Hyprosan Santen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hyprosan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hyprosan
 3. Hvordan du bruker Hyprosan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hyprosan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Hyprosan er og hva det brukes mot

Hyprosan er en erstatning for naturlige tårer, som fukter og smører øynene. Hyprosan øyedråper brukes til å behandle symptomer på tørre øyne.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

Hva du må vite før du bruker Hyprosan

Bruk ikke Hyprosan
 • dersom du er allergisk overfor hypromellose eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Ingen.
Barn og ungdom
Hyprosan er ikke utprøvd hos barn og ungdom. Derfor skal det ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Hyprosan
Hvis du bruker andre øyemidler, skal Hyprosan alltid tas til slutt og ikke tidligere enn 5 minutter etter de andre legemidlene.
Graviditet, amming og fertilitet
Hyprosan kan brukes under svangerskap og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Øyedråpene kan forårsake forbigående tåkesyn. Hvis dette skjer med deg, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalt igjen.
Kontaktlinser
Hyprosan inneholder ikke konserveringsmidler. Det kan derfor brukes sammen med kontaktlinser.
Hyprosan inneholder fosfater:
Dette legemidlet inneholder ca. 0,06 mg fosfater i hver dråpe. Dette tilsvarer 1,9 mg/ml. Fosfater kan føre til alvorlig skade på det gjennomsiktige laget ytterst på øyet (hornhinnen). I svært sjeldne tilfeller kan det også føre til flekker i synsfeltet fordi kalsium avleires under behandlingen.

Hvordan du bruker Hyprosan

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose for voksne er 1 dråpe i hvert øye tre ganger daglig, eller ved behov.
Før bruk av øyedråpene:
 • Vask hendene før du åpner flasken.
 • Når flasken åpnes for første gang, kasserer du den første dråpen.
 • Velg den stillingen som er mest behagelig for deg når du skal dryppe øyedråper (du kan sitte, legge deg på ryggen eller stå foran et speil).
Bruk:
1. Hold flasken loddrett med lokket øverst og skru opp lokket for å åpne flasken. Ikke la noe komme i berøring med flasketuppen. Da kan oppløsningen få urenheter (kontamineres).
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Legg hodet bakover og hold flasken over øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Trekk det nederste øyelokket nedover og se opp. Trykk lett på flasken til det faller en dråpe ned i øyet. Vær oppmerksom på at det kan ta noen sekunder før dråpen kommer etter at du har trykket. Unngå å trykke for hardt.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Blunk noen ganger slik at oppløsningen fordeler seg jevnt over øyet.
5. Følg trinn 2.-4. for å dryppe Hyprosan i det andre øyet.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Før lokket settes på igjen rister du flasken én gang nedover for å fjerne eventuell oppløsning fra flasketuppen. Dette er nødvendig for å sikre at flasken fortsatt kan brukes.
Det kan være igjen litt oppløsning i flasken når du er ferdig. Alle flasker overfylles noe for å sikre at det alltid er mulig å få ut 10 ml oppløsning. Dette volumet omfatter også oppløsningen som fjernes fra tuppen før lokket settes på igjen.
Som følge av flaskens funksjonalitet, kan maksimalt 30 dråper per dag doseres fra flasken.
Hvis du bruker andre øyemidler, skal Hyprosan alltid tas til slutt og ikke tidligere enn 5 minutter etter de andre legemidlene.
Bruk hos barn og ungdom
Hyprosan skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Hyprosan
Det finnes ingen kjente reaksjoner på overdosering av Hyprosan.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger har oppstått:
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer): lokal svie, smerter i øynene og tåkesyn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Hyprosan

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter ”EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Etter åpning av flasken kan oppløsningen brukes i 4 uker. Flasken må holdes tett lukket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetningen av Hyprosan
 • Virkestoff er hypromellose. 1 ml oppløsning inneholder 3,2 mg hypromellose.
 • Andre innholdsstoffer er dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumhyaluronat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Hyprosan ser ut og innholdet i pakningen
Hyprosan oppløsning er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i en gjennomsiktig plastflaske med en hvit applikator med dråpeteller, blå spiss og hvitt skrulokk av plast.
Pakningsstørrelser: 1×10 ml, 3×10 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
Finland
Tilvirker
Santen Oy
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere
Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.02.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.