Nicorette McNeil munnspray, Freshmint

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Nicorette brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Kontakte lege dersom du ikke har klart å slutte å røyke etter 6 måneders behandling med Nicorette.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Nicorette
 3. Hvordan du bruker Nicorette
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Nicorette
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Nicorette er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Nicorette hjelper deg til å slutte å røyke når du selv er motivert for å slutte. Nicorette munnspray er et reseptfritt nikotinerstatningsprodukt (NEP).
Nicorette letter abstinenssymptomene av nikotin, inkludert nikotinsuget, som er symptomer du får når du slutter å røyke. Når du plutselig stopper å tilføre nikotin fra tobakk til kroppen din, vil du oppleve forskjellige ubehaglige følelser som kalles abstinenssymptomer. Ved å bruke Nicorette kan du forhindre eller redusere disse ubehaglige følelsene, samt røykesuget. Dette skyldes at du fortsetter å tilføre en liten mengde med nikotin til kroppen din for en kort periode. Nicorette inneholder ikke tjære, karbonmonoksid eller andre giftstoffer som finnes i sigarettrøyk.
Veiledning og oppfølging under behandling vil normalt forbedre sjansene for å lykkes.

2. Hva du må vite før du bruker Nicorette

Bruk ikke Nicorette dersom:
 • du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du er yngre enn 18 år
 • du aldri har røykt
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Nicorette.
Det kan hende at du kan benytte Nicorette, men dette må diskuteres med legen din dersom du har noen av følgende sykdommer:
 • nylig (innen 3 måneder) hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • alvorlig eller moderat leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen
 • betennelse i spiserøret
Nicorette skal ikke brukes av ikke-røykere.
Andre legemidler og Nicorette
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker legemidler som inneholder:
 • teofyllin for behandling av astma
 • takrin for Alzheimers sykdom
 • klozapin for schizofreni
 • ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom
Inntak av Nicorette sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise eller drikke når du tar munnsprayen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er veldig viktig å slutte å røyke når du er gravid fordi det kan resultere i redusert vekst av babyen. Det kan også føre til en for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Hvis du ikke klarer dette, bør Nicorette kun brukes etter konsultasjon med helsepersonell som følger deg opp under graviditeten, din lege eller en lege som er spesialisert til å hjelpe de som ønsker å slutte å røyke.
Nicorette bør unngås ved amming siden nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Hvis legen din har anbefalt deg å benytte Nicorette, bør munnsprayen tas rett etter amming og ikke i løpet av de siste 2 timer før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Nicorette antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Nicorette munnspray inneholder 11 mg propylenglykol per spraydose og små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per dose (1 eller 2 spraydoser). Dette legemidlet inneholder også mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver spraydose, og er så godt som “natriumfritt”. På grunn av innholdet av butylhydroksytoluen kan Nicorette munnspray forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.

3. Hvordan du bruker Nicorette
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Nicorette bør ikke brukes av personer under 18 år.
Du bør stoppe helt å røyke når du benytter Nicorette munnspray.
Følgende tabell viser trinn for trinn det anbefalte behandlingsforløpet for Nicorette munnspray.

Trinn I: Uke 1-6
Ta 1 eller 2 doser (spraydusj) når du normalt ville røykt en sigarett eller når røykesug oppstår. Ta først 1 dose. Om røykesuget ikke går over i løpet av noen minutter kan en ny dose tas. Dersom 2 doser er nødvendig, fortsetter man med 2 doser ved hvert doseringstidspunkt.
De fleste røykere trenger 1-2 doser hvert 30. minutt til en gang i timen.
Eksempel:
Dersom du i snitt røyker 15 sigaretter daglig, skal du ta 1 eller 2 doser minst 15 ganger per dag.
Bruk ikke flere enn 2 doser ved hvert doseringstilfelle eller 4 doser per time i løpet av 16 timer. Maksimal dose er 64 doser i løpet av 16 timer i en 24 timers periode.
Trinn II: Uke 7-9
Begynn å redusere antall doser (spraydusj) daglig.
I slutten av uke 9 bør du bruke halvparten så mange doser per dag som brukt under Trinn I.
Trinn III: Uke 10-12
Fortsett å redusere antall doser daglig, slik at du bruker maksimalt 4 doser per dag ved uke 12. Behandling med Nicorette munnspray avsluttes når daglig bruk er 2-4 doser.

Du kan bli fristet til å røyke igjen etter at behandlingen er avsluttet. Gjenværende munnspray bør spares da røykesuget kan komme brått. Dersom du opplever et sterkt røykesug, kan en dose (spraydusj) tas. Om lindring ikke oppnås innen et par minutter kan ytterligere en dose tas.
Normalt bør du ta Nicorette i 3 måneder, men ikke lengre enn 6 måneder.
Rådfør deg med lege dersom du har behov for å bruke Nicorette i mer enn 6 måneder.
Følg bruksanvisningen nøye og la bildene under veilede degHvordan du åpner sprayflasken og frigjør sprayåpningen
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Bruk tommelen til å føre ned knappen (a) til den kommer i en posisjon der du kan trykke den lett innover (b). Trykk ikke for hardt.
2. Mens du holder knappen inne, før tommelen oppover (c) for å låse opp sprayflaskens øvre del. Slipp deretter knappen.
Hvordan du lader spraypumpen
Mangler tekstalternativ for bilde
Første gang du bruker munnsprayen må du lade spraypumpen. Vend sprayåpningen mot et sikkert sted bort fra deg, andre voksne, barn eller kjæledyr i nærheten. Trykk ned hodet på sprayflasken 3 ganger med pekefingeren til du får en fin spraydusj. Dersom du ikke bruker sprayflasken på 2 dager, må du lade sprayflasken på nytt.
Hvordan du bruker sprayflasken
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Vend sprayåpningen mot din åpne munn og hold den så nær munnen som mulig.
4. Trykk hardt og bestemt på sprayflaskens hode for å spraye 1 dose (spraydusj) inn i munnen. Unngå å treffe leppene. For å unngå at sprayen kommer ned i halsen skal du ikke inhalere samtidig. For å oppnå best resultat skal man ikke svelge i løpet av de første sekundene etter sprayingen.
Hvordan du lukker sprayflasken og forsegler sprayåpningen
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Før knappen (d) nedover til den kommer i en posisjon der du kan trykke den lett innover (e).
6. Mens du holder knappen inne, før sprayflaskens øvre del nedover (f). Slipp knappen. Sprayflasken er nå lukket.
For å ta en ny dose gjentas trinnene over.
Lukk sprayflasken etter hver bruk for å unngå at barn kan bruke munnsprayen, samt tilfeldig spraying. Forsiktighet bør utvises under bruk av munnsprayen slik at man ikke får spray i øynene. Skyll øynene godt med vann dersom du skulle få spray i øynene.
Dersom du tar for mye av Nicorette
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan få i deg for mye nikotin dersom du røyker samtidig som du bruker Nicorette.
Nikotindoser som tolereres av røykere under behandling kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, som kan være dødelige.
Symptomer på overdose er kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon, magesmerter, diaré, svetting, hodepine, svimmelhet, hørselsforstyrrelser og merkbar svakhet. Ved høye doser kan disse symptomene følges av lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, utmattelse, sirkulasjonskollaps og generelle kramper.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Nicorette munnspray kan forårsake de samme bivirkningene som andre former av nikotin. Bivirkningene er hovedsakelig doseavhengige.
Symptomer som kan forekomme i forbindelse med røykeavvenning (nikotinabstinens)
Noen av bivirkningene du kan oppleve under røykeavvenning kan være abstinenssymptomer på grunn av redusert nikotininntak.
Disse symptomene inkluderer:
 • Irrritabilitet, aggresjon, utålmodighet eller frustrasjon
 • Angstfølelse, rastløshet eller konsentrasjonsvansker
 • Våkner om natten eller søvnvansker
 • Økt appetitt eller vektøkning
 • Nedtrykket sinnsstemning
 • Røykesug
 • Lavere hjerterytme
 • Blødende tannkjøtt eller munnsår
 • Svimmelhet eller ør i hodet
 • Hoste, sår hals, tett eller rennende nese
 • Forstoppelse
Om du opplever noen av følgende alvorlige og sjeldne bivirkninger, må du slutte å bruke Nicorette og kontakte lege umiddelbart (symptom på angioødem):
 • Hovent ansikt, tunge eller svelg
 • Problemer med å svelge
 • Elveblest og problemer med å puste
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • Hikke (dette er særdeles vanlig)
 • Hodepine, kvalme (uvel)
 • Irritasjon i hals
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • Lokale effekter som f.eks. en brennende følelse, betennelse i munnen, endret smakssans
 • Munntørrhet eller økt mengde spytt
 • Følelse av fordøyelsesbesvær
 • Smerte eller ubehag i mage
 • Oppkast, luft i magen eller diaré
 • Føle seg trett (fatigue)
 • Overfølsomhet (allergi)
 • Prikking i huden
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av100 brukere):
 • Effekter på nesen som tett nese, nysing
 • Pipende lyd ved pusting (bronkospasme), eller tungpustethet (dyspné), tetthet i halsen
 • Rødme eller økt svetting
 • Prikkende følelse i munnen, inflammasjon i tungen, munnsår, skade på munnslimhinnen, endring i hvordan stemmen din høres ut, smerter i munnen og halsen, raping
 • Hjertebank (en uvanlig følelse av hjerteslagene dine), hurtig puls, høyt blodtrykk
 • Hudutslett og/eller kløe (pruritus, urtikaria) i huden
 • Unormale drømmer
 • Ubehag og smerter i brystet
 • Slapphet, følelse av uvelhet
 • Blødende tannkjøtt
 • Rennende nese
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • Problemer med å svelge, nedsatt følelse i munnen
 • Brekninger
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Tåkesyn, økt tåreproduksjon
 • Tørr hals, ubehag i magen, smerter i leppene
 • Rødhet i huden (erytem)
 • Allergiske reaksjoner som inkluderer hevelse av ansikt og munn (angioødem eller anafylakse)
 • Unormal hjerterytme
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Nicorette

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sprayflasken og på ytteremballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Nicorette munnspray
 • Virkestoff er nikotin. En dose (spray) avgir 1 mg nikotin.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol (E1520), vannfri etanol, trometamol, poloksamer 407, glyserol (E422), natriumhydrogenkarbonat, levomentol, mintsmak, smaksemne med kjølende effekt, sukralose, acesulfamkalium, butylhydroksytoluen (E321), saltsyre (for pH justering) og renset vann.
Hvordan Nicorette munnspray ser ut og innholdet i pakningen
Nicorette munnspray består av en plastikkflaske med oppløsning, plassert i en beholder med mekanisk spraypumpe. Beholderen har barnesikre egenskaper.
Hver flaske inneholder 13,2 ml oppløsning som gir 150 doser (spray).
Nicorette finnes i pakninger på enten 1 eller 2 beholdere.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige.
Tilvirker:
McNeil AB, P.O. Box 941, Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg, Sverige
For ytterligere opplysninger om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Johnson & Johnson Consumer Nordic, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 27.08.2019