Zonnic Niconovum munnspray

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke klarer å slutte å røyke etter 1 års behandling med Zonnic.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zonnic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zonnic
 3. Hvordan du bruker Zonnic
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zonnic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Hva Zonnic er og hva det brukes mot

Voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Zonnic hjelper deg til å slutte å røyke når du selv er motivert for å slutte eller hjelper deg til å redusere røykingen dersom du ikke kan eller vil slutte. Zonnic er et reseptfritt nikotinerstatningsprodukt (NEP).
Zonnic letter abstinenssymptomene av nikotin, inkludert nikotinsuget, som er symptomer du får når du slutter å røyke.
Når du plutselig stopper å tilføre nikotin fra tobakk til kroppen din, vil du oppleve forskjellige ubehagelige følelser som kalles abstinenssymptomer. Ved å bruke Zonnic kan du forhindre eller redusere disse ubehagelige følelsene, samt røyksuget. Dette skyldes at du fortsetter å tilføre en liten mengde med nikotin til kroppen din for en kort periode. Zonnic inneholder ikke tjære, karbonmonoksid eller andre giftstoffer som finnes i sigarettrøyk.
Veiledning og oppfølging under behandling vil normalt forbedre sjansene for å lykkes.

Hva du må vite før du bruker Zonnic

Bruk ikke Zonnic
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du aldri har brukt tobakk.
 • dersom du er under 12 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Zonnic munnspray dersom du har noen av følgende. Det kan hende at du kan benytte Zonnic, men dette må diskuteres med legen din dersom du har noen av følgende sykdommer:
 • nylig (innen 3 måneder) hatt hjerteinfarkt eller slag
 • brystsmerter (ustabil angina) eller hvilende angina
 • hjertesykdom som påvirker hjertefrekvensen eller rytmen
 • høyt blodtrykk som ikke er kontrollert med medisiner
 • hatt allergiske reaksjoner som inkluderer hovne lepper, ansikt og hals (angioødem) eller kløende hudutslett (urtikaria). Bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP) kan noen ganger utløse denne type reaksjoner
 • alvorlig eller moderat leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • diabetes
 • overaktivitet i skjoldbruskkjertelen
 • svulst i binyrene (feokromocytom)
 • magesår eller sår i tolvfingertarmen
 • betennelse i spiserøret
Fordelen ved å slutte å røyke oppveier risikoen som er forbundet med bruk av Zonnic.
Barn og ungdom
Ungdom mellom 12 og 17 år bør bare bruke Zonnic munnspray dersom det er anbefalt av helsepersonell. Zonnic skal ikke brukes av barn under 12 år.
Andre legemidler og Zonnic
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker andre legemidler som inneholder teofyllin for behandling av astma, takrin for Alzheimers sykdom, klozapin for schizofreni eller ropinirol for behandling av Parkinsons sykdom.
Inntak av Zonnic sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise eller drikke når du tar Zonnic munnspray.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er svært viktig å slutte å røyke under graviditet da dette kan medføre dårlig vekst hos fosteret. Det kan også medføre for tidlig fødsel (prematur) eller dødfødsel. Det er best om du kan slutte å røyke uten bruk av medisiner som inneholder nikotin. Dersom du ikke klarer dette, skal Zonnic kun brukes etter at du har rådført deg med helsepersonellet som følger deg opp i svangerskapet, fastlegen eller en lege ved et senter som er spesialisert innen røykavvenning.
Zonnic bør unngås ved amming da nikotin går over i morsmelk og kan påvirke barnet ditt. Dersom helsepersonellet har anbefalt at du bruker Zonnic ved amming, bør sprayen tas rett etter amming og ikke de to siste timene før amming.
Røyking øker risikoen for infertilitet hos kvinner og menn. Effekten av nikotin på fertilitet er ukjent.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Zonnic antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Zonnic inneholder etanol
Zonnic munnspray inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per spraydose (mindre enn alkoholinnholdet i 1 ml vin).

Hvordan du bruker Zonnic

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose er 1-2 sprayer når du normalt ville røykt en sigarett eller når røykesug oppstår. Ta først 1 spray. Om røykesuget ikke går over i løpet av noen minutter kan en ny spray tas. Dersom 2 sprayer er nødvendig, fortsetter man med 2 sprayer ved hvert doseringstidspunkt. De fleste røykere trenger 1-2 sprayer hvert 30. minutt til en gang i timen. Bruk ikke flere enn 2 sprayer ved hvert doseringstilfelle eller 4 sprayer per time i løpet av 16 timer. Maksimal dose er 64 sprayer i løpet av 16 timer i en 24 timers periode.
Bruksanvisning:
Spray 1 til 2 ganger mellom kinnet og tennene:
1. Vend spraydysen til siden.
2. Sikt spraydysen mellom kinnet og tennene.
3. Spray 1-2 ganger og bytt mellom venstre og høyre kinn.
Røykeslutt
Behandlingstiden er varierer fra person til person, men det tar vanligvis minst 3 måneder.
Nikotindosen reduseres deretter gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er 1-2 sprayer daglig. Du kan likevel ta en dose dersom du får røyksug.
Røykereduksjon
Zonnic munnspray kan brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie oppholdene og for å redusere røykingen så mye som mulig. Du bør oppsøke profesjonell hjelp dersom du etter 6 ukers behandling ikke har lykkes i å kutte ned antall sigaretter per dag. Du bør forsøke å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 6 måneder etter at du begynte å bruke Zonnic. Du bør oppsøke profesjonell hjelp dersom du ikke lykkes i å gjøre et seriøst forsøk på å slutte å røyke innen 9 måneder.
Bruk ikke Zonnic munnspray i mer enn 1 år uten å rådføre deg med lege eller apotek.
Nikotineffektene vil inntre innen 1 minutt etter at du har brukt sprayen.
Dersom du tar for mye av Zonnic
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du kan få i deg for mye nikotin dersom du røyker samtidig som du bruker Zonnic.
Nikotindoser som tolereres av røykere under behandling kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, som kan være dødelige.
Symptomer på overdose er kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon, magesmerter, diaré, svetting, hodepine, svimmelhet, hørselsforstyrrelser og merkbar svakhet. Ved høye doser kan disse symptomene følges av lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, utmattelse, sirkulasjonskollaps og generelle kramper.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Zonnic munnspray kan forårsake de samme bivirkningene som andre former av nikotin. Bivirkningene er hovedsakelig doseavhengige.
Symptomer som kan forekomme i forbindelse med røykeavvenning (nikotinabstinens)
Noen av bivirkningene du kan oppleve under røykeavvenning kan være abstinenssymptomer på grunn av redusert nikotininntak.
Disse symptomene inkluderer:
 • irrritabilitet, aggresjon, utålmodighet eller frustrasjon
 • angstfølelse, rastløshet eller konsentrasjonsvansker
 • våkner om natten eller søvnvansker
 • økt appetitt eller vektøkning
 • nedtrykket sinnsstemning
 • røykesug
 • lavere hjerterytme
 • blødende tannkjøtt eller munnsår
 • svimmelhet eller ør i hodet
 • hoste, sår hals, tett eller rennende nese
 • forstoppelse
Alvorlige bivirkninger
Om du opplever noen av følgende alvorlige og sjeldne bivirkninger, må du slutte å bruke Zonnic og kontakte lege umiddelbart (symptom på angioødem):
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • problemer med å svelge
 • elveblest og problemer med å puste
Andre bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • hikke (dette er særdeles vanlig)
 • hodepine, kvalme (uvel)
 • irritasjon i hals
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere):
 • lokale effekter som f.eks. en brennende følelse, betennelse i munnen, endret smakssans
 • munntørrhet eller økt mengde spytt
 • følelse av fordøyelsesbesvær
 • smerte eller ubehag i mage
 • oppkast, luft i magen eller diaré
 • føle seg trett (fatigue)
 • overfølsomhet (allergi)
 • prikking i huden
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av100 brukere):
 • effekter på nesen som tett nese, nysing
 • pipende lyd ved pusting (bronkospasme), tungpustethet (dyspné), tetthet i halsen
 • rødme eller økt svetting
 • prikkende følelse i munnen, inflammasjon i tungen, munnsår, skade på munnslimhinnen, endring i hvordan stemmen din høres ut, smerter i munnen og halsen, raping
 • hjertebank (en uvanlig følelse av hjerteslagene dine), hurtig puls, høyt blodtrykk
 • hudutslett og/eller kløe (pruritus, urtikaria) i huden
 • unormale drømmer
 • ubehag og smerter i brystet
 • slapphet, følelse av uvelhet
 • unormal hjerterytme
 • blødende tannkjøtt
 • rennende nese
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere):
 • problemer med å svelge, nedsatt følelse i munnen
 • brekninger
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • tåkesyn, økt tåreproduksjon
 • tørr hals, ubehag i magen, smerter i leppene
 • rødhet i huden (erytem)
 • allergiske reaksjoner (anafylakse)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hvordan du oppbevarer Zonnic

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zonnic etter utløpsdatoen som er angitt etter «Utløpsdato»/ «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zonnic
 • Virkestoffet er nikotin. Hver spraydose inneholder 1 mg nikotin.
 • Andre innholdsstoffer er: sukralose, peppermyntesmak, etanol, glyserol, kaliumdihydrogenfosfat, natriumhydroksid, renset vann.
Hvordan Zonnic ser ut og innholdet i pakningen
Klar oppløsning med en svak lukt av peppermynte.
Pakningsstørrelser:
Flaske av glass eller plast med spraypumpe. Hver flaske inneholder 3 ml (40 sprayer) eller 15 ml (200 sprayer).
40 sprayer
200 sprayer
400 (2×200) sprayer
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Niconovum AB
Box 31008
SE-200 49 Malmö
Sverige
Tilvirker:
Apotek Produktion & Laboratorier
Celsiusgatan 43
SE-212 14 Malmö
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.05.2021
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.