Minifom ACO HUD kapsler

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Minifom er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Minifom
 3. Hvordan du bruker Minifom
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Minifom
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Minifom er og hva det brukes mot

Til voksne og barn over 15 år: korttidsbehandling av gass/luft som fører til smerter, oppblåsthet og ubehag i magen.
Ved å virke spenningsnedsettende bryter Minifom ned skum og bobler som dannes i mage- tarmkanalen. Økt gassansamling i mage-tarmkanalen skyldes for det meste nedsvelget luft som danner skum og bobler.
Minifom virker lokalt i mage-tarmkanalen og tas ikke opp i kroppen. Full effekt fås etter et par døgns behandling.

2. Hva du må vite før du bruker Minifom

Bruk ikke Minifom:
 • dersom du er allergisk overfor Antifoam-M (dimetikon, kolloidal silika) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Minifom.
Andre legemidler og Minifom
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet,amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Miniform kapsler tas ikke opp i kroppen og kan derfor brukes under graviditet og amming. Det finnes ingen tilgjengelige data vedrørende effekten av Minifom på fertilitet.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke bilkjøring eller bruk av maskiner.

3. Hvordan du bruker Minifom

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Voksne og barn over 15 år:
Den anbefalte dosen er 1 kapsel 3-4 ganger daglig. Svelg kapslene hele sammen med et stort glass vann etter et måltid. Ikke bruk Minifom i mer enn 10 dager sammenhengende.
Du må kontakte lege dersom plagene dine blir verre eller ikke blir bedre innen 10 dager.
Dersom du tar for mye av Minifom
Preparatet tas ikke opp i blodet ved inntak gjennom munnen, men virker lokalt i tarmen og gjør derfor ikke skade andre steder i kroppen
Dersom du har glemt å ta Minifom
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel.
Dersom du avbryter behandling med Minifom
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Minifom forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er rapportert med ukjent frekvens:
 • lettere mage- tarmproblemer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Minifom

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Minifom kapsler
 • Virkestoff er Antifoam M, som består av dimetikon 1000 og vannfri, kolloidal silika.
 • Hjelpestoffer er gelatin, glyserol og jernoksid, rødt (E172).
Hvordan Minifom kapsler ser ut og innholdet i pakningen
Rødbrune kapsler. Kapslene pakkes i hvite plastbokser med plastlokk. Pakningene inneholder 25, 50, 100 eller 250 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ACO HUD NORDIC AB, Box 622, SE-194 26 Upplands Väsby, Sverige
Tilvirker:
Catalent Germany Eberbach GmbH, Tyskland
Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.07.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no