Asacol Tillotts Pharma rektalvæske

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Asacol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Asacol
 3. Hvordan du bruker Asacol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Asacol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Asacol er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Asacol inneholder virkestoffet mesalazin, som er et antiinflammatorisk legemiddel som brukes ved behandling av betennelse i endetarmen og nederste del av tykktarmen (ulcerøs proktosigmoiditt). Mesalazin hemmer lokal inflammasjon (betennelse) i tarmen.

2. Hva du må vite før du bruker Asacol

Bruk ikke Asacol:
 • dersom du er allergisk overfor mesalazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor salicylater (f.eks. acetylsalisylsyre).
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med legen din før du tar Asacol dersom du har en medisinsk tilstand eller sykdommer, dette gjelder spesielt dersom du har:
 • problemer med lungene, f.eks. astma.
 • tidligere har utvist allergi overfor sulfasalazin.
 • hatt en allergisk reaksjon i hjertet som f.eks. en betennelse i hjertemuskelen eller hjerteposen. Hvis du tidligere har hatt allergiske reaksjoner i hjertet som mistenkes å være forårsaket av mesalazin, må du ikke starte behandling med Asacol igjen. Asacol kan tas med forsiktighet hvis du tidligere har hatt en allergisk reaksjon i hjertet som ikke er forårsaket av mesalazin.
 • dersom du noen gang har fått alvorlig utslett eller avskalling av hud, vabler og/eller munnsår etter bruk av mesalazin.
I forbindelse med behandling med mesalazin er det rapportert alvorlige hudreaksjoner, herunder Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Slutt å ta mesalazin og rådfør deg med lege umiddelbart dersom du får noen av symptomene forbundet med alvorlige hudreaksjoner som beskrevet i avsnitt 4.
Vis forsiktighet ved bruk av Asacol dersom du har sår i magen eller tarmene.
Det kan dannes nyrestein ved bruk av mesalazin. Symptomer kan være smerter i sidene av magen og blod i urinen. Pass på å drikke tilstrekkelig mengde væske under behandling med mesalazin.
Test for å undersøke leveren din, nyrene dine og blodet ditt
Før og mens du bruker Asacol kan det være at legen din vil undersøke deg ved behov for å sjekke at leveren din, nyrene dine, blodet ditt og lungene dine fungerer som de skal.
Barn og ungdom
Det er liten erfaring og kun begrenset dokumentasjon relatert til effekt av Asacol hos barn.
Andre legemidler og Asacol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler som f.eks.:
 • Legemidler som hemmer aktiviteten til immunforsvaret (f.eks. azatioprin eller 6-merkaptopurin eller tioguanin).
 • Legemidler som forhindrer dannelsen av blodpropper (antikoagulerende, f. eks. warfarin).
Inntak av Asacol sammen med mat, drikke og alkohol
Inntak av mat, drikke og alkohol har ingen betydning for bruken av Asacol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør bare bruke Asacol under graviditet hvis legen din sier det.
Asacol går over i morsmelk hos mennesker, og det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Asacol bør kun brukes under amming hvis legen din sier det.
Kjøring og bruk av maskiner
Asacol har ingen eller ubetydelig effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du påvirkes, skal du imidlertid ikke kjøre eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller å utføre risikofylt arbeid. Les informasjon i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Asacol inneholder natriumbenzoat
Dette legemidlet inneholder 0,1 g benzoatsalt i hver doseenhet. Dette tilsvarer 0,1 g/100 ml. Benzoatsalt kan forårsake lokal irritasjon.

3. Hvordan du bruker Asacol

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og eldre personer
Normaldose er 1 klyster à 100 ml rektalvæske i endetarmen hver kveld ved sengetid.
Bruk av Asacol hos barn og ungdom
Det er liten erfaring og bare begrenset dokumentasjon for effekt på barn.
Legens doseringsanvisning skal alltid følges.
Bruksanvisning
Før bruk skal du tømme tarmen din og varme opp pakningen til ca. 37ºC i et vannbad. Flasken rystes kraftig før bruk slik at suspensjonen blandes godt. Ta deretter av flaskens kork og skru applikatoren godt fast på flaskeåpningen. Applikatoren kan smøres med vaselin for å underlette innsettningen. Deretter bør pasienten legge seg på siden og føre applikatoren forsiktig inn i endetarmen så langt som mulig. Flaskens innhold tømmes i endetarmen ved å trykke på flasken helt til den tømmes fullstendig. Flasken holdes sammentrykket mens applikatoren dras utav endetarmen. Etter appliseringen bør rektalvæsken beholdes i tarmen så lenge som mulig. Pasienten bør derfor ligge en stund for å minske legemidlets utløp fra tarmen. For at legemidlet skal virke på best mulig måte, bør tarmtømming unngås så lenge som mulig, helst i 8 timer etter applisering.
Dersom du tar for mye av Asacol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har svelget en dose Asacol rektalvæske ved en feiltakelse
Drikk rikelige mengder med vann og informer legen din eller nærmeste legevakt umiddelbart. Ta med deg pakningen med rektalvæske.
Dersom du har glemt å ta Asacol
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Hvis en eller flere doser har blitt glemt, skal neste dose tas til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Asacol
Du må ikke avbryte behandlingen med Asacol uten å ha rådført deg med legen din først, selv om du føler deg bedre. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Organspesifikke bivirkninger som påvirker hjertet, lungene, leveren, nyrene, bukspyttkjertelen, huden og underhudsvevet er rapportert.
Slutt å ta mesalazin og rådfør deg med lege umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer:
 • rødlige målskive-lignende eller sirkulære flekker på overkroppen uten hevelse, ofte med blemme i midten, avskalling av hud, sår i munn, hals, nese, kjønnsorganer og øyne. Slike alvorlige hudutslett kan oppstå etter feber eller influensalignende symptomer.
 • dersom du opplever akutte symptomer på intoleranse som f.eks. magekramper, akutte magesmerter, feber, alvorlig hodepine og utslett.
Følgende bivirkninger har blitt rapportert med ca. hyppighet som er vist under:
Sjeldne bivirkninger
 • hodepine
 • svimmelhet
 • betennelse i hjertet med symptomer som brystsmerter eller hjertebank
 • diaré, magesmerter, luft i magen (flatulens), ubehagsfølelse i magen med trang til å kaste opp og oppkast
 • brystsmerter
 • økt følsomhet i huden for sol og ultrafiolett lys (lysoverfølsomhet)
Svært sjeldne bivirkninger
 • reduksjon i antall blodceller som i alvorlige tilfeller kan føre til svakhet, blåmerker eller gjøre det lettere å få infeksjoner, redusert antall blodplater som fører til økt risiko for blødning
 • allergiske reaksjoner som f.eks. utslett
 • feber som oppstår mens man bruker legemidlet og som forsvinner når man stopper å bruke det (legemiddelindusert feber)
 • sykdom i immunforsvaret som kan omfatte organer og ledd
 • ulcerøs kolitt som omfatter hele tykktarmen
 • følelse av nummenhet eller prikking
 • pusteproblemer, hoste, eller piping i brystet og væskeansamling i lungene
 • betent bukspyttkjertel (forbundet med smerte i øvre mageregion og ryggen samt kvalme)
 • unormale leverfunksjonsprøver, hepatitt (betennelse i leveren med influensalignende symptomer og gulsott)
 • hårtap
 • muskel- eller leddsmerter
 • svekket nyrefunksjon
 • reversibel reduksjon av spermieproduksjonen
Ikke kjent
 • betennelse i membraner som omgir lungene (pleuritt)
 • intoleranse mot mesalazin, noen ganger med forverrende symptomer på underliggende sykdom
 • lokal reaksjon
 • nyrestein og smerter forbundet med nyrestein (se også avsnitt 2)
Vurdering av bivirkningene er basert på følgende frekvenser:
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
Svært sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
Ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Asacol

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og esken etter ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Asacol
 • Virkestoff er mesalazin.
 • Andre innholdsstoffer er xantingummi, natriummetabisulfitt, natriumbenzoat og renset vann.
Hvordan Asacol ser ut og innholdet i pakningen
Brunaktig væske.
100 ml i en hvit plastflaske med forseglet propp. Pakningen inneholder applikator.
Pakningsstørrelse: 7 flasker med 100 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Tillotts Pharma AB
Gustavslundsvägen 135
SE-167 51 Bromma
Sverige
Kontaktinformasjon: nordicinfo@tillotts.com
Tilvirker
Tillotts Pharma GmbH
Warmbacher Str. 80
DE-79618 Rheinfelden
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.01.2021