Glucosamin Orifarm Orifarm Generics - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucosamin Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucosamin Orifarm
 3. Hvordan du bruker Glucosamin Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Glucosamin Orifarm er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Glukosamin er et naturlig forekommende stoff i kroppen, som er dannet av glukose (en type sukker). Kroppen trenger glukosamin for å danne store molekyler som finnes i leddvæske og brusk. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter inneholder glukosamin, som brukes for å lindre symptomene ved mild til moderat slitasjegikt i ledd (artrose).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 uker.

2. Hva du må vite før du bruker Glucosamin Orifarm

Bruk ikke Glucosamin Orifarm
 • Dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du er allergisk mod skalldyr, siden virkestoffet fremstilles av skalldyr.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Glucosamin Orifarm.
 • for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
 • dersom du har sukkersyke, da det kan være nødvendig å kontrollere blodsukkeret oftere i begynnelsen av behandlingen.
 • personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Glucosamin Orifarm, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke undersøkt. Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter bør derfor ikke brukes av personer under 18 år.
Andre legemidler og Glucosamin Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Forsiktighet bør utvises hvis Glucosamin Orifarm kombineres med andre legemidler, spesielt:
 • Enkelte typer legemidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det foreligger ikke tilstrekkelig data på bruk av Glucosamin Orifarm hos gravide kvinner. Det er ukjent om Glucosamin Orifarm går over i morsmelk, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Glucosamin Orifarm skal derfor ikke brukes under amming og graviditet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Glucosamin Orifarm 400 mg tabletter forventes ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller maskiner.
Glucosamin Orifarm inneholder kalium
Dette legemidlet inneholder 87,3 mg kalium per tablett. Dette må tas i betraktning for pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller pasienter som er på en kontrollert kaliumdiett.

3. Hvordan du bruker Glucosamin Orifarm

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen av Glukosamin Orifarm 400 mg tabletter for voksne er 1 tablett 3 ganger daglig. Alternativt kan hele dagsdosen tas samtidig én gang daglig.
Hvis du mener at virkningen av Glucosamin Orifarm er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Lindring av symptomer (særlig smertelindring) inntrer vanligvis innen 4 uker etter behandlingens start Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 4 uker. Hvis symptomene ikke er bedret etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.
Dersom du tar for mye av Glucosamin Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Der er ikke påvist risiko for overdosering.
Dersom du har glemt å ta Glucosamin Orifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen som anbefalt.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
Hodepine, døsighet, fordøyelsesbesvær (dyspepsi), magesmerter, diaré, forstoppelse og kvalme.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
Utslett, kløe og rødhet i huden (erytem).
Enkelte tilfeller av hyperkolestrolemi er rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Glucosamin Orifarm

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Glucosamin Orifarm
 • Virkestoff er glukosaminsulfatkaliumklorid tilsvarende glukosamin 400 mg.
 • Hjelpestoffer er silika kolloidal vannfri, cellulose mikrokrystallinsk, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 6000.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S Energivej 15
5260 Odense S info@orifarm.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.02.2018