Daktar McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Denne kremen er reseptfri. Daktar må allikevel brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Daktar er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Daktar
 3. Hvordan du bruker Daktar
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Daktar
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Daktar er og hva det brukes motHva Daktar er

Daktar er en krem som inneholder virkestoffet mikonazol. Mikonazol er et soppdrepende middel som virker mot flere typer sopp, bl.a. sopp i huden (dermatofytter) og gjærsoppen Candida.
Mikonazol virker blant annet ved å ødelegge soppens cellemembran.
Hva Daktar brukes mot
Til voksne og barn over 10 år: behandling av fotsopp.
Typiske symptomer på soppinfeksjon kan være rød hud, kløe og svie. Før Daktar brukes til egenbehandling, skal du være sikker på at plagene skyldes sopp. Det sikreste er at en lege tidligere har påvist sykdommen.
Lege kan også forskrive legemidlet til behandling av ulike soppinfeksjoner i huden.

2. Hva du må vite før du bruker Daktar

Bruk ikke Daktar
 • dersom du er allergisk overfor mikonazolnitrat, andre lignende legemidler mot soppinfeksjoner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Daktar.
 • Unngå å få krem i øynene.
 • Vask hendene nøye etter påføring, bortsett fra ved behandling av hendene. Dette er viktig for å unngå spredning av soppsporer fra angrepet hudområde til andre deler av kroppen og også til andre mennesker. For ikke å smitte andre skal du også ha separat vaskeklut og håndkle.
Regelmessig skifte av klær som er i kontakt med det angrepne hudområdet forebygger ny infeksjon.
Ved behandling av fotsopp skal lege kontaktes hvis ikke plagene bedres i løpet av 4 uker, eller ved gjentatte infeksjoner over lang tid.
Barn
Daktar skal kun brukes til barn under 10 år når fotsopp er påvist av lege.
Andre legemidler og Daktar
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig bruk av Daktar med blodfortynnende legemidler (f.eks. warfarin/Marevan) som tas via munnen, tabletter mot diabetes, eller legemidler mot epilepsi kan forsterke effekten av disse legemidlene. Lege må derfor konsulteres før bruk. Unngå samtidig bruk av annen krem/salve på det aktuelle hudområdet.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Lang erfaring ved bruk av Daktar under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Det er ikke kjent om Daktar går over i morsmelk. Snakk allikevel med lege før bruk av Daktar dersom du er gravid.
Amming:
Det er ikke kjent om påføring av Daktar på huden medfører at mikonazol går over i morsmelk. Snakk derfor med lege ved bruk av Daktar under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Daktar påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Daktar inneholder benzosyre og butylhydroksyanisol
Benzosyre kan forårsake lokal irritasjon. Benzosyre kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
Butylhydroksyanisol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner.

3. Hvordan du bruker Daktar

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget, eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 10 år: Vask føttene og tørk godt (spesielt mellom tærne) før hver behandling. Smør soppmidlet tynt på de områdene av huden som er angrepet av sopp. Gjør dette morgen og kveld i 2-6 uker. Du bør fortsette behandlingen i minst 1 uke etter at soppen er borte, men behandlingen skal ikke vare lenger enn 6 uker totalt.
Kontakt lege etter 4 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
En kremstripe på 1/2 cm, er tilstrekkelig for å behandle et område tilsvarende en håndflate.
Tettsittende skotøy bør om mulig unngås.
Tuben åpnes ved at hetten skrus av. Forseglingen på selve tuben brytes ved hjelp av spissen på hettens topp.
Dersom du tar for mye av Daktar
Hvis du har brukt for mye krem er det ingen umiddelbar grunn til bekymring. Dette er som oftest ufarlig, men kan forårsake rødhet, hevelse eller svie. Hvis disse symptomene oppstår, kan du stå over en eller to påføringer og starte på nytt med normal dosering.
Svelging av krem ved et uhell er vanligvis ufarlig. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Daktar
Du skal ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som angitt under dosering.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Brennende følelse i huden
 • Hudbetennelse
 • Redusert pigment
 • Reaksjoner på stedet der kremen er påført: Irritasjon, brennende følelse, kløe, varme og/eller andre hudreaksjoner
Bivirkninger hvor hyppigheten ikke er kjent (forekomst kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Alvorlige allergiske reaksjoner som anafylaktisk reaksjon og angioødem.
 • Overfølsomhet
 • Elveblest
 • Kontaktdermatitt
 • Utslett
 • Rødme i huden
 • Kløe
Stans bruk av Daktar og kontakt lege umiddelbart ved tegn til alvorlig allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner eller angioneurotisk ødem), som kjennetegnes ved hevelse i ansikt, tunge eller svelg, problemer med å svelge, elveblest og/eller pusteproblemer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Daktar

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og esken etter «Utløpsdato». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Daktar
 • Virkestoff er mikonazolnitrat 20 mg/g.
 • Andre innholdsstoffer er makrogol, glykolstearat, oleylmakrogolglyserider, flytende parafin, benzosyre (E210), butylhydroksianisol (E 320) og renset vann til 1 g.
Hvordan Daktar ser ut og innholdet i pakningen
Aluminiumstube med 30 gram hvit krem
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
McNeil, a division of Jansen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.06.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no