Naproxen Mylan - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 5 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva naproxen mylan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker naproxen mylan
 3. Hvordan du bruker naproxen mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer naproxen mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva naproxen mylan er, og hva det brukes mot

Naproxen Mylan er et smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende middel.
Til voksne og barn over 40 kg (12 år): Korttidsbehandling av menstruasjonssmerter.

2. Hva du må vite før du bruker naproxen mylan

Bruk ikke Naproxen Mylan:
 • hvis du er allergisk overfor naproksen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du samtidig bruker andre betennelsesdempende og smertestillende legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
 • ved tidligere allergi (f.eks. astma, rennende nese, hevelser eller elveblest) ved bruk av ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre legemidler med tilsvarende virkning eller legemidler i samme gruppe som naproksen (ikke-steroide antiinflammatoriske midler, NSAIDs).
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt.
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresvikt.
 • dersom du har eller har hatt magesår eller blødninger fra mage eller tarm.
 • dersom du tidligere har hatt blødninger eller sår i mage eller tarm ved bruk av naproksen eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
 • dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper. Kontakt legen din før du tar dette legemidlet.
Vis forsiktighet ved bruk av Naproxen Mylan
 • dersom du har hatt alvorlig fordøyelsesbesvær.
 • dersom du har eller har hatt høyt blodtrykk.
 • ved hjertesvikt.
 • ved leversykdom
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved akutt porfyri (feil i leverenzymene).
 • dersom du har SLE (systemisk lupus erythematosus, sykdom i immunsystemet).
 • dersom du har såkalt blandet bindevevssykdom.
 • dersom du har eller tidligere har hatt astma (bronkialastma).
 • dersom du har økt blødningsrisiko.
 • dersom du prøver å bli gravid.
 • dersom du har kroniske tarmsykdommer som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.
 • ved samtidig bruk av andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler.
Naproxen Mylan kan forårsake alvorlige bivirkninger i mage og tarm, som blødninger, sår og perforasjoner (sår som blir til hull).
Du bør slutte med Naproxen Mylan og informere legen dersom du får magesmerter eller tegn på blødning i mage eller tarm, i form av svart eller blodig avføring eller blodig oppkast.
Legen vil være spesielt forsiktig dersom du tidligere har hatt sår i mage eller tarm, hvis du er eldre eller hvis du bruker legemidler som såkalte kortikosteroider, blodfortynnende legemidler, visse legemidler mot depresjon (såkalte selektive serotoninreopptakshemmere, SSRIer) eller acetylsalisylsyre.
Det kan hende legen vil forskrive Naproxen Mylan sammen med et legemiddel som beskytter mage og tarm.
Du bør slutte med Naproxen Mylan og informere legen din dersom du får hudutslett, sår i slimhinnene eller andre tegn på allergiske reaksjoner.
Legemidler som Naproxen Mylan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt ved bruk av høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke bruker Naproxen Mylan i lengre perioder enn anbefalt, og ikke bruker mer enn anbefalt dose.
Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for få slike problemer (f.eks. dersom du har forhøyet blodtrykk, diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller hvis du røyker), bør du søke råd hos lege eller farmasøyt før oppstart av behandling. Ved langtidsbruk (lengre enn 3 mnd) av Naproxen Mylan med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Naproxen Mylan bør lege kontaktes.
Legemidlet kan skjule symptomer på magesår og infeksjoner.
Det er mulig at bruk av naproksen over lang tid kan forsinke sårtilheling og tilheling av benbrudd. Slitasjeleddgikt kan også forverres.
Alkohol bør ikke benyttes samtidig med naproksen da faren for blødninger kan øke.
Eldre har større risiko for å få bivirkninger av dette legemidlet, spesielt blødninger og sår i mage eller tarm som kan være dødelige.
Legemidlet er ikke beregnet til barn under 5 år.
Bruk av andre legemidler sammen med Naproxen Mylan
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Dette gjelder spesielt ved samtidig bruk av følgende legemidler:
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
 • andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler og acetylsalisylsyre
 • enkelte legemidler mot depresjon (SSRIer)
 • legemidler ved hjerte/karsykdommer (betablokkere, ACE-hemmere, hjerteglykosider)
 • legemidler ved diabetes
 • legemidler ved epilepsi
 • legemidler ved urinsyregikt og gikt (probenecid)
 • legemidler som hemmer immunforsvaret (ciklosporin)
 • syrenøytraliserende legemidler (antacida)
 • blodfortynnende legemidler (warfarin)
 • litium (til behandling av manisk depressiv lidelse)
 • metotreksat (mot bl.a. visse krefttyper og betennelsestilstander)
 • kortikosteroider (til behandling av bl.a. astma og allergiske sykdommer)
 • legemidler for å forhindre blodlevring (antikoagulantia).
 • takrolimus (legemiddel som brukes mot avstøtningsreaksjoner hos transplanterte og mot atopisk eksem)
 • antibiotika av typen kinoloner
 • mifepriston (abortpille)
 • acetylsalisylsyre for å forebygge blodpropper.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Naproxen Mylan kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for alle legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler, må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Naproxen Mylan. Bruk ikke Naproxen Mylan dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten, da det kan skade ditt ufødte barn eller skape problemer under fødselen. Det kan forårsake nyre- og hjerteproblemer hos ditt ufødte barn. Det kan gjøre at du og barnet ditt lettere begynner å blø (økt blødningstendens) og forsinke eller forlenge fødselen. Du bør ikke ta Naproxen Mylan de første 6 månedene av svangerskapet med mindre det er absolutt nødvendig og etter råd fra lege. Hvis du trenger behandling i denne tiden eller du prøver å bli gravid, bør du bruke laveste dose i kortest mulig tid. Bruker du Naproxen Mylan over flere dager etter svangerskapsuke 20 kan ditt ufødte barn få nyreproblemer som igjen kan medføre at mengden fostervann som omgir barnet ditt blir redusert (oligohydramnion), eller det kan oppstå sammentrekning av en blodåre i barnets hjerte (ductus arteriosus). Har du behov for behandling utover noen få dager kan det være at legen anbefaler særlig overvåkning under behandling.
Naproxen Mylan går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimle og trette, spesielt i starten av behandlingen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på legemidlet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Naproxen Mylan inneholder laktose og natrium
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker naproxen mylan

Bruk alltid Naproxen Mylan slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du mener at virkningen av Naproxen Mylan er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dosering
Voksne og barn over 40 kg (12 år): 1-2 tabletter ved begynnende menstruasjonssmerter. Deretter 1 tablett ved behov.
Ikke ta mer enn 3 tabletter i døgnet.
Kontakt lege etter 5 dager hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Naproxen Mylan
For store mengder av Naproxen Mylan kan føre til hodepine, kvalme, oppkast, magesmerter, blødning i mage eller tarm, i sjeldne tilfeller diaré, opphisselse, koma, sløvhet, svimmelhet, besvimelse, øresus, raske hjerteslag, vanskeligheter med å orientere seg og muskelforstyrrelser som kramper, akutt nyresvikt og leverskade.
Dersom du har glemt å ta Naproxen Mylan
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
De vanligste bivirkningene forekommer i mage og tarm, som f.eks. sår og blødninger. Luft i magen, forstoppelse, svart avføring, blodig oppkast, magekatarr, forverring av tarmsykdommer, høyt blodtrykk og hjertesvikt er sett.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter): Hodepine, tretthet, svimmelhet, fordøyelsesproblemer, kvalme, diaré, brekninger, magesmerter, hudutslett, øresus.
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 men færre enn 1 av 100 pasienter): Hevelser pga. vannansamlinger, feber, håravfall, blødninger, blod i avføringen, magesår, betennelse i munnen, hudutslett, betennelse i huden pga. lysømfintlighet, gulsott, betennelse i neseslimhinnen, astma, søvnløshet, konsentrasjonsvansker, nyresykdom, synsforstyrrelser, hørselskader.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Anafylaktiske (allergiske) reaksjoner, blod i urinen, endrede blodverdier, betennelse i tykktarmen, sår i mage og tarm, blemmer i huden, utslett og betennelse i slimhinner (Stevens-Johnsons syndrom), hevelse i leppe, tunge og svelg, alvorlige hudsykdommer (toksisk epidermal nekrolyse (svært sjeldent) og erythema multiforme), leverbetennelse, lungesykdom, opphopning av natrium i kroppen, psykisk forstyrrelser som glemsomhet, forvirring og lett uro, hjernehinnebetennelse, betennelse i blodkar.
Legemidler som Naproxen Mylan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Andre bivirkninger:
Allergiske reaksjoner som forverret astma, sammentrekning av luftveiene (bronkospasmer), tungpustethet, kløe, små blødninger i huden, hevelser eller håravfall. Bivirkninger i nyrene som proteiner i urinen (nefrotisk syndrom), nyrebetennelse (papillær nekrose) og nyresvikt, leverfunksjonsforstyrrelse, såkalt optisk neuropati, prikkende og stikkende følelse i huden, depresjon, hallusinasjoner, svimmelhet, sykdomsfølelse, uttmattethet og sløvhet, lavt antall hvite blodceller (nøytropeni), hjernehinnebetennelse og blandet bindevevssykdom (MCTD) med symptomer som stiv nakke, hodepine, kvalme, oppkast, feber eller desorientering.
Bruk av Naproxen Mylan kan påvirke resultatet av visse laboratorietester.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer naproxen mylan

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Naproxen Mylan etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Naproxen Mylan 250 mg tabletter
 • Virkestoffet er naproksen. Hver tablett inneholder 250 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, talkum, magnesiumstearat og polysorbat 80.
Hvordan Naproxen Mylan 250 mg tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Naproxen Mylan 250 mg tabletter er hvite, runde tabletter med delestrek på den ene siden og merket ”Naproxen 250” på en andre siden.
Hver pakning inneholder 20 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Mylan Hungary Kft.
Mylan utca 1
Komárom 2900
Ungarn
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 16.01.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no