Iopidine Novartis

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Iopidine er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Iopidine
 3. Hvordan du bruker Iopidine
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Iopidine
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Iopidine er og hva det brukes mot

Iopidine inneholder virkestoffet apraklonidin.
Iopidine er en kortvarig tilleggsbehandling for å forhindre trykkstigninger i øyet hos pasienter med grønn stær (glaukom), som allerede er behandlet med annen terapi og som venter på operasjon eller laserbehandling. Behandlingstiden bør som oftest ikke vare lenger enn en måned.

2. Hva du må vite før du bruker Iopidine

Bruk ikke Iopidine
 • dersom du er allergisk overfor apraklonidin, klonidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har eller har hatt alvorlig eller ustabil og ukontrollert hjertesykdom (inkludert ukontrollert høyt blodtrykk)
 • hvis du bruker legemidler mot depresjon (som kalles for monoaminoksidasehemmere, som f.eks. moklobemid, eller trisykliske antidepressiva, som f.eks. amitriptylin, imipramin, doksepin eller mianserin)
 • hvis du bruker såkalte sympatomimetika. Dette er en gruppe legemidler som brukes til å behandle mange sykdommer, inkludert enkelte legemidler mot astma, f.eks. terbutalin, Parkinsons sykdom og hjertesykdom, og det kan også finnes i legemidler mot hoste og forkjølelse.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Iopidine.
Legen vil undersøke deg ofte mens du bruker Iopidine
 • for å se om øyedråpene fortsatt fungerer. Det er mulig at Iopidine vil miste effekten etter en tids bruk.
 • for å sikre at trykket er som det skal.
Iopidine kan forårsake allergiske reaksjoner slik som røde øyne, kløe i øyet, økt tåreproduksjon, fremmedlegemefølelse, hevelser i øyet og øyelokket. Hvis disse bivirkningene oppstår, må behandlingen avbrytes.
Snakk med lege dersom du tidligere har hatt en av følgende lidelser, eller tar medisiner for å behandle noen av følgende lidelser:
 • hjertelidelser (inkludert angina, hjerteinfarkt eller hjertesvikt)
 • høyt blodtrykk eller andre sykdommer i sirkulasjonssystemet (inkludert slag, Raynauds sykdom og besvimelsesanfall)
 • nyre- eller leverproblemer
 • depresjon
 • dersom du har hatt en ekstra kraftig effekt av andre medisiner som senker trykket i øynene, øyetrykket ditt bør da følges nøye.
Hvis du har økt risiko for påvirkning på hjertet eller sirkulasjonssystemet, vil legen følge nøye med på blodtrykket og hjerterytmen din.
Barn
Iopidine anbefales ikke til barn, spesielt ikke til spedbarn under 1 år pga. risikoen for alvorlige bivirkninger (se avsnittet om bivirkninger).
Andre legemidler og Iopidine
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Iopidine skal ikke brukes sammen med
 • monoaminoksidasehemmere (MAO) (til behandling av depresjon), f.eks. moklobemid
 • trisykliske antidepressiva (ofte brukt til behandling av depresjon), f.eks. amitriptylin, imipramin, doksepin, mianserin
 • legemidler som inneholder sympatomimetika. Sympatomimetika brukes til å behandle forskjellige sykdommer, inkludert astma, f.eks. salbutamol, terbutalin og bambuterol, Parkinsons sykdom og hjertesykdom, og de kan også finnes i legemidler mot hoste og forkjølelse
Vær ekstra forsiktig ved bruk av Iopidine
 • hvis du får flere ulike øyedråper som er av samme type som Iopidine (disse kalles for sympatomimetika) f.eks. fenylefrin, brimonidin, fordi blodtrykket kan øke
 • hvis du bruker sovetabletter, beroligende midler eller sterke smertestillende, fordi Iopidine kan forsterke virkningen av disse legemidlene
 • hvis du tar eller har tatt neuroleptika (sterke beroligende midler til behandling av enkelte typer psykiske lidelser f.eks. klorpromazin, flupentiksol, haloperidol), fordi blodtrykket kan bli for lavt
 • hvis du har diabetes eller lavt blodsukker, fordi dette legemidlet kan skjule tegn og symptomer på et brått fall i blodsukker, slik som rask hjerterytme eller skjelving
Inntak av Iopidine sammen med mat, drikke og alkohol
Iopidine bør brukes med forsiktighet dersom du regelmessig drikker eller nylig har drukket alkohol, da effekten av alkohol kan forsterkes.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Iopidine skal ikke brukes hvis du er gravid.
Iopidine skal ikke brukes hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Denne typen legemiddel kan få deg til å føle deg søvnig og svimmel. Dersom noe av dette skjer, må du ikke kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner.
Iopidine inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,5 mg benzalkoniumklorid i hver 5 ml flaske. Dette tilsvarer 0,1 mg/ml. Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

3. Hvordan du bruker Iopidine

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Iopidine brukes kun til å dryppe i øynene.
Den anbefalte dosen er
Voksne og eldre pasienter:
En dråpe Iopidine dryppes i hvert angrepet øye tre ganger daglig.
Bruk av Iopidine hos barn
Iopidine anbefales ikke til barn.
Hvordan du bruker Iopidine på riktig måte
Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
 1. Hent Iopidine-flasken.
 2. Vask hendene og sett deg foran et speil.
 3. Skru av korken.
 4. Hold flasken opp-ned mellom tommelen og langfinger (bilde 1).
 5. Bøy hodet bakover. Bruk en ren finger og dra det nedre øyelokket ned til det er en "lomme" mellom det nedre øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne.
 6. Før flaskespissen inn mot øyet. Bruk et speil dersom det hjelper.
 7. Berør ikke øyet eller øyelokket, områdene rundt øyet eller andre overflater med flaskespissen. Det kan forurense øyedråpene i flasken.
 8. Ikke trykk på siden av flasken: den er laget slik at et forsiktig trykk i bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 9. Trykk forsiktig med pekefingeren på bunnen av flasken for å få ut én dråpe Iopidine om gangen (bilde 3).
 10. Når du har brukt Iopidine, lukker du øyet og trykker lett med en finger inn i hjørnet i øyekroken i 2 minutter (bilde 4). Dette bidrar til at dråpen forblir i øyet og hindrer at Iopidine går ut i resten av kroppen.
 11. Dersom du skal bruke Iopidine i begge øynene, må du gjenta trinnene 4 til 10 på det andre øyet.
 12. Skru flaskekorken godt igjen umiddelbart etter bruk.
 13. Bruk kun én flaske om gangen.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente i minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalver skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Iopidine
Skyll med varmt vann. Ikke drypp flere dråper før den tiden du normalt skulle ta neste dose.
Symptomer på overdose kan være lavt blodtrykk, forbigående økt blodtrykk, generell slapphet, oppkast, irritabilitet, reduserte eller fraværende reflekser, tretthet, sedasjon eller koma (dyp tilstand av bevisstløshet), blekhet, hypotermi (lav kroppstemperatur), nedsatt hjertefrekvens, overledningsforstyrrelser (forstyrelse i de elektriske impulsene som regulerer hjerteslagene), uregelmessig hjertefrekvens, tørrhet i munnen, miose (pupilleforminskning), søvnapné (midlertidig respirasjonsavbrudd), pustevansker, hypoventilering (redusert respirasjonsrytme og -dybde) og kramper.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Iopidine
Dersom du har glemt en dose, tar du den så snart du husker det. Dersom det er kort tid igjen til den tiden du normalt skulle ta neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter):
Bivirkninger i øyet: øyebetennelse, kløe eller rødhet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 pasienter):
Bivirkninger i øyet: betennelse eller infeksjon i øyets bindehinne, ubehag, fremmedlegemefølelse, tørre øyne, hevelse eller skorpedannelse i øyelokket, økt tåreflom.
Generelle bivirkninger: generell slapphet, hodepine, tørr nese, betennelse i nesen, smaksforstyrrelser, hudbetennelse, tørr munn, tretthet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
Bivirkninger i øyet: irritasjon, smerte eller hevelse i øyet, abnormitet i hornhinnen, sykdom i hornhinnen, betennelse på øyeoverflaten, synshemming, redusert syn, lysfølsomhet, uklart syn, økt pupillstørrelse, øyelokksabnormitet, øyelokkbetennelse eller rødhet i øyelokket, unormale rykninger i øyelokket, hengende øyelokk, rennende øyne.
Generelle bivirkninger: brystsmerter, kortpustethet eller pustevansker, depresjon, nervøsitet, unormal koordinasjon, svimmelhet, døsighet, tretthet, utvidede blodkar, halsbetennelse, kvalme, rennende nese, forstoppelse, slapphet, irritabilitet.
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
Generelle bivirkninger: allergi (overfølsomhet).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Iopidine

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Kast flasken innen 4 uker etter åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Iopidine
 • Virkestoff er 5 mg/ml apraklonidin (som hydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumacetat, natriumklorid, saltsyre og/eller natriumhydroksid (for å justere pH) og renset vann.
Hvordan Iopidine ser ut og innholdet i pakningen
Iopidine er en klar, fargeløs til svakt gulfarget oppløsning som leveres i en plastflaske (DROPTAINER) med skrukork.
Pakningsstørrelse: 1 × 5 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
B-2870 Puurs
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.12.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.