Synfase Pfizer

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Synfase er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Synfase
 3. Hvordan du bruker Synfase
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Synfase
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Synfase er og hva det brukes mot

Synfase er et kombinasjonspreparat, en p-pille som inneholder de to kvinnelige kjønnshormonene, østrogen og gestagen. Synfase forhindrer graviditet fordi den hindrer eggløsning, gjør sekretet i livmoren mer tyktflytende slik at sædcellene har vanskelig for å komme frem, og påvirker livmorslimhinnen slik at det blir vanskelig for egget å feste seg.

2. Hva du må vite før du bruker Synfase

Bruk ikke Synfase
 • dersom du er allergisk overfor noretisteron eller etinyløstradiol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du har eller har hatt:
 • Årebetennelse eller blodpropp
 • Hjertesykdom eller forstyrrelser i blodets levringsevne
 • Hjerneslag
 • Alvorlig, ubehandlet høyt blodtrykk og/eller for høyt fettinnhold i blodet
 • Påvist eller mistanke om brystkreft eller underlivskreft
 • Østrogenavhengige svulster (inkludert økt vekst av livmorslimhinnen).
 • Leversykdom inkl. leversvulster
 • Gulsott (ikterus) eller alvorlig kløe (pruritus) i tidligere svangerskap
 • Porfyri (forhøyet innhold av porfyriner i blod, urin, galle samt i avføringen) eller forstyrrelser i utskillelsen av bilirubin
 • Dersom du har hatt herpesliknende utslett under tidligere svangerskap
 • Uforklarlig/unormal blødning fra skjeden
 • Hvis du er, eller mistenker at du kan være gravid
 • Dersom du har hepatitt C og tar legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir eller glekaprevir/pibrentasvir (se også avsnittet «Andre legemidler og Synfase»)
Advarsler og forsiktighetsregler
Kontakt lege med en gang hvis du ved bruk av Synfase skulle merke plutselige synsforstyrrelser, talevansker, lammelser, kraftig hodepine, tungpustethet, sterkt ubehag og smerter i brystet, sterke smerter i mage, hevelse eller smerter i bena. Dette kan være tidlige symptomer på alvorlige bivirkninger som blodpropp i hjernen, lunger eller dyp venetrombose.
Oppsøk lege umiddelbart hvis du får symptomer på angioødem, for eksempel hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge eller får hudutslett muligens sammen med pustevansker. Legemidler som inneholder østrogen kan gi eller forverre symptomer på arvelig eller ervervet (ikke arvelig) angioødem.
Det kan være at du ikke bør bruke Synfase hvis du har eller har hatt:
 • Leverbetennelse eller gulsott
 • Diabetes
 • Migrene
 • Nyresykdom
 • Epilepsi
 • Høyt blodtrykk
 • Arvelige blodsykdommer, også i familien (sigdcelleanemi)
 • Østrogenavhengige godartede svulster
 • Åreknuter
 • Multippel sklerose
 • Muskelkramper
 • Ufrivillige muskelrykninger (Sanktveitsdans)
 • Kronisk ørelidelse (otosklerose)
 • SLE - systemisk lupus erythematosus (hudsykdom forbundet med indre skader)
 • Overvekt
 • Depresjon
 • Tilstander som blir forverret av væskeopphopning (ødemer)
Det kan være at legen ber deg slutte med Synfase dersom disse lidelsene forverres under behandling med Synfase.
Før behandlingsstart med Synfase vil du få spørsmål om din families sykehistorie, spesielt om noen i din nærmeste familie har fått blodpropp, hjerteinfarkt eller slag i ung alder.
Kvinner som har svært sjeldne menstruasjoner kan få problemer med å bli gravide etter å ha brukt p- piller.
Røyking øker risikoen for blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag, spesielt hos kvinner over 35 år, og frarådes hos kvinner som bruker p-piller.
Kvinner som tidligere har fått pigmentflekker i huden under svangerskap bør unngå sollys.
Hvis du oppsøker en annen lege enn den som har forskrevet Synfase, eller blir innlagt på sykehus, er det viktig at du opplyser om at du bruker p-piller. Du bør slutte med p-piller fire uker før og to uker etter et kirurgisk inngrep. Ved febersykdommer eller skader som medfører sengeleie av mer enn noen få dagers varighet, bør du slutte å ta Synfase.
Urtepreparater som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) skal ikke brukes sammen med Synfase på grunn av risiko for nedsatt virkning av Synfase.
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Synfase, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Andre legemidler og Synfase
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Visse legemidler som kan gi blødningsforstyrrelser og nedsette prevensjonssikkerheten er enzyminduserende midler (som f.eks. rifampicin og griseofulvin), søvnmidler (f.eks. benzodia- zepiner), legemidler mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin og primodon) og hurtigvirkende avføringsmidler. Kvinner som er under korttidsbehandling med noen av disse legemidlene, bør i tillegg til Synfase bruke ikke-hormonell beskyttelse (f.eks. kondom) under behandlingen og i 14 dager etter avsluttet behandling.
P-piller kan øke virkningen av legemidler mot lungesykdom (teofyllin) og legemidler som hemmer immunforsvaret (ciklosporin) og kan motvirke effekten av vitamin B12. Det kan være nødvendig å endre doseringen av legemidler mot diabetes fordi p-piller nedsetter glukosetoleransen.
Urtepreparater som inneholder Johannesurt (prikkperikum, Hypericum perforatum) må ikke brukes sammen med Synfase på grunn av risiko for redusert virkning av Synfase.
Bruk ikke Synfase dersom du har hepatitt C og tar legemidler som inneholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir eller glekaprevir/pibrentasvir. Dette kan føre til forhøyelser i blodprøveresultater for leverfunksjon (forhøyelse av leverenzymet ALAT). Legen din vil forskrive en annen type prevensjonsmiddel dersom du skal begynne på noen av disse legemidlene. Synfase kan brukes igjen omtrent to uker etter at du har avsluttet behandlingen med disse legemidlene. Se avsnittet «Bruk ikke Synfase».
Husk alltid på å si fra at du bruker p-piller hvis du blir forskrevet medisin av en lege eller tannlege.
Inntak av Synfase sammen med mat og drikke
Synfase kan tas med eller uten mat.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Synfase skal ikke benyttes under graviditet. Du bør straks slutte å ta Synfase hvis det foreligger mistanke om graviditet.
Østrogenet i tabletten kan redusere melkemengden. Virkestoff fra legemidlet kan skilles ut i melken. Synfase bør ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Synfase antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Synfase inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Synfase

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan starte med Synfase (første menstruasjonssyklus)
Ta den første tabletten på menstruasjonens første dag (hvis du ikke har menstruasjon, kan du spørre legen når du bør begynne). Ta den første tabletten fra boblen som er merket med nummer 1. Som hjelp til å huske startdagen finner du nederst på pakningen en ukedagsmarkering. Marker den ukedagen du tar den første tabletten. Du vil være beskyttet mot graviditet fra første tablett dersom du starter på menstruasjonens første dag forutsatt at du tar tabletten daglig.
Hvis du ikke kan begynne med tabletten på den første dagen av menstruasjonen, kan du begynne på enhver dag inntil den femte dagen. Da er du imidlertid ikke beskyttet mot graviditet i de første 14 dagene, og du bør derfor bruke en annen prevensjonsmetode i tillegg (f.eks. kondom). Ta én tablett hver dag til du er ferdig med alle 21 eller 28 tablettene i pakningen.
Videre behandling (de neste menstruasjonssyklusene):
Pakninger med 21 tabletter per brett
Etter 21 dager tar du en pause på 7 dager. Det vil sannsynligvis oppstå en menstruasjonslignende blødning i løpet av disse dagene. Etter disse 7 dagene starter du på neste pakning. Du skal alltid starte en ny pakning på den samme ukedagen.
Du er beskyttet mot graviditet også i denne syvdagers menstruasjonspausen, men bare hvis du begynner med den neste pakningen i tide. Derfor er den første tabletten i pakningen den du minst av alle kan hoppe over eller bli forsinket med.
Pakninger med 28 tabletter per brett
Etter 28 dager starter du direkte på en ny pakning uten tablettopphold.
En menstruasjonslignende blødning inntrer vanligvis når du tar de siste tablettene på brettet. Du skal alltid begynne den neste pakningen på den samme ukedagen.
Du er beskyttet mot graviditet hele tiden, dersom du tar tablettene i følge instruksjonen og begynner med det neste brettet uten opphold. Den første tabletten i pakningen er den du minst av alle kan hoppe over eller bli forsinket med.
Hvis du har oppkast eller alvorlig diaré, kan virkningen av Synfase reduseres. Fortsett å ta tablettene som vanlig, men bruk en annen prevensjonsmetode i tillegg (f.eks. kondom), frem til start på neste brett.
Bruk etter abort og fødsel
Spør legen om råd.
Dersom du tar for mye av Synfase
Hvis du tar flere enn anbefalt antall tabletter kan kvalme, brekninger og blødning fra skjeden forekomme.
Dersom du har glemt å ta Synfase
Ta tabletten så fort du oppdager det, og ta neste tablett til normal tid. Dette kan bety at du må ta 2 tabletter den samme dagen.
Hvis det er gått mer enn 36 timer mellom inntak av to tabletter, vil virkningen av Synfase reduseres. Ta tabletten så fort du oppdager det og fortsett som vanlig neste dag. Du vil imidlertid ikke være beskyttet mot graviditet i de neste 14 dagene eller resten av menstruasjonssyklusen.
Tilleggsprevensjon (f.eks. kondom) bør brukes. Uteblir menstruasjonen bør graviditetstest utføres før du starter på nytt brett.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer på angioødem: hevelser i ansikt, tunge og/eller svelg og/eller problemer med å svelge, eller hudutslett muligens sammen med pustevansker (se også avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
Kvalme, hodepine, vektendring, brystspenninger, humørforandringer, nedsatt seksualdrift. Blødningsforstyrrelser, særlig i begynnelsen av behandlingen (uregelmessige småblødninger eller endring i både mengde og varighet av menstruasjonen, eller uteblitt menstruasjonsblødning). Disse bivirkningene går over når en slutter å ta Synfase.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 brukere):
Blodpropp, hjerteinfarkt, hjerneslag, hudsykdommer (pigmentforandringer og knuterosen), nedsatt glukosetoleranse, forhøyet blodsukker som gir økt insulinbehov, endringer i fettnivåer i blodet (triglyserid- kolesterol- og lipoproteinnivå, , kløe, forandringer i leverfunksjonen, gulsott, gallestein, minsket tårevæske (kan gi problemer med bruk av kontaktlinser).
Du bør gå til regelmessig kontroll hos lege, første gang etter 3 måneder. senere en gang årlig.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Synfase

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Synfase
 • Virkestoffer er noretisteron og etinyløstradiol.
  De blå tablettene inneholder 0,5 mg noretisteron og 35 mikrogram etinyløstradiol.
  De hvite tablettene inneholder 1 mg noretisteron og 35 mikrogram etinyløstradiol.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Blå tabletter: Laktose 42,2 mg, maisstivelse, magnesiumstearat, povidon og fargestoffet indigokarmin (E132).
  Hvite tabletter: Laktose 41,7 mg, maisstivelse, magnesiumstearat og povidon.
  Oransje tabletter (inneholder ingen virkestoffer): Laktose (vannfri) 32,4 mg, mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat 5 mg, magnesiumstearat og fargestoffet paraoransje (E110).
Hvordan Synfase ser ut og innholdet i pakningen
Synfase tabletter kommer i blisterpakninger med en ytterkartong.
Pakningene inneholder 3 × 21 tabletter, 6 × 21 tabletter og 3× 28 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Piramal Pharma Solutions (Dutch) BV
Level, 7e verdieping
Bargelaan 200
2333 CW
Leiden
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.09.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert og oppdatert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Samme informasjon er også tilgjengelig på følgende adresse:
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-synfase-pfizer-564348