Tetracyclin Actavis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tetracyclin Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Tetracyclin Actavis
 3. Hvordan du bruker Tetracyclin Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Tetracyclin Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Tetracyclin Actavis er og hva det brukes mot

Tetracyclin Actavis er et antibiotikapreparat. Det inneholder virkestoffet tetrasyklinhydroklorid.
Det virker hemmende på en rekke bakterier og andre mikroorganismer.
Brukes ved infeksjoner forårsaket av forskjellige typer bakterier og andre mikroorganismer og parasitter. Eksempler på infeksjonssykdommer der Tetracyclin Actavis benyttes: Bronkitt og lungebetennelse, hudsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer (spesielt chlamydia). Brukes ved alvorlige former av uren hud (akne vulgaris) der annen behandling ikke har gitt resultater.
Det har ingen effekt på virus, f. eks. vanlig forkjølelse og influensa.

2. Hva du må vite før du bruker Tetracyclin Actavis

Bruk ikke Tetracyclin Actavis dersom:
 • du er allergisk overfor tetrasyklin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er gravid.
 • du har nedsatt nyre- og leverfunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Tetracyclin Actavis:
 • dersom du har en muskelsykdom som kalles myasthenia gravis.
 • ved soling. Forsiktighet ved soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling. Solarium bør unngås.
 • Hos foster og barn kan tetrasykliner gi varige forandringer i tannemalje og tannsubstans, og forbigående forandringer i benvev. Denne effekten er størst hos barn under 12 år. Preparatet bør derfor kun i spesielle tilfeller brukes til barn under 12 år.
Snakk med lege eller apotek før du bruker Tetracyclin Actavis.
Andre legemidler og Tetracyclin Actavis
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
Syrenøytraliserende midler, jerntabletter og kalkpreparater svekker virkningen av tetrasyklin. Medisinen bør derfor tas 1 time før eller 2-3 timer etter slike preparater og etter måltider spesielt dersom disse inneholder melkeprodukter. Ved en kort tetrasyklinkur (1-2 uker), bør det gjøres et opphold i jernbehandlingen.
Inntak av Tetracyclin Actavis sammen med mat og drikke
Tetracyclin Actavis skal ikke tas samtidig med melk.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Tetracyclin Actavis antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Tetracyclin Actavis inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Tetracyclin Actavis

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 2 tabletter 2 ganger i døgnet eller 1 tablett 4 ganger i døgnet.
Tablettene bør svelges hele med rikelig drikke (ikke melk), og kan deles ved behov.
En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om man føler seg bedre.
Dersom du tar for mye av Tetracyclin Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Tetracyclin Actavis
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Tetracyclin Actavis
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Tetracyclin Actavis forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): Mage-/tarmbesvær i form av kvalme og diaré.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Allergiske reaksjoner, svie og utslett på områder som utsettes for sollys.
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
Forstyrret balanse mellom mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp), som vi normalt har på hud og slimhinner, som kan gi soppinfeksjon på tunge, i munn, i endetarm og i skjeden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Tetracyclin Actavis

Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Tetracyclin Actavis
 • Virkestoff er tetrasyklinhydroklorid 250 mg per tablett.
 • Andre hjelpestoffer er kaliumkarragenan (E407), povidon (E1201), glyserol (E422), cellulose mikrokrystallinsk (E460), magnesiumstearat, talkum (E553b), laktose, hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol 4000, kinolingult (E104), jernoksider (E172).
Hvordan Tetracyclin Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Tablettene er gule, runde, buede og kan deles. A.L er inngravert på den ene siden.
Plastboks. 32 tabletter og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143 Blaubeuren
Tyskland
Representant
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.08.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.