Morfin Abcur Abcur

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, eller apotek hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Morfin Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Morfin Abcur
 3. Hvordan du bruker Morfin Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Morfin Abcur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Morfin Abcur er og hva det brukes mot

Morfin Abcur er et legemiddel til bruk ved sterke smerter, og det tilhører en gruppe legemidler som kalles naturlige opiumsalkaloider.

2. Hva du må vite før du bruker Morfin Abcur

Bruk ikke Morfin Abcur:
 • dersom du er allergisk overfor morfinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved tilstander med mye slim i luftveiene
 • ved nedsatt pusteevne
 • ved akutt leversykdom
 • dersom det er usikkert hvorvidt pasienten er påvirket av alkohol eller hypnotika
Advarsler og forsiktighetsregler
Det er fare for avhengighet ved bruk av Morfin Abcur.
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Morfin Abcur dersom du har:
 • et avhengighetsforhold til andre smertestillende legemidler (opioider)
 • astma
 • kramper i luftveiene
 • hodeskade
 • lavt blodtrykk med nedsatt blodvolum
 • nedsatt funksjon i skjoldbruskkjertelen (lavt stoffskifte)
 • nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • betennelsessykdommer i tarmen
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • kramper i galle- eller urinveier
 • forstørret prostatakjertel
 • muskelsvakhet som kalles myasthenia gravis
 • økt smertefølsomhet til tross for at du tar større doser (hyperalgesi). Legen din vil vurdere om du trenger en doseendring eller om du skal bytte til et annet sterkt smertestillende legemiddel (se avsnitt 2).
 • svakhet, tretthet, manglende appetitt, kvalme, oppkast eller lavt blodtrykk. Dette kan være et symptom på at binyrene produserer for lite av hormonet kortisol, og det kan være at du må ta hormontilskudd.
 • tap av libido, impotens, manglende menstruasjon. Dette kan skyldes redusert produksjon av sexhormoner.
 • hvis du en gang har vært avhengig av narkotika eller alkohol. Gi også beskjed dersom du føler at du blir avhengig av Morfin Abcur mens du bruker det. Du kan ha begynt å tenke mye på når du kan ta den neste dosen, selv om du ikke trenger den for smerten.
 • Abstinenssymptomer eller avhengighet. De vanligste abstinenssymptomene er nevnt i avsnitt 3.
  Hvis dette skjer, kan legen din endre type medisin eller tiden mellom doser.
Ved behandling av eldre anbefales en lavere dose med Morfin Abcur.
Dette legemidlet bør ikke brukes til behandling av smerter med ukjent årsak eller smerter forbundet med psykiske lidelser.
Dette legemidlet bør ikke brukes som eneste behandling ved smerter forårsaket av galle- eller nyrekolikk, da dette kan øke krampene. I slike tilfeller bør Morfin Abcur brukes i kombinasjon med krampeløsende legemidler (spasmolytika).
Effektene av dette legemidlet kan forsterkes etter hjernebetennelse (encefalitt).
Andre legemidler og Morfin Abcur
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom Morfin Abcur tas samtidig med visse andre legemidler kan effekten bli påvirket.
Morfin Abcur kan føre til nedsatt pusteevne ved samtidig bruk av:
 • legemidler som virker på sentralnervesystemet og sovemedisiner (metoheksital, tiopental, fenobarbital, meprobamat)
 • legemidler til behandling av depresjon (MAO-hemmere) (moklobemid, selegilin)
Effekten av Morfin Abcur forsterkes av:
legemidler som virker på sentralnervesystemet og sovemedisin (metoheksital, tiopental, fenobarbital) legemidler til behandling av depresjon (klomipramin, amitriptylin, nortriptylin)
MAO-hemmere (moklobemid, selegilin)
Effekten av Morfin Abcur reduseres når det gis sammen med visse andre legemidler (buprenorfin, nalbufin, pentazosin).
Ved samtidig behandling med rifampicin (for å behandle f.eks. tuberkulose), kan det være nødvendig å øke dosen av Morfin Abcur.
Enkelte legemidler som brukes til å behandle blodpropp (f.eks. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) kan ha forsinket og nedsatt effekt når de tas sammen med morfin.
Ved samtidig behandling med gabapentin (for å behandle f.eks. epilepsi), kan det være nødvendig å redusere dosen av Morfin Abcur.
Samtidig bruk av Morfin Abcur og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller relaterte legemidler øker risikoen før søvnighet, pustevansker (åndenød), koma og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig. Hvis legen din forordner Morfin Abcur sammen med beroligende legemidler, bør dosen og varigheten på den samtidige behandlingen begrenses av legen din. Fortell legen din om alle de beroligende legemidlene du tar, og følg legens doseanbefaling nøye. Det kan være nyttig å gi venner eller slektninger beskjed om å være oppmerksomme på tegnene og symptomene nevnt ovenfor. Kontakt legen din dersom du opplever slike symptomer.
Inntak av Morfin Abcur sammen med mat, drikke og alkohol
Kombinasjon med alkohol bør unngås da pusteevnen kan nedsettes.
Graviditet, amming og fertilitet
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
I dyrestudier hadde dette legemidlet bivirkninger på dyrenes fertilitet og kan gi skade under fosterutviklingen. Kvinner og menn i fertil alder må derfor bruke sikre prevensjonsmetoder. Diskuter dette med legen din.
Dersom Morfin Abcur brukes over en lengre periode under graviditet, er det en risiko for at det nyfødte barnet har abstinenssymptomer som bør behandles av en lege. Bruk av morfin under fødselen kan føre til redusert pusteevne hos det nyfødte barnet.
Morfin skilles ut i morsmelk. Morfin Abcur skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Behandling med Morfin Abcur kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør tas i betraktning i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller ved bruk av maskiner.

3. Hvordan du bruker Morfin Abcur

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen er individuell og bestemmes av legen.
Voksne:
Den vanlige dosen er 1-1,5 ml injeksjonsvæske gitt under huden (subkutant) eller i en muskel (intramuskulært) 1-3 ganger daglig.
Ved øyeblikkelig hjelp kan morfin gis sakte intravenøst (i en blodåre).
Eldre:
En lavere dose anbefales til eldre pasienter.
Bruk hos pasienter med lever- eller nyreproblemer:
En lavere dose anbefales til pasienter med lever- eller nyreproblemer.
Dersom du tar for mye av Morfin Abcur
Kontakt lege hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Pasienter som har tatt en overdose kan få små pupiller, lavt blodtrykk og i alvorlige tilfeller blodsirkulasjonsforstyrrelser og kan få lungebetennelse fra å inhalere oppkast eller fremmedstoff.
Symptomer kan inkludere andpustenhet, hoste og feber.
Pasienter som har tatt en overdose kan også ha pustevansker som fører til bevisstløshet, koma eller til og med død.
Dersom du har glemt å ta Morfin Abcur
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Morfin Abcur
Ikke avbryt behandling med Morfin Abcur med mindre det er avtalt med legen din. Hvis du ønsker å avbryte behandlingen med Morfin Abcur, må du spørre legen din hvordan du sakte kan redusere dosen slik at du unngår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan inkludere kroppsverk, skjelving, diare, magesmerte, kvalme, influensalignende symptomer, raske hjerteslag og store pupiller. Psykologiske symptomer inkluderer en intens følelse av utilfredsstillelse, angst og irritabilitet.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp å ta Morfin Abcur og kontakt umiddelbart lege eller nærmeste legevakt dersom du får følgende symptom:
 • Pusteproblemer. Dette kan være et tegn på nedsatt pusteevne (respirasjonsdepresjon) (en mindre vanlig bivirkning).
 • Alvorlig allergisk reaksjon som fører til pustevansker eller svimmelhet.
Kontakt lege umiddelbart dersom du merker noe av det følgende:
 • kronisk eller hyppig tilbakevendende magesmerter, enkelte ganger med kvalme, oppkast, luft i magen og forstoppelse (dette kan være tegn på en tilstand som kalles narkotisk tarmsyndrom). Hyppigheten av denne bivirkningen er ukjent (forekommer hos et ukjent antall personer).
Andre bivirkninger som kan oppstå er:
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • døsighet
 • små pupiller
 • kvalme
 • oppkast
 • forstoppelse
 • problemer med vannlatingen
 • økt frisetting av antidiuretisk hormon (ADH) (et hormon som får kroppen til å spare vann og fortynne blodet, noe som reduserer mengden natrium)
 • kramper i luftveiene
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • deprimert sinnsstemning
 • kramper i urinveiene eller galleveiene
 • kløe
 • svimmelhet
 • ørhet
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • svimmelhet når en reiser seg raskt opp.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke beregnes ut ifra tilgjengelige data):
 • uro (agitasjon)
 • munntørrhet
 • anfall (kramper)
 • kløende utslett (elveblest)
 • økt følsomhet i huden
 • økt følsomhet overfor smerte
 • prikkende følelse i huden (parestesi)
 • overdreven svetting
 • abstinenssymptomer eller avhengighet (se avsnitt 3 for symptomer: Dersom du avbryter behandling med Morfin Abcur)
 • hjertebank, langsom hjerterytme, rask hjerterytme
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Morfin Abcur

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevar ampullen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Morfin Abcur
 • Virkestoff er morfinhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Morfin Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Morfin Abcur injeksjonsvæske er en klar oppløsning.
1 ml i brune glassampuller, i pakninger med 5 eller 10 ampuller.
5 ml i brune glassampuller, i pakninger med 10 ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Abcur AB
Box 1452
251 14 Helsingborg
Sverige
Tilvirker
L Molteni & Dei F.LLI Alitti Societa di Esercizio SpA
Strada Statale 67
Fraz Granatieri
50018 Scandicci Firenze
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.04.2021

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Fysisk-kjemisk inkompatibilitet (danning av utfellinger) har blitt vist mellom oppløsninger av morfinsulfat og 5-fluorouracil.