Otrivin med mentol Haleon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Otrivin med mentol brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør kontakten skje umiddelbart.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Otrivin med mentol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Otrivin med mentol
 3. Hvordan du bruker Otrivin med mentol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Otrivin med mentol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Otrivin med mentol er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Otrivin med mentol er en nesespray med avsvellende effekt.
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør kontakten skje umiddelbart.

2. Hva du må vite før du bruker Otrivin med mentol

Bruk ikke Otrivin med mentol
 • dersom du er allergisk overfor xylometazolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har operert vekk hypofysen eller etter operasjoner hvor hjernehinnen kan ha blitt skadet.
 • hvis du har trangvinklet grønn stær (økt trykk i øynene).
 • hvis du har kronisk betennelse i nesen med veldig tørre slimhinner i nesehulen (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitt)
Fortell legen din eller farmasøyten på apoteket dersom noe av ovenstående gjelder for deg da Otrivin med mentol ikke er egnet under disse omstendighetene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller på apotek før du bruker Otrivin med mentol dersom:
 • du har høyt blodtrykk
 • du har hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom)
 • du har overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose)
 • du har diabetes
 • du har en forstørret prostata (prostata hypertrofi)
 • du har en svulst i binyrene som produserer store mengder adrenalin og noradrenalin (feokromocytom)
 • du er under behandling med:
  • monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt dem i løpet av de siste to ukene.
  • tri- eller tetrasykliske antidepressiver
Dersom noe av dette gjelder for deg, ikke bruk Otrivin med mentol før du har snakket med legen din eller apotek.
Personer som er følsomme overfor legemidler med adrenalinlignende effekt (f.eks. adrenalin, efedrin) kan få bivirkninger som søvnforstyrrelser, svimmelhet, skjelvinger, hjertebank eller økt blodtrykk, og skal derfor kontakte lege før bruk av Otrivin med mentol. Otrivin med mentol skal ikke brukes i mer enn 10 dager for å unngå en medisinsk indusert tetthet i nesen, som kan lede til fysisk legemiddelavhengighet.
Otrivin med mentol er ikke beregnet for bruk i øynene eller munn. Ikke overskrid anbefalt dose, særlig for barn og eldre.
Barn
Otrivin med mentol må ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Otrivin med mentol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandlingen med Otrivin med mentol kan bli påvirket dersom det brukes samtidig med trisykliske (f.eks. klomipramin, amitriptylin) eller tetrasykliske (f.eks. maprotilin) antidepressiva. Behandling med Otrivin med mentol kan påvirke effekten av monoaminoksidasehemmere. Dette gjelder ved samtidig bruk og når monoaminoksidasehemmere har vært brukt i løpet av de siste 14 dagene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Av forsiktighetshensyn skal ikke Otrivin med mentol brukes av gravide og ammende kvinner. Ved amming kan Otrivin med mentol kun brukes etter anbefaling av lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Otrivin med mentol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringsinstrukser for voksne og barn over 12 år:
1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Otrivin med mentol.
Ikke bruk Otrivin med mentol sammenhengende i mer enn 10 dager. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Hver spraydusj av Otrivin med mentol inneholder 0,14 ml oppløsning.
Det anbefales at dagens siste dose tas like før sengetid. Annen dosering, slik lege har forskrevet.
Bruksanvisning
1. Puss nesen. Fjern den gjennomsiktige plasthetten.
2. Spissen av pumpen må ikke klippes. Nesesprayen skal nå klargjøres før bruk.
3. Pumpen skal klargjøres før første gangs bruk ved å trykke den ned 4 ganger. Etter klargjøring vil pumpen normalt forbli slik gjennom regelmessige daglige behandlingsperioder. Om sprayen ikke kommer når man trykker pumpen helt ned, eller den ikke har vært i bruk i mer enn 6 dager, trenger pumpen å bli klargjort på nytt med 4 trykk som ved første gangs bruk. Vær veldig forsiktig med å ikke spraye i øynene eller munn.
4. Hold flasken som vist på bildet.
5. Len hodet litt forover. Sprayens spiss føres forsiktig opp i neseboret.
6. Spray, og pust samtidig rolig inn gjennom nesen.
7. Gjenta i det andre neseboret.
For å unngå mulig spredning av infeksjon bør flasken kun brukes av én person.
Dersom du tar for mye av Otrivin med mentol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Otrivin med mentol
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

4. Mulige bivirkninger
Som alle andre legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stans bruk av Otrivin med mentol og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende som kan være tegn på en allergisk reaksjon:
 • Vanskeligheter med å puste eller svelge
 • Opphovnet ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • Kraftig kløe i huden, med rødlig utslett eller elveblest
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): Hodepine, kvalme, svie eller lokal irritasjon i nesen, tørr neseslimhinne.
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
Neseblod
Ikke kjent (kan kan ikke anslås utifra tilgjengelige data): allergiske reaksjoner (hudutslett, kløe), uregelmessige eller raske hjerteslag, forhøyet blodtrykk og forbigående uklart syn. Otrivin med mentol kan forårsake tetthet i nesen hvis den blir brukt sammenhengende i mer enn 10 dager.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Otrivin med mentol

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Otrivin med mentol
Virkestoff er: Xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml.
Andre innholdsstoffer er: Mentol, cineol, dinatriumedetat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumklorid, sorbitol, makrogolglyserolhydroksystearat og renset vann.
Inneholder ikke konserveringsmiddel.
Hvordan Otrivin med mentol ser ut og innholdet i pakningen
10 ml plastflaske med spraypumpe som avgir en bestemt dose per trykk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: mystory.nd@haleon.com
Tilvirker:
Haleon Denmark ApS Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.09.2023
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no