Cetirizin Sandoz Sandoz

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cetirizin Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Sandoz
 3. Hvordan du bruker Cetirizin Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cetirizin Sandoz er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Cetirizin Sandoz. Cetirizin Sandoz er et legemiddel til behandling av allergi.
Hos voksne og barn over 6 år brukes Cetirizin Sandoz til følgende:
 • lindring av symptomer i nesen og øynene på grunn av sesongbetont allergi eller helårsallergi.
 • lindring av kronisk elveblest (kronisk idiopatisk urtikaria).

2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Sandoz

Bruk ikke Cetirizin Sandoz
 • hvis du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/min)
 • hvis du vet at du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor hydroksyzin eller overfor piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler) eller overfor noen av de andre innholdsstoffene (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cetirizin Sandoz.
Hvis du har problemer med vannlating (ved ryggmargsproblemer eller problemer med prostata eller blæren), vennligst spør legen din om råd.
Rådfør deg med lege hvis du er en pasient med nedsatt nyrefunksjon. Du vil om nødvendig gå over til en lavere dose. Den nye dosen bestemmes av legen.
Rådfør deg med lege hvis du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.
Hvis du skal ta allergitester bør du spørre legen om du skal slutte å ta Cetirizin Sandoz i noen dager før testene. Dette legemidlet kan påvirke resultatene av allergitester.
Ved vanlige doser er det ikke sett påvirkning av betydning mellom alkohol (ved alkoholkonsentrasjoner i blodet på 0,5 promille [gram/liter], som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin. Det er imidlertid ingen tilgjengelig informasjon om sikkerheten når større doser av cetirizin tas sammen med alkohol. Som for andre legemidler mot allergi (antihistaminer) bør du derfor unngå å drikke alkohol samtidig som du bruker legemidlet.
Andre legemidler og Cetirizin Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek hvis du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Cetirizin Sandoz sammen med mat og drikke
Mat har ingen innvirkning på hvor mye cetirizin som tas opp i kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Cetirizin Sandoz bør unngås hos gravide kvinner. Utilsiktet bruk av legemidlet hos gravide kvinner burde ikke gi skadelige bivirkninger på fosteret. Legemidlet bør likevel bare brukes hvis det er nødvendig og etter råd fra lege.
Cetirizin går over i morsmelk. Du bør derfor ikke bruke Cetirizin Sandoz under amming med mindre du har vært i kontakt med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
I kliniske studier er det ikke vist tegn til svekket oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Cetirizin Sandoz.
Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet dersom du har tenkt til å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner etter at du har tatt Cetirizin Sandoz. Du bør ikke ta mer enn anbefalt dose.
Cetirizin Sandoz inneholder laktose
Hvis legen din har fortalt deg at du ikke tåler enkelte sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Cetirizin Sandoz

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene skal svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.
Voksne og ungdom over 12 år
Den anbefalte dosen er 10 mg én gang daglig, i form av 1 tablett.
Bruk hos barn i alderen 6-12 år
Den anbefalte dosen er 5 mg to ganger daglig, i form av en halv tablett to ganger daglig.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta 5 mg én gang daglig.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette. Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.
Hvis du mener at virkningen av Cetirizin Sandoz er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Behandlingsvarighet
Behandlingsvarigheten avhenger av type, varighet og forløp av plagene og bestemmes av legen.
Dersom du tar for mye av Cetirizin Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt lege hvis du tror du har fått i deg for mye legemiddel. Legen vil bestemme hva som eventuelt skal gjøres.
Bivirkningene som er angitt nedenfor, kan forekomme med økt intensitet etter en overdose. Det er rapportert om bivirkninger som forvirring, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidede pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.
Dersom du har glemt å ta Cetirizin Sandoz
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cetirizin Sandoz
I sjeldne tilfeller kan intens kløe og/eller elveblest komme tilbake dersom du slutter å ta Cetirizin Sandoz. Spør lege eller apotek hvis du har spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Cetirizin Sandoz og søk medisinsk hjelp umiddelbart hvis du opplever symptomer som:
 • hevelse i munn, ansikt og/eller hals
 • pustevansker (tett i brystet eller piping)
 • plutselig fall i blodtrykk med påfølgende besvimelse eller sjokk
Symptomene kan være tegn på allergiske reaksjoner, anafylaktisk sjokk og angioødem. Disse reaksjonene kan oppstå like etter at du har tatt legemidlet, eller de kan oppstå senere.
Under er det listet opp ytterligere bivirkninger angitt etter frekvens:
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • utmattelse
 • munntørrhet, kvalme, diaré
 • svimmelhet, hodepine
 • søvnighet
 • sår hals, forkjølelseslignende symptomer i nesen
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • agitasjon (uro/opphisselse)
 • smerter i magen/buken
 • asteni (ekstrem utmattelse), slapphet og generell uvelhet
 • parestesi (unormal hudfølelse)
 • kløe, utslett
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • takykardi (for raske hjerteslag)
 • ødem (hevelse)
 • unormal leverfunksjon
 • vektøkning
 • kramper
 • aggresjon, forvirring, depresjon, hallusinasjoner, søvnløshet
 • elveblest
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
 • lavt antall blodplater (trombocytopeni), uvanlige blødninger eller blåmerker
 • akkomodasjonsforstyrrelse (dårligere evne til å innstille synet etter forskjellig avstand), tåkesyn, okulogyrasjon (ukontrollerte sirkelbevegelser med øynene)
 • besvimelse, tremor (skjelving), dysgeusi (endret smaksfornemmelse), ufrivillige bevegelser, unormale langvarige muskelsammentrekninger
 • tics (ufrivillige bevegelser/lyder)
 • unormal vannlating
 • forbigående utslett etter inntak av et legemiddel
Bivirkninger med ikke kjent hyppighet (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • amnesi (hukommelsestap), nedsatt hukommelse
 • økt appetitt
 • svimmelhet (vertigo)
 • urinretensjon (vanskeligheter med å tømme urinblæra helt)
 • mareritt
 • hepatitt (betennelse i leveren)
 • smerter i leddene
 • utslett med blemmer som inneholder puss
 • intens kløe (pruritus) og/eller elveblest når behandlingen avsluttes
 • tanker om å begå selvmord (tilbakevendende tanker eller fordypelse i selvmord). Hvis du får disse tankene, skal du slutte med tablettene og oppsøke legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Sandoz

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og gjennomtrykkspakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cetirizin Sandoz
Virkestoff er cetirizindihydroklorid.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, silika, kolloidal vannfri
Tablettdrasjering: hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, titandioksid (E 171).
Hvordan Cetirizin Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, avlange, filmdrasjerte tabletter med delestrek på den ene siden.
PVC-blister med aluminiumsfolie-lokk: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og 120 og 50 (50 × 1) endose.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.
eller
Lek S.A ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Warszawa, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.11.2023