Daktar McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Daktar er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Daktar
 3. Hvordan du bruker Daktar
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Daktar
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Daktar er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Daktar er
Daktar er et reseptfritt legemiddel som virker mot flere typer sopp, bl.a. gjærsoppen Candida. Mikonazol virker blant annet ved å ødelegge soppens cellemembran.
Hva Daktar brukes mot
Voksne og barn over 10 år: behandling av fotsopp.
Typiske symptomer på soppinfeksjon kan være rød hud, kløe og svie. Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at plagene skyldes sopp. Det sikreste er at en lege tidligere har påvist sykdommen.
Lege kan også forskrive legemidlet til behandling av ulike soppinfeksjoner i huden, for eksempel i hodebunn og områder med skjegg, på overkroppen, i lysken, på hender og føtter.

2. Hva du må vite før du bruker Daktar

Bruk ikke Daktar
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet, andre lignende legemidler mot soppinfeksjoner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Unngå å få krem i øynene
 • Vask hendene nøye etter påføring unntatt hvis du behandler hendene. Dette er viktig for å unngå spredning av soppsporer fra infisert hudområde til andre deler av kroppen samt også til andre mennesker. For ikke å smitte andre bør du også ha separat vaskeklut og håndkle. Regelmessig skifte av klær som er i kontakt med det infiserte hudområdet forebygger reinfeksjon
Ved egenbehandling av fotsopp skal lege kontaktes hvis ikke forbedringer inntreffer i løpet av 4 uker, eller ved gjentatte infeksjoner over lang tid.
Barn
Daktar skal bare brukes til barn under 10 år når fotsopp sikkert er påvist i samråd med lege.
Andre legemidler og Daktar
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis du bruker blodfortynnende middel (warfarin/Marevan), tabletter mot sukkersyke eller antiepilepsimidler kan samtidig bruk av Daktar forsterke effekten av disse midlene og lege må derfor konsulteres før bruk. Unngå samtidig bruk av annen krem/salve på det aktuelle hudområdet.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av Daktar under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Det er ukjent om Daktar går over i morsmelk. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Daktar dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Daktar påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Daktar inneholder benzosyre og butylhydroxianisol
Benzosyre kan virke lett irriterende for hud, øyne og slimhinner, og butylhydroxianisol kan gi lokale hudreaksjoner (for eksempel kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner. Hvis dette skjer er det som regel tilstrekkelig å stå over en eller to påføringer og starte på nytt med normal dosering. Kløe og rød hud etter hver påføring kan være tegn på allergi (overfølsomhet). Hvis dette skjer bør du stanse behandlingen og kontakte lege eller apotek.

3. Hvordan du bruker Daktar

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalte dosering
Voksne og barn over 10 år: Ved behandling av fotsopp bør føttene vaskes og tørkes godt, særlig mellom tærne, før kremen påføres. Kremen smøres tynt på og omkring det synlig infiserte hudområdet og gnis godt inn. Gjør dette morgen og kveld i 2‑6 uker. For å unngå at symptomene kommer tilbake, bør behandlingen fortsette i minst 1 uke etter at huden ser frisk ut, men behandlingen skal ikke vare mer enn 6 uker totalt.
En kremstripe på 1/2 cm, er tilstrekkelig for å behandle et område tilsvarende en håndflate.
Hvis tilstanden ikke bedres i løpet av 4 uker må lege kontaktes.
Tettsittende skotøy bør om mulig unngås.
Tuben åpnes ved at hetten skrus av og forseglingen på selve tuben brytes ved hjelp av spissen på hettens overside.
Dersom du tar for mye av Daktar
Hvis du har brukt for mye krem er det ingen umiddelbar grunn til engstelse. Dette er som oftest ufarlig, men kan forårsake rødhet, hevelse eller svie. Hvis dette inntrer kan du stå over en eller to påføringer og starte på nytt med normal dosering.
Tilfeldig inntak av krem er vanligvis ufarlig. Kontakt likevel lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du eller et barn ved uhell har svelget legemidlet. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Daktar
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som angitt under dosering.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Daktar forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000 brukere, men færre enn 1 av 100): Brennende følelse i huden, inflammasjon og redusert pigment. Reaksjoner på stedet der kremen er påført: Irritasjon, brennende følelse, kløe, varme og/eller andre uspesifikk reaksjoner.
Bivirkninger med ukjent frekvens (forekomst kan ikke beregnes ut fra tilgjengelige data): Alvorlige allergiske reaksjoner som anafylaktisk reaksjon og angioødem. Overfølsomhet, elveblest, kontaktdermatitt, utslett, rødme i huden og kløe.
Ved tegn til alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjoner eller angioneurotisk ødem) som kan kjennetegnes ved hevelse i ansikt, tunge eller svelg, problemer med å svelge, elveblest og/eller pusteproblemer, stans bruk av Daktar og kontakt lege umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Daktar

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Daktar etter utløpsdatoen som er angitt etter ”Utløpsdato” på ytterkartong og tube.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Daktar
 • Virkestoff er mikonazolnitrat 20 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er makrogol og glykolstearat, oleylmakrogolglyserider, flytende parafin, benzosyre (E210), butylhydroksyanisol (E 320) og renset vann til 1 g.
Hvordan Daktar ser ut og innholdet i pakningen
Aluminiumtube med 30 gram hvit krem
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Jansen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019