Esidrex Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Esidrex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Esidrex
 3. Hvordan du bruker Esidrex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Esidrex
 6. Ytterligere informasjon

1. Hva Esidrex er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Legemidlet du har fått heter Esidrex og er tabletter som som inneholder virkestoffet hydroklortiazid. Tablettene har delestrek og kan lett deles. Esidrex er et vanndrivende og blodtrykkssenkende legemiddel. Blodtrykkssenkningen skyldes delvis den vanndrivende effekten, men trolig også at visse blodårer (arterioler) utvides. Esidrex brukes ved høyt blodtrykk, væskeansamling i kroppen (ødem) og ved Ménières sykdom (en sykdom i det indre øret).
Ta kontakt med legen din dersom du har ytterligere spørsmål om virkemåten til Esidrex eller hvorfor du har fått dette legemidlet.
Det kan hende du skal ta regelmessige blodprøver før og under behandling med Esidrex. Dette er for å overvåke nivået av elektrolytter (slik som kalium, natrium, kalsium eller magnesium) i blodet ditt og kan også brukes til å overvåke nyrefunksjonen din.

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Esidrex

Bruk ikke Esidrex
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor hydroklortiazid, sulfonamidderivater (forbindelser som er kjemisk beslektet med hydroklortiazid) eller et av de andre innholdsstoffene i Esidrex (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har alvorlig lever- eller nyresykdom
 • hvis du har urinsyregikt
Hvis noe av dette gjelder deg må du informere legen din før du starter behandling med Esidrex. Skulle noe av dette oppstå under behandling med Esidrex må du straks kontakte legen din. Dersom du mener du kan være allergisk må du spørre legen din om råd.
Advarsler og forsiktighetsregler
Hvis du har eller har hatt noen av følgende sykdommer bør du informere og snakk med lege før du bruker Esidrex:
 • dersom du har hatt pusteproblemer eller problemer med lungene (inkludert betennelse eller væske i lungene) etter å ta tatt hydroklortiazid tidligere. Dersom du utvikler noen form for alvorlig kortpustethet eller vanskeligheter med å puste etter å ha tatt Esidrex, kontakt lege øyeblikkelig.
 • sukkersyke (diabetes)
 • åreforkalkning i hjertet eller hjernen
 • høye nivåer av urinsyre i blodet (om du har urinsyregikt skal du ikke bruke Esidrex se "Bruk ikke Esidrex")
 • forstyrrelser i salt(elektrolytt)- og væskebalansen
 • hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du tar Esidrex.
Dersom du opplever noen av symptomene beskrevet nedenfor må du kontakte legen din med en gang:
 • hvis du opplever nedsatt syn eller øyesmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller økt trykk i øyet, og kan oppstå i løpet av timer til én uke etter at du har tatt Esidrex. Dette kan føre til svekkelse av synet om det ikke behandles. Det kan være høyere risiko for å utvikle dette dersom du tidligere har opplevd allergiske reaksjoner på sulfonamider eller penicillin.
 • lave kaliumnivåer i blodet (symptomer som muskelsvakhet, muskelkramper, unormal hjerterytme)
 • lave natriumnivåer i blodet (symptomer som trøtthet, forvirring, kramper)
 • høye kalsiumnivåer i blodet (symptomer som kvalme, brekninger, muskelsvakhet, tretthet, hjerterytmeforstyrrelse).
Ved langtidsbehandling med Esidrex er det viktig at kosten inneholder tilstrekkelig mye kalium (rådspør legen). Legen din vil regelmessig kontrollere salt(elektrolytt)- og væskebalansen (se avnitt 1 "Hva Esidrex er og hva det brukes mot").
Dersom du har astma eller allergiplager kan du være mer utsatt for enkelte bivirkninger (overfølsomhetsreaksjoner).
Bruk av andre legemidler sammen med Esidrex
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Behandlingseffekten kan påvirkes dersom dette legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Dette gjelder i første rekke:
 • digitalisglykosider (hjertemedisin)
 • legemidler til bruk ved uregelmessig hjerterytme (f.eks sotalol)
 • legemidler som brukes til å lindre smerte eller betennelse, såkalte ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDS) (f.eks virkestoffene ibuprofen og naproksen) inklusive nyere substanser i denne gruppen (Cox-2-selektive legemidler f.eks virkestoffet celecoxib)
 • kolestipol, kolestyramin eller andre resiner (legemidler mot forhøyet kolesterolnivå i blodet)
 • litium, antidepressiva, antipsykotika (legemidler som brukes ved visse psykologiske lidelser)
 • antiepileptika, slik som karbamazepin (legemiddel brukt til behandling av epilepsi og kramper)
 • andre blodtrykkssenkende legemidler
 • insulin og andre legemidler som brukes ved sukkersyke
 • kortisonlignende legemidler, steroider (f.eks. prednisolon)
 • antikolinerge midler (legemidler som brukes ved behandling av ulike sykdommer som kramper i mage og tarm, muskelkramper, inkontinens og hyppig vannlating, reisesyke, Parkinsons sykdom)
 • noen legemidler som brukes til behandling av infeksjoner som virkestoffene amfotericin, penicillin G (benzylpenicillin)
 • alkohol, innsovningsmidler
 • legemidler som øker blodtrykket (pressoraminer som adrenalin, noradrenalin)
 • muskelavslappende legemidler som brukes under operasjoner (anestesimidler).
Esidrex inneholder laktose (melkesukker)
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
Esidrex inneholder hvetestivelse:
Dette legemidlet har svart lavt innhold av gluten (fra hvetestivelse). Det er derfor svært lite sannsynlig at dette vil forårsake problemer for deg hvis du har cøliaki. Én tablett inneholder ikke mer enn 147 ppm gluten.
Dersom du har hveteallergi (forskjellig fra cøliaki), bør du ikke ta dette legemidlet.
Graviditet
Du må informere legen din dersom du er gravid eller tror du kan være gravid. Legen din vil vanligvis anbefale deg å bruke et annet legemiddel i steden for Esidrex, da Esidrex ikke er anbefalt i svangerskapet. Esidrex går over morkaken, og kan føre til skadelige effekter på fosteret og det nyfødte barnet hvis det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming:
Du må informere legen din dersom du ammer eller er i ferd med å begynne å amme. Esidrex er ikke anbefalt for ammende mødre.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Esidrex antas å ikke ha eller ha ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Esidrex

Bruk alltid Esidrex slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig døgndose for voksne er 1/2-1 tablett (ved høyt blodtrykk), 1-2 tabletter (ved væskeansamlinger) respektive 2-4 tabletter (ved Ménières sykdom). Dosen bør helst tas om morgenen, men kan også fordeles på halv dose morgen og kveld dersom legen mener det er best for deg. Svelg tabletten med et glass vann. Esidrex kan tas med eller uten mat.
Den økte utskillelsen av urin starter ca. 2 timer etter dosering, er størst etter ca. 4 timer og kan vare i ca. 12 timer.
Dersom du tar for mye av Esidrex
Hvis du har tatt for stor mengde legemiddel, kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00).
Dersom du har glemt å ta Esidrex
Dersom du glemmer å ta dette legemidlet skal du ta det så snart du husker det. Ta deretter den neste dosen til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose (to tabletter samtidig) som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Esidrex
Ikke slutt å bruke legemidlet med mindre legen din ber deg om det. Dersom du avbryter behandlingen vil ikke lenger et høyt blodtrykk være under kontroll.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Esidrex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene inndeles i vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter men færre enn 1 av 10 pasienter), mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter men færre enn 1 av 100 pasienter) og sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 pasienter men færre enn 1 av 1000 pasienter), ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
Vanlige: Slapphet, svimmelhet, tretthet, hodepine, kaliummangel, økt urinsyreinnhold i blodet (eventuelt med giktplager), forhøyet blodsukker og forhøyede blodlipider (ved behandling med høye doser).
Mindre vanlige: Svimmelhet ved stillingsforandringer, uregelmessig hjerterytme, nedsatt appetitt, kvalme, brekninger, kolikk, diaré, forstoppelse, hudutslett, elveblest, økt følsomhet for sollys, forstyrrelser i saltbalansen og syre-base likevekten i blodet.
Sjeldne: Kraftig overfølsomhetsreaksjon (anafylaktisk sjokk), alvorlige hudreaksjoner (toksisk epidermal nekrolyse), feber, impotens, blodmangel (anemi), redusert antall hvite blodlegemer eller blodplater, unormale følelser/fornemmelser i huden, søvnforstyrrelser, depresjon, betennelsestilstander i årevegger (vaskulitt), betennelse i bukspyttkjertelen, påvirkning av lever- og nyrefunksjonen, luftveissymptomer og tåkesyn.
Svært sjeldne: Akutt lungesviktsyndrom (symptomer inkluderer alvorlig kortpustethet, feber, svakhet og forvirring).
Ikke kjent: Akutt nyresvikt, muskelspasmer, akutt grønn stær, overfølsomhetsreaksjoner, hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Nedsatt syn eller øyesmerter på grunn av høyt trykk (mulige tegn på væskeansamling i årehinnen (koroidal effusjon) eller akutt trangvinkelglaukom).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. Hvordan du oppbevarer Esidrex

Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Esidrex etter utløpsdatoen som er angitt på boksen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytt miljøet.

6. Ytterligere informasjon

Sammensetning av Esidrex
Virkestoff er: Hydroklortiazid 25 mg.
Hjelpestoffer er: Laktosemonohydrat 50 mg, magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, talkum og hvetestivelse.
Hvordan Esidrex ser ut og innholdet i pakningen
Tabletter 25 mg: Hvite tabletter, med delestrek, diameter 7 mm. Tabletten kan deles i to like deler.
Plastboks (av polyeten) à 100 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver:
Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals
149 boulevard Bataille de Stalingrad
69100 Villeurbanne
Frankrike
Tilvirker:
Cenexi
52 Rue Marcel et Jacques Gaucher
94120 Fontenay-sous-Bois
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 30.12.2021