Epiduo Galderma gel 0,3%/2,5%

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Epiduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Epiduo
 3. Hvordan du bruker Epiduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Epiduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Epiduo er og hva det brukes mot

Epiduo gel tilhører en gruppe legemidler som kalles aknemidler til topikal bruk, dvs. at den brukes til behandling av akne vulgaris, ved tilstedeværelse av komedoner (svarte prikker, hvite prikker), tallrike papler og pustler (inflammatorisk akne).
Denne gelen kombinerer to virkestoffer, adapalen og benzoylperoksid som virker sammen, men på ulike måter:
 • Adapalen tilhører en gruppe legemidler kjent som retinoider og virker spesifikt på den prosessen i huden som forårsaker akne.
 • Benzoylperoksid virker som et bakteriedrepende middel, og ved å mykgjøre og skalle av det ytre laget av huden.
Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel skal bare brukes av voksne og ungdom over 12 år.

2. Hva du må vite før du bruker Epiduo

Bruk ikke Epiduo gel:
 • Dersom du er gravid
 • Dersom du planlegger å bli gravid
 • Dersom du er allergisk overfor adapalen eller benzoylperoksid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Epiduo gel.
 • Du bør ikke bruke Epiduo gel på områder der du har kutt, skrubbsår, solbrenthet eller eksem.
 • Pass på å ikke få Epiduo gel i øynene, munnen, neseborene, slimhinner eller på andre sensitive deler av kroppen. Dersom dette skjer, vask disse områdene umiddelbart med mye lunkent vann.
 • Unngå overdreven eksponering for sollys og UV-lamper.
 • Unngå å få Epiduo gel i håret og på fargede klær fordi det kan bleke dem, og vask hendene godt etter at du har brukt Epiduo gel.
Kontakt lege dersom du opplever vedvarende hudirritasjon når du begynner behandling med Epiduo gel (se avsnitt 3. Hvordan du bruker Epiduo gel).
Andre legemidler og Epiduo gel
 • Bruk ikke andre legemidler til behandling av akne (som inneholder benzoylperoksid og/eller retinoider) samtidig som du bruker Epiduo gel.
 • Unngå å bruke Epiduo gel samtidig med kosmetikk som er irriterende, tørkende eller som virker eksfolierende (fjerner døde hudceller).
Andre legemidler kan virke inn på Epiduo gel, så rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Graviditet
Bruk ikke Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan gi deg mer informasjon
Dersom du blir gravid mens du bruker Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel, skal behandlingen avbrytes, og du bør informere legen din så snart som mulig for videre oppfølging.
Amming
Snakk med legen før du tar dette legemidlet dersom du ammer. Legen vil fortelle deg om du skal slutte å amme eller avstå fra behandling med Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel.
Hvis legen ber deg fortsette behandlingen, må du unngå å påføre gelen på brystet for å unngå at barnet kommer i kontakt med legemiddelet.
Kjøring og bruk av maskiner
Epiduo gel har ingen eller ubetydelig effekt på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel inneholder 40 mg propylenglykol (E1520) i hvert gram tilsvarende 4 % w/w,
det kan forårsake lokal hudirritasjon (f.eks. kontakteksem).

3. Hvordan du bruker Epiduo

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel er kun beregnet for bruk av voksne og ungdom fra 12 år og oppover. Epiduo er en gel som brukes på huden.
Legen vil bestemme hvilken styrke av Epiduo gel du behøver, avhengig av aknens alvorlighetsgrad og utseende. Legen vil også bestemme om du trenger tilleggsbehandling.
 • Huden skal være ren og tørr før påføring.
 • Påfør en tynn film av gel jevnt over områdene med akne på ansiktet og/eller overkroppen én gang om dagen, ved leggetid. Unngå kontakt med øyne, lepper, nesebor og slimhinner.
 • Ved bruk i ansiktet: Vask og tørk ansiktet og bruk en mengde på størrelse med en ert til å dekke hver del av ansiktet (f.eks. panne, hake og hvert av kinnene).
 • Vask hendene godt umiddelbart etter at du har påført Epiduo gel.
Legen vil fortelle deg hvor lenge du må bruke Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel. Hvis du ikke ser noen bedring etter 4–8 uker, bør du diskutere med legen om du har nytte av å fortsette behandlingen.
Ta kontakt med legen hvis du opplever vedvarende hudirritasjon i de første ukene når du bruker Epiduo gel. Du kan bli bedt om å bruke en fuktighetskrem, bruke gelen sjeldnere, ta en kort pause eller slutte å bruke gelen helt.
Påfør ikke kosmetikk (slik som andre ansiktskremer eller sminke) før den daglige påføringen av Epiduo gel. Slike produkter kan brukes etter at den påførte gelen har tørket.
Bruk hos barn
Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel skal ikke brukes av barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Epiduo gel
Dersom du bruker mer Epiduo gel på huden enn du skal, vil du ikke bli kvitt aknen fortere, men huden din kan bli irritert og rød.
Kontakt lege eller apotek umiddelbart dersom:
 • du har brukt for mye av Epiduo gel
 • et barn har tatt legemidlet ved et uhell
 • du eller noen andre har svelget dette legemidlet ved et uhell.
Legen vil fortelle deg hva som må gjøres.
Dersom du har glemt å bruke Epiduo gel
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Epiduo gel
Urenhetene (komedoner, papler og pustler) vil bli redusert først etter flere gangers påføring av dette legemidlet. Fortsett å bruke Epiduo gel så lenge legen har forskrevet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Omkring 1 av 10 personer som bruker Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel kan forvente å oppleve bivirkninger på huden.
Slutt å bruke legemidlet og ta kontakt med lege umiddelbart dersom du opplever hovenhet i halsen eller hevelse i øyne, ansikt, lepper eller tunge, føler at du skal besvime eller har vansker med å puste. Slutt å bruke legemidlet dersom du utvikler elveblest eller kløe i ansiktet eller på kroppen. Det er ikke kjent hvor hyppig disse bivirkningene forekommer.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • Irritasjon i huden
 • Eksem
 • Brennende følelse i huden
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • Rødhet på øyelokket
 • Prikkende eller stikkende følelse på påføringsstedet
 • Kløe i huden, allergisk hudreaksjon
 • Utslett
 • Tørr hud
I tillegg til de ovennevnte bivirkningene er følgende bivirkninger rapportert med en lavere styrke av Epiduo gel (adapalen 0,1 % / benzoylperoksid 2,5 %):
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Solbrenthet
Ikke kjent (kan ikke fastslås utifra tilgjengelige data)
 • Opphovnede øyelokk
 • Stramhet i halsen
 • Allergiske kontaktreaksjoner
 • Hevelse i ansiktet
 • Smerter i huden (stikkende smerte)
 • Blemmer (vesikler)
 • Vansker med å puste
 • Misfarging av huden (forandring i hudfargen)
 • Brannsår på påføringsstedet
Bivirkninger typisk forbundet med bruk av Epiduo omfatter milde til moderate reaksjoner på påføringsstedet, f.eks. hudirrasjon med rødhet, tørrhet, flassing samt stikkende og/eller brennende følelse i huden.
Brannsår på påføringsstedet, for det meste overflatiske, men mer alvorlige tilfeller med blemmer, har blitt rapportert.
Ta kontakt med lege dersom du opplever vedvarende hudirritasjon i de første ukene når du bruker Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel. Bivirkninger på huden, f.eks. irritert hud, forekommer hyppigere med Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel enn med Epiduo 0,1 % / 2,5 % gel, som har lavere styrke. Du kan bli bedt om å bruke en fuktighetskrem, bruke gelen sjeldnere, ta en kort pause eller slutte å bruke gelen helt. Disse reaksjonene forekommer vanligvis tidlig i behandlingen og avtar gjerne gradvis over tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Epiduo

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben/pumpen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Skal ikke oppbevares over 25ºC.
Holdbarhet etter åpning: 3 måneder
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel
 • Virkestoffer er adapalen og benzoylperoksid. 1 gram gel inneholder 3 mg (0,3 %) adapalen og 25 mg (2,5 %) benzoylperoksid.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumedetat, dokusatnatrium, glyserin, poloksamer, propylenglykol (E1520), simulgel 600 PHA (kopolymer av akrylamid og natriumakryloyldimetyltaurat, isoheksadekan, polysorbat 80, sorbitanoleat) og renset vann. Se slutten av avsnitt 2 for mer informasjon.
Hvordan Epiduo 0,3 % / 2,5 % gel ser ut og innholdet i pakningen
Epiduo gel er en hvit til svakt gul, ugjennomsiktig gel.
Epiduo gel leveres i:
En plasttube med 2 eller 5 gram
En pumpe med 15, 30, 45 eller 60 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tel: +46 18 444 0330
E-post: nordic@galderma.com
Tilvirker
Laboratoires Galderma
Z.I. Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Belgia, Tyskland, Hellas, Luxemburg, Polen: Epiduo Forte
Danmark: Epiduo
Finland, Frankrike, Island, Italia, Norge, Sverige, Storbritannia: Epiduo 0,3% / 2,5% gel
Spania: Epiduo Forte 3 mg/g + 25 mg/g
Portugal: Epiduo 3 mg/g + 25 mg/g
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.08.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.