Paracet Karo Pharma tabletter - reseptfri pakning

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte.
 • Kontakt lege etter 3 dager dersom barnet ditt ikke blir bedre eller hvis barnet blir verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Paracet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Paracet
 3. Hvordan du bruker Paracet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Paracet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Paracet er og hva det brukes mot

Paracet er et smertestillende og febernedsettende middel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol som har en smertestillende effekt som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) motvirkes. Den febernedsettende effekten skyldes påvirkning av varmeregulerende sentre i hjernen.
Til voksne og barn over 15 kg (3 år): Korttidsbehandling av
 • feber for eksempel ved forkjølelse og influensa
 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskelsmerter og leddsmerter
Ved høy feber må du ta kontakt med lege.

2. Hva du må vite før du bruker Paracet

Bruk ikke Paracet
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig leversvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Paracet:
 • dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer.
 • dersom du har svekket ernæringstilstand pga. spisevegring (anoreksi), feilernæring eller alkoholmisbruk. Du kan være mer utsatt for leverskade og bør bruke lavere doser. Dette gjelder også dersom du har et høyt alkoholforbruk.
 • ved febertilstander hos barn. Behandlingen bør være kortvarig.
 • ved feber og smerter av ukjent årsak.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes.
Følg dosering angitt i dette pakningsvedlegget eller legens dosering dersom du har fått legemidlet på resept. For stor dose av Paracet kan gi alvorlig leverskade.
Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Andre legemidler og Paracet
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Paracet:
 • Legemidler mot blodpropp som warfarin. Ved regelmessig bruk og vedvarende dosering av Paracet kan effekten av det blodfortynnende legemiddelet øke og dermed gi større risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet hvis du også bruker warfarin.
 • Legemidler brukt i behandling av epilepsi som for eksempel karbamazepin, fenobarbital og fenytoin.
 • Rifampicin og isoniazid (visse antibiotika som brukes i behandling av tuberkulose).
 • Probenecid som brukes i behandling av urinsyregikt.
 • Johannesurt (plantelegemiddel).
 • Lixisenatid som brukes i behandling mot diabetes.
 • Legemidler som inneholder resiner som kolestyramin, kolestipol og kolesevelam (midler mot forhøyet kolesterol i blodet) reduserer opptaket av paracetamol.
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker:
 • flukloksacillin (et antibiotikum), på grunn av en alvorlig risiko for en blod- og væskeforstyrrelse (metabolsk acidose med høyt aniongap) som skal behandles øyeblikkelig og som kan forekomme spesielt i tilfeller med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, sepsis (når bakterier og giftstoffene deres finnes i blodomløpet og skader organer), underernæring, kronisk alkoholisme og der maksimalt antall daglige doser paracetamol er brukt.
Ikke bruk flere legemidler som inneholder paracetamol samtidig uten først å snakke med lege eller apotek. Andre smertestillende legemidler kan også inneholde paracetamol, og samtidig bruk av flere slike legemidler gir fare for overdosering.
Inntak av Paracet sammen med alkohol
Paracet bør brukes med forsiktighet og i lavere doser av personer som har et høyt alkoholforbruk på grunn av fare for leverskade. Se avsnitt 3 «Hvordan du bruker Paracet».
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Paracet brukes under graviditet. Du bør bruke den lavest mulige dosen som reduserer smerten og/eller feberen din, og behandlingen bør være så kort som mulig. Snakk med lege evt. jordmor hvis smerten eller feberen ikke går over eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Paracet

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn 40-50 kg (over 12 år):
1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet, men ikke ta mer enn 6 tabletter i løpet av et døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Voksne og barn over 50 kg (over 12 år):
1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet, men ikke ta mer enn 8 tabletter i løpet av et døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Nedsatt leverfunksjon:
Snakk med lege dersom du har nedsatt leverfunksjon. Det kan være du ikke skal bruke Paracet eller at du skal bruke en lavere dose.
Høyt alkoholforbruk:
Et langvarig høyt alkoholforbruk kan gjøre deg mer utsatt for leverskade. Ikke ta mer enn 4 tabletter i løpet av et døgn.
Har du svekket ernæringstilstand (se avsnitt 2 «Advarsler og forsiktighetsregler») bør du ikke ta mer enn 4 tabletter i løpet av et døgn.
Kontakt lege hvis symptomene forverres eller dersom du ikke blir bedre etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte.
Bruk av Paracet i mer enn 3 dager til barn under 18 år skal kun skje etter råd fra lege.
Bruk hos barn
Barn under 40 kg (under 12 år):
Til barn bør du beregne dosen individuelt ut ifra barnets vekt. Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
Som en forenkling er veiledende doser delt inn i vektklasser med en omtrentlig aldersangivelse. Velg dose ut fra barnets vekt:
Barn 15-25 kg (3-7 år): 1/2 tablett inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Barn 26-39 kg (7-12 år): 1 tablett inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Kontakt lege hvis symptomene forverres eller dersom feber eller smerte ikke blir bedre etter 3 dager. Bruk av Paracet i mer enn 3 dager til barn under 18 år skal kun skje etter råd fra lege.
Kontakt lege hvis barnet ditt er veldig slapt, ikke vil spise og drikke eller har tapt mye væske som følge av oppkast og diaré.
Ikke ta/gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for alvorlig leverskade.
Man bør benytte den laveste dosen som er nødvendig for å oppnå effekt og med kortest mulig behandlingstid.
Tablettene bør svelges med rikelig mengde vann (minst 1/2 glass vann).
Dersom du tar for mye av Paracet
Ved overdosering av Paracet kan det oppstå leverskade. Inntak av over 10-12 g paracetamol til voksne gir stor risiko for alvorlig leverskade, som kan være dødelig.
Symptomer på overdosering kan komme først etter at det har gått 1,5 døgn eller mer. Du må derfor ikke vente, men straks kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis du tror at et barn kan ha fått i seg Paracet ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt.
Dersom du har glemt å ta Paracet
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Ta bare neste dose til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Paracet
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer): Overfølsomhetsreaksjoner, allergiske hudreaksjoner som utslett, redusert antall hvite blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), påvirkning av leverfunksjon.
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer): Krampe i bronkienes muskulatur som fører til pustebesvær, alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), hevelse i ansikt eller svelg (angioødem), kløe.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnson syndrom (en tilstand hvor huden nedbrytes og blir rød, blodig, med blemmer eller skorpedannelse) og toksisk epidermal nekrolyse (en tilstand med blemmer og avskalling av hudens ytterste lag).
Bivirkninger med ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): Fiksert legemiddelutslett (runde eller ovale flekker med rød og hoven hud som oppstår på samme sted hvis legemidlet tas igjen).
Kontakt lege umiddelbart dersom du får en alvorlig hudreaksjon eller allergisk reaksjon.
Leverpåvirkning ved bruk av paracetamol har oppstått ved alkoholmisbruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Paracet

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Tabletter: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Filmdrasjerte tabletter: Oppbevares i originalforpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Paracet tabletter
Virkestoff er: Paracetamol 500 mg
Andre hjelpestoffer er:
Tabletter: Pregelatinisert stivelse, povidon, stearinsyre.
Filmdrasjerte tabletter: Pregelatinisert stivelse, povidon, stearinsyre, drasjering (polyvinylalkohol, talkum (E553), kaliumaluminiumsilikat (E555), polyetylenglykol, titandioksid (E171), polysorbat).
Hvordan Paracet ser ut og innholdet i pakningen
Paracet 500 mg tabletter er hvite runde tabletter, 10 og 20 stk pr. pakning. Tabletter er preget ”PARACET 500” på den ene siden og ”W” på den andresiden.
Paracet 500 mg filmdrasjerte tabletter er hvite, avlange, filmdrasjerte tabletter, 20 stk. pr. pakning. Tabletter er preget med ”500 mg” på den ene siden og ”PARACET” på den andre siden.
Tablettene kan deles i like doser.
Paracet finnes også som stikkpiller, mikstur, brusetabletter og smeltetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH
Hildebrandstr. 10-12
37081 Göttingen
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 05.04.2024
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no