Xylocain inj. Aspen injeksjonsvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Xylocain injeksjonsvæske er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Xylocain injeksjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Xylocain injeksjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Xylocain injeksjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Xylocain injeksjonsvæske er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Xylocain injeksjonsvæske inneholder virkestoffet lidokain som er et lokalbedøvende middel. Det virker ved å midlertidig blokkere nerveimpulsene i det området den settes, og brukes til å bedøve fingre, tær, øre, nese eller penis. Legemidlet kan også brukes ved annen lokalbedøvelse der adrenalin ikke kan brukes.
Xylocain injeksjonsvæske kan brukes av voksne og barn over 1 års alder.

2. Hva du må vite før du bruker Xylocain injeksjonsvæske

Bruk ikke Xylocain injeksjonsvæske
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor lidokain, andre lokalbedøvendestoffer som ligner lidokain eller et av de andre innholdsstoffene i Xylocain injeksjonsvæske (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor konserveringsmidlene metyl- eller propylparahydroksybenzoat (parabener), eller paraaminobenzosyre (PABA).
 • hvis du er i en tilstand av alvorlig sjokk.
 • hvis du har forstyrrelser i hjertetrytmen (hjerteblokk).
 • hvis du ved epidural bedøvelse har lokal infeksjon på injeksjonsstedet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Xylocain injeksjonsvæske:
 • hos eldre personer og personer med dårlig allmenntilstand.
 • hos barn. Dosen skal reduseres.
 • ved alvorlig lever- eller nyresykdom.
 • ved samtidig behandling med visse midler mot rytmeforstyrrelser i hjertet (antiarrytmika).
 • til epidural bedøvelse, fordi blokkering av sentrale nerver kan medføre alvorlige bivirkninger.
 • i øyet, fordi forbigående eller vedvarende bivirkninger i sjeldne tilfeller kan oppstå.
 • hvis du har en sykdom som kalles akutt porfyri.
Andre legemidler og Xylocain injeksjonsvæske
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Du må vise forsiktighet ved bruk av Xylocain injeksjonsvæske dersom du bruker medisiner som i struktur er beslektet med Xylocain (for eksempel antiarrytmika).
Du må også være forsiktig ved gjentatt bruk av Xylocain injeksjonsvæske sammen med visse legemidler som kan påvirke nivået av lidokain i kroppen (for eksempel cimetidin eller betablokkere).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek for du tar noen form for medisin.
Det er lite sannsynlig at bruk av Xylocain injeksjonsvæske vil påvirke fosteret. Ved bruk ved livmorhalsen må legen din følge nøye med på fosterets puls.
Lidokain går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Noe av legemidlet kan tas opp i kroppen og påvirke din koordinasjonsevne, bevegelsesevne og oppmerksomhet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Xylocain injeksjonsvæske
Xylocain injeksjonsvæske i hetteglass inneholder konserveringsmidlet metylparahydroksybenzoat, som i noen tilfeller kan gi allergiske reaksjoner.
Dette legemiddelet inneholder 0,11 mmol (eller 2,5 mg) natrium per dose. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.

3. Hvordan du bruker Xylocain injeksjonsvæske

Bruk alltid Xylocain injeksjonsvæske slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen med Xylocain injeksjonsvæske avgjøres av legen din, og avhenger av hva slags type bedøvelse det er behov for, område som skal bedøves og varighet av bedøvelsen.
Dersom du tar for mye av Xylocain injeksjonsvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved overdosering kan det oppstå forgiftningsreaksjoner (se pkt. 4. Mulige bivirkninger), vanligvis i løpet av 15-60 minutter. Dersom Xylocain injeksjonsvæske settes i en blodåre kan det umiddelbart (i løpet av få sekunder eller noen minutter) oppstå forgiftningsreaksjoner, spesielt i sentralnervesystemet og hjerte-/karsystemet.
Slike reaksjoner må umiddelbart behandles av legen din.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Xylocain injeksjonsvæske forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (oppstår hos mer enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter): Høyt eller lavt blodtrykk, svimmelhet, skjelving, langsom hjerterytme, kvalme og oppkast.
Mindre vanlige bivirkninger (oppstår hos mer enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 pasienter): tegn på forgiftingsreaksjoner i sentralnervesystemet, slik som kramper, stikninger eller nummenhet rundt munnen, nummenhet i tunge, økt følsomhet for lyder, synsforstyrrelser, skjelving, øresus, problemer med å uttale ord, og nedsatt nervefunksjon.
Sjeldne bivirkninger (oppstår hos mer enn 1 av 10 000, men færre enn 1 av 1000 pasienter): hjertestans, forstyrrelser i hjerterytmen, allergiske reaksjoner, anafylaktisk sjokk, pustevansker, sykelige endringer eller skader i nervene, betennelse i Spindelvevshinnen (den midtre hjernehinnen) og dobbeltsyn. Forgiftningsreaksjoner kan oppstå ved overdosering eller hvis Xylocain injeksjonsveske ved en feil settes i en blodåre. Reaksjonene omfatter hovedsakelig sentralnervesystemet og hjertekarsystemet, og de første tegnene er vanligvis nummenhet i munn og tunge, ørhet, følsomhet for lyder, øresus og synsforstyrrelser. Deretter kan man få mer alvorlige tegn, som problemer med å uttale ord, muskelrykninger eller skjelving, og tilslutt kramper og bevisstløshet. I tillegg kan det oppstå pustevansker. I alvorlige tilfeller kan det oppstå lavt blodtrykk, langsom hjerterytme, forstyrrelser i hjerterytmen og til og med hjertestans.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Xylocain injeksjonsvæske

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke fryses.
Hetteglassene bør ikke brukes i mer enn tre dager etter at de er anbrutt.
Bruk ikke Xylocain injeksjonsvæske etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Xylocain injeksjonsvæske
 • Virkestoff er lidokain hydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumhydroksyd og/eller saltsyre, metylparahydroksybenzoat (E 218) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Xylocain injeksjonsvæske ser ut og innholdet i pakningen
Xylocain injeksjonsvæske er en klar, fargeløs oppløsning.
Xylocain injeksjonsvæske finnes i to styrker: 10 mg/ml og 20 mg/ml.
En pakning inneholder 5 hetteglass á 20 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24, Irland
Tel: + 47 21984376
Tilvirker: Recipharm Monts, Frankrike
AstraZeneca AS, Oslo
Pakningsvedlegget er opphavsrettslig beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12.mai 1961.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 31.01.2018

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Det er en større risiko for mikrobiell kontaminasjon ved bruk av flergangsbeholdere enn de beregnet på engangsbruk, en bør derfor følge visse kontrollprosedyrer for å hindre kontaminasjon:
 • Bruke sterilt engangsutstyr til injeksjon.
 • Bruke sterile nåler og spisser for hver nytt innstikk i hetteglasset for å eliminere introduksjon av kontaminert materiale eller væske til flerdosebeholderen.
Lidokains oppløselighet begrenses ved pH>6,5. Pga. av faren for utfelling må dette tas i betraktning når det tilsettes alkaliske oppløsninger, dvs. karbonater.