Diural Teva dråper

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diural er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diural
 3. Hvordan du bruker Diural
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diural
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Diural er og hva det brukes mot

Diural er et urindrivende og blodtrykkssenkende legemiddel. Diural øker utskillelsen av salter og vann gjennom nyrene (diuretikum). Dette merkes av de fleste ved at urinmengden øker og at det blir nødvendig å late vannet oftere. Den urindrivende virkningen begynner etter ca. 30 minutter og varer i 4-6 timer. Diural virker også når nyrefunksjonen er nedsatt.
Diural brukes ved alle former for væskeansamlinger i kroppen (ødemer) og ved høyt blodtrykk. Barn: Hovedsakelig ved hjertesvikt.

2. Hva du må vite før du bruker Diural

Bruk ikke Diural
 • dersom du er allergisk overfor furosemid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har høyt blodtrykk under graviditet (se avsnitt om graviditet og amming).
 • dersom du har alvorlig leversvikt.
 • i noen spesielle tilfeller av alvorlig nyresvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Diural.
 • Fordi kaliummengden i blodet kan reduseres, bør dette kontrolleres før og under behandling med urindrivende midler. Dette er spesielt viktig for pasienter som samtidig får hjertemedisin som inneholder digitalis.
 • Det bør også vises forsiktighet ved behandling av pasienter med diabetes og urinsyregikt, da urindrivende midler kan forverre disse tilstandene.
 • Streng saltfattig kost bør unngås når man bruker Diural.
 • Urinmengden bør kontrolleres, dette er spesielt viktig hos pasienter med nedsatt urinutskillelse.
 • Det bør vises forsiktighet ved behandling av for tidlig fødte barn og spedbarn.
 • Dersom du er en eldre person, dersom du bruker andre legemidler som kan føre til at blodtrykket faller og dersom du har andre medisinske tilstander som kan føre til blodtrykksfall.
Andre legemidler og Diural
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler.
For lite kalium i blodet øker effekten av digitalis (se også under forsiktighetsregler). Virkningen av Diural kan reduseres av enkelte midler mot muskel- og leddsmerter.
Diural øker i høye doser sjansen for å få bivirkninger av visse antibiotika når disse brukes samtidig. Virkningen kan også påvirkes av midler mot epilepsi.
Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av blodtrykksenkende midler (ACE-hemmere). Diural kan gi lavt blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon enten når du starter behandlingen med ACE-hemmere eller om legen har bedt deg øke dosen.
Alkoholen i dette legemidlet gkan påvirke effektene av andre legemidler. Snakk med lege eller apotek hvis du bruker andre legemidler.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Diural kan gi elektrolyttforstyrrelser og blodforandringer hos fosteret. Bruk derfor ikke Diural under graviditet annet enn når legen har bestemt det.
Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Diural skal ikke brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Da svimmelhet og tretthet kan inntreffe, særlig i begynnelsen av behandlingen, advares det mot bilkjøring og betjening av maskiner inntil du vet hvordan du reagerer på preparatet.
Diural inneholder etanol
Dette legemidlet inneholder 94 mg alkohol (etanol) i hver ml. Mengden per daglige dose av dette legemidlet tilsvarer 38 ml øl eller 15 ml vin (ved maksimal daglig dose på 16 ml). Mengden alkohol i dette legemidlet vil sannsynligvis ikke påvirke ungdom og voksne og det er usannsynlig at barn påvirkes merkbart. Yngre barn kan derimot bli påvirket, f. eks. kan de føle seg søvnige. Alkoholen i dette legemidlet kan påvirke effektene av andre legemidler. Snakk med lege eller apotek dersom du bruker andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer.
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du har eller har hatt alkoholproblemer.
Diural inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per 16 ml, og er så godt som ”natriumfritt”.

3. Hvordan du bruker Diural

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen tilpasser dosen for deg.
Voksne
Den anbefalte dosen er 20-160 mg pr. døgn fordelt på 1-3 doser.
Barn
Den anbefalte dosen er 1-3 mg pr. kg kroppsvekt pr. døgn.
Pipette benyttes for oppmåling av doser under 1 ml.
Medisinmål benyttes for oppmåling av doser 1-10 ml.
Diural dråper skal svelges. De bør tas til omtrent samme tid hver dag. Unngå helst å ta dem om ettermiddagen eller kvelden, da blir nattesøvnen mindre forstyrret av vannlatingsbehov. Det hender at det kan være vanskelig å komme til et toalett ofte nok, f.eks. ved en lengre bussreise. Dersom det ikke skjer ofte, kan en dose hoppes over i slike tilfeller eller tas til en annen tid på dagen. Snakk med legen om dette.
Ved tilstander som gir ekstra væsketap, f.eks. feber, svetting, oppkast og diaré kan det være aktuelt å redusere medisindosen midlertidig. Snakk med legen om dette.
Dersom du tar for mye av Diural
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Diural
Du skal ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Diural
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller apotek dersom du får hudutslett eller leddsmerter eller noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Når urinutskillelsen øker, vil kroppen samtidig miste mer kalium og andre elektrolytter. Enkelte kan føle seg tunge i hodet, trette, slappe og svimle under behandling med urindrivende midler. Dette kan gå over etter en tid. Dersom du har tendens til urinsyregikt, kan du få smerter i ledd.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Nyrestein hos spedbarn og for tidlig fødte barn
 • Lavt blodtrykk
 • Uttørring (dehydrering)
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 personer)
 • For lite kalium, natrium, magnesium, kalsium eller klor i blodet (hypokalemi, hyponatremi, hypomagnesemi, hypokalsemi, hypokloremi)
 • Økt urinsyrenivå i blodet
 • For liten væskemengde i blodomløpet (hypovolemi)
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1 000 personer)
 • Kvalme og brekninger
 • Døvhet (som i enkelte tilfeller vedvarer)
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 personer)
 • Allergiske reaksjoner, hudutslett, kløe, betennelse i blodårene (vaskulitter), elveblest, flassende hudutslett (eksfoliativ dermatitt), punktformede blodutredelser i hud eller slimhinner (purpura), hudutslett som kan se ut som små blinker (mørk flekk i midten omringet av et blekere område med en mørk ring rundt) kalt erythema multiforme
 • Forhøyet blodsukker (hyperglykemi)
 • Nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni)
 • Nedsatt antall blodplater (trombocytopeni)
 • Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter (agranulocytose)
 • Svikt i beinmargens produksjon av blodceller (aplastisk anemi)
 • Øresus (tinnitus) og forbigående nedsatt hørsel
 • Nyrebetennelse (interstitiell nefritt)
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Akutt legemiddelutslett med feber (akutt generalisert eksantematøs pustulose)
 • Svimmelhet
 • Besvimelse og tap av bevissthet (forårsaket av lavt blodtrykk)
 • Alvorlige hudsykdommer (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse), utbredt utslett, høy kroppstemperatur og forstørrede lymfeknuter (DRESS syndrom eller legemiddelrelatert hypersensitivitetssyndrom).
Det er rapportert om enkelte tilfeller av problemer med utskillelsen av galle fra leveren (intrahepatisk kolestase), økning av leverenzymer, akutt betennelse i bukspyttkjertelen og lysfølsomhet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Diural

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Diural etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Diural
 • Virkestoff er furosemid. 1 ml inneholder 10 mg furosemid.
 • Andre innholdsstoffer er sakkarinnatrium (E 954), natriumhydroksid (E 524), etanol 96 % og vann.
Hvordan Diural ser ut og innholdet i pakningen
Diural dråper er tilgjengelig i en flaske med gradert pipette og inneholder 30 ml. Dråpene er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.
Hver pakning inneholder én flaske med Diural dråper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland
Tilvirker
Balkanpharma Troyan AD
1, Krayrechna Str, 5600 Troyan,
Bulgaria
Lokal representant
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
tlf: 66 77 55 90
e-post: info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.09.2023
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no