Dalacin Pfizer kapsler

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin kapsler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin kapsler
 3. Hvordan du bruker Dalacin kapsler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin kapsler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Dalacin kapsler er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Dalacin kapsler er et antibiotikum. Brukes ved alvorlige infeksjoner forårsaket av en rekke bakterier, hos pasienter som er allergiske overfor penicillin eller der penicillin ikke virker. Bakteriologiske undersøkelser og resistensbestemmelse bør foretas før behandlingen starter.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Dalacin kapsler

Bruk ikke Dalacin kapsler:
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin eller linkomycin, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dalacin kapsler.
Vis forsiktighet ved bruk av Dalacin kapsler
 • dersom du har hatt mage-tarm sykdommer, spesielt ved tykktarmbetennelse.
 • dersom du får alvorlig diaré under behandlingen.
Hvis noe av dette gjelder deg bør du informere legen din.
Ved alvorlig diaré under behandlingen, må kuren avbrytes eller fortsette under nøye kontroll. Legen avgjør hva som må gjøres i ditt tilfelle. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren. Lege må kontaktes.
Legemidler som brukes ved behandling av diaré skal ikke tas, da dette kan forverre tilstanden.
Hvis behandlingen strekker seg over lang tid, vil legen undersøke lever- og nyrefunksjonen din.
Bruk av klindamycin kan forårsake økt vekst av mikroorganismer (f.eks. sopp eller bakterier) som ikke påvirkes av klindamycin. Dette kan føre til andre typer infeksjoner som kan kreve annen behandling.
Akutte nyresykdommer kan forekomme. Du må informere legen din om andre legemidler du tar samtidig, og om du har noen problemer med nyrene dine fra før. Du må kontakte legen din umiddelbart hvis du opplever redusert mengde urin, væskeansamling som fører til hevelser i leggene, anklene eller føttene dine, kortpustethet eller kvalme.
Viktig informasjon om potensielt alvorlige reaksjoner
Et lite antall personer som bruker Dalacin får en allergisk reaksjon eller en potensielt alvorlig hudreaksjon, som kan utvikle seg til et mer alvorlig problem hvis de ikke blir behandlet. Du må kjenne til symptomene du skal være oppmerksom på mens du bruker Dalacin. Les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget under ”Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige”.
Andre legemidler og Dalacin kapsler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig for legen din å vite om du bruker følgende legemidler:
 • rifampicin (antibiotikum), karbamazepin, fenytoin og fenobarbital (epilepsi-legemidler), johannesurt (legemiddel ved depresjon), enzalutamid og dabrafenib (kreftlegemidler) og efavirenz (legemiddel ved virusinfeksjoner) fordi disse kan redusere effekten av klindamycin.
 • kombinasjon med legemidler som inneholder zidovudin (for eksempel Retrovir), som brukes for å behandle virusinfeksjoner, fordi de kan gi økt risiko for skade på nyrene og økt virkning av klindamycin.
 • warfarin eller liknende legemidler som virker blodfortynnende, fordi du kan ha økt risiko for å oppleve blødning. Det kan være nødvendig for legen din å ta blodprøver regelmessig for å sjekke hvor raskt blodet ditt levrer seg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av Dalacin kapsler under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Dalacin skal likevel kun brukes under graviditet dersom det er et klart behov for det. Rådfør deg med lege før bruk av Dalacin kapsler dersom du er gravid.
Klindamycin går over i morsmelk, og kan forårsake diaré eller utslett i bleieområdet hos barnet som ammes. Dalacin kapsler bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dalacin kapsler inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Dalacin kapsler

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen er:
Voksne: 150 mg fire ganger daglig.
Barn: 75 mg fire ganger daglig.
Ved alvorlige tilfeller kan legen forskrive en større dose.
Kapslene skal svelges hele med minst ett glass vann.
Dersom du tar for mye av Dalacin kapsler
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Dalacin kapsler
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du ved behandling med Dalacin kapsler får diaré som ikke går over, må du kontakte legen din så raskt som mulig. Dette gjelder også hvis diaré oppstår innen noen uker etter avsluttet behandling.
Fortell legen umiddelbart hvis du utvikler:
 • væskeansamling som fører til hevelser i leggene, anklene eller føttene dine, kortpustethet eller kvalme.
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • Magesmerter, diaré.
 • Betennelse i tarmen (som følge av antibiotikabruk). Symptomer er lett til alvorlig diaré, av og til med blod og slim i avføringen.
 • Unormale leverfunksjonstester.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • Kvalme, oppkast.
 • Elveblest (urtikaria) og utslett med flekker og små opphøyninger.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • Infeksjon i underlivet, skjedekatarr.
 • Forbigående endringer i blodverdier som nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni eller nøytropeni), nedsatt antall blodplater (trombocytopeni), økt antall eosinofile granulocytter (eosinofili) og få eller ingen granulocytter (agranulocytose).
 • Allergiske reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner (gir symptomer som pusteproblemer, varmefølelse, rødme, hjertebank, kløe, svimmelhet).
 • Hudreaksjoner som mildt til moderat meslinglignende utslett over hele kroppen, ringformet utslett eller blemmer (vesentlig på overkroppen), kløe, eksem med hudavflassing eller væskefylte blærer.
 • Alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon som kan påvirke huden din eller andre deler av kroppen din slik som lever eller blodceller. Denne type reaksjon kan gi utslett, men ikke alltid. Det kan hende at du må på sykehus eller slutte med Dalacin. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige: Hudutslett, elveblest, feber, hovne kjertler som ikke forsvinner, hevelser i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg.
 • Smaksforstyrrelser.
 • Betennelse i spiserøret som kan gi smerter ved svelging og brennende følelse i brystet, evt. med sårdannelse i spiserøret.
 • Gulsott (gulfarget hud).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Dalacin kapsler

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Dalacin kapsler
 • Virkestoff er klindamycinhydroklorid tilsv. klindamycin 75 mg, 150 mg og 300 mg.
 • Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, gelatin, maisstivelse, magnesiumstearat og talkum.
  Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 75 mg: Indigotin (E 132), kinolingul (E 104). 300 mg: Erytrosin (E 127), indigotin (E 132).
Hvordan Dalacin kapsler ser ut og innholdet i pakningen
75 mg: Grønn/hvit, merket ”CLIN 75” og ”Pfizer”.
150 mg: Hvit, merket ”CLIN 150” og ”Pfizer”.
300 mg: Fiolett, merket ”CLIN 300” og ”Pfizer”.
Blisterpakninger av PVC-laminat og aluminium.
75 mg: 24 kapsler, 40 kapsler
150 mg: 24 kapsler, 40 kapsler, 100 kapsler
300 mg: 20 kapsler, 32 kapsler, 100 kapsler
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker, Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.10.2021