Isoptin Viatris

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Isoptin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Isoptin
 3. Hvordan du bruker Isoptin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Isoptin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Isoptin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Isoptin er en kalsiumblokker som senker blodtrykket og letter hjertets arbeid ved å redusere hjertets pumpekraft og utvide blodårene slik at motstanden i kroppens blodårer reduseres. Dette bedrer oksygentilførselen til hjertemuskelen. Isoptin virker også regulerende på hjertets rytme.
Isoptin brukes mot forskjellige former for hjertekrampe (angina pectoris), høyt blodtrykk (hypertensjon), anfall med hurtig puls og forkammerflimmer hvor man ønsker å dempe eller roe ned hjertet hurtig.

2. Hva du må vite før du bruker Isoptin

Bruk ikke Isoptin
 • dersom du er allergisk overfor verapamilhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har enkelte alvorlige lidelser i hjertet, som f.eks. akutt hjertesvikt, alvorlig hjertesvikt og noen former for hjerterytmeforstyrrelser (for høy eller for lav puls). Dette må legen vite om før han/hun forskriver Isoptin.
 • dersom du bruker et legemiddel som inneholder ivabradin til behandling av visse hjertelidelser.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Isoptin.
Vis forsiktighet ved bruk av Isoptin
 • hvis akutt hjerteinfarkt med komplikasjoner skulle oppstå.
 • hvis du lider av for lavt blodtrykk, lav puls, hjertebank og andre hjerterytmeforstyrrelser, nedsatt venstre hjertekammerfunksjon, hjertesvikt, alvorlig nedsatt leverfunksjon eller nedsatt nyrefunksjon.
 • Hvis du lider av noen former for sykdommer som gir svakhet eller tretthet i muskulaturen (myasthenia gravis, Lambert-Eaton myastenisk syndrom (LEMS) og Duchennes muskeldystrofi (DMD)).
Rådfør deg med lege før behandlingsstart.
Andre legemidler og Isoptin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen påvirkes hvis Isoptin tas sammen med visse andre legemidler.
Dette gjelder spesielt
 • enkelte hjertepreparater (f. eks. kinidin, digoksin, digitoksin og ivabradin),
 • legemidler mot utvikling av blodprop (dabigatran og direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK)) ,
 • legemidler mot forhøyet blodtrykk og vanndrivende legemidler (f. eks. prazosin, terazosin, metoprolol og propranolol),
 • karbamazepin, fenytoin, fenobarbital mot epilepsi,
 • litium og imipramin mot depresjon,
 • enkelte immunhemmende legemidler (ciklosporin, everolimus, sirolimus og takrolimus),
 • teofyllin mot astma,
 • enkelte antibiotika (rifampicin, telitromycin, klaritromycin, erytromycin),
 • legemidler mot høyt blodkolesterolnivå (f. eks. atorvastatin, lovastatin og simvastatin),
 • legemidler mot Hiv-infeksjon,
 • almotriptan mot migrene,
 • glyburid mot sukkersyke,
 • doksorubicin mot kreft,
 • enkelte legemidler mot angst, søvnproblemer eller bruk ved operasjon (f. eks. buspiron, midazolam og suksameton),
 • cimetidin mot magesår eller sure oppstøt,
 • acetylsalicylsyre mot blodpropp,
 • kolkisin og sulfinpyrazon mot urinsyregikt
 • johannesurt
 • Verapamil kan redusere den glukosesenkende effekten av metformin.
Inntak av Isoptin sammen med mat, drikke og alkohol
Effekten av alkohol kan forsterkes. Grapefruktjuice kan påvirke effekten og øke risiko for bivirkninger.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er en mulighet for at fosteret påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Isoptin under graviditet.
Isoptin går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Isoptin under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Dette bør man tenke spesielt på i begynnelsen av behandlingen, ved doseøkning, ved skifte fra et annet legemiddel til Isoptin og i forbindelse med alkohol. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Isoptin inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

3. Hvordan du bruker Isoptin

Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du tar for mye av Isoptin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Isoptin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Isoptin
Rådfør deg med legen din dersom det er aktuelt å avbryte behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Isoptin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter):
Lav puls, hodepine, svimmelhet, forstoppelse, kvalme, væskeansamlinger i bena, lavt blodtrykk og ansiktsrødme.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter):
Hjertebank, høy puls, magesmerter og tretthet.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 10 000 pasienter):
Prikking i huden, skjelving, søvnighet, øresus, oppkast og økt svetting.
Bivirkninger uten kjent hyppighet:
Overfølsomhet eller allergisk reaksjon, bevegelsesforstyrrelse, lammelse, kramper, svimmelhet, forstyrrelse eller blokkering av hjerteledningsevnen, hjerterytmeforstyrrelse, økt kaliumnivå i blodet, forhøyede leververdier, forhøyet nivå av prolaktin, nyresvikt, tette luftveier, tung pust, ubehag i magen, hevelse i tannkjøttet, tarmslyng, oppsvulming av hud og slimhinner (angioødem), Stevens- Johnsons syndrom (en alvorlig hudsykdom), hårtap, kløe, punktblødninger (purpura), røde prikker på huden (makulopapulært utslett), utslett, leddsmerter, muskelsvakhet, muskelsmerter, ereksjonsproblemer, økt melkeproduksjon og forstørrelse av bryster.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Isoptin

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Isoptin etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Isoptin
 • Virkestoff er verapamilhydroklorid 40 mg, 80 mg eller 120 mg.
 • Hjelpestoffer er maisstivelse, gelatin, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, magnesiumstearat, natriumstivelseglykolat, hypromellose, makrogol 6000, natriumlaurylsulfat, titandioksid (E171).
Hvordan Isoptin ser ut og innholdet i pakningen
Isoptin er filmdrasjerte tabletter som leveres i blisterpakninger i følgende pakningsstørrelser: 40 mg: 100 tabletter, 80 mg: 100 tabletter, 120 mg: 100 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Viatris AS
Postboks 194
1371 Asker
Norge
Tilvirker
For Isoptin 120 mg:
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstrasse
67061 Ludwigshafen
Tyskland
For Isoptin 40 mg og 80 mg:
FAMAR A.V.E. Anthoussa
7, Anthoussa Avenue
153 49, Anthoussa, Attiki
Hellas
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.10.2021