønn stær (glaukom) som kalles åpenvinkelglaukom og mot en tilstand kjent som okulær hypertensjon hos voksne. Begge tilstandene er forbundet med en økning av trykket i øyet, og dette kan til slutt påvirke synet ditt.

2. Hva du må vite før du bruker Taflotan

Bruk ikke Taflotan
 • dersom du er allergisk overfor tafluprost eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Taflotan.
Vennligst merk at Taflotan kan ha følgende effekter og at noen av dem kan være permanente:
 • Taflotan kan øke lengden, tykkelsen, farge og/eller antall øyevipper og kan føre til uvanlig hårvekst på øyelokkene.
 • Taflotan kan føre til mørkfarging av huden rundt øynene. Tørk av overflødig oppløsning fra huden. Dette vil redusere risikoen for mørkfarging av huden.
 • Taflotan kan føre til fargeforandring av iris (den delen av øyet ditt som har farge). Hvis Taflotan bare brukes i det ene øyet, kan det bli permanent fargeforandring av det behandlede øyet i forhold til det andre øyet.
 • Taflotan kan føre til hårvekst i områder hvor oppløsningen gjentatte ganger kommer i kontakt med hudoverflaten.
Snakk med lege
 • dersom du har nyreproblemer
 • dersom du har leverproblemer
 • dersom du har astma
 • dersom du har andre øyesykdommer
Barn og ungdom
Taflotan anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Taflotan
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du bruker andre medisiner i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Taflotan og den andre medisinen.
Graviditet, amming og fertilitet
Ved mulighet for graviditet må du bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandling med Taflotan. Ikke bruk Taflotan dersom du er gravid. Taflotan skal ikke brukes ved amming. Snakk med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Taflotan har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan få uklart syn rett etter at du har dryppet Taflotan i øyet. Vent til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.
Taflotan inneholder fosfater
Dette legemidlet inneholder ca. 0,04 mg fosfater i hver dråpe. Dette tilsvarer 1,2 mg/ml. Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.

3. Hvordan du bruker Taflotan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe Taflotan i øyet/øynene, én gang daglig om kvelden. Du må ikke dryppe flere dråper eller oftere enn det legen har fortalt deg. Dette kan redusere effekten til Taflotan.
Bruk kun Taflotan i begge øynene dersom legen har foreskrevet det.
Skal kun brukes som øyedråper. Skal ikke svelges.
Bruksanvisning:
Når du starter på en ny pose:
Dersom posen ikke er intakt, må du ikke bruke endosebeholderne. Åpne posen langs den stiplete linjen. Når du åpner posen, skriver du ned datoen i datofeltet på posen.
Hver gang du bruker Taflotan:
1. Vask hendene.
2. Ta remsen med beholderne ut av posen.
3. Frigjør 1 endosebeholder fra remsen.
4. Legg remsen tilbake i posen igjen og brett kanten for å lukke posen.
5. Påse at oppløsningen er i den nedre delen av endosebeholderen.

6. Vri av hetten for å åpne beholderen.

7. Bøy hodet bakover.
8. Plasser tuppen av beholderen tett mot øyet.

9. Trekk nedre øyelokk nedover og se opp.
10. Trykk forsiktig på beholderen og la det falle ned én dråpe i rommet mellom øyet og det nedre øyelokket.

11. Lukk øyet en liten stund og press med fingeren i det indre hjørnet av øyet i ca. 1 minutt. Dette bidrar til å hindre øyedråpen i å renne ned i tårekanalen.
12. Tørk av overflødig oppløsning fra huden rundt øyet.
Dersom dråpen ikke treffer øyet, prøver du igjen.
Dersom legen har sagt at du skal dryppe begge øynene, gjentar du trinn 7-12 for det andre øyet. Innholdet i én endosebeholder er tilstrekkelig for begge øyne. Ubrukt oppløsning kastes umiddelbart etter bruk.
Dersom du bruker andre medisiner i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Taflotan og den andre medisinen.
Dersom du tar for mye av Taflotan
Dersom du tar for mye Taflotan er det lite trolig at det vil medføre alvorlig skade. Drypp den neste dosen til vanlig tid.
Dersom du har glemt å ta Taflotan
Dersom du har glemt å ta Taflotan, tar du en enkelt dråpe så fort som mulig og fortsetter deretter som vanlig. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Ikke avbryt behandling med Taflotan uten å snakke med legen din. Dersom du avbryter behandlingen med Taflotan, vil trykket i øyet øke igjen. Dette kan føre til permanent skade på øyet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er ikke alvorlige.
Vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
Bivirkninger på nervesystemet:
 • Hodepine.
Bivirkninger på øyet:
 • kløe i øyet
 • øyeirritasjon
 • øyesmerter
 • rødhet i øyet
 • endringer av øyevippenes lengde, tykkelse og antall
 • tørre øyne
 • følelse av fremmedlegeme i øyet
 • misfargede øyevipper
 • rødhet på øyelokkene
 • små flekkvise betennelser på øyets overflate
 • lysfølsomhet
 • rennende øyne
 • uklart syn
 • reduksjon av øyets evne til å se detaljer
 • fargeforandring av iris (kan bli permanent).
Mindre vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
Bivirkninger på øyet:
 • endring i hudfargen rundt øyet
 • hovne øyelokk
 • trøtte øyne
 • hevelse av øyets overflatemembraner
 • utsondring fra øyet
 • betennelse på øyelokkene
 • tegn til betennelse på innsiden av øyet
 • ubehag i øyet
 • pigmentering av øyets overflatemembraner
 • follikler i øyets overflatemembraner
 • allergisk betennelse
 • unormal følelse i øyet.
Bivirkninger på hud og underhud:
 • uvanlig hårvekst på øyelokkene.
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
Bivirkninger på øyet:
 • betennelse på iris /midtre del av øyet
 • øynene virker innsunkne
 • makulaødem/cystoid makulaødem (hevelse i netthinnen i øyet som medfører nedsatt syn).
Bivirkninger på luftveiene:
 • forverring av astma, kortpustethet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Taflotan

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på endosebeholderen, posen og ytterkartongen etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevar den uåpnede folieposen i kjøleskap (2-8ºC). Ikke åpne posen før du skal starte med øyedråpene, da ubrukte beholdere må kastes innen 28 dager etter at posen er åpnet.
Etter at folieposen er åpnet:
 • Oppbevar endosebeholderne i den originale folieposen
 • Oppbevares ved høyst 25ºC
 • Kast ubrukte endosebeholdere innen 28 dager etter at folieposen er åpnet
 • Åpnet endosebeholder med gjenværende oppløsning skal kastes umiddelbart etter bruk
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Taflotan
 • Virkestoffet er tafluprost. 1 ml oppløsning inneholder 15 mikrogram tafluprost. 1 endosebeholder (0,3 ml) inneholder 4,5 mikrogram tafluprost. 1 dråpe (ca. 30 mikrol) inneholder ca. 0,45 mikrogram tafluprost.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker. Saltsyre og/eller natriumhydroksid er tilsatt for å justere pH.
Hvordan Taflotan ser ut og innholdet i pakningen
Taflotan er en klar, fargeløs væske (oppløsning) i endosebeholdere av plast. Hver beholder inneholder 0,3 ml av oppløsningen. Det er 10 endosebeholdere i en pose. Taflotan leveres i pakninger med 30 eller 90 endosebeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
FINLAND
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
FINLAND
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og i Storbritannia (Nord-Irland) med følgende navn:

Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Ungarn, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Slovakia, Sverige

Taflotan

Tyskland

Taflotan sine

Østerrike, Belgia, Kypros, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Storbritannia (Nord-Irland)

Saflutan

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.