Livicort McNeil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek eller lege har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apotek dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte apotek eller lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 uker.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Livicort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Livicort
 3. Hvordan du bruker Livicort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Livicort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Livicort er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Denne pakningen er reseptfri.
Hva er Livicort?
Livicort inneholder virkestoffet budesonid som tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider. Disse brukes bl.a. for å redusere betennelsestilstander. Livicort reduserer og forhindrer betennelse eller oppsvulming av neseslimhinnen. Effekten kommer ikke umiddelbart. Livicort må brukes regelmessig for å få maksimal effekt.
Hva brukes Livicort mot?
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi. Symptomene kan være nysing, rennende, kløende eller tett nese.

2. Hva du må vite før du bruker Livicort

Bruk ikke Livicort:
 • dersom du er allergisk overfor budesonid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Livicort dersom du:
 • har en infeksjon i nesen eller bihulene.
 • har kraftige eller hyppige neseblødninger.
 • nylig har hatt sår i nesen eller en operasjon i nesen, eller en neseskade som ikke har blitt helt bra. Bruk av kortikosteroider fører til at sår gror langsommere. Legen din bør undersøke nesen din regelmessig hvis du bruker dette legemidelt over lang tid.
 • har tuberkulose, eller luftveisinfeksjon.
 • noen gang har hatt grønn stær (forhøyet trykk i øyet, glaukom) eller har grønn stær i din familie.
 • har diabetes.
 • har problemer med leveren.
Snakk med apotek eller legen din dersom du opplever noe av følgende når du bruker Livicort:
 • tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • merker tegn på en infeksjon, slik som vedvarende feber.
Nesespray som inneholder kortikosteroider som budesonid, kan i sjeldne tilfeller gi effekter andre steder i kroppen, dette kalles for «systemiske effekter». Dette forekommer hovedsakelig ved bruk av høye doser over lengre perioder. Det er mye mindre sannsynlig at disse bivirkningene skjer ved bruk av nesespray enn ved bruk av kortikosteroider som skal svelges (tablettform). Disse effektene varierer fra pasient til pasient og mellom ulike kortikosteroider. Eksempler på slike effekter kan være økt produksjon av binyrebarkhormon, veksthemning hos barn og ungdom, grå, eller grønn stær og mer sjelden, ulike psykiske bivirkninger, som endret adferd, søvnforstyrrelser eller depresjon.
Barn og ungdom
Livicort skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år uten etter samråd med lege.
Andre legemidler og Livicort
Rådfør deg med apotek eller lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Livicort, og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler. Rådfør deg med apotek eller lege, spesielt dersom du:
 • bruker legemidler mot soppinfeksjoner (slik som itrakonazol eller ketokonazol).
 • bruker antibiotika (slik som klaritromycin).
 • bruker legemidler mot HIV (slik som sakinavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir eller legemidler som inneholder kobicistat).
 • bruker et annet legemiddel som inneholder et kortikosteroid (inkludert eksemkremer, inhalasjonsmidler ved astma, tabletter, injeksjoner, nesesprayer, øyedråper eller nesedråper).
 • nylig har avsluttet behandling med kortikosteroid-tabletter (slik som prednisolon) eller injeksjoner med kortikosteroid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid, planlegger å bli gravid eller hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Livicort kan forårsake tåkesyn. Hvis du opplever dette, må du ikke kjøre bil eller betjene maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Livicort inneholder kaliumsorbat
Kaliumsorbat kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Livicort
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med apotek eller lege hvis du er usikker.
Startdose
Voksne over 18 år: Tabellen under viser hvilken startdose du bør bruke.

 

Dosering 1 gang daglig

Dosering 2 ganger daglig

Livicort™ 32 mikrogram/dose

4 spraydoser i hvert nesebor om morgenen

2 spraydoser i hvert nesebor både morgen og kveld

Livicort™ 64 mikrogram/dose

2 spray i hvert nesebor om morgenen

1 spray i hvert nesebor både morgen og kveld

Bruksanvisning
Klargjøring
Før nesesprayen tas i bruk første gang, er det viktig at du rister flasken, tar av den beskyttende hetten, og at du holder flasken i en vertikal posisjon og pumper flere ganger (5‑10 ganger) i luften til det oppnås en jevn dusj. Dersom nesesprayen ikke har vært i bruk i mer enn 24 timer må du pumpe på nytt (1 trykk vil da være tilstrekkelig).
Dosering
 1. Puss nesen.
  Rist flasken.
  Ta av plasthetten.
 2. Hold flasken i en vertikal posisjon som vist på bildet.
 3. Før spissen av applikatoren inn i det ene neseboret. Rett applikatoren mot siden av nesen, bort fra midten av nesen (skilleveggen mellom neseborene) og spray riktig antall doser. Gjør tilsvarende i det andre neseboret. Merk: Du behøver ikke å puste inn samtidig som du sprayer.
 4. Tørk av applikatoren med et rent papirlommetørkle og sett plasthetten på igjen.
  Ikke bruk Livicort nesespray oftere enn anbefalt i dette pakningsvedlegget.
Rengjøring
De øverste plastdelene bør rengjøres jevnlig. Fjern plasthetten og løft av neseapplikatoren. Skyll hetten og applikatoren i lunkent vann. La delene lufttørke ordentlig før de settes på plass igjen. Ikke prøv å rengjøre neseapplikatoren ved bruk av en nål eller en skarp gjenstand.
Symptomlindring oppnås vanligvis etter regelmessig bruk i 1 til 2 uker. Kontakt apotek eller lege etter 2 ukers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Hvis du har pollenallergi, bør du begynne behandlingen med Livicort noen dager før allergisesongen starter.
Vedlikeholdsdose
Når plagene er under kontroll bør dosen reduseres til en så lav dose som mulig som fortsatt gir effekt.
Begynn for eksempel med å redusere dosen til 1 spray av 64 mikrogram/dose eller 2 spray av 32 mikrogram/dose i hvert nesebor kun om morgenen, alternativt 1 spray av 32 mikrogram/dose i hvert nesebor morgen og kveld. Er plagene fortsatt under kontroll kan man prøve å redusere dosen ytterligere. For noen pasienter vil 1 spraydose av 32 mikrogram/dose i hvert nesebor om morgenen være tilstrekkelig for å holde symptomene under kontroll. Livicort bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Kontakt lege dersom du har symptomer på allergi som må behandles i mer enn 3 måneder.
Livicort har ingen virkning på allergisymptomer i øynene. Hvis øynene plager deg, kan apotek eller lege i tillegg anbefale et annet legemiddel som hjelper for disse plagene.
Dersom du tar for mye av Livicort
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det bør ikke skje noe om du en enkelt gang skulle få i deg for mye Livicort. Hvis du tar større doser enn anbefalt over lengre tid, kan det imidlertid oppstå bivirkninger. Hvis du tror dette har skjedd med deg, må du rådføre deg med legen din.
Det er viktig at du tar dosen som angitt i dette pakningsvedlegget. Bruk av større eller mindre doser kan forverre symptomene dine.
Spør apotek eller lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avslutt bruken av nesesprayen og kontakt legevakt umiddelbart dersom du opplever noe av følgende:
 • Plutselige tegn på en allergisk reaksjon, slik som utslett, kløe, elveblest eller rødhet i huden, hevelse i ansikt, lepper, munn, tunge eller andre områder på kroppen, kortpustethet, hvesende pust eller vanskeligheter med å svelge eller puste, eller en følelse av svakhet.
Andre bivirkninger som kan oppstå omfatter:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • Neseblødning eller irritasjon i nesen.
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Muskelkramper.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • Stemmeforandring.
 • Skader på skilleveggen mellom neseborene.
 • Blåmerker.
 • Tåkesyn.
 • Sår i nesen.
Andre bivirkninger som kan oppstå, men det er ikke kjent hvor ofte:
 • Grønn stær (glaukom).
 • Grå stær (katarakt).
Andre bivirkninger hos barn og ungdom
Redusert høydevekst har vært rapportert hos barn som får behandling med kortikosteroider tatt via nesen. Legen din burde kontrollere høyden på barn og ungdommer som får behandling med Livicort over lengre tid.
Psykiske forstyrrelser eller atferdsforstyrrelser slik som hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, uro, depresjon eller aggresjon er rapportert sjelden (spesielt hos barn).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Livicort

Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Livicort nesespray
 • Virkestoff er budesonid. En dose (1 spray) inneholder 32 eller 64 mikrogram budesonid.
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, vannfri glukose, polysorbat 80, natriumedetat, kaliumsorbat (konserveringsmiddel E 202), saltsyre og renset vann.
Hvordan Livicort nesespray ser ut og innholdet i pakningen
Livicort nesespray er en pumpespray.
1 flaske inneholder 120 doser
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker
McNeil AB, Helsingborg, Sverige
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, OsloTlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019