Otrivin Haleon nesespray 1 mg/ml

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Otrivin brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Otrivin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Otrivin
 3. Hvordan du bruker Otrivin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Otrivin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Otrivin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.
Otrivin inneholder virkestoffet xylometazolin og er et middel som brukes lokalt i nesen. Den får blodårene til å trekke seg sammen og letter luftpassasjen ved tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse. Effekten av Otrivin starter innen noen minutter og varer i opptil 12 timer.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.

2. Hva du må vite før du bruker Otrivin

Bruk ikke Otrivin 1 mg/ml
 • til barn under 12 år
 • dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort gjennom nesen (hjerneoperasjon som er utført gjennom nese eller munn)
 • dersom du har trangvinklet grønn stær (økt trykk i øynene)
 • dersom du har kronisk betennelse i nesen med veldig tørre slimhinner i nesehulen (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitt).
Informer lege eller apotek dersom noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Otrivin ved følgende tilstander:
 • høyt blodtrykk
 • hjertesykdom (for eks. lang QT-tid-syndrom)
 • sykdom (overaktivitet) i skjoldbruskkjertelen (hypertyreose)
 • sukkersyke (diabetes mellitus)
 • hvis du bruker bromokriptin
 • hvis du har en forstørret prostata (prostatahypertrofi)
 • hvis du har en godartet svulst i binyrene som produserer store mengder adrenalin og noradrenalin (feokromocytom)
 • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt dem i løpet av de siste to ukene
Dersom noe av dette gjelder deg, bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Otrivin.
Otrivin bør ikke brukes i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (”rebound” effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.
Som andre produkter mot tett nese, kan Otrivin gi søvnforstyrrelser, svimmelhet og tremor hos enkelte pasienter. Rådfør deg med lege dersom slike symptomer blir plagsomme.
Otrivin skal ikke brukes i øyne eller munn.
Barn
Otrivin 1 mg/ml skal ikke brukes til barn under 12 år.
Andre legemidler og Otrivin
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesielt skal du ikke bruke Otrivin hvis du tar noen legemidler mot depresjon. Disse legemidler er:
 • monoaminoksidase- (MAO) hemmere: ikke bruk Otrivin hvis du bruker MAO-hemmere eller har brukt det i løpet av de siste 14 dager.
 • tri-/tetra-sykliske antidepressiva.
Hvis du bruker noen av legemidlene over, snakk med en lege før du bruker Otrivin.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Otrivin skal ikke brukes av gravide.
Under amming bør Otrivin kun brukes etter anbefaling fra lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Otrivin har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Otrivin

Bruk alltid Otrivin som anbefalt under. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du er usikker.
Otrivin 1 mg/ml er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Dosering
Voksne og barn fra 12 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Den siste doseringen kan tas kort tid før sengetid. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Otrivin.
Ikke bruk Otrivin sammenhengende i mer enn 10 dager. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Bruksanvisning
1. Puss nesen. Fjern plasthetten
2. Spissen av pumpen må ikke klippes. Nesesprayen skal nå klargjøres før bruk.
3. Før første gangs bruk, trykk 4 ganger for å klargjøre pumpen. Pumpen er deretter klar til bruk i behandlingsperioden. Hvis pumpen ikke avgir spray når du trykker på den, eller hvis den ikke har vært brukt i mer enn 7 dager, skal den igjen klargjøres med 4 trykk som beskrevet. Vær veldig forsiktig så du ikke får spray i øyne eller munn.
4. Hold flasken oppreist med tommelen under, og spissen mellom to fingre.
5. Len hodet litt forover. Sprayens spiss føres forsiktig opp i neseboret, og det pumpes én gang under samtidig rolig innpust gjennom nesen. Gjenta i det andre neseboret.
6. Rengjør og tørk spissen før plasthetten settes på igjen.
7. Sprayen bør kun brukes av én person for å unngå smitte.
Otrivin har en enveis vakuumpumpe som hindrer at luften strømmer tilbake i flasken etter bruk. Dette er grunnen til at det ikke er nødvendig med konserveringsmidler. Dosepumpen har en beskyttelseshette med åpninger som tillater sprayrester å tørke ut, og forhindrer mikrobiell forurensning av den neste spraydosen.
Dersom du tar for mye Otrivin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mye Otrivin eller hvis det svelges ved et uhell må du kontakte lege eller apotek umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Otrivin
Bruk ikke dobbel dose for å oppveie for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Otrivin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp bruken av Otrivin og søk legehjelp umiddelbart dersom du opplever noe av det følgende, som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • vanskeligheter med å puste eller svelge
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals
 • sterk kløe i huden, med rødt utslett eller vabler
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer)
Tørrhet svie eller ubehag i nesen
Hodepine
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer)
Irritasjon i nese, munn og svelg
Neseblod
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1 000 personer)
Kvalme
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter)
Allergiske reaksjoner (hudutslett, kløe), forbigående synsforstyrrelser, nervøsitet, uregelmessig eller rask hjerterytme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Otrivin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Otrivin etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Otrivin
 • Virkestoff er: xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er: natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, dinatriumedetat og renset vann.
Hvordan ser Otrivin ut og innholdet i pakningen
10 ml plastflaske med dosepumpe.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Tilvirker:
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no