Alphagan AbbVie

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Alphagan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Alphagan
 3. Hvordan du bruker Alphagan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Alphagan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Alphagan er og hva det brukes mot

Alphagan brukes for å redusere trykket i øyet. Virkestoffet i Alphagan er brimonidintartrat som tilhører en legemiddelgruppe som kalles adrenerge alfa-2 reseptoragonister, og virker ved å redusere trykket i øyeeplet.
Det kan brukes alene, når øyedråper med betablokkere ikke kan brukes, eller sammen med andre øyedråper, når ett legemiddel alene ikke er nok til å senke det økte trykket i øyet ved behandling av åpenvinkelglaukom (grønn stær) eller okulær hypertensjon (forhøyet væsketrykk i øyet).

2. Hva du må vite før du bruker Alphagan

Bruk ikke Alphagan
 • Dersom du er allergisk overfor brimonidintartrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis du bruker monoaminoksidase (MAO)-hemmere eller visse andre legemidler mot depresjon. Du må informere legen din dersom du bruker et legemiddel mot depresjon.
 • Hvis du ammer.
 • Til spedbarn (under 2 år).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din før du bruker Alphagan:
 • Dersom du har eller har hatt depresjon, redusert mental kapasitet, redusert blodtilførsel til hjernen, hjerteproblemer, forstyrrelser i blodtilførselen til lemmene eller en blodtrykkslidelse.
 • Dersom du har eller har hatt nyre- eller leverproblemer.
Barn og ungdom
Alphagan ikke er anbefalt til barn i alderen 2-12 år.
Alphagan skal vanligvis ikke brukes til ungdom i alderen 12-17 år da det ikke er utført kliniske studier i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Alphagan
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk med lege dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Smertestillende midler, beroligende midler, opiater, barbiturater eller regelmessig inntar alkohol.
 • Anestesimidler.
 • Legemidler til behandling av hjertesykdom eller høyt blodtrykk.
 • Legemidler som kan påvirke stoffskiftet, som klorpromazin, metylfenidat og reserpin.
 • Legemidler som virker på samme reseptor som Alphagan, f.eks. isoprenalin og prazosin.
 • Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) og andre antidepressiva.
 • Legemidler mot andre tilstander, selv om det ikke er tilknyttet din øyelidelse.
 • Eller dersom dosen av et legemiddel du bruker endres.
Dette kan påvirke din behandling med Alphagan.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Alphagan dersom du er gravid, med mindre legen anser det nødvendig.
Alphagan skal ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Alphagan kan forårsake tåkesyn eller synsforstyrrelser. Dette kan virke verre om natten eller ved dårlig lys.
Alphagan kan også forårsake døsighet eller tretthet hos enkelte pasienter.
Dersom du får noen av disse symptomene, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før symptomene er gått over.
Alphagan inneholder benzalkoniumklorid
Alphagan inneholder 0,25 mg benzalkoniumklorid i hver 5 ml oppløsning. Dette tilsvarer 0,05 mg/ml.
Benzalkoniumklorid er et konserveringsmiddel som kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan også forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.

3. Hvordan du bruker Alphagan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte dosen er én dråpe to ganger daglig i hvert øye som skal behandles, med omtrent 12 timers mellomrom. Du skal ikke endre dosen eller avbryte behandling med Alphagan uten å snakke med legen.
Barn under 12 år
Alphagan skal ikke brukes til spedbarn under 2 år.
Alphagan er ikke anbefalt brukt til barn (i alderen 2-12 år).
Bruksanvisning
Alphagan leveres som øyedråper. Vask alltid hendene før du bruker øyedråpene. Etiketten viser hvor mange dråper du skal bruke til hver dose. Hvis du bruker Alphagan sammen med andre øyedråper, skal du vente i 5-15 minutter før du bruker de andre øyedråpene.
Bruk øyedråpene på følgende måte:
 1. Len hodet bakover og se opp i taket.
 2. Dra nedre øyelokk forsiktig nedover til det dannes en liten lomme.
 3. Snu flasken opp-ned og klem ut én dråpe i øyet.
 4. Lukk øyet som behandles, klem fingeren mot indre øyekrok (øyekroken nærmest nesen) og hold i 1 minutt.
Dersom en dråpe ikke treffer øyet, prøv på nytt.
For å forebygge infeksjon, ikke la flaskespissen berøre øyet eller noe annet.
Skru korken på igjen umiddelbart etter bruk.
Dersom du tar for mye av Alphagan
Voksne
Hos voksne som brukte flere dråper enn forskrevet, ble det rapport bivirkninger som allerede er kjent med Alphagan.
Voksne som utilsiktet svelget Alphagan fikk fall i blodtrykksfall, som hos noen pasienter ble etterfulgt av blodtrykksøkning.
Barn
Alvorlige bivirkninger er rapportert hos barn som utilsiktet svelget Alphagan. Tegn omfattet søvnighet, nedsatt bevissthet, lav kroppstemperatur, blekhet og pustevansker. Kontakt lege omgående om dette skulle oppstå.
Voksne og barn
Kontakt lege umiddelbart hvis Alphagan utilsiktet har blitt svelget eller dersom du har tatt for mye av Alphagan.
Dersom du har glemt å ta Alphagan
Dersom du har glemt å ta en dose, skal du ta den straks du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, bør du imidlertid hoppe over den glemte dosen og følge vanlig rutine.
Dersom du avbryter behandling med Alphagan
For å være effektivt må Alphagan brukes hver dag. Avbryt ikke behandling med Alphagan før legen din ber deg om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan forekomme med Alphagan.
Som rammer øyet
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • Øyeirritasjon ( rødhet i øyet, brennende følelse, stikkende følelse, følelse av fremmedlegeme i øyet, kløe, follikler (blærer) eller hvite flekker på den gjennomsiktige hinnen som dekker øyets overflate (bindehinnen)).
 • Tåkesyn
 • Allergisk reaksjon i øyet
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer):
 • Lokal irritasjon (betennelse og hevelse i øyelokket, hevelse i bindehinnen, klebrige øyne, smerter og tåredannelse)
 • Lysfølsomhet
 • Sårdannelse og misfarging i øyets overflate
 • Øyetørrhet
 • Hvithet i øyets bindehinne
 • Synsforstyrrelse
 • Betennelse i bindehinnen
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer):
 • Betennelse i øyet
 • Redusert pupillstørrelse
Ikke kjent (kan ramme et ukjent antall personer):
 • Kløe i øyelokkene
Som rammer resten av kroppen
Svært vanlige (kan ramme flere enn 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Munntørrhet
 • Tretthet/døsighet
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer):
 • Svimmelhet
 • Forkjølelsesliknende symptomer
 • Symptomer som omfatter mage og fordøyelse
 • Smaksforstyrrelser
 • Generell svakhet
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer):
 • Depresjon
 • Hjertebank eller endret hjertefrekvens
 • Tørrhet i nesen
 • Generelle allergiske reaksjoner
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer):
 • Tungpustethet
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer):
 • Søvnløshet
 • Besvimelse
 • Høyt blodtrykk
 • Lavt blodtrykk.
Ikke kjent (kan ramme et ukjent antall personer):
 • Hudreaksjoner, inkludert rødhet, ansiktshevelse, kløe, utslett og utvidelse av blodårer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Alphagan

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Bruk ikke dette legemidlet hvis forseglingen på flaskehalsen er brutt før flasken tas i bruk.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Kast flasken 28 dager etter åpning, selv om det fortsatt er oppløsning igjen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Alphagan
 • Virkestoff er brimonidintartrat. En ml oppløsning inneholder 2,0 mg brimonidintartrat, tilsvarende 1,3 mg brimonidin.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid som konserveringsmiddel, polyvinylalkohol, natriumklorid, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, renset vann og natriumhydroksid eller saltsyre til pH-justering.
Hvordan Alphagan ser ut og innholdet i pakningen
Alphagan er en klar, gulgrønn til lys gulgrønn øyedråpeoppløsning i en plastflaske.
Hver flaske inneholder 2,5 ml, 5 ml eller 10 ml legemiddel.
Alphagan er tilgjengelig i pakninger på 1, 3 eller 6 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
AbbVie AS
Postboks 565
1327 Lysaker
Norge
Tilvirker
Allergan Pharmaceuticals Ireland, Westport, Co. Mayo, Irland.
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS-land med følgende navn:

Belgia, Finland, Hellas, Island, Luxemburg,

Alphagan

Norge, Portugal

 

Danmark, Irland, Italia, Nederland, Sverige, Storbritannia

Alphagan 0.2%

Tyskland

Alphagan 0,2 % m/V (2 mg/ml) Augentropfen

Østerrike

Alphagan 0,2% Augentropfen

Frankrike

ALPHAGAN 0,2% (2mg/ml), collyre en solution

Spania

Alphagan 2 mg/ml colirio en solución

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.04.2022
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no