Cortimyk Karo Pharma

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt i enkelte pakningsstørrelser. Likevel må Cortimyk brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cortimyk er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cortimyk
 3. Hvordan du bruker Cortimyk
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cortimyk
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Cortimyk er og hva det brukes mot

Cortimyk krem inneholder de aktive stoffene mikonazolnitrat og hydrokortison. Mikonazolnitrat er et soppdrepende middel og hydrokortison er et mildt kortikosteroid med kløestillende og antiinflammatorisk effekt.
Cortimyk brukes til egenbehandling av fotsopp med kløe. Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at plagene skyldes soppinfeksjon. Det sikreste er at en lege tidligere har påvist sykdommen.

2. Hva du må vite før du bruker Cortimyk

Bruk ikke Cortimyk
 • dersom du er allergisk overfor mikonazol, andre liknende legemidler mot soppinfeksjoner, hydrokortison eller noen av de andre hjelpestoffene i Cortimyk (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis huden er infisert med virus (herpes eller vannkopper) eller noen bakterier (tuberkuløs hudsykdom).
 • bruk ikke Cortimyk til barn uten anvisning fra lege.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Cortimyk.
 • Unngå øyekontakt.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Ved tegn på irritasjon og overfølsomhet, avbryt behandlingen.
 • Normal hygiene er viktig for å forebygge infeksjon eller nytt utbrudd av infeksjonen.
Andre legemidler og Cortimyk
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Behandling med warfarin (slik som Marevan) tatt via munnen kan påvirkes av Cortimyk. Dersom du behandles med blodfortynnende legemidler kan legen din ha behov for å følge effekten av denne behandlingen.
Graviditet og amming
Ingen negative føtale effekter er påvist. Snakk med lege eller apotek før bruk av Cortimyk under svangerskapet.
Hydrokortison går over i morsmelk, men vil neppe påvirke barn som får morsmelk. Snakk med lege eller apotek før bruk av Cortimyk under amning.
Cortimyk innholder benzosyre og butylhydroksyanisol
Cortimyk inneholder 2 mg/g benzosyre som kan forårsake lokal irritasjon. Benzosyre kan føre til økt hyppighet av gulsott (gulfarging av hud og øyne) hos nyfødte babyer (opptil 4 ukers alder).
Cortimyk inneholder butylhydroksyanisol som kan gi lokale hudreaksjoner (for eksempel kontaktdermatitt) eller irritasjon av øynene og slimhinner.

3. Hvordan du bruker Cortimyk

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Fotsopp:
Vask og tørk føttene godt, før kremen smøres på.
Behandlingen foretas morgen og kveld. Smør kremen tynt på det infiserte området og 1-2 cm utenfor det infiserte området. Gni inn kremen i huden med din finger til den er absorbert. Behandlingen bør fortsette i minst en uke etter at kløen, irritasjonen og rødheten er gått over for å forebygge tilbakefall.
Skal ikke brukes lenger enn 4 uker uten legens anvisning. Hvis tilstanden ikke forbedres etter 1 uke bør du ta kontakt med lege.
Cortimyk farger ikke av på hud eller klær og kan lett vaskes bort med såpe og vann.
Dersom du tar for mye av Cortimyk
Overdose forventes ikke hvis kremen bare brukes på huden.
Dersom du har glemt å ta Cortimyk
Smør et tynt lag neste morgen eller kveld.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (kan påvirke opp til 1 av 100 personer): Irritasjon i huden. Tåkesyn.
Sjeldne (kan påvirke opp til 1 av 1000 personer): Allergisk kontakteksem. Ved allergisk kontakteksem avbryt behandlingen og kontakt lege.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Cortimyk

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Cortimyk
 • Virkestoffer er mikonazolnitrat og hydrokortison
 • Andre innholdsstoffer er: Pegoxol 7 stearat, oleylmakrogolglyserider, lett flytende parafin, vannfri dinatriumedetat, benzosyre, butylhydroksyanisol, vann, natriumhydroksid og saltsyre for justering av pH.
Hvordan Cortimyk ser ut og innholdet i pakningen
Hvit krem
Tube på 20 g
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
Sverige
Tilvirker
Farmaclair
440 avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville St Clair
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.02.2021