Gem Orifarm Healthcare

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Gem brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Gem er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Gem
 3. Hvordan du bruker Gem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Gem
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Gem er, og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Gem er en glukose- og elektrolyttmikstur til erstatning av væsketap.
Gem brukes ved mild til moderat uttørring ved akutt diaré, som erstatning ved akutt eller kronisk væsketap og ved vedlikehold av vann- og elektrolyttbalansen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Gem

Bruk ikke Gem
 • dersom du er allergisk ovenfor virkestoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse ovenfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Gem.
Det bør vises forsiktighet ved bruk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, ødemer (væskeopphopning i kroppen), ved alvorlig tilstander som dehydrering, sjokk, nedsatt bevissthet, bevisstløshet, høyt blodtrykk og hjertesvikt.
Ved behandling av akutt diaré hos barn, bør lege kontaktes.
Tilførsel av væske må tilpasses den enkelte pasient. Pulveret må blandes ut med den mengde vann som er beskrevet i dette pakningsvedlegget, se avsnitt 3. Dette er viktig for å få riktig konsentrasjon på oppløsningen og unngå ytterligere forstyrrelser i saltbalansen og væsketap.
Andre legemidler og Gem
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ingen kjente interaksjoner.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Gem kan brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Gem påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Gem

Ved mildt til moderat væske- og elektrolyttap hos barn og voksne kan tallene nedenfor tjene som veiledning for doseringen:
De 6 første timer av behandlingen gis:
Under 5 kg: 2,5-4 dl
5-10 kg: 4-8 dl
10-15 kg: 8-12 dl
over 15 kg: 12-16 dl
Vedlikeholdsdosering pr. døgn
Under 5 kg: 4-7 dl
5-10 kg: 6-13 dl
10-15 kg: 10-20 dl
over 15 kg: 18-25 dl
Behandlingen bør vare inntil diareen opphører, dvs. vanligvis i 2-4 døgn. Annen dose i henhold til leges forskrivning.
Viktig:
Bruk alltid det angitte forhold mellom pulver og vann (3 poser til 1 liter vann). Kontakt alltid lege ved diaré over en lengre periode eller ved tvil om dosering.
Bruksanvisning
Tre poser á 10 g skal røres ut i 1 liter kokt, avkjølt vann. Smaken kan om ønskelig justeres straks før bruk ved tilsetning av en liten mengde konsentrert saft (maksimalt 10 ml/liter ferdigblandet Gem).
Dersom du tar for mye av Gem
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Gem har ingen kjente bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Gem

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares tørt og ved romtemperatur under 30ºC. Ferdig mikstur kan oppbevares inntil 2 døgn i kjøleskap (2-8ºC) dersom det er benyttet kokt, avkjølt vann.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Gem
Virkestoffer:
Hver pose (á 10 g) inneholder: Natriumklorid 0,39 g, kaliumklorid 0,50 g, natriumsitrat 0,98 g, glukose 8,13 g.
Energiinnhold pr. 30 g: 408 kJ (98 kcal).
Hvordan Gem ser ut og innholdet i pakningen
Eske inneholdende 10 poser á 10 g.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Tilvirker
Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 31.07.2021