Vanquin Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Vanquin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Vanquin
 3. Hvordan du bruker Vanquin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Vanquin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Vanquin er og hva det brukes mot

Vanquin er et legemiddel mot småmark (barneorm) til voksne og barn over 1 år (10 kg).
Vanquin inneholder et rødt fargestoff, pyrvinembonat, som har spesifikk virkning mot småmark (barneorm).
Småmark er alminnelig først og fremst i barnefamilier og spres ofte til samtlige familiemedlemmer. Den legger tusenvis av mikroskopiske egg utenfor tarmåpningen, som fremkaller kløe. Eggene spres fra menneske til menneske ved kontakt med smittede flater eller støv. De kan holde seg i live i 2-3 uker (f.eks. i tøy, tepper, støv) og i husdyrpels.
Gjennom nese og munn føres eggene ved inhalering ned i magen og deretter tarmen, hvor de hurtig utvikles til nye mark. Smitten kan da på ny føres videre i institusjoner, skoler og på arbeidplasser. Vanquin bryter dette kretsløpet.
Den virksomme substansen i Vanquin, pyrvinembonat, dreper både småmarken og dens larver og avbryter dermed produksjonen av de smittsomme eggene. De eggene som allerede er produsert påvirkes ikke av pyrvinembonat. På grunn av småmarkens livssyklus anbefales det derfor at alle i familien behandles samtidig, og at samtlige familiemedlemmer gjentar behandlingen etter 2-3 uker. Man kan dermed unngå fortsatt smittespredning.
Foruten behandling med Vanquin er omhyggelig hygiene meget viktig for et vellykket resultat (se dosering og hygieneråd).

2. Hva du må vite før du bruker Vanquin

Bruk ikke Vanquin
 • dersom du er allergisk overfor pyrvinembonat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Vanquin.
Vanquin bør ikke brukes til barn med kroppsvekt under 10 kg unntatt etter samråd med lege.
Vanquin inneholder et meget intenst fargestoff. Vanquin farger avføringen rød. Oppkast er rødfarget og vil trolig avgi farge til de fleste materialer.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Vanquin under graviditet.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Vanquin inneholder sukrose, natriumbenzoat, metylhydroksybenzoat og propylhydroksybenzoat
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder 0,02 mg natriumbenzoat per tablett. Dette tilsvarer 0,05 mg/g. Natriumbenzoat kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
Vanquin inneholder metylhydroksybenzoat (E 218) og propylhydroksybenzoat (E 216). Kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund).
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Vanquin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne og barn er 1 tablett per 10 kg kroppsvekt. Dosen beregnes etter følgende tabell:

Alder

Vekt i kg

Antall tabletter gitt som engangsdose

1 år

10

1

6 år

20

2

10 år

30

3

13 år

40

4

Eldre barn

50

5

Voksne

60

6

 

70*

7

Hele dosen tas på en gang. Høyere dose enn 7 tabletter skal ikke tas, da effekten ikke endres om dosen økes ytterligere. Tablettene bør ikke tygges, da de kan misfarge tenner og munnhule.
For å forhindre fortsatt smittespredning bør alle i familien behandles samtidig. Behandlingen skal gjentas etter 2-3 uker.
I tillegg til behandling med Vanquin er det viktig å være ekstra omhyggelig med hygienen.
Hygieneråd:
 1. Vask tarmåpningen og de tilgrensende hudområdene daglig med såpe og vann.
 2. Vask hendene ofte og hold neglene korte og rene.
 3. Sov i pyjamas eller tettsittende bukser. Skift undertøy og pyjamas daglig.
 4. Skift og vask sengetøy ofte. Brukte klær bør vaskes samme dag de byttes.
 5. Badekar, baderomsgulv og toalettsete vaskes daglig.
 6. Ved kløe kan småmarken eventuelt fjernes med bomullspinne e.l. Marken gjemmer seg gjerne i hudfoldene omkring tarmåpningen. Vask omhyggelig etterpå.
 7. Husdyr rammes ikke av småmark, men egg kan likevel finnes i pelsen. Vask derfor hunder og katter oftere enn vanlig.
Bruk av Vanquin hos barn
Vanquin bør ikke brukes til barn under 10 kg unntatt etter samråd med lege.
Dersom du tar for mye av Vanquin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere):
Magesmerter, kvalme, brekninger og diaré.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere):
Allergiske reaksjoner og overfølsomhet for lys.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Vanquin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Vanquin
 • Virkestoff er pyrvinembonat, tilsvarende 50 mg pyrvin.
 • Andre innholdsstoffer povidon, polysorbat 80, mannitol, natriumstivelseglykolat (type A), maisstivelse, talkum, magnesiumstearat, gelatin, sukrose 177 mg, skjellakk, hvit voks, konserveringsmiddel: natriumbenzoat (E 211), metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216). Fargestoffer: kalsiumkarbonat (E 170), rød jernoksid (E 172).
Hvordan Vanquin ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er sukkerdrasjerte, runde, buede, røde, med diameter 10 mm.
Blisterpakninger med 8 eller 32 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Tilvirker:
Haupt Pharma Berlin GmbH
Berlin
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.02.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no