Klyx Ferring Legemidler AS

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Klyx brukes riktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, sykepleier eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt apoteket.
 • Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter bruk.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Klyx er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Klyx
 3. Hvordan du bruker Klyx
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Klyx
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Klyx er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning dersom slik er angitt på apoteketiketten.
Klyx er et avføringsmiddel som øker vanninnholdet og bløtgjør avføringen, og som brukes ved forstoppelse.

2. Hva du må vite før du bruker Klyx

Bruk ikke Klyx:
 • dersom du er allergisk overfor dokusatnatrium eller sorbitol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet i avsnitt 6),
 • dersom du har magesmerter av ukjent årsak,
 • dersom du har betennelsestilstander i tynn- og tykktarm,
 • dersom du har hindret passasje gjennom tarmen (intestinal obstruksjon eller spastisk obstipasjon).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg eventuelt med lege, sykepleier eller apotek før du bruker Klyx.
Klysterbehandling kan gi mekanisk skade av tarmveggen og bør derfor bare brukes i korte perioder. Langvarig bruk kan føre til alvorlige bivirkninger som f.eks. underskudd av kalium.
Andre legemidler og Klyx
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er imidlertid ikke vist uheldige effekter på fosteret, og Klyx kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Klyx har imidlertid ingen kjent virkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Klyx inneholder parahydroksybenzoater
Dette legemidlet er konservert med parahydroksybenzoater som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).

3. Hvordan du bruker Klyx
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, sykepleier eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege, sykepleier eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: Anbefalt dose er 120 ml. Til tømming av tarmen anbefales 240 ml.
Barn: Avpasses etter alder. 60 ml er vanlig til barn mellom 1 og 10 år. Bruk til barn bestemmes av legen.
Bruksanvisning
Før du bruker Klyx, kan du varme opp flasken i vannbad til kroppens temperatur. Dette fører til at flasken blir mykere og lettere å presse sammen.

1. Klysterspissen er beskyttet med en hette.

2. Ta av hetten (bruk nødvendig kraft).

3. Vri den ytterste delen av klysterspissen (vri-av-tuppen) rundt for å løsne og fjerne den.

4. Flasken er nå klar til bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

5. Smør klysterspissen med litt vaselin eller Klyx (ved å presse ut noen dråper).

6. Før spissen forsiktig opp i endetarmen, og press oppløsningen langsomt ut.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Trekk spissen forsiktig ut mens flasken fortsatt holdes sammenpresset (for å hindre tilbakesug).

8. Forsøk å holde oppløsningen tilbake i ca. 5 minutter slik at den får tid til å utøve ønsket effekt.

Virkningen inntrer etter 5-20 minutter.
Dersom du tar for mye av Klyx
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Litt ubehag og slapphet kan forekomme hos enkelte. Det foreligger risiko for tap av mineraler ved regelmessig bruk i lengre tid. Blodtrykksfall og langsom puls er sett hos eldre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Klyx

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Klyx
 • Virkestoffer er 1 mg/ml dokusatnatrium og 250 mg/ml sorbitol (E 420).
 • Andre innholdsstoffer er metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), saltsyre, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Klyx ser ut og innholdet i pakningen
Produktet leveres i plastflasker à 120 ml eller 240 ml, pakket i kartong. Både 120 ml og 240 ml er tilgjengelig som enkeltpakninger og som 10-pakninger. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Ferring Legemidler AS
Postboks 4445 Nydalen
0403 Oslo
Tlf: 22 02 08 80
Faks: 22 02 08 81
E-post: mail@oslo.ferring.com
Tilvirker:
Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Tsjekkia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06/2015.