Twinrix Adult GlaxoSmithKline

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får denne vaksinen. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Denne vaksinen er skrevet ut kun til deg. Ikke gi den videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Twinrix Adult er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Twinrix Adult
 3. Hvordan Twinrix Adult gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Twinrix Adult
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Twinrix Adult er og hva det brukes mot

Twinrix Adult er en vaksine som brukes til voksne og ungdommer, 16 år og eldre, for å forhindre to sykdommer: Hepatitt A og hepatitt B. Vaksinen virker ved å hjelpe kroppen til selv å produsere sin egen beskyttelse (antistoffer) mot disse sykdommene.
 • Hepatitt A: Hepatitt A er en infeksjonssykdom som kan ramme leveren. Sykdommen forårsakes av hepatitt A-viruset. Hepatitt A-viruset kan smitte fra person til person gjennom mat og drikke, eller ved å svømme i vann som er forurenset av kloakk. Symptomer på hepatitt A inntreffer tre til seks uker etter kontakt med viruset. Disse består av kvalme, feber og smerte. Etter noen dager kan det hvite i øynene og huden bli gulaktig (gulsott). Symptomene kan variere i styrke og type. Små barn vil kanskje ikke utvikle gulsott. De fleste blir helt friske, men sykdommen er vanligvis alvorlig nok til at mennesker er syke i omtrent en måned.
 • Hepatitt B: Hepatitt B forårsakes av hepatitt B-viruset. Det medfører opphovning av leveren (betennelse). Viruset finnes i kroppsvæsker som blod, sæd, vaginalsekreter eller spytt fra smittede personer.
Vaksinasjon er den beste måten å beskytte seg mot disse sykdommene på. Ingen av bestanddelene i vaksinen er smittsomme.

2. Hva du må vite før du får Twinrix Adult

Bruk ikke Twinrix Adult dersom
 • du er allergisk mot:
  • virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i vaksinen (listet opp i avsnitt 6).
  • neomycin

  Symptomer på en allergisk reaksjon kan være kløende hudutslett, kortpustethet og hevelse i ansikt eller tunge.
 • du tidligere har fått en allergisk reaksjon etter vaksinasjon med andre vaksiner mot hepatitt A og/eller hepatitt B.
 • du har en alvorlig infeksjon med høy feber (over 38ºC). En lett infeksjon som en forkjølelse bør ikke være noe problem, men snakk med legen din først.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du får Twinrix Adult dersom
 • du har opplevd helseproblemer etter tidligere vaksinasjoner.
 • du har nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling med legemidler.
 • du har et blødningsproblem eller lett får blåmerker.
Besvimelse kan forekomme (som regel hos ungdom) etter, eller til og med før, enhver injeksjon. Fortell derfor legen eller sykepleieren om du har besvimt ved tidligere injeksjoner.
En svak respons på vaksinen, hvor det er mulighet for at det ikke oppnås beskyttelse mot hepatitt A, har blitt observert blant overvektige. En svak respons på vaksinen, hvor det er mulighet for at det ikke oppnås beskyttelse mot hepatitt B, har også blitt observert blant eldre mennesker, menn, røykere, overvektige, personer med langvarig sykdom eller personer som får enkelte former for legemiddelbehandling. Legen din kan anbefale deg å ta en blodprøve etter at du har fullført hele vaksinasjonsskjemaet for å undersøke om du har oppnådd en tilfredsstillende respons. Er den ikke tilfredsstillende, vil legen din gi deg råd angående behovet for ekstra doser.
Andre legemidler ogTwinrix Adult
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du får denne vaksinen dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om Twinrix Adult passerer over i morsmelk, men det er imidlertid ikke forventet at vaksinen vil forårsake noen problemer hos spedbarn som ammes.
Twinrix Adult inneholder neomycin og natrium
Informer legen din dersom du har hatt allergiske reaksjoner mot neomycin (antibiotika).
Denne vaksinen inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan Twinrix Adult gis

Du vil totalt få tre injeksjoner i løpet av 6 måneder. Hver injeksjon vil gis ved et separat legebesøk. Den første dosen vil gis på en valgt dato. De resterende to dosene vil gis én måned og seks måneder etter den første dosen.
 • Første dose: På en valgt dato
 • Andre dose: 1 måned senere
 • Tredje dose: 6 måneder etter første dose
Twinrix Adult kan også gis som tre doser i løpet av en måned. Dette skjemaet kan kun brukes hos voksne som trenger rask beskyttelse (f.eks. utenlandsreisende). Den første dosen vil bli gitt på en valgt dato. De to resterende dosene vil bli gitt 7 dager og 21 dager etter den første dosen. Det anbefales en fjerde dose etter 12 måneder.
 • Første dose: På en valgt dato
 • Andre dose: 7 dager senere
 • Tredje dose: 21 dager etter første dose
 • Fjerde dose: 12 måneder etter første dose
Legen din vil fortelle deg om ekstra doser er nødvendig, og om fremtidige oppfrisknings- (”booster”-) doser.
Som angitt under punkt 2, er en svak respons på vaksinen, hvor det er mulighet for at det ikke oppnås beskyttelse mot hepatitt B, mer vanlig hos eldre, menn, røykere, overvektige, personer med langvarig sykdom eller personer som får enkelte former for legemiddelbehandling. Legen din kan anbefale deg å ta en blodprøve etter at du har fullført hele vaksinasjonsskjemaet for å undersøke om du har oppnådd en tilfredsstillende respons. Er den ikke tilfredsstillende, vil legen din gi deg råd angående behovet for ekstra doser.
Dersom du går glipp av en planlagt dose, snakk med legen og avtal et nytt besøk.
Pass på å fullføre hele vaksinasjonsskjemaet bestående av tre injeksjoner. Hvis du ikke gjør det, kan du ikke være sikker på å ha en fullgod beskyttelse mot infeksjonene.
Legen vil injisere Twinrix Adult i overarmsmuskelen din.
Vaksinen skal ikke gis (dypt) i huden eller intramuskulært i setemuskelen fordi beskyttelsen kan bli redusert.
Vaksinen skal aldri gis i en blodåre.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av denne vaksinen.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan denne vaksinen forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som kan forekomme er:
Svært vanlige (disse kan forekomme ved 1 av 10 vaksinedoser eller oftere):
 • Hodepine
 • Smerte eller rødhet på injeksjonsstedet
 • Trøtthet
Vanlige (disse kan forekomme ved opptil 1 av 10 vaksinedoser):
 • Diaré, kvalme
 • Hevelse, blåmerke eller kløe på injeksjonsstedet
 • Generell følelse av uvelhet
Mindre vanlige (disse kan forekomme ved opptil 1 av 100 vaksinedoser):
 • Svimmelhet
 • Oppkast, magesmerter
 • Muskelsmerter
 • Øvre luftveisinfeksjon
 • Feber på 37,5ºC eller høyere
Sjeldne (disse kan forekomme ved opptil 1 av 1000 vaksinedoser):
 • Hovne kjertler i nakken, armhulen eller lysken (lymfadenopati)
 • Nedsatt følsomhet i huden overfor smerte eller berøring (hypestesi)
 • Stikkende eller prikkende følelse (parestesi)
 • Utslett, kløe
 • Leddsmerter
 • Redusert matlyst
 • Lavt blodtrykk
 • Influensalignende symptomer som høy feber, sår hals, rennende nese, hoste og frysninger
Svært sjeldne (disse kan forekomme ved opptil 1 av 10 000 vaksinedoser):
Bivirkninger som forekom i svært sjeldne tilfeller i kliniske studier eller ved rutinemessig bruk av vaksinen eller individuelle vaksiner mot hepatitt A og hepatitt B var:
 • Reduksjon i antall blodplater, som gir økt risiko for blødning eller blåmerker (trombocytopeni)
 • Lilla eller rød-brune flekker i huden (trombocytopenisk purpura)
 • Hevelse eller infeksjon i hjernen (encefalitt)
 • Degenererende sykdom i hjernen (encefalopati)
 • Betennelse i nerver (nevritt)
 • Nummenhet eller svakhet i armer og bein (nevropati), paralyse
 • Anfall eller kramper
 • Hevelser i ansikt, munn eller hals (angioneurotisk ødem)
 • Lilla eller rød-lilla hudutslett (lichen planus), alvorlig hudutslett (erytema multiforme), elveblest
 • Hevelser i ledd, muskelsvakhet
 • Infeksjon av området rundt hjernen som kan gi alvorlig hodepine med stiv nakke og følsomhet for lys (meningitt)
 • Betennelse i enkelte blodkar (vaskulitt)
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi, anafylaktoide reaksjoner og serumsykelignende symptomer). Tegn på en allergisk reaksjon kan være utslett som kan være kløende eller bestå av blemmer, opphovning av øyne og ansikt, puste- og svelgeproblemer, plutselig fall i blodtrykk og tap av bevissthet. Slike reaksjoner kan oppstå før man forlater legekontoret. Om du merker noen av disse symptomene bør du umiddelbart ta kontakt med lege
 • Unormale leverfunksjonsverdier
 • Multippel sklerose, hevelse i ryggmargen (myelitt)
 • Hengende øyelokk og svekkede muskler på en side av ansiktet (facialisparese)
 • Midlertidig betennelse i nerver som gir smerte, svakhet og paralyse i ekstremitetene og ofte med spredning til bryst og ansikt (Guillain-Barrés syndrom)
 • Sykdom i nervene i øyet (optikusnevritt)
 • Umiddelbar smerte på injeksjonsstedet, stikkende og brennende følelse
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Twinrix Adult

Oppbevar denne vaksinen utilgjengelig for barn.
Bruk ikke denne vaksinen etter utløpsdatoen som er angitt på etikett og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Skal ikke fryses. Vaksinen ødelegges dersom den utsettes for frost.
Ikke kast legemidler i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Twinrix Adult
 • Virkestoffer er:
Hepatitt A virus (inaktivert)1,2 720 ELISA-enheter
Hepatitt B overflateantigen3,4 20 mikrogram
1fremstilt i humane diploide celler (MRC-5)
2adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert 0,05 milligram Al3+
3fremstilt i gjærceller (Saccharomyces cerevisiae) ved rekombinant DNA teknologi
4adsorbert til aluminiumfosfat 0,4 milligram Al3+
 • Hjelpestoffer er: natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Twinrix Adult ser ut og innholdet i pakningen:
Injeksjonsvæske, suspensjon i en ferdigfylt sprøyte.
Twinrix Adult er en hvit melkeaktig væske og leveres i ferdigfylt sprøyte (1 ml).
Twinrix Adult er tilgjengelig i pakninger på 1, 10 og 25 med eller uten kanyler.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l’Institut 89
B-1330 Rixensart
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 13.01.2022
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Under oppbevaring kan et fint, hvitt bunnfall med et klart, fargeløst lag over sees.
Vaksinen må resuspenderes før bruk. Når vaksinen er resuspendert, vil den ha et ensartet, hvitaktig utseende.
Resuspensjon av vaksinen for å få en ensartet, hvitaktig suspensjon
Vaksinen må resuspenderes ved å følge trinnene nedenfor:
 1. Hold sprøyten rett opp og ned med lukket hånd.
 2. Rist sprøyten ved å snu den opp og ned og tilbake igjen.
 3. Gjenta dette kraftig i minst 15 sekunder.
 4. Kontroller vaksinen igjen:
  a. Hvis vaksinen ser ut som en ensartet, hvitaktig suspensjon er den klar til bruk – utseende skal ikke være klart.
  b. Hvis vaksinen fortsatt ikke ser ut som en ensartet, hvitaktig suspensjon – snu den opp og ned igjen i minst 15 sekunder – deretter kontroller vaksinen igjen.
Vaksinen skal kontrolleres visuelt med tanke på fremmedlegemer og/eller unormalt utseende før administrering. Dersom slike forandringer oppdages, skal vaksinen kastes.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.