Azyter Thea Laboratoires

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Azyter er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Azyter
 3. Hvordan du bruker Azyter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Azyter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Azyter er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Azyter inneholder azitromycin, et antibiotikum som tilhører makrolidgruppen.
Azyter brukes til lokal behandling av visse øyeinfeksjoner av bakteriell opprinnelse hos voksne (inkludert eldre) og hos barn fra nyfødte til 17 år.
 • purulent bakteriell konjunktivitt,
 • trakom konjunktivitt (spesiell øyeinfeksjon som skyldes bakterier som kalles Chlamydia trachomatis, som finnes eller oppstår i utviklingsland).

2. Hva du må vite før du bruker Azyter

Bruk ikke Azyter
 • dersom du er allergisk overfor azitromycin, andre antibiotika i makrolidgruppen eller triglyserider, middels langkjedede.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Azyter.
 • hvis en allergisk reaksjon oppstår, bør du stoppe behandlingen og kontakte legen din.
 • hvis du ikke ser noen forbedring innen tre dager etter start av behandlingen eller dersom det oppstår unormale symptomer, bør du konsultere legen din.
 • av hensyn til din øyeinfeksjon anbefales ikke bruk av kontaktlinser.
Dette legemidlet er kun beregnet til bruk i øyet.
Må ikke injiseres eller svelges.
Andre legemidler og Azyter
Hvis du bruker andre legemidler som skal anvendes i øyet, bør du:
 1. dryppe det andre oftalmiske legemidlet,
 2. vente i 15 minutter,
 3. dryppe Azyter til sist.
Rådfør deg med legen din eller legen som behandler barnet ditt eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet
Azyter kan brukes under graviditet.
Legen din kan forskrive dette legemidlet til deg mens du er gravid, hvis han/hun vurderer det som nødvendig.
Amming:
Begrensede data tyder på at azitromycin utskilles i brystmelk, dette legemidlet kan brukes under amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan oppleve midlertidig tåkesyn etter at produktet er dryppet i øyet. Vent til du har gjenvunnet normalt syn før du kjører eller bruker noen maskin.

3. Hvordan du bruker Azyter

Dette legemidlet er beregnet til å brukes inne på øyet (okulær bruk).
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller legen som behandler barnet ditt har fortalt deg. Kontakt legen din eller legen som behandler barnet ditt eller apotek hvis du er usikker.
Dosering
Den anbefalte dosen til voksne (inkludert eldre) og barn fra nyfødte til 17 år er én dråpe to ganger om dagen i øyet/øynene som skal behandles: én dråpe om morgenen og én dråpe om kvelden.
Varigheten av behandlingen er tre dager.
På grunn av produktets langvarige virkning er det unødvendig å fortsette behandlingen utover tre dager, selv om du har fortsatt gjenværende tegn på din bakterielle infeksjon.
Administrasjonsmåte
For riktig bruk av Azyter:
 • vask hendene grundig før og etter bruk av produktet,
 • drypp en dråpe i øyet som skal behandles mens du ser opp og trekker det nedre øyelokket litt ned,
 • unngå å berøre øyet og øyelokkene med tuppen av dråpespissen på endosebeholderen,
 • kast endosebeholderen etter bruk. Ikke oppbevar den for senere bruk.
SKAL IKKE INJISERES, SKAL IKKE SVELGES
Dersom du tar for mye av Azyter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Azyter
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Azyter
Du bør alltid rådføre deg med legen din hvis du vurderer å avslutte behandlingen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Rådfør deg med lege umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer etter bruk av dette legemidlet da symptomene kan være alvorlige.
Mindre vanlige: kan ramme inntil 1 av 100 personer:
 • alvorlig allergisk reaksjon som fører til hevelse i ansiktet eller svelget (angioødem).
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data:
 • alvorlige hudreaksjoner: hudutslett, hudutbrudd, blemmer på hud, munn, øyne og kjønnsorganer (Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN)), hudutslett sammen med andre symptomer som feber, hovne kjertler og en økning av eosinofiler (en type hvite blodceller), utslett som er små, kløende, røde klumper (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)), generalisert hudrødme med avskalling av store hudområder (eksfoliativ dermatitt), hudutslett som karakteriseres ved rask forekomst av områder med rød hud besatt med små pustler (små hudblærer med hvitt/gult pusslignende innhold) (akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP)).
Slutt å ta azitromycin dersom du får disse hudsymptomene, og kontakt lege eller oppsøk helsepersonell umiddelbart.
Følgende bivirkninger er observert ved administrering av produktet:
Svært vanlige: kan ramme mer enn 1 av 10 personer:
 • forbigående ubehag i øynene (kløe, brennende følelse, svie).
Vanlige: kan ramme inntil 1 av 10 personer:
 • tåkesyn,
 • følelse av klebrige øyne,
 • følelse av fremmedlegeme.
Mindre vanlige: kan ramme inntil 1 av 100 personer:
 • allergisk reaksjon (hypersensitivitet)
 • betennelse på konjunktiva (kan være på grunn av infeksjon eller allergi) (konjunktivitt)
 • allergisk betennelse på konjunktiva (allergisk konjunktivitt)
 • hornhinnebetennelse (keratitt)
 • kløende hud på øyelokkene (øyelokkeksem)
 • tørrhet, rødhet, hevelse i øyelokkene (øyelokksødem)
 • øyeallergi
 • vandige øyne
 • rødhet på øyelokkene (erytem på øyelokket)
 • rødhet på konjunktiva (konjunktival hyperemi).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Azyter

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterkartongen og endosebeholderen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC
 • Oppbevar endosebeholderne i posen for å beskytte dem mot lys
Kast den åpnede endosebeholderen med gjenværende oppløsning straks etter første gangs bruk. Ikke oppbevar den for senere bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Azyter
 • Virkestoff er azitromycindihydrat. Hvert gram oppløsning inneholder 15 mg azitromycindihydrat ekvivalent med 14,3 mg azitromycin. En enkeltdosebeholder på 250 mg oppløsning inneholder 3,75 mg azitromycindihydrat.
 • Annet innholdsstoff er triglyserider, middels lange.
Hvordan Azyter ser ut og innholdet i pakningen
Azyter er en oppløsning til okulær bruk (øyedråper, oppløsning) i endosebeholdere. Hver endose inneholder 0,25 g av produktet. Det er en klar, fargeløs til svakt gul, oljete væske.
Pakningen inneholder seks enkeltdosebeholdere i en pose, som er nok til en behandlingskur.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike
Tilvirker
Laboratoires Théa
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike
eller
Laboratoire Unither
1 rue de l’Arquerie
50200 Coutances
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.11.2021