Cleye Elara Pharmaservices

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Cleye 0,12 mg/ml øyedråper vil i hele dette pakningsvedlegget kalles Cleye. Dette legemidlet er reseptfritt.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 24 timer.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cleye er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cleye
 3. Hvordan du bruker Cleye
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cleye
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Cleye er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Cleye er:
Cleye øyedråper inneholder virkestoffet nafazolin, som virker ved å trekke sammen blodkarene i øyets bindehinne og reduserer dermed rødhet og hevelse i øynene. Cleye begynner å virke innen 1 minutt og varer i minst tre timer.
Hvem kan bruke Cleye og hva brukes Cleye mot:
Voksne og barn over 12 år: korttidsbehandling av lett rødhet og mild irritasjon i øynene.
Kontakt lege hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre etter 24 timer.

Hva du må vite før du bruker Cleye

Bruk ikke:
 • dersom du er allergisk overfor nafazolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hatt forhøyet trykk inne i øyeeplet (grønn stær, glaukom) og får øyedråper mot dette dersom legen din har fortalt deg at du har «trang kammervinkel», det vil si at du er i faresonen for å utvikle grønn stær (glaukom)
 • dersom du har skader på hornhinnene (den fremre delen av øyet)
 • dersom du har en betennelse i regnbuehinnen (den fargede delen av øyet)
Advarsler og forsiktighetsregler
Dette produktet skal bare brukes sporadisk og over kort tid (se også pkt. 3 Hvordan du bruker Cleye).
Etter lang eller overdreven bruk er det mulig at nafazolinhydroklorid ikke fungerer like effektivt eller at den kan gjøre rødhet verre.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cleye hvis du lider av en øyesykdom preget av vedvarende rødhet, smerte eller tåkesyn.
Du bør slutte å bruke dette legemidlet og oppsøke lege hvis du opplever smerter i øyet, synsforstyrrelser, lysskyhet, vedvarende rødhet eller irritasjon i øyet, eller hvis tilstanden forverres eller ikke viser tegn til bedring etter 24 timer.
Bruk av Cleye sammen med kontaktlinser
Cleye inneholder benzalkoniumklorid som er kjent for å misfarge myke kontaktlinser. Ta ut kontaktlinser før du har disse dråpene i øynene. Du kan sette kontaktlinsene inn igjen ca. 15 minutter etter at du har dryppet øynene.
Barn
Cleye skal ikke brukes til barn under 12 år.
Andre legemidler og Cleye
Dersom du skal bruke andre øyedråper eller øyesalver i tillegg til Cleye, bør du vente i ca. 15 minutter mellom bruken av de ulike produktene. Øyesalve skal alltid brukes sist.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet hvis du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du opplever tåkesyn må du ikke kjøre bil eller betjene maskiner før synet er normalt igjen.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cleye inneholder benzalkoniumklorid
som kan forårsake øyeirritasjon hos noen mennesker. Hvis du vet at du er følsom for dette innholdsstoffet må du ikke bruke dette produktet.

Hvordan du bruker Cleye

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik det er beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apoteket har fortalt deg. Kontakt apoteket hvis du er usikker.
Dette legemidlet skal kun brukes i øynene.
 • Vask hendene før bruk.
 • Unngå at dråpespissen kommer i kontakt med noen overflater.
Dosering
Voksne og barn over 12 år: 1-2 dråper i hvert øye, 2-3 ganger daglig.
Cleye skal kun brukes sporadisk og ikke lengre enn 7 påfølgende dager.
Dersom du tar for mye av Cleye
Overforbruk kan gi økt rødhet i øyet. Skulle det skje, må du avbryte behandlingen. Kontakt lege hvis rødheten vedvarer.
Hvis du ved en feiltakelse bruker for mye Cleye eller svelger innholdet i flasken må du umiddelbart kontakte lege og rapportere eventuell nedsatt kroppstemperatur, døsighet og koma, spesielt hos barn.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Etter å ha dryppet øynene vil du en sjelden gang merke en liten irritasjon som f.eks. svie, svakt tåkesyn eller en liten utvidelse av pupillen (den svarte sirkelen midt i øyet). Dette er forventede og midlertidige effekter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Cleye

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Ikke anvendt legemiddel må destrueres én måned etter første åpning av flasken.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis oppløsningen skifter farge eller blir uklar.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cleye
 • Virkestoffet er nafazolinhydroklorid 0,12 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumkloridoppløsning, borsyre (E284), boraks (E285), dinatriumedetat, og renset vann.
Hvordan Cleye ser ut og innholdet i pakningen
Øyedråpeoppløsningen er en klar, fargeløs væske i en hvit HDPE plastflaske. Flaskespissen er av LDPE og plastlokket av polypropylen. Hver flaske inneholder 5 ml eller 10 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Elara Pharmaservices Europe Limited, 239 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin, Dublin, D15KV21, Irland
Lokal representant:
Evolan Pharma AB, Danderyd, Sverige.
Tilvirker:
Tubilux Pharma S.p.A, Via Costarica 20/22, 00071 Pomezia (Roma), Italy
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Sverige, Finland - Cleari
Danmark - Cleareyes
Storbritannia - Murine Red & Sore Eyes
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.01.2021