Metadon DnE dne pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Metadon dne er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Metadon dne
 3. Hvordan du bruker Metadon dne
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Metadon dne
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Metadon dne er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen din kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Metadon er et syntetisk opiat (et morfinlignende legemiddel). Metadon dne brukes til å behandle pasienter som er blitt avhengige av midler i gruppen som kalles opioider. Behandlingen skal gis i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial oppfølging.

2. Hva du må vite før du bruker Metadon dne

Bruk ikke Metadon dne
 • dersom du er allergisk overfor metadonhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige pusteproblemer eller lider av luftveissykdommer (f.eks. astma) som gjør pusting vanskelig
 • dersom du bruker eller har brukt monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) i løpet av de to siste ukene (MAO-hemmere er legemidler som brukes i behandlingen av depresjon og Parkinsons sykdom).
Metadon dne må IKKE gis til barn.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Metadon dne dersom:
 • du har akutte astmaanfall
 • du har redusert lungefunksjon på grunn av lungesykdom eller lider av pusteproblemer
 • du har nyreproblemer (inkludert nyrestener og gallestener)
 • du har leverproblemer
 • du har en for lite aktiv thyreoideakjertel (såkalt hypothyreoidisme)
 • du har forstørret prostatakjertel eller forsnevring av urinrøret (kan forårsake vannlatingsbesvær)
 • du har hatt en hodeskade eller trykket i hjernen din er større enn det bør være (sjekk dette med legen). Du kan få sterke hodesmerter.
 • du har magesmerter, diaré eller forstoppelse
 • du har visse typer rytmeforstyrrelser i hjertet eller annen alvorlig hjertesykdom
 • du tar andre opiater (smertestillende legemidler) slik som morfin og pentazocin
 • du tar legemidler som er beroligende og hjelper deg til å sove (barbiturater og benzodiazepiner).
Metadon dne kan påvirke de elektriske signalene som kontrollerer hjertets slagkraft, spesielt ved høye doser. Derfor må du fortelle det til legen dersom du har eller har hatt hjerteproblemer.
Dersom noen av tilstandene over kan gjelde deg, må du snakke med legen.
Langvarig bruk kan gi lavere nivåer av kjønnshormoner og høyere nivåer av hormonet prolaktin. Kontakt lege dersom du opplever symptomer som nedsatt sexlyst, impotens eller bortfall av menstruasjon (amenoré).
Snakk med lege eller apotek dersom du får noen av de følgende symptomene mens du bruker Metadon dne:
 • svakhet, tretthet, tap av appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk.
Dette kan være symptomer på at binyrebarken produserer for lite av hormonet kortisol, og legen vil avgjøre om du behøver å ta hormontilskudd.
Toleranse og avhengighet:
Dette legemidlet inneholder metadon, som er et opioid legemiddel. Gjentatt bruk av opioider kan føre til at legemidlet blir mindre effektivt (du blir vant til det, også kalt toleranse). Gjentatt bruk av metadon kan også føre til avhengighet og misbruk, som kan resultere i livstruende overdose.
Avhengighet kan gjøre at du ikke lenger føler du har kontroll over hvor mye legemiddel du trenger å ta, eller hvor ofte du må ta det.
Risikoen for å bli avhengig varierer fra person til person. Det kan hende du har en større risiko for å bli avhengig av metadon hvis:
 • du eller noen i familien din noen gang har misbrukt eller vært avhengig av alkohol, reseptbelagte legemidler eller ulovlig narkotika.
 • du røyker.
 • du noen gang har hatt problemer med humøret (depresjon, angst eller en personlighetsforstyrrelse) eller har blitt behandlet av psykiater for andre psykiske sykdommer.
Hvis du merker noen av følgende tegn mens du tar metadon, kan det være et tegn på at du er blitt avhengig.
 • Du trenger å ta legemidlet i lengre tid enn det legen har rådet deg til.
 • Du trenger å ta mer enn den anbefalte dosen.
 • Du bruker legemidlet av andre grunner enn de forskrevne, for eksempel «for å holde deg rolig» eller «hjelpe deg med å sove».
 • Du har gjort gjentatte, mislykkede forsøk på å slutte eller kontrollere bruken av legemidlet.
 • Når du slutter å ta legemidlet, føler du deg uvel, og du føler deg bedre når du tar
 • legemidlet igjen (abstinenssymptomer).
Hvis du merker noen av disse tegnene, skal du snakke med lege for å finne den beste behandlingsmåten for deg, inkludert når det er riktig å stoppe på en trygg måte (se avsnitt 3, Dersom du avbryter behandlingen med metadon.
Søvnrelaterte pusteforstyrrelser:
Metadon kan gi søvnrelaterte pusteforstyrrelser som søvnapné (pustestopp under
søvn) og søvnrelatert hypoksemi (lavt oksygennivå i blodet). Symptomene kan inkludere pustestopp under søvn, oppvåkning om natten på grunn av kortpustethet, vansker med å opprettholde søvn, eller døsighet om dagen. Kontakt lege hvis du eller noen andre observerer disse symptomene. Legen kan vurdere å redusere dosen.
Oppbevares utilgjengelig for barn
Barn er mer følsomme overfor metadon enn voksne. Dette er grunnen til at forgiftning kan forekomme ved veldig lave doser. For å forhindre at barn får i seg metadon ved et uhell dersom det tas med hjem, skal det oppbevares på et trygt sted utilgjengelig for barn.
Andre legemidler og Metadon dne
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Fortell legen dersom du bruker noen av følgende:
 • legemidler som påvirker din psyke (f.eks. risperidon, tioridazin, perfenazin, fenotiazin, haloperidol og sertindol, disse brukes til behandling av f.eks. psykoser, og atomoksetin brukt til behandling av ADHD)
 • legemidler som brukes til å behandle hjertesykdommer (verapamil, kinidin, propafenon, flekainid, metoprolol)
 • legemidler som brukes til å behandle depresjoner kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO- hemmere), spesielt dersom du har tatt dem for mindre enn 2 uker siden (se også under ”Bruk ikke Metadon dne”).
 • legemidler som brukes til å behandle depresjoner (f.eks. imipramin, klomipramin, nortriptylin, despiramin, nefadozon, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin)
 • tamoksifen (et legemiddel til å behandle kreft)
 • betennelsesdempende legemidler og legemidler til å hindre organfrastøting (f.eks. deksametason og ciklosporin)
 • antivirale legemidler inkludert legemidler til å behandle HIV f.eks. amprenavir, nevirapin, zidovudin, efivarens, nelfinavir, ritonavir, lopinavir, saquinavir, abacavir, didanosin og stavudin
 • makrolidanitibiotika (legemidler brukt til å behandle bakterieinfeksjoner) slik som klaritromycin, telitromycin og erytromicin
 • cimetidin (et legemiddel til å behandle magesår)
 • midler mot soppinfeksjoner slik som ketokonazol, itrakonazol og flukonazol
 • nalokson (et legemiddel som brukes til å behandle pustevanskeligheter)
 • legemidler som brukes til å behandle avhengigheter, f.eks. naltrekson og buprenorfin
 • rifampicin (et legemiddel som brukes til å behandle tuberkulose)
 • legemidler brukt til å behandle epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin)
 • vitamintabletter (som inneholder vitamin C)
 • legemidler som brukes til å behandle diaré (loperamid, difenoksylat)
 • legemidler som gjør urinen mer sur f.eks. ammioniumklorid
 • vanndrivende legemidler (spironolakton)
 • urtelegemidler som inneholder Johannesurt
 • legemidler som gjør deg søvnig
 • cannabidiol (et legemiddel som brukes til å behandle krampeanfall)
 • gabapentin og pregabalin (legemidler som brukes til å behandle epilepsi, nervesmerter eller angst) kan øke risikoen for opioidoverdose, respirasjonsdepresjon (pustevansker) og kan være livstruende
Risikoen for å få bivirkninger øker dersom du bruker metadon sammen med antidepressiva (som citalopram, duloksetin, escitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin, venlafaksin, amitriptylin, klomipramin, imipramin, nortriptylin).
Kontakt lege dersom du opplever symptomer som:
 • endret mentalstatus (f.eks. uro (agitasjon), hallusinasjoner, koma)
 • rask hjerterytme, ustabilt blodtrykk, feber
 • overdrevne reflekser, nedsatt koordinasjon, muskelstivhet
 • symptomer på sykdom i mage eller tarm (f.eks. kvalme, oppkast, diaré).
Samtidig bruk av Metadon dne og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen sier du skal ta Metadon dne sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen.
Informer legen om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt lege dersom du opplever noen av disse symptomene.
Andre legemidler du kanskje tar kan også påvirke hjertet (f.eks. sotalol, amiodaron, propafenon og flekainid).
Du må fortelle det til legen dersom du tar andre legemidler da disse kan være farlige dersom de tas sammen med metadon. I disse tilfellene kan legen bestemme at det er nødvendig å overvåke hjertet ditt med et EKG ved begynnelsen av behandlingen for å være sikker på at disse effektene ikke forekommer. Metadon kan også påvirke visse blod- og urinprøver. Fortell lege at du tar metadon før en prøve tas.
Inntak av Metadon dne sammen med mat, drikke og alkohol
Drikk ikke grapefruktjuice mens du tar metadon, da dette kan forandre effekten av legemidlet. Du må være forsiktig dersom du bruker alkohol når du behandles med Metadon dne.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Metadon dne kan påvirke fosteret.
Snakk med lege dersom du ammer eller planlegger å amme mens du tar metadon, siden det kan påvirke babyen din. Overvåk babyen for unormale tegn eller symptomer som økt døsighet (mer enn vanlig), pusteproblemer eller slapphet. Kontakt lege umiddelbart hvis du ser noen av disse symptomene.
Kjøring og bruk av maskiner
Metadon påvirker koordineringen mellom hjernen og kroppen din inntil behandlingen har stabilisert seg på et egnet nivå. Kjør ikke bil og bruk ikke verktøy eller maskiner før du har vært stabilt behandlet med en fast dose i minst 6 måneder. Legen vil gi deg råd om når bilkjøring kan gjenopptas.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når du er sikkert på at det er trygt. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Metadon dne inneholder etanol
Miksturen inneholder ca. 2,3 % etanol, tilsvarende alkoholkonsentrasjonen i lettøl.
Miksturen inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

3. Hvordan du bruker Metadon dne

Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og legen tilpasser den til deg spesielt. Legen vil fortelle deg hvor mye Metadon dne du behøver å ta og hvor ofte du må ta det. Det er viktig at du ikke tar mer enn den dosen legen har bestemt. Metadon dne er en mikstur (oppløsning) som skal drikkes. Du må ikke under noen omstendighet injisere dette produktet, da injeksjon kan føre til alvorlig og permanent skade på kroppen med mulig dødelig konsekvens.
Hvis du mener at virkningen av Metadon dne er for kraftig eller for svak, bør du snakke med legen om dette.
Eldre, lever- eller nyreproblemer og syke
Forsiktighet må utvises dersom du er eldre, syk eller har lever- eller nyreproblemer.
Bruk av Metadon dne hos barn
Metadon dne må IKKE gis til barn. Det er alvorlig risiko for forgiftning. Husk å oppbevare dette legemidlet på et trygt sted utilgjengelig for barn.
Dersom du tar for mye av Metadon dne
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Metadon dne kan du oppleve følgende:
 • pustevanskeligheter
 • ekstrem søvnighet, besvimelse eller koma
 • små pupiller
 • muskelsvakhet
 • kald og klam hud
 • lav puls, lavt blodtrykk, hjerteinfarkt eller sjokk
 • lavt blodsukker
 • en hjernesykdom (kalt toksisk leukoencefalopati)
I alvorlige tilfeller kan død inntreffe.
Dersom du glemmer å ta Metadon dne
Under behandlingen er det viktig at dersom du glemmer en dose, skal du ta dosen så fort du husker på det. Men er det snart tid for neste dose, skal du glemme denne dosen og vente til tiden for neste dose. TA IKKE DOBBELT DOSE FOR Å OPPVEIE FOR DEN GLEMTE DOSEN.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som kan forekomme inkluderer:
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer):
 • kvalme
 • oppkast
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • vektøkning
 • væskeansamling
 • forstoppelse
 • oppstemthet (eufori)
 • se eller høre ting som ikke er virkelighet (hallusinasjoner)
 • følelse av svimmelhet og ørhet
 • tåkesyn
 • små pupiller
 • søvnighet
 • hudutslett
 • svetting
 • tretthet
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • redusert appetitt
 • pusteproblemer (inkludert hoste)
 • tørr munn
 • betennelsesreaksjon på tungen
 • nedstemthet (dysfori)
 • agitasjon
 • søvnproblemer
 • forvirring
 • redusert seksualdrift
 • hodepine
 • besvimelse
 • lavt blodtrykk
 • kløe
 • elveblest
 • utslett
 • hovne legger
 • svakhet
 • gallegangskramper (magesmerter)
 • ansiktsrødme
 • vannlatingsproblemer og væskeansamling
 • vanskeligheter med å oppnå eller opprettholde ereksjon
 • menstruasjonsforstyrrelse
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • hjerteproblemer
 • sakte puls
 • fornemmelse av pulsen (palpitasjoner)
Bivirkninger der frekvensen ikke er kjent:
 • mangel på kalium eller magnesium i blodet
 • lavt antall blodplater
 • lavt blodsukker
 • du kan bli avhengig av metadon (se avsnitt 2 Advarsler og forsiktighetsregler for mer informasjon)
 • søvnapné (pustestopp under søvn)
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Metadon dne

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevar dette legemidlet på et trygt og sikkert oppbevaringssted, der andre ikke har tilgang til det. Det kan forårsake alvorlig skade og være dødelig for personer det ikke er forskrevet til.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser for temperatur eller lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på esken etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Metadon dne
 • Virkestoff er metadonhydroklorid. 1 mg/ml, 2 mg/ml og 5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er metylparahydroksybenzoat, etanol (96 %) 24 mg/ml, natriumsitrat, sitronsyre vannfri, sakkarinnatrium, maskeringssmak og solbær/eplesmak, renset vann.
Hvordan Metadon dne ser ut og innholdet i pakningen
Metadon dne mikstur (oppløsning) leveres i brune plastflasker med barnesikker, forseglet skrukork.
Pakningsstørrelser:
1 mg/ml: 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml, 55 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml, 80 ml, 85 ml, 90 ml, 95 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml og 150 ml.
2 mg/ml: 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml, 55 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml, 80 ml, 85 ml, 90 ml, 95 ml og 100 ml.
5 mg/ml: 14 ml, 16 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 24 ml, 26 ml, 28 ml, 30 ml, 32 ml, 34 ml, 36 ml, 38 ml, 40 ml, 42 ml, 44 ml, 46 ml, 48 ml og 50 ml.
Enkeltflasker eller pakninger med 3 eller 7 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
dne pharma as, Karihaugveien 22, 1086 Oslo
Tilvirker
Pharma Production AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.05.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no