Ibux Karo Pharma tabletter

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ibux er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ibux
 3. Hvordan du bruker Ibux
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ibux
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ibux er og hva det brukes mot

Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles NSAIDs (ikke steroide antiinflammatoriske midler). Ibux virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende.
Voksne og barn: Behandling av
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter.
 • leddgikt
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må vite før du bruker Ibux

Bruk ikke Ibux
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har fått magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux dersom:
 • du tidligere har hatt mage-/tarmsår eller har vært plaget med for mye magesyre. Legen må først vurdere om du kan bruke Ibux under jevnlig legekontroll. Risikoen for mage-/tarmsår øker ved høye doser, hos pasienter med tidligere sår i mage/tarm og hos eldre. Spesielt i oppstart av behandlingen bør du kontakte lege hvis du får ubehag eller uvanlige symptomer fra mage-/tarmkanalen, særlig ved blødninger.
 • du har forstyrrelser i blodlevringen.
 • du behandles med legemidler som øker faren for sår eller blødning slik som blodfortynnende midler, midler med platehemmende effekt (som acetylsalisylsyre), kortikosteroider eller enkelte antidepressive midler (selektive serotonin reopptakshemmere).
 • du har tarmsykdommer som Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt, da slik sykdom kan forverres.
  Legen må vurdere om du kan bruke Ibux.
 • du får tåkesyn. Øynene må da kontrolleres nøye. Ved langtidsbehandling må også øynene kontrolleres.
 • du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon.
 • ved langvarig uttørking eller væsketap.
 • du får utslett eller hevelse i slimhinnene.
 • du har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» og «Vannkopper» under.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibux behandling. Avslutt behandlingen med Ibux og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Vannkopper
Ikke bruk ibuprofen ved vannkopper.
Infeksjoner
Ibux kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Ibux kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper (se «Vannkopper» over). Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssykdommene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Ikke bruk behandlingen i lengre tid eller i høyere dose enn anbefalt.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du tar Ibux hvis du:
 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteattakk, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena p.g.a. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert "drypp" eller transitorisk iskemisk anfall "TIA").
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Ved langtidsbruk (> 3 måneder) av Ibux med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibux bør lege kontaktes.
Ikke bruk andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) sammen med ibuprofen. Det gjelder også reseptfrie NSAIDs.
Høy alder kan øke risikoen for bivirkninger, særlig sår og blødninger i mage/tarm.
Ved langvarig feber og smerte bør lege kontaktes.
Barn og ungdom
Dersom barn og ungdom opptil 18 år trenger behandling lenger enn 3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Ibux ved dehydrering hos barn og ungdom, på grunn av risiko for nyrepåvirkning.
Andre legemidler og Ibux
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen.
Ibux kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:
 • legemidler som er antikoagulerende (dvs. blodfortynnende/blodproppsforebyggende f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin).
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan).
 • legemidler mot diabetes. Ibux kan øke virkningen av disse legemidlene, som kan føre til lavere blodsukker.
 • vanndrivende legemidler, da Ibux kan motvirke virkningen av disse legemidlene.
 • ACE-hemmere. Samtidig bruk kan øke faren for nyresvikt.
 • samtidig bruk av selektive serotonin reopptakshemmere (legemidler ved depresjon), tiklopidin, metotreksat, ciklosporin, litium, ciprofloksacin, probenecid og kolestyramin.
Enkelte andre legemidler kan også påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibux. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller apotek før du bruker Ibux sammen med andre legemidler.
Inntak av Ibux sammen med mat, drikke og alkohol
Samtidig inntak av alkohol og ibuprofen kan gi økt fare for mageblødninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Som for andre legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs), må du dersom du er gravid snakke med legen din før du bruker Ibux. Bruk ikke Ibux dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Bruk ikke Ibux i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre legen din har bestemt at det er nødvendig.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Ibux ved amming.
Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Snakk med legen din før du bruker Ibux dersom du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Kjøring og bruk av maskiner
Ibux påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid oppleve svimmelhet og trøtthet, spesielt i starten av behandlingen, som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes.

3. Hvordan du bruker Ibux

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Legen din vil tilpasse doseringen for deg.
Den anbefalte doseringen ved milde til moderate smerter og ved feber er:
Voksne og barn over 12 år (40 kg): 1-2 tabletter à 200 mg eller 1 tablett à 400 mg inntil 4 ganger i døgnet.
Den anbefalte doseringen ved leddgikt:
Legen kan forskrive døgndoser på 2400 mg eller mer fordelt på 3-4 enkeltdoser.
Du bør bruke lavest mulig dose i kortest mulig tidsperiode som er nødvendig for å lindre symptomene dine. Hvis du har en infeksjon må du kontakte lege umiddelbart dersom symptomer (slik som feber og smerte) vedvarer eller forverres (se avsnitt 2).
Bruk hos barn og ungdom
Barn 6-12 år (20-40 kg): 1 tablett à 200 mg inntil 4 ganger i døgnet.
Kontakt lege dersom barnet ditt eller ungdom opptil 18 år trenger behandling av smerte eller feber utover 3 dager. Du bør også kontakte lege dersom plagene blir verre under behandling.
Ibux 400 mg og 600 mg tabletter har delestrek. Delestreken er kun ment for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Tablettene kan tas med eller uten mat, alt ettersom det ønskes hurtig eller mer gradvis innsettende og mer langvarig effekt.
Dersom du tar for mye av Ibux
Kontakt lege eller sykehus umiddelbart dersom du eller noen andre har fått i seg for mye legemiddel. Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer.
Dersom du har glemt å ta Ibux
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Irritasjon av mageslimhinnen og løs avføring (diaré) er de vanligste bivirkningene ved bruk av Ibux, og forekommer hos omlag 10 % av pasientene.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Halsbrann, kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, magesmerter, luftplager, hodepine, trøtthet og hudutslett.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Magesår, mage-/tarmblødninger, forverring av tarmbetennelse og Crohns sykdom, elveblest (urtikaria), hevelse i ansikt, lepper og svelg (angioødem), kløe, rødme, nesetetthet, astmaanfall, synsforstyrrelser, søvnløshet, lett uro og hørselsskader.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Forandringer i blodet med forlenget blødningstid (nedsatt antall hvite blodlegemer eller blodplater), alvorlige allergiske reaksjoner og hudreaksjoner med blemmedannelse (for eksempel erythema multiforme), magesår med hull i magesekken, leverbetennelse (hepatitt), gulsott, nyreskader, vannansamling i kroppen (ødem), en type ikke-bakteriell hjernehinnebetennelse, synsreduksjon, depresjon og forvirring.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): Alvorlige hudreaksjoner med hudavskalling (Stevens Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).
Ikke kjente bivirkninger (frekvens kan ikke anslås utfra tilgjengelige data): Hjertesvikt, blodpropp som kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneslag, høyt blodtrykk. Huden blir ømfintlig mot lys. En alvorlig hudreaksjon som kalles DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS omfatter: utslett, feber, hevelse av lymfeknuter og økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofili). Rødlig, skjellete utbredt utslett med klumper under huden, og blemmer hovedsakelig lokalisert på hudfolder, kropp og armer, ledsaget av feber ved behandlingsstart (akutt generalisert eksantematøs pustulose). Avslutt behandling med Ibux dersom du får noen av disse symptomene og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også avsnitt 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ibux

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ibux tabletter oppbevares ved høyst 25 °C.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ibux 200 mg, 400 mg og 600 mg filmdrasjerte tabletter
 • Virkestoffet er: Ibuprofen 200 mg, 400 mg og 600 mg.
 • Andre hjelpestoffer er: Hydroksylpropylcellulose (E463), maisstivelse, povidon, mikrokrystallinsk cellulose (E460), kolloidal vannholdig silika, stearinsyre, polydekstrose (E1200), hypromellose, titandioksid (E171), makrogoler, parafin.
Hvordan Ibux filmdrasjerte tabletter ser ut og innholdet i pakningen
Ibux tabletter er hvite, filmdrasjerte tabletter som er pakket i blister eller plastbokser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 10-12
37081 Göttingen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 04.01.2021
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.