Cipramil Lundbeck

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cipramil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cipramil
 3. Hvordan du bruker Cipramil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cipramil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cipramil er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cipramil tilhører en gruppe legemidler som kalles SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere) og virker inn på overføringen av signalsubstanser i hjernen. Legemidlet øker den naturlige mengden av signalsubstansen serotonin i hjernen.
Cipramil inneholder citalopram og er godkjent til bruk hos voksne til behandling og forebygging av depresjoner, og til behandling av panikkangst og tvangslidelse.

2. Hva du må vite før du bruker Cipramil

Bruk ikke Cipramil:
 • dersom du er allergisk overfor citalopram eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker andre legemidler som tilhører en gruppe som kalles MAO-hemmere, inkludert selegilin (brukes ved Parkinsons sykdom), moklobemid (brukes ved depresjon) og linezolid (et antibakterielt middel)
 • ved samtidig bruk av pimozid (brukes ved schizofreni og Tourettes syndrom).
 • dersom du er født med eller har hatt en episode av unormal hjerterytme (sett på EKG; en undersøkelse for å se hvordan hjertet fungerer)
 • Hvis du bruker legemidler for hjerterytmeforstyrrelser eller medisiner som kan påvirke hjerterytmen (se ”Andre legemidler og Cipramil”)
Selv om du har avsluttet behandling med MAO-hemmere må du vente 2 uker før du starter med Cipramil-behandling.
Etter avsluttet Cipramil-behandling må det gå 1 uke før du starter med en MAO-hemmer.
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cipramil.
Informer legen din hvis du har andre problemer eller sykdommer da dette kan være av betydning for legens vurdering. Spesielt må du fortelle legen:
 • dersom du har maniske episoder (sykelig oppstemthet) eller panikkangst
 • dersom du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Det kan være nødvendig for legen å justere dosen din
 • dersom du er diabetiker. Behandling med Cipramil kan påvirke glukosekontrollen. Det kan være nødvendig å justere dosen av insulin og/eller orale antidiabetika
 • dersom du har epilepsi. Behandling med Cipramil bør avsluttes hvis det oppstår krampeanfall eller det er en økt frekvens av kramper (se også avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”)
 • dersom du har noen form for blødningssykdom, eller hvis du er gravid (se ‘Graviditet’, amming og fertilitet)
 • dersom du har nedsatt natriumnivå i blodet
 • dersom du får elektrokonvulsiv behandling (elektrosjokk, ECT)
 • dersom du har eller har hatt hjerteproblemer eller nylig har hatt et hjerteinfarkt
 • dersom du har lav hvilepuls og/eller du vet at du kan ha saltmangel pga. langvarig, alvorlig diare og oppkast (hatt omgangssyke) eller du har brukt diuretika (vanndrivende tabletter)
 • dersom du opplever raske eller uregelmessige hjerteslag, besvimelse, kollaps eller svimmelhet når du reiser deg opp, noe som kan bety unormal hjerterytme
 • dersom du har eller tidligere har hatt øyeproblemer, som visse typer glaukom (økt trykk i øyet)
Kontakt lege, også hvis du har opplevd dette tidligere.
Barn og ungdom:
Cipramil bør normalt ikke brukes av barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at pasienter under 18 år har en økt risiko for bivirkninger som selvmordsforsøk, selvmordstanker og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) når de tar denne typen legemidler. Legen kan likevel forskrive Cipramil til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Cipramil til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen dersom noen av symptomene ovenfor utvikler eller forverrer seg dersom en pasient under 18 år tar Cipramil. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for Cipramil vedrørende vekst, modning samt kognitiv- og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Legemidler som Cipramil (såkalte SSRIer/SNRIer) kan forårsake symptomer på seksuell dysfunksjon (se avsnitt 4). I noen tilfeller har disse symptomene fortsatt etter at behandlingen er avsluttet.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Spesiell informasjon om sykdommen din
Noen pasienter kan i begynnelsen av behandlingen oppleve økt angst, som vil forsvinne ved fortsatt behandling. Det er derfor viktig at du følger legens forskrivning og ikke avslutter behandlingen eller forandrer dosen uten at du rådfører deg med legen.
Noen pasienter med manisk depressiv lidelse kan gå inn i manisk fase. Dette karakteriseres ved uvanlige og raske skift av ideer, upassende glede og overdreven fysisk aktivitet. l slike tilfeller er det viktig at du kontakter legen din.
Symptomer som rastløshet eller vanskeligheter med å sitte eller stå stille kan oppstå de første ukene av behandlingen. Kontakt legen din umiddelbart hvis du får slike symptomer.
Kontakt legen din eller nærmeste sykehus med en gang hvis du har plagsomme tanker eller erfaringer eller hvis du får noen av symptomene nevnt over når du er under behandling.
Cipramil kan sjeldent forårsake en reduksjon i mengden natrium i blodet (hyponatremi) som kan føre til at du føler deg kvalm, uvel, med muskelsvakhet eller er forvirret. Dette forekommer oftere hos eldre kvinner. Hvis du opplever noen av disse symptomene, skal du kontakte lege umiddelbart.
Høy feber, uro, forvirring, skjelvinger og plutselige muskelrykninger kan være et tegn på såkalt serotonergt syndrom. Hvis du får noen av disse symptomene, skal du kontakte lege umiddelbart.
Pasienter som er utsatt for å få panikkanfall kan oppleve forbigående perioder med økt angst i begynnelsen av behandlingen. Dette avtar normalt i løpet av de første 1-2 ukene. Det anbefales derfor lav startdose ved panikklidelse.
Dersom du lider av psykose kan behandling med Cipramil føre til økning i psykotiske symptomer.
Andre legemidler og Cipramil
Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Cipramil tas sammen med andre legemidler.
Vis forsiktighet ved samtidig bruk av Cipramil og følgende legemidler:
 • Ikke-selektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som f.eks. phenelzin, iproniazid, isokarboksazid, nialamid og tranylcypromin.. Hvis du har brukt slike legemidler må du vente 14 dager før du begynner å bruke Cipramil. Etter avsluttet behandling med Cipramil må det gå 7 dager før du begynner å bruke noen av disse legemidlene.
 • Moklobemid, reversibel, selektiv MAO-A-hemmer (til behandling av depresjon)
 • Linezolid (antibiotikum)
 • Litium (brukes ved manisk-depressiv sykdom) og tryptofan.
 • Imipramin og desipramin (begge brukt mot depresjon)
 • Selegilin (brukes til behandling av Parkinsons sykdom). Det er økt risiko for bivirkninger. Dosen av selegilin må ikke overstige 10 mg daglig.
 • Metoprolol (brukes mot høyt blodtrykk og/eller hjertesykdom).
 • Sumatriptan og lignende legemidler (brukes til behandling av migrene) og tramadol og lignende legemidler (opioider, brukes mot sterke smerter). Det er en økt risiko for bivirkninger. Kontakt lege hvis det oppstår uvanlige bivirkninger når disse legemidlene brukes samtidig.
 • Cimetidin, lansoprazol og omeprazol (til behandling av magesår), flukonazol (brukes til behandling av soppinfeksjoner), fluvoksamin (mot depresjon) og tiklopidin (reduserer risiko for hjerneslag). Disse kan gi økt konsentrasjon av citalopram i blodet..
 • Legemidler kjent for å påvirke blodplatefunksjonen (f.eks. noen midler mot psykoser, trisykliske antidepresiva, acetylsalisylsyre (brukt som smertestillende middel), NSAID (midler mot leddbetennelse (artritt)). Det kan føre til økt blødningstendens.
 • Prikkperikum/Johannesurt (Hypericum perforatum), et urtepreparat mot depresjon. Bivirkninger kan opptre oftere ved samtidig bruk av Cipramil og Prikkperikum/Johannesurt.
 • Mefloquin (mot malaria), bupropion (ved depresjon) og tramadol (til behandling av sterke smerter) pga. risiko for at terskelen for krampeanfall senkes.
 • Neuroleptika (legemidler mot schizofreni, psykose) og legemidler mot depresjon pga.risiko for at de senker terskelen for krampeanfall.
 • Legemidler som senker blodkonsentrasjonen av kalium og magnesium ettersom det kan øke risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.
Ikke bruk Cipramil hvis du bruker legemidler for hjerterytmeforstyrrelser eller legemidler som kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiaziner, haloperidol, pimozid), trisykliske antidepressiva, enkelte antibiotika (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, antimalariamidler særlig halofantrin), enkelte antihistaminer (astemizol, mizolastine).
Inntak av Cipramil sammen med mat, drikke og alkohol
Cipramil kan tas med eller uten mat (se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Cipramil”).
Det er ikke vist at Cipramil øker effekten av alkohol. Likevel anbefales det ikke å drikke alkohol mens du behandles med Cipramil.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg alltid med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Fortell jordmor og/eller legen din at du bruker Cipramil. Ved bruk under graviditet, særlig de 3 siste månedene av svangerskapet, kan legemidler som Cipramil øke risikoen for en alvorlig tilstand hos barnet som kalles vedvarende pulmonal hypertensjon (PPHN), som gjør at barnet puster raskere og får en blålig farge. Disse symptomene ser en vanligvis de første 24 timene etter at barnet er født. Hvis dette skjer med barnet ditt må du kontakte jordmor og/eller lege umiddelbart.
Hvis du tar Cipramil ved slutten av svangerskapet kan det være en økt risiko for kraftig vaginal blødning rett etter fødsel, spesielt hvis du tidligere har hatt blødningssykdommer. Legen din eller jordmor bør være klar over at du bruker Cipramil slik at de kan gi deg råd.
I dyrestudier har citalopram ført til redusert sædkvalitet. Dette kan i teorien påvirke fertiliteten, men det er hittil ikke sett effekter på fertilitet hos mennesker.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil og utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Enkelte kan imidlertid føle seg svimmel eller døsig i starten av behandlingen og forsiktighet bør utvises ved bilkjøring og betjening av maskiner i slike tilfeller.
Cipramil inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Cipramil

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne Depresjoner
Vanlig dose er 20 mg daglig. Legen kan øke dosen til maksimalt 40 mg daglig, avhengig av hvordan du reagerer på behandlingen. Behandlingen kan vare i flere måneder. Ved gjentatte depresjoner kan det være nødvendig å fortsette behandlingen i flere år.
Panikkangst
Startdosen er det vanligvis 10 mg daglig, og så vil legen øke dosen din til 20 mg daglig etter en uke. Legen kan øke dosen til maksimalt 40 mg daglig, Dette avhenger av hvordan du reagerer på behandlingen, og vil vurderes av legen din.
Tvangslidelse
Startdosen 20 mg daglig. Legen kan øke dosen til maksimalt 40 mg daglig. Dette avhenger av hvordan du reagerer på behandlingen. Effekt oppnås etter 2-4 ukers behandling, med ytterligere bedring ved fortsatt behandling.
Eldre (>65 år)
Anbefalt startdose er 10-20 mg daglig (dvs. halvparten av vanlig anbefalt dose hos voksne). Eldre bør ikke bruke mer enn 20 mg daglig.
Pasienter med leverproblemer
Pasienter med leverlidelser bør ikke bruke mer enn 20 mg daglig.
Barn og ungdom (<18 år)
Cipramil skal ikke brukes av barn og ungdom (se avsnitt 2 ”Hva du må vite før du bruker Cipramil”)
Bruksanvisning
Cipramil tas som en enkelt daglig dose og kan tas når som helst på dagen uavhengig av måltid. Tas sammen med drikke. Svelges hele (de har en bitter smak).
Ved oppstart av behandling med Cipramil:
Slik som for andre antidepressive legemidler vil ikke Cipramil lindre symptomene dine med en gang. Vanligvis merker man effekt i løpet av de første ukene. I noen tilfeller kan symptomer på depresjon eller andre psykiatriske lidelser inkludere tanker om å skade seg selv eller begå selvmord. Disse symptomene kan vedvare eller øke inntil fullstendig antidepressiv effekt av legemidlet oppnås. Du kan også være mer utsatt hvis du var plaget med selvmordstanker før du startet behandling med Cipramil eller hvis du tidligere i livet har hatt slike forestillinger. Du bør informere dine nærmeste om at slike symptomer kan oppstå eller forverres under behandling. Fortell legen din øyeblikkelig eller kontakt nærmeste sykehus hvis du har plagsomme tanker eller opplevelser ved oppstart av behandlingen, eller når som helst ellers under behandlingen.
Varighet av behandlingen
Det kan ta noe tid før du merker bedring av symptomene dine og det er derfor viktig at du fortsetter behandlingen selv om du ikke føler deg bedre. Har du glemt å ta tabletten en dag fortsetter du på vanlig måte neste dag. Det er viktig at du fortsetter behandlingen også etter at du har blitt bedre for å forebygge tilbakefall av sykdommen. Behandlingen vil ofte vare i flere måneder.
Pasienter med tilbakevendende depresjon må ofte behandles i flere år for å hindre tilbakefall.
Dersom du tar for mye av Cipramil
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontaktes lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan være livstruende, ujevn hjerterytme, kramper, søvnighet, koma, oppkast, skjelvinger, lavt blodtrykk, økt blodtrykk, kvalme, serotonergt syndrom (se punkt 4), agitasjon, svimmelhet, utvidete pupiller, økt svette, blålig hud, hyperventilering..
Dersom du har glemt å ta Cipramil
Hvis du har glemt å ta en dose, fortsetter du med neste dose neste dag. Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Effekter som kan opptre når behandling med Cipramil avsluttes
Ikke avslutt behandlingen med Cipramil før legen anbefaler deg å gjøre det. Når behandlingen avsluttes anbefales det at Cipramildosen reduseres gradvis over noen uker.
Brå avslutning av behandling kan gi forbigående symptomer som svimmelhet, prikking/stikking, søvnforstyrrelser (livlige drømmer, mareritt, søvnløshet), angst, hodepine, kvalme, oppkast, økt svette, rastløshet og uro, skjelving, forvirring og desorientering, emosjonell og irritabel, diare, synsforstyrrelser, hjertebank. Når behandlingen avsluttes anbefales det at Cipramil reduseres gradvis over et par uker i stedet for en brå avslutning.
Kontakt lege eller apotek hvis du har andre spørsmål om dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får noen av følgende symptomer må du slutte å bruke Cipramil og kontakte legen din øyeblikkelig
 • Høy feber, uro, forvirring, skjelving eller akutte muskelsammentrekninger kan det være tegn på en sjelden tilstand kalt serotonergt syndrom. Kontakt lege hvis du har disse symptomene.
 • Allergisk reaksjon: du hovner opp, i tunge, lepper eller ansikt, eller får pustevansker eller problemer med å svelge, må du kontakte lege eller dra til sykehus med en gang
 • Uvanlige blødninger, inkludert mage-tarmblødninger
 • Rask, uregelmessig hjerterytme, besvimelse som kan være symptomer på en livstruende tilstand kjent som Torsades de Pointes
De fleste av bivirkningene ved bruk av Cipramil forsvinner vanligvis innen noen få uker med behandling.
Vær oppmerksom på at noen av effektene kan være symptomer på sykdommen din og at de derfor vil avta når du begynner å bli bedre.
Svært vanlige bivirkninger (oppleves av flere enn 1 av 10 personer)
Søvnighet
Søvnløshet
Økt svette
Munntørrhet
Kvalme
Hodepine
Munntørrhet øker risiko for tannråte. Du bør derfor pusse tennene oftere enn vanlig.
Vanlige bivirkninger (oppleves av inntil 1 av 10 personer)
Nedsatt appetitt
Agitasjon
Nedsatt seksuallyst
Angst ,
Nervøsitet
Forvirring
Unormale drømmer
Skjelving
Svimmelhet
Konsentrasjonsvansker
Øresus (tinnitus)
Gjesping
Diare
Oppkast
Forstoppelse
Kløe
Smerter i muskler og ledd
Menn: ejakulasjonsproblemer og ereksjonsproblemer
Kvinner: unormal orgasme
Tretthet
Prikking/stikking i huden (parestesier)
Vektreduksjon
Mindre vanlige bivirkninger (oppleves av inntil 1 av 100 personer)
Blødninger i huden
Økt appetitt
Aggresjon
Depersonalisering
Hallusinasjoner
Mani
Besvimelse
Store pupiller
Rask hjerterytme
Langsom hjerterytme
Elveblest
Hårtap
Utslett
Overfølsomhet for lys
Vannlatingsbesvær
Kraftig menstruasjon (menoragi)
Hovne armer og ben
Vektøkning
Sjeldne (oppleves av inntil 1 av 1000 personer)
Kramper
Ufrivillige bevegelser
Smaksforandringer
Blødninger
Leverbetennelse (hepatitt)
Feber
Hyponatremi, lav blodkonsentrasjon av natrium som kan gi tretthet, forvirring og muskelsammentrekninger
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Tanker om selvskading eller selvmordstanker, selvmordsrelatert adferd (se ”Advarsler og forsiktighetsregler”)
Redusert antall blodplater, som øker risiko for blødninger og blåmerker
Overfølsomhet
Alvorlig allergisk reaksjon med pustevansker eller svimmelhet
Økt urinering
Hypokalemi, lav blodkonsentrasjon av kalium som kan gi muskelsvakhet, rykninger eller unormal hjerterytme
Panikkanfall
Skjære tenner
Rastløshet
Uvanlige muskelbevegelser eller stivhet
Akatisi (vanskeligheter med å sitte stille)
Bevegelsesforstyrrelser
Synsforstyrrelser
Svimmelhet når du reiser deg opp (ortostatisk hypotensjon)
Neseblødninger
Mage-tarmblødninger
Blødninger i hud og slimhinner (ekkymose)
Kraftig vaginal blødning rett etter fødsel (postpartumblødning), se “Graviditet, amming og fertilitet“ i avsnitt 2 for mer informasjon.
Plutselig oppsvulming av hud og slimhinner
Langvarig og smertefull ereksjon (priapisme)
Melkeutsondring fra brystene hos menn og hos kvinner som ikke ammer
Uregelmessig menstruasjon (metroragi)
Unormale leverfunksjonstester
Økt risiko for benbrudd er observert hos pasienter som bruker denne type medisin
Forstyrrelser i hjerterytmen (forlenget QT-intervall og Torsades de Pointes )
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cipramil

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cipramil
Virkestoff er citalopram-hydrobromid svarende citalopram 10 mg eller 20 mg per tablett.
Andre hjelpestoffer er maisstivelse, laktosemonohydrat, kopolyvidon, glyserol, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol 400, titandioksid (E 171).
Hvordan Cipramil ser ut og innholdet i pakningen:
10 mg: Runde, hvite tabletter merket CL på en side.
20 mg: Ovale, hvite tabletter med delestrek merket med C og N
Cipramil er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
10 mg: Blisterpakninger med 28 og 98 tabletter
20 mg: Blisterpakninger med 28, 56 og 98 tabletter
Endosepakning med 56 × 1 tabletter
Polyetylenboks med 100 og 250 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Danmark
Representant
H. Lundbeck AS
Strandveien 15
1366 Lysaker
Tlf: +47 91 300 800
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.06.2022.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no